ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Liiketoimintaosaaminen
Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 30
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00

Kehitä asiantuntijuuttasi ja laajenna työmahdollisuuksiasi suorittamalla liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Centria-ammattikorkeakoulussa. Liiketalouden YAMK-koulutuksessa erikoistutaan liiketoimintaosaamiseen, ja painotus on etenkin liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä. Koulutus järjestetään kokonaan verkon välityksellä, joten voit osallistua opetukseen mistä päin maailmaa tahansa.

 

 

Kehitä osaamistasi ja avaa uusia ovia urakehitykselle

Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen, esimiestyön ja liiketoiminnan kehittämisen moderneihin teorioihin sekä käytännön kehittämismalleihin ja menetelmiin. Näiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön, yrityksiin ja organisaatioihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti oppimistehtävien avulla. Pääset syventymään muun muassa henkilöstövoimavarojen johtamiseen, liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen ja uudistamiseen, asiakaskokemuksen johtamiseen, liiketoiminnan vastuullisuuskysymyksiin sekä tiedolla johtamiseen.

Opintoihin kuuluu lisäksi valinnaisia opintojaksoja, jotka voit valita oman mielenkiintosi mukaan joko Centrian Master Schoolin tarjonnasta tai valtakunnallisesta CampusOnlinen valikoimasta. Huomattavan osan tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, jonka suunnittelu pyritään aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa. Opintoihin sisältyy myös opinnäytetyön tekemiseen valmentavia opintoja tutkimus- ja kehitystyön menetelmistä sekä tutkimus- ja asiantuntijaviestinnästä.

Liiketalouden YAMK-koulutus tukee yksilöllistä kehittymistä ja valmentaa sinua elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman pätevyyden julkisiin toimiin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

 

Opintojen sisältö ja rakenne

Liiketoimintaosaamisen YAMK-koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja opinnot kestävät noin 2–3 vuotta.

Opetus koostuu verkko-opetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä ja etätehtävistä, jotka ovat luonteeltaan soveltavia ja käytännön kehittämistä ja soveltavaa asiantuntijuutta painottavia. Verkko-opetusta järjestetään yleensä noin kahtena lauantaina kuukaudessa, mutta myös muut opetusajat saattavat olla satunnaisesti mahdollisia. Saat aikataulutetun opinto-ohjelman opiskelijavalinnan vahvistuttua. Oppimistehtävät pyritään linkittämään opiskelijan omien työtehtävien ja yritysten/työpaikkojen kehittämiseen.

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen opiskelija voi valita oman mielenkiintonsa mukaan. Opinnäytetyöt tehdään usein suoraan opiskelijan työorganisaatiolle, jolloin opiskelijalla on erinomainen mahdollisuus kehittää oman asiantuntijuuden ja johtamistaitojen lisäksi myös oman työorganisaationsa toimintaa.

 

Ydinosaaminen 15 op

 • Henkilöstövoimavarojen kehittäminen
 • Tutkimus- ja asiantuntijaviestintä
 • Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät

Profiloiva osaaminen 30 op

 • Strateginen johtaminen
 • Tiedolla johtaminen
 • Business Ethics and Sustainable Development
 • Luova liiketoiminnan uudistaminen
 • Asiakaskokemuksen johtaminen
 • Liiketoiminta kansainvälistyvässä ympäristössä

Valinnainen osaaminen 15 op

Opintoja opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan joko Centrian omasta YAMK-koulutustarjonnasta tai ammattikorkeakoulujen yhteisestä CampusOnline.fi-portaalin valikoimasta.

Opinnäytetyö 30 op

 

Opinnäytetyö

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä hankkia uusinta tutkimustietoa ja kykyä soveltaa sitä käytäntöön. Opinnäytetyö valmistaa opiskelijaa toimimaan vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se muodostaa huomattavan osan koko tutkinnon laajuudesta. Opinnäytetyön suunnittelu pyritään aloittamaan jo opintojen alkuvaiheessa, ja sen tekemiseen valmentaudutaan menetelmällisillä ja viestinnällisillä opintojaksoilla.

Opinnäytetyössä yhdistyvät teoreettinen ja soveltava osaaminen. Opinnäytetyö tehdään usein oman organisaation todelliseen tarpeeseen. Opinnäytetyöt voivat olla luonteeltaan tutkimuksellisia tai enemmän käytännön kehittämistoimintaan painottuvia. Liiketoimintaosaamisen koulutuksen opinnäytetöiden aiheet käsittelevät hyvin laajasti liiketalouden ja liiketoiminnan kehittämisen eri aihealueita, kuten henkilöstöjohtaminen, strateginen johtaminen, organisaatioiden toiminnan kehittäminen, myynnin, markkinoinnin ja asiakassuhteiden kehittäminen, kansainvälistyminen, sähköisen liiketoiminnan ratkaisut jne. Onnistunut opinnäytetyö on mahdollista tehdä hyvin monista eri lähtökohdista, niin pienille kuin suurille yrityksille, myös julkissektorin tai kolmannen sektorin organisaatioille, oman yrittäjyyden tai yritystoiminnan kehittämiseksi jne.

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

 

Kansainvälinen Centria

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia niin kielitaidon kuin kansainvälisyysosaamisen kartuttamiseksi. Opiskelijoillamme on halutessaan mahdollisuus lähteä myös YAMK-opiskelijavaihtoon johonkin Centrian yhteistyökorkeakouluista. Halutessasi voit myös suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä. Tarjonnastamme löytyy paljon YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja liiketalouden ja tekniikan aloilta. Monialainen opiskelu antaa sinulle myös mahdollisuuksia verkostoitua muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Ammattikorkeakoulujen yhteisen CampusOnline-portaalin valikoimasta löytyy runsaasti YAMK-opiskelijoille suunnattuja englanninkielisiä opintojaksoja. Voit halutessasi valita opintojaksoja CampusOnlinen valikoimasta ja sisällyttää ne osaksi valinnaisia opintojasi.

 

Uramahdollisuudet

Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi organisaatioasemaan ja työtehtävien sisältöön. Labour Economics -lehdessä julkaistun Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan viisi vuotta YAMK-koulutuksen aloittamisen jälkeen palkkatulot ovat selvästi korkeammat kuin vertailuryhmän tulot.

YAMK-tutkinnon avulla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi ja laajentaa työmahdollisuuksiasi. Suoritettuasi tradenomin (ylempi AMK) tutkinnon sinulla on valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntija-, päällikkö- tai johtotehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Suoritettuasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sinulla on samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen.Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Muiden kuin Tradenomi (AMK) -tutkintojen soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja on hankittu 31.7.2022 mennessä.

 

Valintaperusteet

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2022 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen  

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.  

Työtodistuksesta tulee ilmetä:  

 • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,  
 • työnantajan yhteystiedot,  
 • työtehtävät ja  
 • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

 

 Hae koulutukseen tästä

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.Opiskelijoiden tarinat

Ben Kåla Centria amk  

Liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa oppii ymmärtämään, kuinka yritykset toimivat. Kaikki koulutehtävät tehdään liittyen omaan työhön, mikä on erittäin antoisaa – se on avartanut ja opettanut tosi paljon.

Ben Kåla

 

 


Kun on ollut jo 10 vuotta työelämässä, on tilanne täysin toisenlainen kuin opintoja aloittaessa. Kun tehtäviä pystyy oikeasti hyödyntämään omassa työssään, se kiehtoo aivan eri tavalla. Sain YAMK-tutkinnosta työkaluja esimerkiksi strategiseen suunnitteluun sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämiseen – ne ovat mielestäni olleet koulutuksen tärkein anti. 

Pasi Hautamäki

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman@centria.fi

Head of Centria Master School Marko Ovaskainen
p. 040 725 0435
marko.ovaskainen@centria.fi 

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 


Seuraa meitä somessa: