ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Valmistuminen ja työelämä

Opiskelijaa kannustetaan opintojen alusta lähtien verkostoitumaan työelämän kanssa. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijalla on kuva oman alansa osaamisvaatimuksista ja erilaisista uramahdollisuuksista. Ammattiharjoittelut ja opinnäytetyö ovat tukeneet opiskelijan matkaa kohti työelämää. Opiskelijan oman osaamisen tunnistamista on tuettu opintojaksoilla sekä HOPS-keskusteluissa. Työnhakuprosessiin opiskelija saa tukea Skills Centriasta. Tavoitteena on, että valmistumiseen mennessä opiskelija löytää oman alansa työpaikan.  

Opiskelija kannustetaan erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin, joista järjestetään tietoiskuja erityisesti hakuaikoina.

 

Tutkintotodistuksen hakeminen ja valmistuminen

Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki opinnot on suoritettu ja arvioinnit merkitty hopsille.

 • Opiskelijan on tarkistettava, että kaikki suoritukset ovat valmiina (myös harjoittelu, opinnäytetyö, seminaariesitys opinnäytetyöstä ja kypsyysnäyte, opinnäytetyö tallennettu Theseus-verkkokirjastoon). Jos tutkintotodistushakemus jätetään ennen kuin kaikki opinnot ovat rekisterissä, se palautetaan.
 • Opiskelija on tarkistanut HOPSinsa Peppi-järjestelmässä (sijoittelu tarkistettu, ylimääräiset opintojaksot poistettu hopsilta ja siirretty hopsin ulkopuolelle, tarkistettu, että kaikki arvioinnit merkitty).
 • Opiskelija lähettää Pepissä HOPSin hyväksyttäväksi. Opiskelija lähettää asiasta tiedon sähköpostilla omalle tutoropettajalle tai opinto-ohjaajalle (ohjaajien tiedot löytyvät Pepistä opiskelijan opiskelutiedoista). Peppi-ohjeet löytyvät Optimasta Digistart –työtilasta.
 • Tutkintotodistushakemus tehdään Pepistä löytyvällä E-hakemuksella. Hakemuksen täyttämisessä on kaksi vaihetta. Opiskelija vastaa ensin AVOP-kyselyyn (ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely), minkä jälkeen opiskelija siirtyy tekemään varsinaisen tutkintotodistushakemuksen. Sekä AVOP-kyselyyn vastaaminen että tutkintotodistushakemuksen tekeminen tulee tehdä yhdellä kerralla. Hakemusta ei ole mahdollista tallentaa keskeneräisenä. Hakemukseen tekemiseen tuleekin varata riittävästi aikaa. Opiskelijan on hyvä tutustua etukäteen tarkempiin ohjeisiin, jotka löytyvät oppimisympäristöstä (Digistart > Peppi > E-hakemukset > AVOP-kysely ja tutkintotodistushakemus).
 • Lopullinen valmistumispäivä on viimeisimmän opintosuorituksen arviointipäivää seuraava perjantaipäivä (loma-ajat ja arkipyhät muodostavat poikkeuksia).
 • Tutkintotodistus toimitetaan kuukauden sisällä valmistumispäivämäärästä. Todistuksen voi joko noutaa tai vastaanottaa Postin kautta postiennakolla, jolloin vastaanottaja maksaa lähetysmaksun (maksun suuruus Postin voimassaolevan hinnaston mukainen).
 • Jos opiskelija tarvitsee väliaikaista todistusta valmistumisestaan, hän voi pyytää opiskelijatodistuksen, josta valmistuminen käy ilmi. Väliaikaisen todistuksen tarvetta kysytään tutkintotodistushakemuksella.
 • Todistuksia ei toimiteta heinäkuussa, jota ei siis lasketa mukaan kuukauden toimitusaikaan.
 • Lisätiedot: opintotoimisto@centria.fi

 

Muista myös seuraavat asiat

 • Opiskelijan tulee huolehtia, että on ennen valmistumistaan tallentanut itselleen tarvittavat dokumentit sähköpostista, oppimisympäristöstä sekä omasta kansiosta/One Drive:sta. Käyttäjätunnus on voimassa 14 vuorokautta valmistumispäivästä eteenpäin.
 • Tarkista Kelan sivuilta www.kela.fi, miten valmistumisvuoden tulot otetaan huomioon tulovalvonnassa.
 • Huomaa, että jos valmistut 1.–17. päivä, et ole oikeutettu kyseisen kuukauden opintotukeen. Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

 

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liitteeksi opiskelijalle annetaan Diploma Supplement, jossa kuvataan annettua korkeakoulututkintoa ja suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Diploma Supplement helpottaa tutkintotodistusten kansainvälistä vertailua. Diploma Supplementiin liitetään lisäksi englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote, Transcript of Records, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot ja arvosanat.

Terveydenhuollon tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tulee hakea laillistusta Valviran sähköisessä asioinnissa.

 • Sairaanhoitajaksi tai terveydenhoitajaksi valmistuvat tekevät hakemuksen Valviran sähköisessä asioinnissa. Lisätietoa hakemuksesta ja maksuista Valviran nettisivuilta
 • Sosionomiksi valmistuvat tekevät hakemuksen Valviran sähköisessä asioinnissa. Lisätietoja hakemuksesta ja maksuista Valviran nettisivuilta.

Huom! Hakemukseen ei tarvitse todistusliitteitä, sillä tiedot valmistumisesta siirtyvät sähköisesti Virta-palvelun kautta. Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan valmistumispäivänä.

 

Ammattiliittoja

Ammattiliitot ovat ammattiyhdistysliikkeen puitteissa toimivia järjestöjä, jotka pyrkivät parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksia työnantajapuolen kanssa.  

Opiskelija voi liittyä ammattiliittoon jo opiskeluaikana opiskelijajäsenenä. Kysy lisää liitostasi. 

Suomessa toimivia ammattiliittoja:

Insinööriliitto   

Jyty - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto     

Tradenomiliitto 

Tehy   

Suomen Restonomit – SURE ry 

Suomen musiikinopettajien liitto ry 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö – TAKU ry 

Teatteri- ja Mediatyöntekijät - TEME ry 

JHL- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 

Kirkon alat ry  

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö - Talentia ry

Ammattiliitot ovat järjestäytyneet pääasiassa kolmeen keskusjärjestöön: AKAVA , SAK  ja STTK .

 

Jatko-opinnot 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Ylemmän amk-tutkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssä. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. 

Ylempi amk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on 

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä 
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakeutumassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Ylempi amk-tutkinto koostuu 

 • koulutusalakohtaisista syventävistä opinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista sekä
 • opinnäytetyöstä.

Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä, ja tutkinnon voit suorittaa 1,5–3 vuodessa töiden ohella. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. 

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan. 

Tarkempia tietoja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista löytyy Opintopolusta.

Yliopistojen maisteriohjelmat 

Voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon myös erillisessä maisterikoulutuksessa 2 vuodessa. Maisterikoulutukset ovat tyypillisesti monitieteisiä eli perustuvat eri tieteenalojen yhteistyöhön yliopiston sisällä ja yliopistojen välillä. Maisterikoulutukseen voi hakea yhteishaussa tai erillishaussa. 

Voit hakea ohjelmiin, jos olet suorittanut 

 • alemman korkeakoulututkinnon 
 • ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinnon tai 
 • muita aikaisempia yliopisto-opintoja.

Tarkempia tietoa yliopistojen maisterikoulutuksista löytyy Opintopolusta.

Seuraa meitä somessa: