Tekniikan ylempi AMK-tutkinto, teknologiaosaamisen johtaminen

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:2 vuotta, 60 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy 5.4.2017 klo 15:00

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus tarjoaa AMK-insinöörin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työn ohella.  

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa päätehtävänä on käynnistää osallistujissa oppimis- ja kehittymisprosessi, joka mahdollistaa osallistujan oman sekä hänen työyhteisönsä osaamisen ja johtamisen kehittämisen sekä tulevaisuuden tekemisen osaamista johtamalla. Asiantuntijaorganisaation esimiehen haasteina nähdään strategiset valinnat, organisaation ydintehtävän kirkastaminen, moniammatillinen yhteistyö, itseohjautuvat tiimit, asiakaslähtöinen toiminta, verkostoituminen sekä uudet tuote- ja palvelukonseptit.

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen suorittanut henkilö on asiantuntija ihmisten, osaamisen ja muutoksen johtamisessa. Koulutus tarjoaa tukea ja menetelmiä, joilla koulutukseen osallistuja voi syventää omaa itsetuntemustaan, ihmistuntemustaan ja johtajuuttaan.

Koulutus sisältää mm. yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä tarvittavien esimiestaitojen ja organisaation kehittämistä. Koulutuksen suunnittelussa on huomioitu erityisesti myös työelämän tarpeet, mikä näkyy esim. opiskelijan omaan työyhteisöön tehtävänä, sen toimintaa tehostavana, laajana kehittämistehtävänä.

Syventävät opinnot muodostuvat esimiestaitojen ja oman osaamisen kehittämisen, organisaation osaamisen kehittämisen, osaamisen vaikutus kilpailukykyyn sekä teknologiaosaamisen johtamisen opinnoista, ja opiskelija suorittaa nämä kaikki opintojaksot.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kesken. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset:

Insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut tekniikan opintoihin painottuvat korkeakoulututkinnot harkinnan mukaan.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Pohjakoulutusvaatimuksena on insinööri (AMK) tai muu tekniikan alan soveltuva korkeakoulututkinto. Muut kuin teknispainotteiset amk-tutkinnot harkitaan tapauskohtaisesti. Edellytyksenä on silloin yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettu kandidaatin (tai maisterin) tutkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

 

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa 

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä tulee jättää korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.   

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Valintaperusteet (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia)

 

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen/ ennakkotehtävän yhteydessä.

Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.Valintakoepäivät 29.-30.5.2017.  Valintakoe on henkilökohtainen haastattelu.Insinööri (ylempi AMK) -opiskelijatarinat

 

     

YAMK-Opinnoista uusia näkökulmia työelämään

 Halusin jatkaa opiskelua tekniikan alalla, ja samalla kehittää osaamistani johtamisen saralla. Centria-ammattikorkeakoulu oli sijaintinsa vuoksi luonnollinen valinta jatko-opintojen suorittamiselle, sillä asun tällä hetkellä oppilaitoksen toiminta-alueella. Verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua ovat rytmittäneet Kokkolassa, Ylivieskassa ja Kajaanissa järjestetyt lähiopetuspäivät, joiden lisäksi olemme käyneet myös opintomatkalla Virossa ja Venäjällä.

YAMK-opinnot ovat tarjonneet myös hyvän verkostoitumismahdollisuuden, sillä opiskeluryhmässämme on ihmisiä monelta toimialalta. Erilaisten koulutehtävien ja esitysten avulla olemme päässeet tutustumaan muiden opiskelijoiden työtehtäviin, ja saaneet asioihin uusia näkökulmia.

Opinnot ovat tukeneet osaamistani, ja olenkin päässyt jo opintojen aikana etenemään urallani sekä soveltamaan oppimiani asioita käytännössä. Työskentelen tällä hetkellä tehtaanjohtajana, ja voin jo sanoa olevani tyytyväinen Centrian tarjoamaan koulutukseen, vaikka opinnot ovat vielä vähän kesken.

Miko Torvinen, insinööri (AMK)

 

   

Opiskelu ja työ täydensivät toisiaan

Olin työn ohessa päivittänyt teknikkotutkinnon AMK-insinööriksi 2007, ja kolmen vuoden jälkeen tuntui, että voisin ottaa jotain haastetta työn oheen. Jatko-opiskeluista olin jo jutellut parin työkaverin kanssa, ja toinen heistä olikin juuri ennen minua tässä ohjelmassa. Nykyinen esimieheni tuki ja kannusti opiskeluun.

Työtehtäväni muuttuivat jo opiskelun aikana, vaikka minulla oli itselläni sellainen ajatus, että opiskelu tukisi jopa sitä tehtävää, jossa olin opiskelut aloittaessani. Siirtyessäni uusiin tehtäviin pystyin vielä paremmin käyttämään oppimiani asioita hyödyksi työssäni. Myös toisin päin, pystyin työssä tarvitsemiani asioita selvittämään ja kehittämään opiskelujen myötä - opiskelu ja työ täydensivät toisiaan. Tästä hyvä esimerkki on työhöni merkittävästi liittyneen opinnäytetyön tekeminen.

Opiskelu työn ohella vaatii suunnittelua ja perheen tukea. Opiskelun organisointiin käytin viikkosuunnitelmaa, jossa aikataulutin itselleni kehittämis-, ja etätehtävien sekä opinnäytetyön palautukset. Toinen hyvä tapa oli toimenpidelistan käyttö, kirjasin lähiopetuspäivien jälkeen kaikki tehtävät ylös. Sen jälkeen oli helppoa asettaa itselle tavoitepäivämäärät. Näin aikaa jäi myös perheelle. Itselläni oli periaatteena, että annetuista päivämääristä pyrin pitämään kiinni. Aikataulutuksen ja suunnitelmallisuuden vuoksi valmistuin kahden vuoden määräajassa.

Ryhmämme oli hyvä, vaikka matkan varrella osa luopui tai siirsi opintojaan. Ydinporukka kuitenkin jaksoi tsempata toisiaan. Lähipäivien myötä ryhmähenki kasvoi. Koulutuksen vetäjät olivat hankkineet erinomaiset luennoitsijat, ja opetus oli pääosin hyvää ja mielenkiintoista. Opiskelijoiden erilaiset kokemukset ja lähtökohdat toivat luennoille mielenkiintoisia keskusteluja. Opimme myös toisiltamme. Voin suositella ylempää osaamisen johtaminen -tutkintoa ainakin kaikille esimiestyössä oleville. Myös niille, jotka haluavat edelleen kehittää itseään. Tämä on kuitenkin käytännön läheisempi tapa opiskella AMK- insinööriä vaativampi tutkinnon taso.

Matti Muuraiskangas, insinööri (ylempi AMK), henkilöstöpäällikkö, Boliden Kokkola

 Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Marko Forsell, p. 040 808 5128, marko.forsell@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fiNäin haet 

Voit hakea koulutukseen täältä. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.   
Seuraa meitä somessa: