Liiketoimintaosaaminen

Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Haku alkaa: 18.3.2020
Haku päättyy: 1.4.2020
Haku päättyy 1.4.2020 klo 15.00

Centria-ammattikorkeakoulussa on mahdollista erikoistua liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja nykyaikaiseen ja tulevaisuuden liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen.

 


Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen ja esimiestyön moderneihin teorioihin ja käytännön kehittämismalleihin, joiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön sekä omiin yrityksiin, organisaatioihin ja työympäristöihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Pääosa opinnoista suoritetaan verkossa.

Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi organisaatioasemaan ja työtehtävien sisältöön.

Opinnot tukevat yksilöllistä kehittymistä vaativiin asiantuntija-, päällikkö- tai johtotehtäviin. Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa tradenomitutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

 

Opintojen rakenne

Opintojen kesto on noin 2-3 vuotta. Kurssitarjonta ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opiskelijat saavat aikataulutetun kurssiohjelman valinnan vahvistuttua. Kurssien toteutustapa vaihtelee; pääosa opinnoista suoritetaan etäopintoina ja mahdollinen lähiopetus pidetään lauantaisin muutaman kerran lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, jonka voi aloittaa heti opintojen alussa portfoliomaisesti tai tehdä kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikki suorittavat yhdessä 40 opintopisteen laajuiset yhteiset opinnot, joihin kuuluu tutkimukseen ja kehittämiseen, yrittäjyyteen ja uudistuvaan markkinointiin, organisaatioihin ja johtamiseen sekä yrityksen kasvuun ja kehittymiseen kuuluvat opintokokonaisuudet.

Toisen vuoden aikana opiskelijat suorittavat vapaasti valittavia opintoja 20 opintopistettä valtakunnallisen Campusonline.fi:n tarjonnasta.

Pääosa toisesta opintovuodesta varataan opiskelijan työtehtäviin liittyvän kehittämishankkeen tekemiseen opinnäytetyönä. Laajuutensa vuoksi hanke pyritään aloittamaan – ja mikäli mahdollista - myös päättämään toisen opiskeluvuoden aikana.

Opinnot tehdään monimuoto-opintoina työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely ja etätehtävät.

 

Opinnäytetyö

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyön arvioivat ohjaaja tai ohjaajat. Ohjaava opettaja voi käyttää arvioinnissa asiantuntijana myös työelämän edustajaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

• tavoitteen asettelu

• tietoperusta ja lähteet

• opinnäytetyön suunnittelu

• opinnäyteyön toteutus tai tuotos

• kirjallinen esitys

• prosessin hallinta.

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa.

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa ympäri maailmaa tulleille opiskelijoilleen laajat opiskelumahdollisuudet, käytännönläheiset opetusmenetelmät ja hyvät työelämäyhteydet. Monialainen, dynaaminen ja kansainvälinen Centria sijaitsee länsirannikolla ja tunnetaan välittävästi, monikulttuurisesta ja innovatiivisesta oppimisympäristöstään.

Kansainvälisyys kuuluu Centrian keskeisiin arvoihin ja tällä hetkellä Centriassa opiskelee noin 500 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja vaihto-opiskelijaa.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kiinteä osa oppimisympäristöä joka synnyttää yrittäjyyttä, tarjoaa hyvät työelämäyhteydet ja yhdistää teoreettisen osaamisen ja käytännönläheisyyden mielekkäällä tavalla. Lisätietoja Centrian kansainvälisestä toiminnasta löydät täältä.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kehittämishankkeet ovat osa opintoja, ja opintojen loppuvaiheessa tehdään käytännön kehittämistehtävä yleensä omalle työpaikalle. Lisäksi opiskelijoilla on yksilöohjausta ja työskentelyä pienryhmissä.

 Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Päivitämme hakukelpoisuusehdot sekä valintaperusteet sivuillemme mahdollisimman pian.Opiskelijoiden tarinat

 

 


Kun on ollut jo 10 vuotta työelämässä, on tilanne täysin toisenlainen kuin opintoja aloittaessa. Kun tehtäviä pystyy oikeasti hyödyntämään omassa työssään, se kiehtoo aivan eri tavalla. Sain YAMK-tutkinnosta työkaluja esimerkiksi strategiseen suunnitteluun sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämiseen – ne ovat mielestäni olleet koulutuksen tärkein anti. 

Pasi Hautamäki

 

 

Petra Komulainen Centria amk  

Käytännönläheisyys ja luovuus kohtaavat

Olen Petra Komulainen ja opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Centriassa, liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehdossa. Siinä opiskellaan johtamista, markkinointia ja kansainvälisyyttä. Luova johtaminen oli ehdottomasti paras opintojakso, koska siinä sai käyttää omaa luovuuttaan.

Meitä on noin kolmekymmentä opiskelijaa, joilla suurimmalla osalla on tradenomitausta. Pääsääntöisesti opinnot on toteutettu verkon kautta – lähiopetuspäiviä on ollut muutamia. Vaikka opiskelen liiketoimintaosaamista, minulla on muutama jakso insinöörien kanssa, ja voin ottaa myös vaikkapa sosionomiopintoja.

Opiskelu on käytännönläheisempää kuin opiskelu yliopistossa, ja kuitenkin työmarkkinoilla olemme samalla tasolla maistereiden kanssa. Olen taustaltani ammatillinen opettaja. Jos haluaa opettajaksi ammattikorkeakouluun, tulee olla tämä ylempi ammattikorkeakoulututkinto – se oli yksi syy, miksi lähdin opiskelemaan tätä tutkintoa.

Tänne kannattaa ehdottomasti hakea opiskelemaan! Täällä on tosi mukavia ihmisiä, eri ikäisiä ja eri aloilta. Kokkola on myös erittäin hyvä paikka asua. Voin suositella!

Petra Komulainen

 

 

 

Uusia eväitä tulevaisuuteen

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen olivat päällimmäiset syyt jatko-opintojen aloittamiselle. Elämä etenee tietyissä sykleissä, ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen, perheen perustamisen ja joidenkin työvuosien jälkeen olin valmis haastamaan itseni uudestaan. Koulun läheisyys, tuttu ympäristö ja mielenkiintoinen koulutusohjelma sinetöivät päätöksen aloittaa opinnot.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös etänä, mikä tuo opiskeluun mukavaa vaihtelua. Ryhmätyöt ja yhteiset projektit ovat mielestäni opintojen parasta antia, sillä yksinäinen puurtaminen ei aina avaa kaikkia ajatuskanavia. On myös rikkaus opiskella erilaiset työtaustat omaavien henkilöiden kanssa.

Uudet ja luovat ajattelutavat, yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat aina tuntuneet omilta jutuiltani, ja opintojen aikana tunne vahvistui entisestään. Nähtäväksi jää mitä tulevaisuus tuo tullessaan omaa urapolkuani ajatellen. Se on kuitenkin selvää, että olen saanut paljon eväitä tulevaisuutta ajatellen. Ymmärrys ympäröivästä maailmasta, tavoista ajatella ja käyttäytyä ovat lisääntyneet ja koen myös olevani entistä valmiimpi kohtaamaan tulevaisuuden haasteita.

Maria Ljungberg, tradenomi (AMK)

 

   

Työ motivoi opiskelemaan

Olin miettinyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista jo muutaman vuoden ajan. Aikaisemmista opiskeluista oli kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta, joten opintojen aloittaminen uudelleen tuntui mielekkäältä ajatukselta. Halusin syventää tietojani ja hyödyntää osaamistani paremmin työelämässä ja saada sitä kautta uusia haasteita.Sitten huomasin Centria-ammattikorkeakoulun ilmoituksen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta ja YAMK-tutkinnosta. Kokkola oli luonnollinen valinta läheisen sijaintinsa vuoksi.

Negatiivinen asia ei ollut toisaalta sekään, että koulutusohjelma oli jaettu myös kahden muun AMK:n kesken.Opiskelu työn ohessa on ollut haastavaa. Oikeanlaisen opiskelurytmin ja -tavan löytäminen on vaatinut totuttelua, kun kurssien suorittamistapa on vaihtunut perinteisistä tenteistä esseiden kirjoittamiseen. Kirjoittaminen on ollut kuitenkin mielekästä, ja mielenkiintoiset aiheet ovat saaneet tutkimaan asioita aina vähän lisää. Kurssien suorittamisessa kirjalliset ryhmätyöt ovat olleet erityisen haasteellisia, koska opiskelijat asuvat eri paikkakunnilla. Lähiopetuspäivien keskusteluryhmätyöt ovat olleet antoisia, ja niistä on saanut ideoita ja uusia näkökulmia.

Kurssien sisältö auttaa ymmärtämään tämän päivän nopeasti muuttuvaa työelämää. Valinnaisten opintojen kautta on voinut syventyä vielä enemmän itseä erityisesti kiinnostaviin aiheisiin, esimerkiksi yritysten palvelun laadun kehittämiseen. Kurssit ovat toisiinsa hyvin linkittyneitä ja tukevat toisiaan, ja sisällöltään juuri sitä mitä olen hakenutkin. Opittua on voinut peilata koko ajan omaan työhön ja työympäristöön ja sitä kautta olen saanut erilaisia kehittämisideoita. Se onkin ollut yksi iso motivoiva tekijä opiskelussani.

Anne Kantola

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

 Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.


Seuraa meitä somessa: