ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Tutkinto: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 2-3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00

Centria-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksessa pääset syventämään ja laajentamaan omaa asiantuntijuuttasi. Koulutus tarjoaa sinulle uudenlaista osaamista, jossa johtamisen ja kehittämisen perustana ovat asiakaslähtöisyys ja henkilöstö voimavarana.

YAMK Sote-opiskelijat simulaatiotilassa

 

Kehitä osaamistasi ja avaa uusia ovia urakehitykselle

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksessa perehdytään laaja-alaisesti työelämän kehittämiseen ja johtamiseen. Perehdyt erilaisiin tutkimus- ja kehitysmenetelmiin, sekä opit johtamaan niin palveluja kuin ihmisiäkin. Koulutuksen aikana saat valmiuksia myös oman itsesi johtamiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Opetussuunnitelma on rakennettu yhteistyössä työelämän kanssa. Työelämän asiantuntijat osallistuvat myös opetukseen. Koulutuksessa pääset verkostoitumaan oman alan opiskelijoiden ohella myös tekniikan ja liiketalouden (YAMK) opiskelijoiden kanssa.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Opetus muodostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä sekä ryhmätehtävistä.  Osa opintojaksosta toteutuu osin yhteistyössä liiketalouden (YAMK) ja teknologiaosaamisen (YAMK) koulutusalojen kanssa. Näin opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus oppia kehittämistä ja johtamista moniammatillisista näkökulmista. Suurin osa opinnoista toteutuu kuitenkin pienemmässä ryhmässä oman koulutusalan sisällä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto mahdollistaa toimimisen myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolisissa tehtävissä.

 

YAMK-tutkinnon suorittaneet antavat Centrialle selvästi valtakunnan parasta palautetta!

opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen valmistuvien opiskelijoiden kysely (02/2021) 

 

 

Opintojen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja opinnot kestävät 1,5 –3 vuotta.  Opetus koostuu lähiopetuksesta, verkko-opinnoista, ryhmätöistä ja -keskusteluista sekä itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksessa sovelletaan myös toiminnallisia opetusmenetelmiä, kuten ongelmaperustaista oppimista ja simulaatioharjoituksia. Lähiopetuspäiviä on 0–2 arkipäivää kuukaudessa Talonpojankadun kampuksella. Opintojen edetessä lähiopetuspäivien määrä vähenee.

Suurin osa opintojaksotehtävistä tehdään opiskelijoiden työpaikoille, joten kertynyt tieto ja osaaminen hyödyttää myös opiskelijan työyhteisöä. Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Opinnäytetyöt tehdään yleensä omalle työpaikalle. Jos opiskelija ei ole työelämässä, niin hänellä on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö Centrian hankkeisiin.

Ydinosaaminen 21 op

 • Orientointi opintoihin ja ammatillinen kasvu (3 op)
 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen (5 op)
 • Strateginen johtaminen (5 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät (5 op)
 • Tutkimus- ja asiantuntijaviestintä (3 op)

Profiloiva osaaminen 29 op

 • Johtaminen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä (4 op)
 • Management in Internationalizing Work Environment (2 op)
 • Turvallisuusjohtaminen (2 op)
 • Johtaminen työyhteisön haastavissa tilanteissa (4op)
 • Sosiaali- ja terveysalan talouden johtaminen (5 op)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka (2 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät II (3 op)
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät III (2 op)
 • Asiakaslähtöisten prosessien kehittäminen ja laadunhallinta (5 op)

Valinnainen osaaminen 10 op

Opiskelija syventää ja/tai laajentaa valinnaisilla opinnoilla omaa kehittämis- ja johtamisosaamistaan.

Opinnäytetyö 30 op

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu ja työstäminen aloitetaan opintojen ensimmäisenä vuotena. Opinnäytetyöt ovat tyypillisesti luonteeltaan tutkimuksellisia kehittämistöitä.

Opinnäytetyö tehdään yleensä opiskelijan oman työpaikan organisaatioon, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö myös mm. Centrian hankkeisiin. Opinnäytetyön aiheet ovat viime vuosina liittyneet mm. työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja -johtamiseen, sähköisiin palveluihin sekä asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämiseen.

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

 

 

Kansainvälinen Centria

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia niin kielitaidon kuin kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus lähteä YAMK-opiskelijavaihtoon johonkin Centrian yhteistyökorkeakouluista. Halutessasi voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä Centria Master Schoolin eri ylempien AMK-tutkintojen soveltuvasta opintotarjonnasta. Monialainen opiskelu antaa sinulle myös mahdollisuuksia verkostoitua muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Myös ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline-portaalin valikoimasta löytyy YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja. Voit halutessasi valita opintojaksoja CampusOnlinen valikoimasta ja sisällyttää ne osaksi vapaavalintaisia opintojasi.

 

Uramahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia erilaisissa sosiaali- ja terveysalan asiantuntija-, kehittämis- tai johtamistehtävissä. Centriasta valmistuneet toimivat hyvin erilaisissa organisaatioissa, joten myös nimikkeetkin vaihtelevat. Valmistumisen jälkeen opiskelijat toimivat mm. osastonhoitajana, palvelupäällikkönä, aluepäällikkönä, palveluesimiehenä, palvelualuejohtajana, ensihoitomestarina, suunnittelijana, projektipäällikkönä, laatu- ja kehittämispäällikkönä sekä opettajana.

Meiltä valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Teemme kiinteää yhteistyötä työelämän kanssa, mikä on edistänyt koulutuksemme tunnettavuutta ja vetovoimaa. Vetovoimaa kuvaa myös se, että opiskelijoitamme halutaan esihenkilötehtäviin jo koulutuksen aikana.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Suoritettuasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sinulla on samat jatko-opintomahdollisuudet tohtoriopintoihin kuin yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen.Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

 

HAKUKELPOISUUDEN ANTAVAT POHJAKOULUTUKSET

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan (Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto) antavat hakukelpoisuuden seuraavat ammattikorkeakoulututkinnot:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK) ja
 • sosionomi (AMK)

Lisäksi koulutukseen ovat harkinnanvaraisesti hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet edellä mainittuja tutkintoja vastaavan opistoasteen tutkinnon.

 

TYÖKOKEMUSVAATIMUS

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2022 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). 

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. 

 

Työtodistuksesta tulee ilmetä:

 •     työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, 
 •     työnantajan yhteystiedot, 
 •     työtehtävät ja 
 •     osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

 

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

 

VALINTAPERUSTEET

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä.

Valintakoe voi sisältää myös haastattelun. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 • Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä
 • Hakutoivejärjestys

 

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.Hae koulutukseen tästä

Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 Valintakoe

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon valintakoe järjestetään keväällä 2022 täysin sähköisenä. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän ja videon perusteella. Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat haun päättymisen jälkeen ohjeet valintakokeen suorittamiseen yhteishaun hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Ohjeet valintakokeen suorittamiseen lähetetään viimeistään viikolla 20.

Centria-ammattikorkeakoulu ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien koulutusohjelmien kanssa. Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijatarinat

Niina Parpala Soite Centria amk


Kun siirtyy esimiestehtäviin, ei välttämättä osaa huomioida kaikkia tarvittavia asioita. Kun käy tällaisen koulutuksen, jossa asioita käsitellään selkeästi ja työelämälähtöisesti, saa niitä tarvittavia työkaluja tehtävän hoitamiseen.

Niina Parpala

 

Kati Salonpää Centria amk

Opinnot ovat antaneet hyvät valmiudet nykyiseen työhöni, eli asiakasprosessien kehittämiseen, strategiseen johtamiseen, strategian toimeenpanoon käytännön työssä, laadunhallintaan, työn erilaisiin kehittämismenetelmiin sekä työn sisällön kehittämiseen.

Kati Salonpää

Teija Roiha Centria amk


Suosittelen lämpimästi tämän tutkinnon suorittamista kaikille, jotka ovat kiinnostuneita johtamisesta tai kehittämisestä. Koulutuksesta saa hyvät valmiudet myös erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Teija Roiha

 

Mika Hämeenkorpi Centria amk


Kun organisaatiomme vuonna 2015 laajeni mittavasti, alkoi tuntua, että johtamisen ja esimiestyön tueksi täytyy saada jonkinlaista koulutusta. Silloin päätin hakea Centriaan. Olen tosi tyytyväinen koulun tarjontaan, joka oli hyvin työelämälähtöistä. Käytännössä kaikki harjoitustehtävät sai liitettyä omaan organisaatioon, mikä oli iso apu.

Mika Hämeenkorpi

  

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Annukka Kukkola 
p. 044 725 0579 
annukka.kukkola@centria.fi

Head of Centria Master School Marko Ovaskainen
p. 044 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: