Musiikkipedagogi (ylempi AMK), orkesterimuusikko

Tutkinto: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 2 vuotta, 60 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 5
Haku alkaa: 5.9.2018
Haku päättyy: 19.9.2018
Haku päättyy 19.9.2018 klo 15.00

Orkesterimuusikon ylempi AMK-tutkinto vastaa musiikkikentän uudistuneisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla mahdollisuuden lisäkouluttautua ja kehittyä työn ohella. Ainutlaatuinen koulutus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnustetun huippuorkesterin, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin (KPKO) kanssa. Lähiopintojaksot orkesterin riveissä antavat opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa osaamistaan jousiorkesteriohjelmistoon ja sen kautta orkesterimuusikkouden kehittämiseen.

 

Syventävät opinnot tähtäävät orkesterimuusikon ammatinkuvan eri osa-alueiden monipuoliseen kehittämiseen. Koulutuksen keskiössä ovat sekä yksilöllinen ammatillinen ja taiteellinen kehittyminen että yhteisöllinen ja osallistava orkesteritoiminta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin (KPKO) kesken. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opinnoissa korostuvat orkesterisoitto, ohjelmistotuntemus, tyylituntemus, yleismuusikkouden kehittäminen sekä kamarimusiikki. Opinnot sisältävät intensiiviopintojaksoja orkesterissa, itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja ja etätehtävien tekemistä. Lähiopetusta on 10 päivää lukukaudessa.

Opintojen kesto on noin 2 vuotta ja laajuus 60 opintopistettä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa ja muissa taide-/tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen sisältö

Orkesterisoitto 1—3 (2 periodia/lukukausi)
Opiskelija osallistuu KPKO:n konsertteihin. Ohjelmisto kattaa pienimuotoisia jousiorkesteriteoksia, sinfonietta- ja sinfoniaorkesterikokoonpanolle sävellettyjä teoksia, vaativia jousiorkesteriteoksia, barokkikokoonpanolle sävellettyjä teoksia sekä kamarimusiikkia. Opintokokonaisuuden näyttö annetaan pääsääntöisesti kamarimusiikkikokoonpanossa soittamalla.

Tavoitteena on kehittää opiskelijan yleismuusikkoutta, ammattitaitoa orkesterin jäsenenä sekä korkeatasoisen orkesterisoiton edellyttämää tietoisuutta musiikin eri tyylilajeista ja niiden edellyttämistä soittotavoista.

Yleisötyön opinnot
Opiskelija osallistuu Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin yleisötyöhön sekä valinnaisten ohjelmistokokonaisuuksien toteuttamiseen. Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat esimerkiksi konsertin juontaminen, konsertin ohjelmistoon liittyvän tietopaketin kokoaminen, konserttiin liittyvä ennakkoworkshop kohdeyleisölle, konsertti-intron suunnittelu ja toteuttaminen. Opintokokonaisuudesta tehdään kirjallinen raportti.

Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden taitoa erilaisten yleisöjen kohtaamiseen. Konserttien toteutuspaikkoja ovat päiväkodit, koulut, vanhainkodit, erilaiset hoitolaitokset sekä muun muassa kyläkonsertit.

Orkesterisoiton syventävät opinnot
Opiskelija perehtyy kunkin orkesteriperiodin ohjelmistoon erikseen sovittavilla tavoilla. Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat erilaiset oppimistehtävät, kuten esseet, ryhmätyöt, projektityöt, pohdintatehtävät, äänitiedostot jne.

Yleisopinnot
Yleisopinnot käsittelevät pääosin yrittäjyyttä ja markkinointia.

YAMK-opinnäytetyö
Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, joka tehdään kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa. Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen.

 

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat korkeakoulututkinnot: muusikko (AMK), musiikkipedagogi (AMK), musiikin maisteri (MuM) tai muu vastaava soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytetään vahvaa työkokemusta orkesterisoitosta. Hakuprosessi sisältää valintakokeen koesoittoineen. Koesoitto järjestetään Kokkolassa perjantaina 5.10.2018.

 

 HAKUKELPOISUUS

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat korkeakoulututkinnot: muusikko (AMK), musiikkipedagogi (AMK), musiikin maisteri (MuM) tai muu vastaava soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytetään vahvaa työkokemusta orkesterisoitosta. 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2018 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2018 mennessä.

 

VALINTAPERUSTEET

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (11.12.2018 klo 15.00, hakukautena valmistuvat 28.12.2018 klo 15.00). Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (26.9.2018 klo 15 mennessä). Tämä ei koske hakukautena valmistuvia ulkomaisen tutkinnon suorittavia hakijoita. Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (26.9.2018 klo 15 mennessä). Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (26.9.2018 klo 15 mennessä).

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2018 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2018 mennessä. Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 36 kuukauden (kolmen vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014). Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 36 kuukauden (kolmen vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

OPISKELIJAVALINTA

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä. (valintakoe voi sisältää myös haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen/ ennakkotehtävän yhteydessä. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä.VALINTAKOE JA LISÄLOMAKE

Yhteishaun hakulomakkeen lisäksi musiikkipedagogi (ylempi AMK)-koulutukseen hakevien tulee täyttää myös Centria-ammattikorkeakoulun lisälomake 21.9.2018 mennessä. Hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen  lisälomakkeen tietojen perusteella. Lisälomake arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Lisälomaketta ei pisteytetä osaksi valintakoetta.

TÄYTÄ LISÄLOMAKE TÄSTÄ!

Koesoitto ja valintakoe (haastattelu) järjestetään Kokkolassa perjantaina 5.10.2018.

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutuspäällikkö Annika Mylläri, 
p. 040 635 1040
annika.myllari@centria.fiLisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, 
p. 044 725 0081, 
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 


Seuraa meitä somessa: