ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Liiketoimintaosaaminen
Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 30
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00

Opinnot tarjotaan verkkototeutuksena. Centria-ammattikorkeakoulussa on mahdollista erikoistua liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja nykyaikaiseen ja tulevaisuuden liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen.
 

 
Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen ja esimiestyön moderneihin teorioihin ja käytännön kehittämismalleihin, joiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön sekä omiin yrityksiin, organisaatioihin ja työympäristöihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelu tapahtuu verkko-opiskeluna työn ohessa.

Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi organisaatioasemaan ja työtehtävien sisältöön. Labour Economics-lehdessä julkaistun Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan viisi vuotta YAMK-koulutuksen aloittamisen jälkeen palkkatulot ovat selvästi korkeammat kuin vertailuryhmän tulot.

Opinnot tukevat yksilöllistä kehittymistä vaativiin asiantuntija-, päällikkö- tai johtotehtäviin. Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa tradenomitutkinto tai muu korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

 

Opintojen rakenne

Opintojen kesto on noin 2–3 vuotta. Kurssitarjonta ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opiskelijat saavat aikataulutetun kurssiohjelman valinnan vahvistuttua. Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, jonka voi aloittaa heti opintojen alussa portfoliomaisesti tai tehdä kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikki suorittavat yhdessä 40 opintopisteen laajuiset yhteiset opinnot, joihin kuuluu tutkimukseen ja kehittämiseen, yrittäjyyteen ja uudistuvaan markkinointiin, organisaatioihin ja johtamiseen sekä yrityksen kasvuun ja kehittymiseen kuuluvat opintokokonaisuudet.

Toisen vuoden aikana opiskelijat suorittavat vapaasti valittavia opintoja 20 opintopistettä valtakunnallisen Campusonline.fi:n tarjonnasta.

Pääosa toisesta opintovuodesta varataan opiskelijan työtehtäviin liittyvän kehittämishankkeen tekemiseen opinnäytetyönä. Laajuutensa vuoksi hanke pyritään aloittamaan – ja mikäli mahdollista - myös päättämään toisen opiskeluvuoden aikana.

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely ja etätehtävät.

 

Opinnäytetyö

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyön arvioivat ohjaaja tai ohjaajat. Ohjaava opettaja voi käyttää arvioinnissa asiantuntijana myös työelämän edustajaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

• tavoitteen asettelu

• tietoperusta ja lähteet

• opinnäytetyön suunnittelu

• opinnäyteyön toteutus tai tuotos

• kirjallinen esitys

• prosessin hallinta.

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa.

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa ympäri maailmaa tulleille opiskelijoilleen laajat opiskelumahdollisuudet, käytännönläheiset opetusmenetelmät ja hyvät työelämäyhteydet. Monialainen, dynaaminen ja kansainvälinen Centria sijaitsee länsirannikolla ja tunnetaan välittävästi, monikulttuurisesta ja innovatiivisesta oppimisympäristöstään.

Kansainvälisyys kuuluu Centrian keskeisiin arvoihin ja tällä hetkellä Centriassa opiskelee noin 500 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja vaihto-opiskelijaa.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kiinteä osa oppimisympäristöä joka synnyttää yrittäjyyttä, tarjoaa hyvät työelämäyhteydet ja yhdistää teoreettisen osaamisen ja käytännönläheisyyden mielekkäällä tavalla. Lisätietoja Centrian kansainvälisestä toiminnasta löydät täältä.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kehittämishankkeet ovat osa opintoja, ja opintojen loppuvaiheessa tehdään käytännön kehittämistehtävä yleensä omalle työpaikalle. Lisäksi opiskelijoilla on yksilöohjausta ja työskentelyä pienryhmissä.

 Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Muiden kuin Tradenomi (AMK) -tutkintojen soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja on hankittu 31.7.2022 mennessä.

 

Valintaperusteet

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2022 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen  

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.  

Työtodistuksesta tulee ilmetä:  

  • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,  
  • työnantajan yhteystiedot,  
  • työtehtävät ja  
  • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

 

 Hae koulutukseen tästä

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.Opiskelijoiden tarinat

Ben Kåla Centria amk  

Liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa oppii ymmärtämään, kuinka yritykset toimivat. Kaikki koulutehtävät tehdään liittyen omaan työhön, mikä on erittäin antoisaa – se on avartanut ja opettanut tosi paljon.

Ben Kåla

 

 


Kun on ollut jo 10 vuotta työelämässä, on tilanne täysin toisenlainen kuin opintoja aloittaessa. Kun tehtäviä pystyy oikeasti hyödyntämään omassa työssään, se kiehtoo aivan eri tavalla. Sain YAMK-tutkinnosta työkaluja esimerkiksi strategiseen suunnitteluun sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämiseen – ne ovat mielestäni olleet koulutuksen tärkein anti. 

Pasi Hautamäki

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman@centria.fi

Head of Centria Master School Marko Ovaskainen
p. 040 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi 

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 


Seuraa meitä somessa: