Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Centria-ammattikorkeakoulu ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvaus helpottaa tietopyyntöjen tekemistä

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä.  Kun tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu ja Centria voi vastata pyyntöön nopeammin. Hakutekijänä voi käyttää esimerkiksi asian, hankkeen, yrityksen tai henkilön nimeä, asianumeroa sekä ajankohtaa.

Jos tietopyyntö kohdistetaan asiakirjaan, joka sisältää salassa pidettävää tietoa, tulee tietopyynnön laatijan julkisuuslain (621/1999) 13 §:n mukaisesti ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todistamaan henkilöllisyytensä.

Asiakirjoihin liittyvät tietopyynnöt pyydetään toimittamaan kirjaamoon joko sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@centria.fi tai kirjeitse osoitteeseen:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kirjaamo
Talonpojankatu 2A
67100 Kokkola

Jos tietopyyntö koskee arkaluonteista tai salaista tietoa, pyydetään tietopyynnön laatijaa lähettämään yhteydenottopyyntö kirjaamoon sähköpostiin kirjaamo@centria.fi. Yhteydenottopyynnössä pitää käydä ilmi puhelinnumero, jonka kautta kirjaamo voi tavoittaa tietopyynnön laatijan. Yhteydenottopyyntöön ei pidä sisällyttää arkaluonteista tai salaista tietoa.

Kirjaamo rekisteröi saapuvat tietopyynnöt määräaikojen seuraamiseksi ja lähettää ne vastattaviksi organisaatiossa oikealle taholle.

Centrialla on velvollisuus reagoida tietopyyntöön kahden viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut asiakirjaa koskevan pyynnön. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen laaja tai siihen liittyy tavanomaista suurempi työmäärä, vastaus annetaan yhden kuukauden kuluessa.

Centrian tietoaineistot eivät ole avoimesti saatavilla teknisen rajapinnan avulla.

Centria voi periä tulosteista omakustannushinnan.

Tietosuojapyynnöt koskien henkilötietoja

Henkilötietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt pyydetään lähettämään osoitteeseen: tietosuojavastaava@centria.fi.

Centria-ammattikorkeakoulun tietovarannot ja niiden käyttötarkoitukset

Tietovarannolla tarkoitetaan Centrian tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään asianhallintajärjestelmän tai operatiivisten järjestelmien avulla tai manuaalisesti. Centrian tietoaineistot on johdettu ammattikorkeakoulun tehtäväluokituksesta.

Hallinto

Ammattikorkeakoulun hallintoasioiden ohjaus, toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen, kehittäminen, päätöksenteko ja johtaminen, kotimainen yhteistyö ja laadunhallinta

Henkilöstö- ja työsuojeluasiat

Henkilöstöasioiden ohjaus, työsuhdeasiat, palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen, henkilöstön kehittäminen, työsuojelu ja työturvallisuus

Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta

Talousasioiden ohjaus, talouden suunnittelu ja seuranta, verotus, rahoitus ja varainhallinta, kirjanpito ja maksuliikenne, matkustus, omaisuuden hallinta, hankintatoimi

Lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltaminen

Lainsäädännön ja viranomaisohjeiden lausunnot, oikeudellisten etujen valvonta

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisten asioiden suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä kansainväliseen toimintaan osallistuminen ja kansainvälinen liikkuvuus

Tiedonhallinta ja viestintä

Tiedonhallinnan kehittäminen ja ohjaus, tietoturva ja tietosuoja, asiakirjahallinto ja arkistotoimi, viestintä, tietojärjestelmien ja laitteistojen asennus, käyttö ja ylläpito, tietopyynnöt

Liikenne

Liikennepalvelut ja valvonta

Turvallisuus ja yleinen järjestys

Turvallisuus ja varautuminen

Kiinteistö- ja tilahallinto

Kiinteistö- ja tilapalveluiden ohjaus ja suunnittelu, kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito, käyttö ja palvelut

Ympäristöasiat

Ympäristöasioiden ohjaus, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto

Opetus-, opiskelija- ja tietopalvelut

Opetuksen ohjaus, opiskelijavalinnat, opetuksen järjestäminen, valmistuminen, opiskelijan muut tukipalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjaus, suunnittelu, järjestäminen ja toteuttaminen, maksullinen palvelutoiminta, TKI-henkilöstön kehittäminen, tutkimuseettinen toiminta.