ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Uraohjaus toisen vuoden aikana

Toisen vuoden aikana opiskelija keskittyy ammatillisiin opintoihin. Toisen vuoden HOPS-keskustelussa keskeisinä teemoina ovat opintojen eteneminen ja oman alaatutustuminen syvemmin. Lisäksi opiskelija tutustuu ja suorittaa oman alan työharjoittelunHOPS-keskustelussa keskustellaan myös opiskelijan kiinnostuksen kohteista ja uratoiveista sekä mahdollisista haasteista, joihin kannustetaan opiskelijaa löytämään itselleen sopivia ratkaisuja.  

Opiskelijaa kannustetaan aktiivisesti verkostoitumaan työelämän kanssa. Centria järjestää useita tapahtumia lukuvuoden aikana, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuuden tavata työelämän edustajia. Varhainen verkostoituminen auttaa opiskelijaa saamaan laajan kuvan oman alansa työmahdollisuuksista, edesauttaa ammattiharjoitteluun pääsemistä toivottuun yritykseen sekä antaa vinkkejä tulevaan opinnäytetyöhän.  

Suosittelemme toisen tai kolmannen vuoden opiskelijalle Ura MOOC -opintojaksoa, jossa opiskelija laatii oman ansioluettelon sekä suunnittelee ja toteuttaa videon omasta osaamisestaan. Opintojaksolla tunnistetaan urakehityksen eri vaiheet ja nykytila, sekä kytketään se alan teoreettiseen viitekehykseen. Opintojaksolla rakennetaan ja suunnitellaan konstruktiivisesti omaa urapolkua. 

Ensimmäinen ammattiharjoittelu suositellaan suoritettavaksi toisen vuoden kesällä. Harjoittelun tavoitteet täsmennetään oman alan harjoitteluohjaajan kanssa. Monimuoto-opiskelijat tarkentavat harjoittelun tavoitteet ja suorittamistavan tutoropettajan kanssa.  

Liiketalouden ja tekniikan opiskelijoiden ammattiharjoitteluksi soveltuvat alan ammattitehtävät, jotka sisältävät myös työnjohto-, suunnittelu, tutkimus- ja /tai tuotekehitystehtäviä. Harjoittelu voidaan suorittaa myös omassa yrityksessä tai ulkomailla, kun työtehtävät ovat riittävän monipuolisia ja haasteellisia.

Toisena opintovuotena sairaanhoitajaopiskelijat perehtyvät potilaiden ja asiakkaiden hoitoosisätautien, kirurgisen ja kotihoidon osalta  

Toisena opiskeluvuotena musiikin opiskelijat jatkavat harjoittelua kahden harjoitusoppilaan kanssa (à 30 min/vko). Mentoroinnin ja kanssaopiskelijoiden vertaistuen lisäksi kaikki instrumenttiryhmät kokoontuvat viikoittain yhdessä opetustuokioiden äärelle. Jokainen opiskelija pitää vuorollaan opetushetken, josta saa vertaispalautetta muilta opiskelijoilta sekä ohjaavalta opettajalta. Opiskelijan tulee syyslukukauden alussa laatia ns. ydinsuunnitelma 1, jossa hän kuvaa käsityksiään oppimisesta ja ihmisestä oppijana sekä pohtii oman opetustyönsä rakentumista oppimisnäkemysten pohjalta. Pedagogiikan opintojakso Opetussuunnitelmat ja arviointi sekä Småbarns musikpedagogik -opintojaksot tukevat toisen vuoden opetusharjoittelua. Harjoitteluperiodin lopuksi opiskelija pitää 30 minuutin opetusnäytteen, josta saa suullisen ja kirjallisen palautteen ohjaavilta opettajilta. 

Mikäli opiskelija työskentelee opintojen ohessa, voi hän hyödyntää opinnollistamista opinnoissaan. Opiskelija voi suorittaa erilaisia projekteja Centrian TKI-oppimisympäristössä. Projekteja on tarjolla pitkin vuotta. Lisätietoa TKI-projekteista antavat TKI-päälliköt, joiden yhteystiedot löytyvät täältä. 

Työnhakuun ja oman osaamisen sanoittamiseen järjestetään työpajoja Skills Centriassa. Lisätietoja työpajojen ajankohdista löydät ältä.

Seuraa meitä somessa: