Valmistuminen ja työelämä

Opiskelijaa kannustetaan opintojen alusta lähtien verkostoitumaan työelämän kanssa. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijalla on kuva oman alansa osaamisvaatimuksista ja erilaisista uramahdollisuuksista. Ammattiharjoittelut ja opinnäytetyö ovat tukeneet opiskelijan matkaa kohti työelämää. Opiskelijan oman osaamisen tunnistamista on tuettu opintojaksoilla sekä HOPS-keskusteluissa. Työnhakuprosessiin opiskelija saa tukea Skills Centriasta. Tavoitteena on, että valmistumiseen mennessä opiskelija löytää oman alansa työpaikan.  

Opiskelija kannustetaan erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin, joista järjestetään tietoiskuja erityisesti hakuaikoina.

Tutkintotodistuksen hakeminen ja valmistuminen

Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki opinnot on suoritettu.

 • Opiskelijalla pitää olla kaikki suoritukset valmiina (myös harjoittelu, opinnäytetyö, seminaariesitys opinnäytetyöstä ja kypsyysnäyte, opinnäytetyö tallennettu Theseus-verkkokirjastoon). Jos tutkintotodistushakemus jätetään ennen kuin kaikki opinnot ovat rekisterissä, se palautetaan.
 • Opiskelijan pitää olla tarkistanut HOPSinsa Peppi-järjestelmässä, (ylimääräiset opintojaksot poistettu, sijoittelu tarkistettu, tarkistettu, että kaikki arvioinnit merkitty).
 • Opiskelija lähettää Pepissä HOPSin hyväksyttäväksi. Opiskelija lähettää asiasta tiedon sähköpostilla Pepin hyväksyjälle (= Pepissä määritelty tutoropettaja tai opinto-ohjaaja). Peppi-ohjeet löytyvät täältä.
 • Opiskelija laatii ja lähettää tutkintotodistushakemuksen Pepin Sähköisessä asioinnissa. Tutkintotodistushakemus kirjataan käsitellyksi vasta sitten, kun kaikki tarvittavat opintosuoritukset ovat tehtyinä. Valmistumispäivämäärä on se, jolloin tutkintotodistushakemus on hyväksytty eli käsitelty Sähköisessä asioinnissa.
 • Opiskelijan tulee olla vastannut tutkintotodistusta hakiessaan Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP, linkki kyselyyn tutkintotodistushakemuksella). AVOP-kyselyn avulla kootaan ajantasaista tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuvien opiskelijoiden työllistymisestä sekä siitä, miten koulutus on opiskelijoiden mielestä onnistunut. 
 • Tutkintotodistus toimitetaan kuukauden sisällä valmistumispäivämäärästä. Todistuksen voi joko noutaa tai vastaanottaa Postin kautta postiennakolla, jolloin vastaanottaja maksaa lähetysmaksun (n. 12 €). Jos tarvitset väliaikaista todistusta valmistumisestasi, voit pyytää opiskelijatodistusta, josta valmistuminen käy ilmi. Todistus tulee pyytää Pepin Sähköisen asioinnin kautta tai opintotoimisto@centria.fi. Todistuksia ei toimiteta heinäkuussa, jota ei siis lasketa mukaan kuukauden toimitusaikaan.

Muista myös seuraavat asiat

 • Centria-ammattikorkeakoulun sähköpostin käyttöoikeutesi päättyy valmistumispäivänä, joten ota tarpeelliset postit ja liitteet talteen itsellesi. Tallenna itsellesi myös haluamasi tiedostot.
 • Ilmoita uusi osoitteesi ja puhelinnumerosi opintotoimistoon.
 • Tarkista Kelan sivuilta www.kela.fi, miten valmistumisvuoden tulot otetaan huomioon tulovalvonnassa.
 • Huomaa, että jos valmistut 1.-17. päivä, et ole oikeutettu kyseisen kuukauden opintotukeen. Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Diploma Supplement

Tutkintotodistuksen liitteeksi opiskelijalle annetaan Diploma Supplement, jossa kuvataan annettua korkeakoulututkintoa ja suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Diploma Supplement helpottaa tutkintotodistusten kansainvälistä vertailua. Diploma Supplementiin liitetään lisäksi englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote, Transcript of Records, josta käyvät ilmi suoritetut opintojaksot ja arvosanat.

Ammattiliittoja

Ammattiliitot ovat ammattiyhdistysliikkeen puitteissa toimivia järjestöjä, jotka pyrkivät parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliitot neuvottelevat työehtosopimuksia työnantajapuolen kanssa.  

Opiskelija voi liittyä ammattiliittoon jo opiskeluaikana opiskelijajäsenenä. Kysy lisää liitostasi. 

Suomessa toimivia ammattiliittoja:

Insinööriliitto   

Jyty - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto     

Tradenomiliitto 

Tehy   

Suomen Restonomit – SURE ry 

Suomen musiikinopettajien liitto ry 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö – TAKU ry 

Teatteri- ja Mediatyöntekijät - TEME ry 

JHL- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 

Kirkon alat ry  

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntija KNT ry

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö - Talentia ry

Ammattiliitot ovat järjestäytyneet pääasiassa kolmeen keskusjärjestöön: AKAVA , SAK  ja STTK .

Jatko-opinnot 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Ylemmän amk-tutkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen. Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssä. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. 

Ylempi amk-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on 

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä 
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakeutumassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Ylempi amk-tutkinto koostuu 

 • koulutusalakohtaisista syventävistä opinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista sekä
 • opinnäytetyöstä.

Opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä, ja tutkinnon voit suorittaa 1,5–3 vuodessa töiden ohella. Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. 

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan. 

Tarkempia tietoja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista löytyy Opintopolusta.

Yliopistojen maisteriohjelmat 

Voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon myös erillisessä maisterikoulutuksessa 2 vuodessa. Maisterikoulutukset ovat tyypillisesti monitieteisiä eli perustuvat eri tieteenalojen yhteistyöhön yliopiston sisällä ja yliopistojen välillä. Maisterikoulutukseen voi hakea yhteishaussa tai erillishaussa. 

Voit hakea ohjelmiin, jos olet suorittanut 

 • alemman korkeakoulututkinnon 
 • ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinnon tai 
 • muita aikaisempia yliopisto-opintoja.

Tarkempia tietoa yliopistojen maisterikoulutuksista löytyy Opintopolusta.

Seuraa meitä somessa: