Liiketoimintaosaaminen

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 30
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy 5.4.2017 klo 15:00

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa työelämän kehittyneisiin osaamistarpeisiin ja antaa mahdollisuuden tutkintoon johtavaan jatko- opiskeluun ammatillista väylää pitkin. Ylempi AMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä liiketoimintaosaamisen ylemmän AMK-koulutuksen.

Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opiskelu sisältää suullisia ja kirjallisia analyysejä työpaikan kehittämiskohteista sekä ryhmätöitä, joista saadaan sekä teoreettista että empiiristä tietoa oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Tradenomiliitto TRAL ry:n vuonna 2011 teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista jopa yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi asematasoon sekä työtehtävien sisältöön.

Opintojen sisältö

Opintojen kesto on noin 2-3 vuotta. Kurssitarjonta ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opiskelijat saavat aikataulutetun kurssiohjelman valinnan vahvistuttua. Kurssien toteutustapa vaihtelee; pääosa opinnoista suoritetaan etäopintoina ja mahdollinen lähiopetus pidetään lauantaisin muutaman kerran lukukaudessa.  Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, joka tehdään kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa. 

Ensimmäisen vuoden aikana molempien ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittavat yhdessä 30 op:n laajuiset syventävät opinnot, joihin sisältyvät opintokokonaisuudet:

Yrittäjyys ja uudistuva markkinointi 10 op

Organisaatiot ja johtaminen 10 op

Yrityksen kasvu ja kehittäminen 10 op

Toisen vuoden opintoihin kuuluu molempien ammattikorkeakoulujen yhteinen opintokokonaisuus: Tutkimus- ja kehittäminen 10 op. Muut opinnot ovat henkilökohtaista urakehitystä syventäviä valinnaisia opintoja 20 op, joita tarjoavat Vaasan ja Centria-ammattikorkeakoulujen lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Kolmannen vuoden aikana opiskelija tekee omiin työtehtäviinsä liittyvää kehittämishankettaan opinnäytetyönä 30 op. Laajuutensa vuoksi hanke pyritään aloittamaan jo toisen opiskeluvuoden aikana.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa tradenomitutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

Liiketoimintaosaamisen koulutukseen voi hakea joka toinen vuosi. Joka toinen vuosi haussa on englanninkielinen MBA-koulutus.Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

 

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa 

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä tulee jättää korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.   

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Valintaperusteet (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia)

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen/ ennakkotehtävän yhteydessä.

Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.Valintakoe järjestetään maanantaina 22.5.2017.

 

Kirjallinen koe 60 p, alin hyväksytty pistemäärä 12p. 

Haastattelu 40 p, alin hyväksytty pistemäärä 8p. 

Molemmat osiot tulee suorittaa hyväksytysti.  Alin hyväksytty pistemäärä 20 pistettä. Ei ennakkomateriaalia.Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon opiskelijatarinat

 

     

Uusia eväitä tulevaisuuteen


Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen olivat päällimmäiset syyt jatko-opintojen aloittamiselle. Elämä etenee tietyissä sykleissä, ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen, perheen perustamisen ja joidenkin työvuosien jälkeen olin valmis haastamaan itseni uudestaan. Koulun läheisyys, tuttu ympäristö ja mielenkiintoinen koulutusohjelma sinetöivät päätöksen aloittaa opinnot.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös etänä, mikä tuo opiskeluun mukavaa vaihtelua. Ryhmätyöt ja yhteiset projektit ovat mielestäni opintojen parasta antia, sillä yksinäinen puurtaminen ei aina avaa kaikkia ajatuskanavia. On myös rikkaus opiskella erilaiset työtaustat omaavien henkilöiden kanssa.

Uudet ja luovat ajattelutavat, yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat aina tuntuneet omilta jutuiltani, ja opintojen aikana tunne vahvistui entisestään. Nähtäväksi jää mitä tulevaisuus tuo tullessaan omaa urapolkuani ajatellen. Se on kuitenkin selvää, että olen saanut paljon eväitä tulevaisuutta ajatellen. Ymmärrys ympäröivästä maailmasta, tavoista ajatella ja käyttäytyä ovat lisääntyneet ja koen myös olevani entistä valmiimpi kohtaamaan tulevaisuuden haasteita.

Maria Ljungberg, tradenomi (AMK)

 

     

Työ motivoi opiskelemaan


Olin miettinyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista jo muutaman vuoden ajan. Aikaisemmista opiskeluista oli kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta, joten opintojen aloittaminen uudelleen tuntui mielekkäältä ajatukselta. Halusin syventää tietojani ja hyödyntää osaamistani paremmin työelämässä ja saada sitä kautta uusia haasteita.Sitten huomasin Centria-ammattikorkeakoulun ilmoituksen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta ja YAMK-tutkinnosta. Kokkola oli luonnollinen valinta läheisen sijaintinsa vuoksi.

Negatiivinen asia ei ollut toisaalta sekään, että koulutusohjelma oli jaettu myös kahden muun AMK:n kesken.Opiskelu työn ohessa on ollut haastavaa. Oikeanlaisen opiskelurytmin ja -tavan löytäminen on vaatinut totuttelua, kun kurssien suorittamistapa on vaihtunut perinteisistä tenteistä esseiden kirjoittamiseen. Kirjoittaminen on ollut kuitenkin mielekästä, ja mielenkiintoiset aiheet ovat saaneet tutkimaan asioita aina vähän lisää. Kurssien suorittamisessa kirjalliset ryhmätyöt ovat olleet erityisen haasteellisia, koska opiskelijat asuvat eri paikkakunnilla. Lähiopetuspäivien keskusteluryhmätyöt ovat olleet antoisia, ja niistä on saanut ideoita ja uusia näkökulmia.

Kurssien sisältö auttaa ymmärtämään tämän päivän nopeasti muuttuvaa työelämää. Valinnaisten opintojen kautta on voinut syventyä vielä enemmän itseä erityisesti kiinnostaviin aiheisiin, esimerkiksi yritysten palvelun laadun kehittämiseen. Kurssit ovat toisiinsa hyvin linkittyneitä ja tukevat toisiaan, ja sisällöltään juuri sitä mitä olen hakenutkin. Opittua on voinut peilata koko ajan omaan työhön ja työympäristöön ja sitä kautta olen saanut erilaisia kehittämisideoita. Se onkin ollut yksi iso motivoiva tekijä opiskelussani.

Anne Kantola

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettaja Katarina Broman, p. 040 729 9960, katarina.broman@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

 Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.


Seuraa meitä somessa: