Musiikkipedagogi (ylempi AMK), orkesterimuusikko

Tutkinto: Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 2 vuotta, 60 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: -

Orkesterimuusikon ylempi AMK-tutkinto vastaa musiikkikentän uudistuneisiin osaamistarpeisiin tarjoamalla mahdollisuuden lisäkouluttautua ja kehittyä työn ohella. Ainutlaatuinen koulutus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnustetun huippuorkesterin, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin (KPKO) kanssa. Lähiopintojaksot orkesterin riveissä antavat opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa osaamistaan jousiorkesteriohjelmistoon ja sen kautta orkesterimuusikkouden kehittämiseen.

 

Syventävät opinnot tähtäävät orkesterimuusikon ammatinkuvan eri osa-alueiden monipuoliseen kehittämiseen. Koulutuksen keskiössä ovat sekä yksilöllinen ammatillinen ja taiteellinen kehittyminen että yhteisöllinen ja osallistava orkesteritoiminta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin (KPKO) kesken. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Opinnoissa korostuvat orkesterisoitto, ohjelmistotuntemus, tyylituntemus, yleismuusikkouden kehittäminen sekä kamarimusiikki. Opinnot sisältävät intensiiviopintojaksoja orkesterissa, itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja ja etätehtävien tekemistä. Lähiopetusta on 10 päivää lukukaudessa.

Opintojen kesto on noin 2 vuotta ja laajuus 60 opintopistettä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa ja muissa taide-/tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opintojen sisältö

Orkesterisoitto 1—3 (2 periodia/lukukausi)
Opiskelija osallistuu KPKO:n konsertteihin. Ohjelmisto kattaa pienimuotoisia jousiorkesteriteoksia, sinfonietta- ja sinfoniaorkesterikokoonpanolle sävellettyjä teoksia, vaativia jousiorkesteriteoksia, barokkikokoonpanolle sävellettyjä teoksia sekä kamarimusiikkia. Opintokokonaisuuden näyttö annetaan pääsääntöisesti kamarimusiikkikokoonpanossa soittamalla.

Tavoitteena on kehittää opiskelijan yleismuusikkoutta, ammattitaitoa orkesterin jäsenenä sekä korkeatasoisen orkesterisoiton edellyttämää tietoisuutta musiikin eri tyylilajeista ja niiden edellyttämistä soittotavoista.

Yleisötyön opinnot
Opiskelija osallistuu Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin yleisötyöhön sekä valinnaisten ohjelmistokokonaisuuksien toteuttamiseen. Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat esimerkiksi konsertin juontaminen, konsertin ohjelmistoon liittyvän tietopaketin kokoaminen, konserttiin liittyvä ennakkoworkshop kohdeyleisölle, konsertti-intron suunnittelu ja toteuttaminen. Opintokokonaisuudesta tehdään kirjallinen raportti.

Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden taitoa erilaisten yleisöjen kohtaamiseen. Konserttien toteutuspaikkoja ovat päiväkodit, koulut, vanhainkodit, erilaiset hoitolaitokset sekä muun muassa kyläkonsertit.

Orkesterisoiton syventävät opinnot
Opiskelija perehtyy kunkin orkesteriperiodin ohjelmistoon erikseen sovittavilla tavoilla. Vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat erilaiset oppimistehtävät, kuten esseet, ryhmätyöt, projektityöt, pohdintatehtävät, äänitiedostot jne.

Yleisopinnot
Yleisopinnot käsittelevät pääosin yrittäjyyttä ja markkinointia.

YAMK-opinnäytetyö
Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, joka tehdään kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa. Keskeistä opinnäytetyössä on osoittaa selkeästi teoreettinen sekä soveltava osaaminen.

 

Hakukelpoisuuden antavat pohjakoulutukset

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat korkeakoulututkinnot: muusikko (AMK), musiikkipedagogi (AMK), musiikin maisteri (MuM) tai muu vastaava soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytetään vahvaa työkokemusta orkesterisoitosta. Hakuprosessi sisältää valintakokeen koesoittoineen. Koesoitto järjestetään Kokkolassa 25.4.2019 klo 14.30.

 

 Hakukelpoisuus

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat korkeakoulututkinnot: muusikko (AMK), musiikkipedagogi (AMK), musiikin maisteri (MuM) tai muu vastaava soveltuva tutkinto. Lisäksi edellytetään vahvaa työkokemusta orkesterisoitosta. 

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 36 kuukautta (kolme vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen jaon hankittu 31.7.2019 mennessä.

 

Valintaperusteet

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

Hakukelpoisuuden antava tutkinto

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana kevään haussa 8.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen.Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava se korkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan ladattava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä hakemukselle tai toimitettava se ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen 31.7.2019 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä tulee jättää korkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.   

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

 

 Musiikin lisälomake

Centria-ammattikorkeakoulun Musiikkipedagogi (ylempi AMK), orkesterimuusikko, monimuotototetukseen hakevien tulee täyttää yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lisälomake 10.4.2019 mennessä osoitteessa https://opintopolku.fi/hakemus/5d627fcd-1207-4193-b022-041c3df54ed7?lang=fi
 

Koesoitto ja haastattelu 25.4.2019

Koesoitto haastatteluineen järjestetään Kokkolassa perjantaina 25.4.2019. Koesoittoon valituille lähetetään pakollinen orkesteritehtävä sähköpostitse 15.4.2019 mennessä.
 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutuspäällikkö Annika Mylläri 
p. 040 635 1040
annika.myllari@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

 


Seuraa meitä somessa: