ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Uraohjaus kolmannen ja neljännen vuoden aikana

Viimeistään kolmantena vuonna opiskelija suorittaa ammattiharjoittelun. Tavoitteena on, että opiskelija pääsee soveltamaan teoriaan perustuvaa osaamistaan oman alan käytännön työtehtävissä. Työyhteisöä on hyödyllistä tarkastella harjoittelun aikana mahdollisten opinnäytetyöaiheiden kannalta ja pohtia mahdollisuuksia liittää opinnäytetyö harjoittelupaikan kehittämistarpeisiin.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa viimeinen lukukausi sisältää syventävät opinnot, joihin kuuluu teoriaopintojen lisäksi syventävä harjoittelujakso. Opiskelija valitsee harjoittelupaikakseen sellaisen työpaikan, jossa hän voi saavuttaa syventävälle opintojaksolle asetetut tavoitteet. Usein opiskelija myös työllistyy valmistumisen jälkeen syventävien opintojen harjoittelupaikkaan. Kolmannen opintovuoden harjoittelut sairaanhoitajaopiskelijat tekevät akuuttihoitotyössä, lastenhoitotyössä sekä psykiatrisessa hoitotyössä. 

Kolmantena opiskeluvuotena instrumenttipedagogin suuntauman musiikin opiskelija jatkaa kahdella harjoitusoppilaalla (à 45 min/vko). Oppilaat voivat olla samat kuin edellisinä vuosina, jolloin opiskelijan on mahdollista syvemmin havainnoida oman ammatti-identiteettinsä kehittymistä pitemmällä aikavälillä. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa harjoittelu myös jonkin ryhmän kanssa kokonaan tai osittain (esim. kuoro tai yhtye). Koulutusohjelma auttaa harjoitusoppilaiden hankkimisessa edelleen, mutta opiskelija voi myös itse olla suoraan työelämään yhteydessä sopivasta harjoittelutavasta.  Mentortoiminta ja viikoittainen kaikkia opiskelijoita koskeva ryhmäpedagogiikka jatkuu kolmantena vuonna. Opetusharjoittelussa on tärkeä huomioida myös turvallisen ja toimivan vuorovaikutussuhteen kehittyminen sekä suvaitsevan oppimisympäristön luominen. Opiskelija seuraa vielä lisää erilaisia opetustunteja ja laatii lukuvuoden alussa Ydinsuunnitelma 2 -esseen, jossa reflektoi jo mennyttä harjoitteluaan ja syventää omaa opetusfilosofiaansa oppimisteorioihin pohjaten. Oppiminen ja ohjaus -opintojakso tukee kolmannen vuoden harjoittelua. Lukuvuoden lopussa, opetusharjoittelun päätyttyä, opiskelija laatii koko opetusharjoittelua koskevan päättöraportin. Opiskelija pitää myös 20 minuutin opetusnäytteen, josta saa suullisen ja kirjallisen palautteen ohjaavilta opettajilta. Musiikinohjaajan suuntauman opiskelija jatkaa kolmantena vuonna Musiikin perusteiden pedagogiikka -opintojaksolla (Mupe). Harjoittelussa syvennytään musiikin tiedollisen hahmottamisen alkeisopetukseen ryhmätilanteissa. Harjoittelupaikka on jokin musiikin teoriaopetusta antava musiikkioppilaitos (esim. konservatorio). Opiskelija osallistuu luennoille, suorittaa tuntiseurantoja, laatii Ydinsuunnitelma 2 -esseen sekä koko opetusharjoittelua koskevan päättöraportin. Mupe-harjoittelun lopuksi opiskelija pitää opetusnäytteen, josta saa suullisen ja kirjallisen palautteen ohjaavilta opettajilta. Neljäntenä opiskeluvuotena musiikin opiskelijan pedagogisiin opintoihin kuuluu vielä Tutkiva opettajuus ja Multicultural Music Education -opintojaksot. Opiskelija harjaantuu tutkivaan ja kehittävään työotteeseen syventäen käsitystään opettajan ammattitaidosta tarkastellen myös alansa ajankohtaisia kysymyksiä teorian ja käytännön näkökulmasta. Opiskelija reflektoi omaa kasvuaan opettajana. Useat musiikin opinnäytetyöt ovat toiminnallisia ja pohjaavat opiskelijan pedagogiseen tai taiteelliseen kasvuun. 
 
Suositeltava jatko harjoittelulle onkin opinnäytetyön tekeminen harjoittelupaikkaan. Opinnäytetyöprosessiin voit saada lisätukea Skills Centriasta.

Kolmantena vuotena käydään viimeinen HOPS-keskustelu, jonka tavoitteena on valmentaa opiskelijaa siirtymään kohti työelämää. Keskustelussa täsmennetään opiskelijan uramahdollisuuksia ja miten opiskelija hyödyntää osaamistaan tulevaisuuden työelämässä. Opiskelija voi myös osallistua Ura MOOC -opintojaksolle, joka auttaa opiskelijaa huomaamaan oman osaamisen kehittymisen.

Opiskelijaa kannustetaan löytämään työelämästä oma mentori, jonka kanssa opiskelija voi pohtia ammatillista kehittymistä, selkeyttää työuran mahdollisuuksia sekä tukea työssä- ja opinnoissa menestymistä. Mentoroinnista järjestetään vuoden mittaan erilaisia opintojaksoja tai tilaisuuksia.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta loppuvaiheen opintoihinsa työelämävalmentajalta. Työelämävalmentaja ja opiskelija laativat valmistumissuunnitelman tavoitteineen ja opiskelijan henkilökohtaisen valmistumisaikataulun mukaan. Opiskelija ja työelämävalmentaja sopivat yhdessä, miten prosessia ohjataan ja seurataan. Loppuvaiheen valmennuksesta saa lisätietoa työelämävalmentajalta hanna.lahnalampi@centria.fi.

Seuraa meitä somessa: