Opintojen rahoitus

Opintotuki

Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikaisen toimeentulon rahoitus siltä osin kuin rahoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu.

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin.

Opintolaina on laina, jonka opiskelija hakee valitsemastaan pankista sen jälkeen, kun hänelle on myönnetty opintolainan valtiontakaus. Lainan ehdot opiskelija sopii pankin kanssa. Koska valtio takaa opintolainan, lainalle ei tarvita muuta vakuutta. Laina maksetaan pankin varoista. Sen takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä.

Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaiset toisen asteen opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa.

Korkeakoululla tarkoitetaan yliopistolaissa (645/1997) mainittuja yliopistoja ja ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (351/2003) tarkoitettuja ammattikorkeakouluja. Korkeakouluopintoina tuetaan myös korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskusten järjestämää koulutusta, jos se muutoin kuuluu opintotuen piiriin.

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.

Lisätietoa opintotuesta saa Kelalta ja ammattikorkeakoulun opintotukitoimistosta.

Centria-ammattikorkeakoulu
Opintotukitoimisto
Puh. 044 725 0073
Sähköposti: opintotuki@centria.fi

Aikuiskoulutustuki 

Aikuiskoulutustukeen on oikeus henkilöllä, jonka päätoiminen yritystoiminta tai palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden ja jolla on opintovapaan alkamiseen mennessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa Koulutusrahaston verkkosivuilta. Lomakkeita saa myös työ- ja elinkeinotoimistojen tietopalvelupisteistä.

Kela voi myöntää aikuiskoulutustuen saajalle opintolainan valtiontakauksen.


Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Tietyin edellytyksin voi opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opinnot voivat olla myös ammattikorkeakoululain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa ammattikorkeakouluopetusta.

Edellytykset:

  • olet työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja työnhaku on voimassa, TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi, opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella on sovittu työnhakusuunnitelmassa tai työllistymisohjelmassa ennen opintojen aloittamista,
  • opiskelun tukemisesta voidaan sopia opintojen alkamisen jälkeen vain painavasta syystä; esimerkiksi opiskelupaikka saadaan varasijalta peruutuspaikkana tai jos opinnot on aloitettu työsuhteen aikana,
  • aikaisemmin aloitettuja korkeakouluopintoja voi jatkaa työttömyysetuudella pääsääntöisesti vain kun opinnot ovat olleet vähintään vuoden ajan keskeytyneinä (rajoitus ei koske työsuhteen aikana aloitettuja opintoja),
  • vähintään 25 vuoden ikä opintojen alkaessa.


Työttömyysetuutta opiskelun tukemiseen voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana. Opinnot voi tilapäisesti keskeyttää pakottavista syistä, esimerkiksi sairastumisen johdosta.

Opinnoista sopimisen jälkeen TE-toimistolle toimitetaan todistus opiskelijaksi hyväksymisestä, opintojen aloittamisesta ja opintojen aikaisista lomajaksoista. Opinnoissa tulee edistyä opintosuunnitelman mukaisesti. Selvitys opintojen etenemisestä toimitetaan TE-toimistoon työnhakusuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Lisätietoja saa työ- ja elinkeinotoimistoista.


   
Seuraa meitä somessa: