Opiskeluoikeus ja ilmoittautuminen


Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaaditaan ammattikorkeakoulututkinnossa keskimäärin 1 600 tunnin työpanos, joka vastaa 60 opintopistettä.  Opetus järjestetään niin, että lukuvuodessa voidaan suorittaa 60 opintopistettä. Lukuvuoden kesto on 40 viikkoa.

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava opintonsa viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa (säännönmukainen suoritusaika).

Tutkinnon laajuus (op)  Säännönmukainen suoritusaika (v)
 240  4,0
 210  3,5

 

Uusien opiskelijoiden lukuvuodelle ilmoittautuminen

Uudet opiskelijat tekevät lukuvuodelle ilmoittautumisen opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Aloittava opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan lakisääteisin perustein:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolon lakiperusteisuus tulee todentaa asianmukaisin dokumentein.  Jos opiskelija ilmoittautuu ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi, mutta ei toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa, hänen on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.)


Jatkavien opiskelijoiden lukuvuodelle ilmoittautuminen

Jatkavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua seuraavalle lukuvuodelle opiskelijaliittymä Pepin kautta läsnä- tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle 1.4. – 31.8. välisenä aikana. Muutoksen kevätlukukauden ilmoittautumiseen voi tehdä Pepin kautta 31.12. mennessä.
 

Poissaolevaksi ilmoittautuminen

  1. Ennen 1.8.2015 alkaneissa koulutuksissa opiskelevat

Poissaolevaksi voi ilmoittautua säännönmukaisella ajalla opiskelevat, mikäli poissaolokausia on jäljellä. Opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahdeksi lukuvuodeksi (neljäksi lukukaudeksi), kuitenkin korkeintaan yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Poissaolo ei kuluta säännönmukaista opiskeluaikaa. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei edellytä erityistä syytä. 

  1. 8.2015 jälkeen alkaneissa koulutuksissa opiskelevat

Opiskelija voi olla poissaolevana maksimissaan 1 vuoden (kaksi lukukautta) ilman erityistä syytä (ns. subjektiivinen poissaolo-oikeus).

Mikäli opiskelijalla on poissaoloonsa lakisääteinen syy, tulee hänen toimittaa poissaolostaan todistus ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluihin (Talonpojankatu 2). Poissaolon lakisääteisiä syitä ovat armeija/siviilipalvelus tai perhevapaat. Tarvittava todistus voi olla esim. palvelukseenastumismääräys, Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai lääkärintodistus raskaudesta.  

Lakisääteisestä syystä tehty poissaoloilmoittautuminen, josta on toimitettu todistus, ei kuluta opiskelijan yhden vuoden mittaista subjektiivista poissaolo-oikeutta. Opintojen säännönmukaiseen suorittamisaikaan ei siis lasketa lakisääteisiin perusteisiin pohjautuvia poissaoloja (armeija/siviilipalvelus tai perhevapaat) eikä myöskään muuta enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa (sairaus/vamma tai mikä tahansa muu syy).

Opiskelijat, jotka eivät voi tehdä ilmoittautumista Pepin kautta

Jatkoajalla olevat opiskelijat eivät tee ilmoittautumista P kautta. Jatkoajalla opiskelevilla opiskelijoilla ei ole poissaolo-oikeutta. Opiskelijat kirjataan läsnäoleviksi opintotoimiston toimesta. Opiskelijan ei tarvitse huolehtia ilmoittautumisen tekemisestä. 

Ongelmia ilmoittautumisessa

Jos ilmoittautumisessa ilmenee ongelmia, opiskelijan tulee ottaa yhteyttä oman toimipisteensä opintotoimistoon. 

Ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menetykseen

Mikäli opiskelija ei ilmoittautumisaikana ilmoittaudu lukuvuodelle lainkaan, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskelija kirjataan eronneeksi. Tällöin opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa opintoja eikä saada opinto- tai ateriatukea ja opiskelija-alennuksia. Opiskelijalla ei myöskään enää ole pääsyä ammattikorkeakoulun sähköpostiin tai muihin verkkopalveluihin. Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija voi hakea kirjallisesti opiskeluoikeuden palautusta. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa päätöksessä esitettyjen perustelujen mukaisesti.

Opiskelija voi anoa opiskeluoikeuden palauttamista kirjallisesti erillisellä lomakkeella rehtorilta tai hänen valtuuttamaltaan henkilöltä. Hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Asetus ammattikorkeakouluista 1440/2014 §3). Kuitti maksusta on oltava hakemuksen liitteenä. Ilman kuittia hakemusta ei käsitellä.

Hae opiskeluoikeuden palauttamista

Maksutapavaihtoehdot 50 euron hakemuksen käsittelymaksulle ovat seuraavat:

  • Tilisiirto Centria-ammattikorkeakoulun tilille (IBAN: FI92 5162 0020 2748 85 | BIC: OKOYFIHH). Viitteeksi sukunimi sekä koulutuksen nimi.
  • Maksu maksupäätteellä Talonpojankadun kirjastossa. Maksun yhteydessä ilmoitetaan oma nimi ja koulutus, jossa opiskelee.

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: