ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Uraohjaus ensimmäisen vuoden aikana - ammatillinen kasvu

Opiskelijoiden uraohjaus keskittyy ensimmäisen vuoden aikana etenkin opiskelutaitojen vahvistamiseen. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientoivissa opinnoissa avataan eri näkökulmista, mitä korkeakouluopiskelu on. Opiskelija tutustuu myös oman alansa työharjoittelun oppimistavoitteisiin sekä käytännön ohjeisiin. Minä korkeakouluopiskelijana -opintojaksolla opiskelija pohtii omaa koulutustaustaansa ja mahdollisesti aikaisempaa työkokemustaan - onko jotain, mitä voisi hyödyntää opinnoissa Opiskelija kehittää myös omia opiskelutaitojaan, mukaan lukien ryhmätyötaidot, sekä oppii tunnistamaan omia voimavarojaan. Tutoropettajan kanssa käyty HOPS-keskustelu on tärkeässä osassa opiskelijan uraohjausta. HOPS-keskustelu käydään ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden aikana. HOPS-keskustelussa käydään läpi koulutusalakohtaiset suuntautumisvaihtoehdot.  

Erityisesti tekniikan ja liiketalouden koulutuksissa suositellaan perusharjoittelun (10 op) suorittamista heti ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Perusharjoittelun tavoitteena on, että opiskelija kehittää omia työelämävalmiuksiaan ja koulutukseensa liittyvää alakohtaisista osaamistaan. Opiskelija oppii työelämän vaatimuksista ja tarpeista. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan omaa osaamistaan ja osaamisen kehittymistään.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa harjoittelu on ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäinen harjoittelujakso (5–7 viikkoa) tehdään yleensä ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Sairaanhoitajaopiskelijoilla harjoittelu alkaa ensimmäisen opintovuoden aikana perushoidollisten taitojen oppimisena. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ohjatuilla harjoittelujaksoilla sovelletaan teoriaopintoja käytännössä. Omilla valinnoillaan opiskelija voi hankkia erityisosaamista jonkin asiakasryhmän, ilmiön tai työmenetelmän syvälliseen ymmärtämiseen. Harjoittelu on palkatonta, ohjattua, tavoitteellista sekä arvioitua opiskelua.

Musiikin koulutuksen harjoittelun (30 op) tavoitteena on antaa laaja-alaiset valmiudet tämän päivän musiikin opettajan työhön ja musiikkikasvatuksen kenttään. Harjoittelun tarkoitus on opettaa vastuun ottamiseen itsestä ja ympäröivästä yhteisöstä niin muusikkona kuin pedagogina. Centrian musiikkipedagogin koulutuksen harjoittelukokonaisuus koostuu kahdesta osa-alueesta: 

  1. Opetusharjoittelu 15 op 
    Musiikkipedagogin koulutukseen sisältyy ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Pakollinen 15 opintopisteen opetusharjoittelu on osa tätä kokonaisuutta. 
  2. Muu työelämäharjoittelu 15 op

Musiikin koulutus järjestää opintojen aikana erilaisia omia produktioita tai yhdessä työelämän toimijoiden kanssa (musikaalit, oopperat, orkesterit, taiteilijavierailut ym.). Nämä erilaiset harjoittelun muodot kerryttävät opiskelijalle sovitusti opintopisteitä. Harjoittelua voi olla myös opiskelijan oma opetus- ja esiintymistoiminta. Työelämäharjoittelua voi suorittaa koko neljän vuoden opintojen aikana. Harjoittelu alkaa heti opintojen alussa havainnoimalla erilaisia musiikin opetustunteja. Ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella opiskelija aloittaa viikoittaisen opetusharjoittelun harjoitusoppilaan kanssa (30 min/vko). Harjoitusoppilaat ovat lapsia, nuoria tai aikuisia, joko alkeisoppilaita tai jo pidemmällä olevia. Pedagogiikasta vastaava opettaja hankkii pääsääntöisesti koulun ulkopuoliset harjoitusoppilaat, joilta peritään pieni lukukausimaksu. Harjoittelua tukee jokaisen instrumenttiryhmän mentoropettaja ja vertaisryhmä. Pedagogiikan opintojaksot Johdatus musiikkipedagogiikkaan ja Opettaminen ammattina tukevat myös harjoittelua ja asiantuntijuuden kehittymistä. Harjoitteluperiodin lopuksi opiskelija pitää 30 minuutin opetusnäytteen, josta saa suullisen ja kirjallisen palautteen ohjaavilta opettajilta.

Koulutusalojen harjoitteluohjeet löydät sivuiltamme Opiskelijalle > Opintojen sisältö > Harjoittelu

Seuraa meitä somessa: