Teknologiaosaamisen johtaminen
Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:2 vuotta, 60 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 13
Haku alkaa: 18.3.2020
Haku päättyy: 1.4.2020
Haku päättyy 1.4.2020 klo 15.00

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus tarjoaa AMK-insinöörin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työn ohella.


Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa päätehtävänä on käynnistää osallistujissa oppimis- ja kehittymisprosessi, joka mahdollistaa osallistujan oman sekä hänen työyhteisönsä osaamisen ja johtamisen kehittämisen sekä tulevaisuuden tekemisen osaamista johtamalla. Asiantuntijaorganisaation esimiehen haasteina nähdään strategiset valinnat, organisaation ydintehtävän kirkastaminen, moniammatillinen yhteistyö, itseohjautuvat tiimit, asiakaslähtöinen toiminta, verkostoituminen sekä uudet tuote- ja palvelukonseptit.

Koulutuksen suorittanut henkilö on asiantuntija ihmisten, osaamisen ja muutoksen johtamisessa. Koulutus tarjoaa tukea ja menetelmiä, joilla koulutukseen osallistuja voi syventää omaa itsetuntemustaan, ihmistuntemustaan ja johtajuuttaan.

Koulutus sisältää mm. yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä tarvittavien esimiestaitojen ja organisaation kehittämistä. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu erityisesti myös työelämän tarpeet, mikä näkyy esim. opiskelijan omaan työyhteisöön tehtävänä, sen toimintaa tehostavana, laajana kehittämistehtävänä. YAMK-opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa tätä käytännössä omassa työpaikassaan. Tämä valmistaa opiskelijaa myös vaativiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä muodostaen näin puolet koko tutkinnon laajuudesta. Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen.

 

Opintojen sisältö

Syventävät opinnot muodostuvat esimiestaitojen ja oman osaamisen kehittämisen, organisaation osaamisen kehittämisen, osaamisen vaikutus kilpailukykyyn sekä teknologiaosaamisen johtamisen opinnoista, ja opiskelija suorittaa nämä kaikki opintojaksot.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kesken. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.


Yhteistyöstä lisäpotkua opintoihin

YAMK-opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojen aikana. Opinnoissa pyritään järjestämään mahdollisuuksia opiskelijoiden välisten verkostojen kehittämiseen. Järjestämme säännöllisesti yritysvierailuja opiskelijoiden yrityksiin ja näin tutustumme syvemmin niihin. Opintoihin sisältyy myös mahdollisuus monialaisiin kursseihin, jolloin verkostoja voi laajentaa liiketalouden ja sote-opiskelijoiden pariin. Opiskelijat pystyvät ottamaan valinnaisia opintoja myös muista korkeakouluista ja meillä on syvempää yhteistyötä Seinäjoen, Vaasan, Kajaanin, Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kansainvälisyys YAMK-opinnoissa

Kansainvälisyys näkyy opinnoissa parhaiten kansainvälisyysjaksona, jolloin suoritetaan vierailu ulkomaille. Viime vuosina tämä on tarkoittanut käytännössä joko Venäjää tai Eestiä. Kansainvälisyysopintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija vieraan maan koulutukseen, kaupankäyntiin ja yrityksiin. Tämä tapahtuu vierailemalla paikallisessa yliopistossa, yrityksissä sekä kuuntelemalla asiantuntijaluentoja.

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut tekniikan opintoihin painottuvat korkeakoulututkinnot harkinnan mukaan.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

 

HAKUKELPOISUUDEN ANTAVAT POHJAKOULUTUKSET

Pohjakoulutusvaatimuksena on insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut kuin teknispainotteiset amk-tutkinnot harkitaan tapauskohtaisesti. Edellytyksenä on silloin yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettu kandidaatin (tai maisterin) tutkinto.

 

TYÖKOKEMUSVAATIMUS

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2020 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki

 

VALINTAPERUSTEET

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä.

Valintakoe voi sisältää myös haastattelun. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
  2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.Valintakokeet 2020

Valintahaastattelun tarkemmat aikataulut ja tiedot järjestelyistä tulossa.


Insinööri (ylempi AMK) -opiskelijatarinat

 

Monialaista ryhmätyötä

Olen Tomi Iso-Kungas, ja opiskelen Centria-ammattikorkeakoulussa teknologiaosaamisen johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Olen töissä Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa Kokkolassa, talonrakennuksen osastolla.

Ensimmäisenä vuonna olemme opiskelleet strategista johtamista, oman osaamisen kehittämistä ja vuorovaikutustaitoja. Meidän opiskeluryhmässä on kolmekymmentä monialaista insinööriä: esimerkiksi koneteollisuudesta, henkilöstöhallinnosta, tuotannosta, opetuksesta, pelastuslaitokselta. Opiskeluryhmä on tiivis ja innokas, ja ryhmätyöskentely on ollut hyvin värikästä.

Opinnoissa on parasta monimuotoisuus - itseopiskelua ja ryhmätöitä on paljon. Välillä opiskellaan Kokkolassa ja välillä Kajaanissa.

Tähän koulutukseen voi hakea, kun on insinööritutkinto suoritettuna, ja sen lisäksi valmistumisen jälkeen kolmen vuoden työkokemus.

Hain koulutukseen, koska halusin kehittää itseäni esimiehenä ja johtamisessa. Halusin myöskin oppia tuntemaan oman organisaationi johtamiskäytänteitä ja toimintaa johtotasolla ja strategiatasolla.

Tomi Iso-Kungas, insinööri (AMK)

 
 Miko Torvinen Centria amk  

YAMK-Opinnoista uusia näkökulmia työelämään

Halusin jatkaa opiskelua tekniikan alalla, ja samalla kehittää osaamistani johtamisen saralla. Centria-ammattikorkeakoulu oli sijaintinsa vuoksi luonnollinen valinta jatko-opintojen suorittamiselle, sillä asun tällä hetkellä oppilaitoksen toiminta-alueella. Verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua ovat rytmittäneet Kokkolassa, Ylivieskassa ja Kajaanissa järjestetyt lähiopetuspäivät, joiden lisäksi olemme käyneet myös opintomatkalla Virossa ja Venäjällä.

YAMK-opinnot ovat tarjonneet myös hyvän verkostoitumismahdollisuuden, sillä opiskeluryhmässämme on ihmisiä monelta toimialalta. Erilaisten koulutehtävien ja esitysten avulla olemme päässeet tutustumaan muiden opiskelijoiden työtehtäviin, ja saaneet asioihin uusia näkökulmia.

Opinnot ovat tukeneet osaamistani, ja olenkin päässyt jo opintojen aikana etenemään urallani sekä soveltamaan oppimiani asioita käytännössä. Työskentelen tällä hetkellä tehtaanjohtajana, ja voin jo sanoa olevani tyytyväinen Centrian tarjoamaan koulutukseen, vaikka opinnot ovat vielä vähän kesken.

Miko Torvinen, insinööri (AMK)

Matti Muuraiskangas Centria amk

 

Opiskelu ja työ täydensivät toisiaan

Olin työn ohessa päivittänyt teknikkotutkinnon AMK-insinööriksi 2007, ja kolmen vuoden jälkeen tuntui, että voisin ottaa jotain haastetta työn oheen. Jatko-opiskeluista olin jo jutellut parin työkaverin kanssa, ja toinen heistä olikin juuri ennen minua tässä ohjelmassa. Nykyinen esimieheni tuki ja kannusti opiskeluun.

Työtehtäväni muuttuivat jo opiskelun aikana, vaikka minulla oli itselläni sellainen ajatus, että opiskelu tukisi jopa sitä tehtävää, jossa olin opiskelut aloittaessani. Siirtyessäni uusiin tehtäviin pystyin vielä paremmin käyttämään oppimiani asioita hyödyksi työssäni. Myös toisin päin, pystyin työssä tarvitsemiani asioita selvittämään ja kehittämään opiskelujen myötä - opiskelu ja työ täydensivät toisiaan. Tästä hyvä esimerkki on työhöni merkittävästi liittyneen opinnäytetyön tekeminen. 

Opiskelu työn ohella vaatii suunnittelua ja perheen tukea. Opiskelun organisointiin käytin viikkosuunnitelmaa, jossa aikataulutin itselleni kehittämis-, ja etätehtävien sekä opinnäytetyön palautukset. Toinen hyvä tapa oli toimenpidelistan käyttö, kirjasin lähiopetuspäivien jälkeen kaikki tehtävät ylös. Sen jälkeen oli helppoa asettaa itselle tavoitepäivämäärät. Näin aikaa jäi myös perheelle. Itselläni oli periaatteena, että annetuista päivämääristä pyrin pitämään kiinni. Aikataulutuksen ja suunnitelmallisuuden vuoksi valmistuin kahden vuoden määräajassa.

Ryhmämme oli hyvä, vaikka matkan varrella osa luopui tai siirsi opintojaan. Ydinporukka kuitenkin jaksoi tsempata toisiaan. Lähipäivien myötä ryhmähenki kasvoi. Koulutuksen vetäjät olivat hankkineet erinomaiset luennoitsijat, ja opetus oli pääosin hyvää ja mielenkiintoista. Opiskelijoiden erilaiset kokemukset ja lähtökohdat toivat luennoille mielenkiintoisia keskusteluja. Opimme myös toisiltamme. Voin suositella ylempää osaamisen johtaminen -tutkintoa ainakin kaikille esimiestyössä oleville. Myös niille, jotka haluavat edelleen kehittää itseään. Tämä on kuitenkin käytännön läheisempi tapa opiskella AMK- insinööriä vaativampi tutkinnon taso.

Matti Muuraiskangas, insinööri (ylempi AMK), henkilöstöpäällikkö, Boliden Kokkola

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Pekka Makkonen
p. 040 186 2850
pekka.makkonen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: