ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Toimenpiteet plagiointi‐ tai muissa vilppiepäilyissä

Centria‐ammattikorkeakoulun eettisten periaatteiden mukaan vilpillä tarkoitetaan

 • Sepittämistä eli keksittyjen havaintojen tai tulosten esittämistä omina.
 • Vääristelyä eli alkuperäisten havaintojen muokkaamista omien tarkoitusperien mukaan tai oleellisten havaintojen esittämättä jättämistä.
 • Luvatonta lainaamista eli plagiointia, jolla tarkoitetaan toisen julkituomien tietojen esittämistä omina.
 • Anastamista eli toisten TKI‐ideoiden esittämistä ja käyttämistä omissa nimissä.
 • Lunttaamista tenttitilanteessa.

Plagiointi tarkoittaa toisen henkilön tuotannon käyttöä ilman lupaa tai asianmukaista lähdeviittausta, esimerkiksi hänen ideoidensa, ajatustensa, kirjoitustensa jne. kopiointia ja esittämistä ominaan. Se on aina loukkaus hyvää tieteellistä käytäntöä ja tekijää sekä asianomaista opettajaa kohtaan. Plagiointi on aina rangaistava teko ja siihen puututaan myös lievissä tapauksissa.

Plagiointi on kiellettyä opintojen kaikissa vaiheissa ja kaikissa opinnoissa.

Opiskelijan perustaitoihin kuuluu, että hän osaa tehdä eron oman ja lainatun tuotoksen tai tekstin välillä. Toisen tekijänoikeuksia ei saa loukata. Toisten töihin tulee viitata ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan. Epäselvissä tapauksissa kannattaa kysyä neuvoa opettajalta. (Plagiointi, vilppi. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. Luettu 18.4.2016. Hyvä tieteellinen käytäntö ja
sen loukkausten käsitteleminen 2012. Helsinki: Tutkimustieteellinen neuvottelukunta.)

Opettaja voi tarkistuttaa henkilökohtaisten vastausten oikeellisuuden Ouriginal‐palvelussa. Ouriginal on plagioinninvastainen järjestelmä opiskelijoille ja opettajille ja se on käytössä Centria-ammattikorkeakoulussa.

 

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 38 § Kurinpito

 1. Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:
 2. häiritsee opetusta;
 3. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;
 4. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä;
 5. kieltäytyy 36 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka on 36 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa ammattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

 

Toimenpiteet plagiointi‐ tai muissa vilppiepäilyissä ja toteennäytetystä plagiointi‐ tai muusta vilpistä aiheutuvat seuraamukset

 1. Opettaja voi plagiointi‐ tai muun vilpin tultua esiin antaa itse opiskelijalle huomautuksen suullisesti
  tai sähköpostilla, ja hylätä suorituksen. Huomautuksesta ja suorituksen hylkäämisestä tulee tiedottaa koulutusalapäällikköä kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostilla).
 2. Jos plagiointi‐ tai muu vilppi on opintojaksolla toistuvaa, opettaja vie asian koulutusalapäällikölle.
 3. Koulutusalapäällikkö pyytää opiskelijaa kirjoittamaan lausunnon tapahtuneesta, ja opettaja kirjoittaa asiasta oman raporttinsa.
 4. Koulutusalapäällikkö kutsuu kuulemistilaisuuteen kyseisen opiskelijan ja opettajan. Heidän lisäkseen opiskelija voi kutsua myös toisen opiskelijan tuekseen. Tilaisuudesta tehdään muistio.
 5. Koulutusalapäällikkö voi antaa plagioinnista tai muusta vilpistä kirjallisen huomautuksen. Päätös ilmoitetaan kirjallisena (sähköpostilla) asianosaisille.
 6. Plagioinnin tai muun vilpin toistuessa tai vakavammassa tapauksessa koulutusalapäällikkö tekee rehtorille esityksen varoituksen antamisesta ammattikorkeakoululain 38 §:n mukaista kurinpitomenettelyä varten. Rehtori päättää varoituksesta.
 7. Jos varoituksen saanut opiskelija syyllistyy toistamiseen plagiointiin tai muuhun vilppiin, seurauksena on erottaminen määräajaksi (lukukausi). Koulutusalapäällikön esityksestä rehtori tekee esityksen ammattikorkeakoulun hallitukselle opiskelijan erottamisesta.
 8. Tieto opiskelijan saamasta huomautuksesta, varoituksesta tai erottamisesta määräajaksi merkitään Winhaan opiskelijan lisätietoihin.
 9. Opiskelija tekee hylätyn suorituksen uudelleen, mahdollisesti kokonaan uudesta aiheesta


Hyväksytty johtoryhmässä 25.5.2016

Seuraa meitä somessa: