Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Tutkinto: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy 28.3.2018 klo 15:00

Sosiaali- ja terveysalan jatkuvat muutokset asettavat haasteita työelämän kehittämiselle ja johtamiselle. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa tähän haasteeseen tuottamalla alan asiantuntijoita erilaisiin kehittämis- ja johtotehtäviin.

 


Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon avulla voit syventää ammatillista osaamistasi työelämässä hankkimasi kokemuksen jälkeen.

Koulutus tarjoaa valmiuksia uudenlaiseen osaamiseen, missä palvelujen kehittämisen ja johtamisen keskiössä ovat asiakaslähtöisyys ja henkilöstö voimavarana. Koulutuksen aikana tuotetaan valmiuksia myös oman itsensä johtamiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
 
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot.

 

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat neljästä kokonaisuudesta:

  • Johtaminen 40 op
  • Tutkimus- ja kehittämistyö 15 op
  • Valinnaiset syventävät opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Saat valmiudet muun muassa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus on työelämälähtöinen ja alueelliset erityispiirteet huomioon ottava. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti opiskelijan työyhteisöön. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopintojaksoista, verkko-opinnoista ja itsenäisestä työskentelystä. Kontaktiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

 

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Muiden kuin edellämainittujen kolmen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon soveltuvuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMK-TUTKINTO

 
HAKUKELPOISUUS

Hakukelpoisuuden antaa Sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) ja terveydenhoitaja (AMK). Muut soveltuvat korkeakoulututkinnot arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon jälkeen tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Lisätietoa hakukelpoisuudesta on alempana tällä sivulla. 

 

VALINTAPERUSTEET

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

HAKUKELPOISUUDEN ANTAVA TUTKINTO

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana kevään haussa 10.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana 13.4.2018 klo 15.00.

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana 13.4.2018 klo 15.00.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana 13.4.2018 klo 15.00.

 

TYÖKOKEMUSVAATIMUS

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2018 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2018 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 

ESTEETTÖMYYS OPISKELIJAVALINNOISSA

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä tulee jättää korkeakoulun hakijapalveluihin 30.4.2018 klo 15.00. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.   

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

 VALINTAKOE

Valintakoe (haastattelu) on keskiviikkona 23.5.2018. 

Centria-ammattikorkeakoulu ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen vastaavien koulutusohjelmien kanssa. Sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijatarinat

 

 

Anu Heikkilä Centria amk

Arvokkaita työkaluja käytännön työhön

Suoritin sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon Centriassa, josta valmistuin aiemmin sairaanhoitajaksi. Työskentelen tällä hetkellä osastonhoitajana Kalajoen Terveyskeskuksessa. Käytännössä vastaan talousasioista sekä toiminnasta ja sen kehittämisestä.
 
Hain opiskelemaan, koska sain koulutuksesta hyvää palautetta entiseltä työkaveriltani. Koulutusohjelmaa johtaa tuttu yliopettaja Annukka Kukkula, joka aikoinaan ohjasi myös minun opinnäytetyöni - tiesin olevani hyvissä käsissä.
 
Halu kehittyä omassa työssäni oli suurin motivaatiotekijä jatko-opinnoille. En alun perin halunnut esimieheksi, vaan ajatus on itänyt opintojen edetessä. Opintoni sytyttivät kipinän jatkaa ammatillista kehittymistäni edelleen.
 
Arvostan eniten opinnoista saamiani työkaluja käytännön työhön ja valmiuksia asiakaslähtöisyyteen. Opimme myös esimerkiksi yrittäjyyden kannalta hyödyllisiä taloustietoja. Yksi tärkeimmistä työkaluista oli työajanhallinta - pitää osata priorisoida. Parasta oli, että saimme heti soveltaa opitun teorian omaan työhömme. Saimme pohtia aitoja haastavia työelämän tilanteita sekä ajanhallintakeinoja.
 
Meillä oli hyvin tiivis opiskeluryhmä, johon kuului terveyden- ja sairaanhoitajia, sosionomeja sekä ensihoitajia. Jokaisella oli erilainen työhistoria ja saimme yhdessä keskustella, etsiä tietoa ja pohtia oikeita menetelmiä. Pidämme edelleen yhteyttä –  jaamme kokemuksia ammatillisessa mielessä ja saamme toisiltamme vertaistukea, kun moni toimii esimiehenä. Opintojen kautta epävarmuuden sietokykyni kasvoi.
 
Opiskelu työn ohella on toki haastavaa ja perheen tuki oli minulle erittäin tärkeä. Kontaktiopetusta oli vain pari päivää kuukaudessa, mutta sen ohella piti kuitenkin tehdä läksyjä, lukea, tutkia ja kirjoittaa. Työantaja tuki opintojani järjestämällä sopivia työvuoroja.
 
Voin lämpimästi suositella tätä koulutusohjelmaa – kannattaa lähteä kokeilemaan! Tärkeintä on olla sitoutunut! Vaikka välillä on haasteellista, se on myös hyvin antoisaa. 
 
Anu Heikkilä
 
 

 

 Teija Roiha Centria amk

 

Vaikuttamisen halu vei YAMK-opintoihin

Valmistuin kätilöksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2005, ja olen työskennellyt kätilönä siitä saakka. Rivikätilö ei voi määräänsä enempää vaikuttaa alaan ja työpaikkaan liittyviin asioihin, ja siksi jatko-opinnot rupesivat houkuttelemaan. YAMK-tutkinnon myötä voin saada lisää vastuuta ja työllistyä esimerkiksi apulaisosastonhoitajan tai osastonhoitajan tehtäviin sekä erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Pääsin keväällä kokeilemaan siipiäni projektipäällikön tehtävässä kirjausjärjestelmän käyttöönotossa. Projekti vahvisti entisestään tunnetta siitä, että ylemmät ammattikorkeakouluopinnot olivat oikea valinta minulle. Olen myös toiminut henkilökunnan edustajana naisten klinikan johtoryhmässä nyt pari vuotta, ja olen viihtynyt roolissani. Huomiota tai muutosta kaipaavien asioiden esiintuominen on osa vaikuttamista, ja tähän minulla on hyvät lähtökohdat, kun tiedän omasta kokemuksestani millaista arki työssämme on.

Kaiken kaikkiaan YAMK-opinnot ovat olleet minulle positiivinen yllätys. Luennoitsijat ovat asiantuntevia ja luentojen määrä on ollut sopiva. Omatoiminen opiskelu on opettanut minulle ajanhallintaa ja itseni johtamista. Aikuisena opiskelu on erilaista kuin nuorempana! Olen koko ajan tietoinen siitä, että näillä eväillä minun pitää pystyä kantaa suurempaa vastuuta työelämässä. Siksi onkin tärkeää imeä kaikki mahdollinen tieto talteen.

Valmistun syksyllä kahden ja puolen vuoden opintojen päätteeksi. Opiskeluaika on ollut niin antoisaa, että jatko-opinnotkin ovat jo käyneet mielessä! Henkilöstöhallinto ja talousjohtajuus ovat olleet YAMK-opinnoissa kokonaisuuksia, joista olen pitänyt erityisesti.

Teija Roiha, kätilö (AMK)

 

Hyvät valmiudet uusiin tehtäviin

Valmistuin sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi (AMK) Centria-ammattikorkeakoulusta keväällä 2002. Sen jälkeen olen työskennellyt päivystävänä sairaanhoitajana työterveyshuollossa sekä ensihoitajana ambulanssissa. Ammattitaitoani olen tuona aikana kehittänyt opiskelemalla perioperatiivisen hoitotyön ja hoitotason ensihoidon ammatilliset erikoistumisopinnot. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa lähdin opiskelemaan, koska haluan kehittää ammattitaitoani edelleen sekä saada uusia mahdollisuuksia työuralleni. 

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma kuulosti mielenkiintoiselta ja sopivalta minun suunnitelmiini. Centriasta minulla oli aiemmista opiskeluistani hyviä kokemuksia, mikä vaikutti oppilaitoksen valintaan. 

Nyt takana on ensimmäinen lukuvuosi ja olen oppinut sosiaali- ja terveysalan kehittämisestä ja johtamisesta paljon enemmän kuin osasin odottaa. Opinnot ovat olleet käytännönläheisiä ja sisällöt hyvin ajankohtaisia. Opettajien vankka käytännön työkokemus näkyy opetuksessa, ja lisäksi olemme saaneet kuulla monia erinomaisia työelämän asiantuntijaluennoitsijoita. Kehittämistehtävät nitovat hyvin yhteen opitun teoriatiedon ja oman työyhteisön arjen. Oman hyvän lisänsä opetukseen on tuonut PBL-menetelmä (probmlem based learning), joka sopii mielestäni erinomaisesti ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelumenetelmäksi. Tutoriaali-istunnot ovat mielenkiintoisia, kun erilaisissa työympäristöissä työskentelevien sosiaali- ja terveysalan osaajien monipuolinen kokemus ja erilaiset ajatukset saadaan esille. Lisäksi opetusmenetelmä opettaa tuoreen ja näyttöön perustuvan tiedon keruuta, tiivistä kirjoittamistapaa sekä työelämässä tarvittavia yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja. 

Opintojen suorittaminen työn ohella on onnistunut hyvin. Lähiopetuspäivät olemme saaneet tietää hyvissä ajoin ja aikataulut ovat pitäneet. Tämä on helpottanut töiden sovittamista lähipäiviin. Etätehtävät ovat laajoja, mutta tukevat hyvin omaa työtä ja antavat uutta ja laajempaa näkökulmaa oman työyhteisön asioihin. Ilmapiiri ryhmässämme on erinomainen ja lähiopetuspäivät ovat mukavia ja antoisia. 

Centriassa suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hyvät valmiudet sosiaali- ja terveysalan erilaisiin kehittämisen ja johtamisen tehtäviin. Mielenkiinnolla odotan sekä seuraavaa lukuvuotta että tulevaisuudessa eteen tulevia ammatillisia haasteita ja mahdollisuuksia. 

Tanja Rajala, ensihoitaja, Jokilaaksojen pelastuslaitos

 

Työ kannusti opiskelemaan ylempää AMK –tutkintoa!

Olen toiminut sairaanhoitajan työssä vuodesta 1999 saakka ollen muutaman vuoden nuoriso-ohjaajana. Lähdin opiskelemaan ylempää AMK–tutkintoa, sillä nykyisessä työssäni osallistun työn ja työpaikan kehittämiseen. Koin tarvitsevani enemmän tietoa ja taitoa sekä työkaluja kehittämistoimintaan.

Centria-ammattikorkeakoulun valitsin, koska tunnen oppilaitoksen entuudestaan. Valmistuin Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi vuonna 1999 ja perioperatiiviset erikoistumisopinnot suoritin vuonna 2007. Lisäksi valintaan vaikutti Centria-ammattikorkeakoulun läheisyys sekä hyvät yhteistyösuhteet työpaikalleni.

Centria-ammattikorkeakoululla on erittäin hyvät ja tiiviit suhteet työelämään. Opinnot rakentuvat työelämälähtöisesti tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Ammattikorkeakoulun etuihin kuuluu myös sen sopiva koko, oppilaitos ei ole liian suuri vaan opettajat ja muut työntekijät aina ravintolapalveluita myöten tulevat tutuiksi.

Koen, että olen jo nyt saanut paljon työkaluja oman työni tueksi kehittämistoimintaa helpottamaan. Olen saanut myös laaja-alaisempaa ymmärrystä päätöksentekoprosesseihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Sitä kautta olen oppinut ymmärtämään työyhteisömme johdon toimintamalleja.

Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä ensivaiheessa hoitotyön kehittämistoiminnassa ja ehkä tulevaisuudessa myös hallinnollisissa tehtävissä. En havittele kuuta taivaalta, mutta koulutuksen myötä kaikki ovet ovat avoinna.

Pasi Hautala, Yhteispäivystys, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru

 

 

Paljon enemmän mitä etukäteen odotin!

Valmistuin sosionomiksi silloisesta Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta vuonna 1999. Siitä saakka olen työskennellyt lastensuojelualalla yksityisessä lastensuojelulaitoksessa. Työurani aikana olen pyrkinyt kehittämään osaamistani ja laajentamaan näkemystäni erilaisten koulutusten avulla.  Syksyllä 2013 aloitin opinnot Centria-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Edelleen tavoitteenani oli laajentaa ja syventää omaa osaamistani. 

Entuudestaan tiesin opetuksen Centriassa olevan laadukasta ja opettajien ammattitaitoisia. Silti opintojen monipuolisuus, laajuus ja ajankohtaisuus ovat yllättäneet itseni. Opintojen rakenne ja sisällöt ovat vastanneet niin tämän hetken käytännöntyön haasteisiin kuin ennakoineet tulevaisuuden haasteita. Opettajilla on vankka käytännön työkokemus alalta ja tämä näkyy opetuksessa. Lisäksi vierailevat luennoitsijat työelämästä ovat tuoneet omaa osaamistaan opiskelijoiden saataville. 

Koulutus on antanut minulle valmiuksia työelämän kehittämiseen ja johtamiseen. Olen kartuttanut niin strategia-, prosessi-, talous- kuin henkilöstöjohtamisosaamista. Vaikka opinnot ovat vieneet ajallisia resursseja, on niistä on ollut erityistä hyötyä suoraan työelämään. Niin oman työpaikan kuin sosiaali- ja terveysalan yleisiä haasteita on saanut innovatiivisesti pohtia ja ratkoa opintoihin liittyvien kehittämistehtävien muodossa. 

Koska opiskeluryhmässämme opiskelee ammattilaisia  sosiaali- ja terveysalan eri sektoreilta, on arjen haasteista saanut monipuolisen kuvan. Ryhmässämme on hyvä yhteishenki ja toisiamme kannustaen sekä vilkasta dialogia käyden olemme saaneet opinnoista mahdollisimman suuren hyödyn. Opettajat ovat olleet kannustavia ja heiltä saa ohjausta tarpeen mukaan. Opettajilta saatavan palautteen niin kehittämistehtäviin kuin muuhunkin opiskeluun liittyen olen kokenut rakentavana. Voin todeta opiskelutoverini sanoja lainaten, että olen saanut näistä opinnoista paljon enemmän kuin etukäteen osasin ajatella. 

Tulevaisuudessa toivon voivani tehdä työtä, jossa voin hyödyntää opintojen myötä saamiani valmiuksia. Mahdollisuuksien kenttä on varsin laaja. 

Marianne Liedes

 

Työn ohessa opiskelu on innostavaa!

Suoritin ensimmäisen sairaanhoitajatutkintoni ja erikoistumisopintoni ns. vanhamuotoisessa opistoasteen koulutuksessa. Vuosina 2009-2010 päivitin opistotasosoisen sairaanhoitajatutkintoni ammattikorkeakoulututkinnoksi. Vaikka työn ohessa opiskelu oli vaativaa, koin sen myös erittäin palkitsevana ja innostavana. Niinpä hakeuduin syksyllä 2011 opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan. Opiskelupäätökseeni vaikutti merkittävästi se, että koulutusta on tarjolla kotikaupungissa ja että minulla oli hyvät kokemukset Centriasta. Samoihin aikoihin aloitin myös uudessa työssä esimiestehtävissä.

Olen erittäin tyytyväinen opintojen sisältöön ja rakenteisiin, sillä ne ovat vastanneet käytännön esimiestyön haasteisiin ja antaneet valtavasti tukea työhöni jo tässä vaiheessa. Koulutusohjelman sisällöt ovat ajankohtaisia, ja etsivät vastauksia nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan haasteita sekä johtamisen että kehittämisen näkökulmasta.

Lähiopiskelupäivät ovat tiiviitä, mutta erittäin mielenkiintoisia. Ryhmässämme opiskelee ammattilaisia sekä sosiaali- että terveysalalta, mikä lisää asioiden monipuolista käsittelyä ja ymmärrystä koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentästä. Opintojen tahti on tiivis, mutta tehtävien tekeminen tukee käytäntöä, mikä näin aikuisopiskelijan näkökulmasta on mielekästä. Koulutusohjelman vastaavilta opettajilta saa tukea ja kannustusta opinnoissa.

Sari Kallinen

 

Ylempi AMK-tutkinto auttoi uralla eteenpäin


Urani alkuvaiheessa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen oli jäänyt jonkinlaiseksi tavoitteeksi ja haaveeksi. En epäröinyt hetkeäkään, kun sain tietooni Kokkolassa alkavista YAMK-opinnoista. Koulutus suuntautui kehittämiseen ja johtamiseen, mikä ajoittui täydellisesti kohdalleni, kun samaan aikaan olin tehnyt lyhyitä esimiehen sijaisuuksia ja intoa täynnä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen lähiseudulla oli myös todella hieno mahdollisuus, jota en halunnut jättää käyttämättä.

Esimiestyössäni kehittymisen kannalta on Centria-ammattikorkeakoulusta saatu oppi erittäin tärkeää, sillä opinnot antavat valmiuksia konkreettiseen esimiestyöhön. Huomionarvoista on myös se, että YAMK-tutkinnon suorittanut asettuu samalle lähtöviivalle maisterintutkinnon suorittaneen kanssa esimerkiksi työpaikkaa hakiessa.

Opinnoissa minulle oli tärkeää, että niitä pystyi suorittamaan oman elämän tahtiin. Kehittämistä ja johtamista opiskeltiin kattavasti ja käytännönläheisesti.  PBL (problem based learning) on mielestäni aikuisopiskelijalle hyvä menetelmä opetella keskustelemaan, kirjoittamaan ytimekkäästi, tarkkailemaan, kuuntelemaan, etsimään tietoa ja kyseenalaistamaan asioita. Näihin asioihin törmään melkeinpä päivittäin myös esimiestyössäni.
 
Tällä hetkellä viihdyn haasteellisessa työssäni, ja joka viikko opin uutta. Centriassa suoritettu YAMK-tutkinto mahdollistaa jatkossa myös uusille urapoluille hakeutumisen, ja olen yhä innokas kehittämään ammattitaitoani.

Jukka Kivistö, osastonhoitaja, sairaanhoitaja (ylempi AMK)Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettaja
Annukka Kukkola,
p. 044 725 0579,
annukka.kukkola@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fiNäin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 


Seuraa meitä somessa: