ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

18.3.2021

Boliden syventää yhteistyötään Centrian ja Kpedun kanssa

Boliden Kokkola on tehnyt Centrian ja Kpedun kanssa kumppanuussopimukset, jotka vahvistavat koulutusten työelämälähtöisyyttä ja tukevat kaikkien osapuolten toimintaa. 

Boliden ja paikalliset oppilai­tokset ovat jo pitkään tehneet laajaa yhteistyötä, mutta nyt allekirjoitettujen sopimusten myötä kumppanuutta tiivistetään edelleen. Tavoitteena on edistää kou­lutusten työelämälähtöisyyttä, kehit­tää uusia toimintamalleja ja samalla tukea sekä Bolidenin, Centrian että Kpedun toimintaa. 

- Boliden ha­luaa yhdessä oppilaitosten kanssa kehit­tää alueelle monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka tukevat sinkkitehtaan toimintaa. Meille henkilös­tön korkea ammattitaito on erittäin tärkeä asia ja nyt tehdyt kumppa­nuussopimukset voidaan nähdä in­vestointeina, joiden kautta pystymme vaikuttaa nykyisten ja tulevien työn­tekijöidemme osaamiseen. Kumppanuussopimusten myötä pystymme kehittää opetukseen ratkaisuja, jotka tukevat jatkuvasti kehittyvän teollisuuden osaamistarpeita, Boliden Kokkolan toimitusjohtaja Antti Kon­tiainen sanoo. 

Myös Centria-ammattikorkea­koulun rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimä­ki korostaa sopimuksen ri­kastavaa ja sy­ventävää yhteis­työtä. 

- Yrityselämän koulutustarpeista saadaan jatkossa Cent­rialle vieläkin paremmin ajantasaista tietoa, samoin kuin yritys saa ajan­kohtaista tutkimuksen ja kehittämisen kautta tulevaa informaatiota koulun asiantuntijoilta. Kumppanuussopimuksen kautta virallistuu myös elävä pitkän aikavälin ta­voite, joka hyödyttää koulun opiskeli­joiden tulevaisuuden työllistymistä. 

Kpedun johtaja Ari Maunukselan mielestä jo kumppanuussopimuksen tekoon liittyvä pro­sessi käynnisti uudenlaista ja aiempaa tiiviimpää yhteistyötä yhteisten tavoit­teiden saavuttamiseksi. Tutkintoon tähtäävien koulutusten lisäksi kumppanuussopimuksiin sisältyy koulutusratkaisuja, joilla tuetaan sinkkitehtaan henkilöstön osaamisen kehittymistä myös työuran aikana. 

- Pyrimme laajentamaan ja syven­tämään yhteistyötä koulutusasioissa niin, että voimme paremmin räätälöi­dä koulutuksia Bolidenin tarpeisiin. Tutkintokou­lutusten lisäk­si suunnitte­lemme myös lyhytkestoisia lisäkoulutuksia, hän toteaa.

Lisätiedot:

Boliden Kokkola: toimitusjohtaja Antti Kontiainen, puh. 040 637 4222

Centria-ammattikorkeakoulu: rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, puh. 044 725 0310

Kpedu: yhtymäjohtaja Ari Maunuksela puh. 050 386 5939

Seuraa meitä somessa: