Liiketoimintaosaaminen
Tutkinto: Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä, 3 vuotta
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 40
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00

Centria-ammattikorkeakoulussa on mahdollista erikoistua liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja nykyaikaiseen ja tulevaisuuden liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen.

 


Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen ja esimiestyön moderneihin teorioihin ja käytännön kehittämismalleihin, joiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön sekä omiin yrityksiin, organisaatioihin ja työympäristöihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti erilaisten oppimistehtävien avulla. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Pääosa opinnoista suoritetaan verkossa.

Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi organisaatioasemaan ja työtehtävien sisältöön. Labour Economics-lehdessä julkaistun Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen mukaan viisi vuotta YAMK-koulutuksen aloittamisen jälkeen palkkatulot ovat selvästi korkeammat kuin vertailuryhmän tulot.

Opinnot tukevat yksilöllistä kehittymistä vaativiin asiantuntija-, päällikkö- tai johtotehtäviin. Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa tradenomitutkinto tai muu korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 24 kuukautta työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

 

Opintojen rakenne

Opintojen kesto on noin 2-3 vuotta. Kurssitarjonta ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opiskelijat saavat aikataulutetun kurssiohjelman valinnan vahvistuttua. Kurssien toteutustapa vaihtelee; pääosa opinnoista suoritetaan etäopintoina ja mahdollinen lähiopetus verkossa pidetään lauantaisin muutaman kerran lukuvuodessa. Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, jonka voi aloittaa heti opintojen alussa portfoliomaisesti tai tehdä kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kaikki suorittavat yhdessä 40 opintopisteen laajuiset yhteiset opinnot, joihin kuuluu tutkimukseen ja kehittämiseen, yrittäjyyteen ja uudistuvaan markkinointiin, organisaatioihin ja johtamiseen sekä yrityksen kasvuun ja kehittymiseen kuuluvat opintokokonaisuudet.

Toisen vuoden aikana opiskelijat suorittavat vapaasti valittavia opintoja 20 opintopistettä valtakunnallisen Campusonline.fi:n tarjonnasta.

Pääosa toisesta opintovuodesta varataan opiskelijan työtehtäviin liittyvän kehittämishankkeen tekemiseen opinnäytetyönä. Laajuutensa vuoksi hanke pyritään aloittamaan – ja mikäli mahdollista - myös päättämään toisen opiskeluvuoden aikana.

Opinnot tehdään monimuoto-opintoina työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely ja etätehtävät.

 

Opinnäytetyö

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyön arvioivat ohjaaja tai ohjaajat. Ohjaava opettaja voi käyttää arvioinnissa asiantuntijana myös työelämän edustajaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

• tavoitteen asettelu

• tietoperusta ja lähteet

• opinnäytetyön suunnittelu

• opinnäyteyön toteutus tai tuotos

• kirjallinen esitys

• prosessin hallinta.

Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa.

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa ympäri maailmaa tulleille opiskelijoilleen laajat opiskelumahdollisuudet, käytännönläheiset opetusmenetelmät ja hyvät työelämäyhteydet. Monialainen, dynaaminen ja kansainvälinen Centria sijaitsee länsirannikolla ja tunnetaan välittävästi, monikulttuurisesta ja innovatiivisesta oppimisympäristöstään.

Kansainvälisyys kuuluu Centrian keskeisiin arvoihin ja tällä hetkellä Centriassa opiskelee noin 500 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja vaihto-opiskelijaa.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kiinteä osa oppimisympäristöä joka synnyttää yrittäjyyttä, tarjoaa hyvät työelämäyhteydet ja yhdistää teoreettisen osaamisen ja käytännönläheisyyden mielekkäällä tavalla. Lisätietoja Centrian kansainvälisestä toiminnasta löydät täältä.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kehittämishankkeet ovat osa opintoja, ja opintojen loppuvaiheessa tehdään käytännön kehittämistehtävä yleensä omalle työpaikalle. Lisäksi opiskelijoilla on yksilöohjausta ja työskentelyä pienryhmissä.

 Hakukelpoisuus

Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Muiden kuin Tradenomi (AMK) -tutkintojen soveltuvuus katsotaan tapaukskohtaisesti.

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja on hankittu 31.7.2020 mennessä.

 

Valintaperusteet

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen korkeakoulututkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2020 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään 24 kuukauden (kahden vuoden) työkokemuksen. Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen  

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.  

Työtodistuksesta tulee ilmetä:  

  • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,  
  • työnantajan yhteystiedot,  
  • työtehtävät ja  
  • osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima. 

 

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

 Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.Opiskelijoiden tarinat

 

Ben Kåla Centria amk  

Ben Kåla

 


Kun on ollut jo 10 vuotta työelämässä, on tilanne täysin toisenlainen kuin opintoja aloittaessa. Kun tehtäviä pystyy oikeasti hyödyntämään omassa työssään, se kiehtoo aivan eri tavalla. Sain YAMK-tutkinnosta työkaluja esimerkiksi strategiseen suunnitteluun sekä liiketoiminnan ja prosessien kehittämiseen – ne ovat mielestäni olleet koulutuksen tärkein anti. 

Pasi Hautamäki

 

 

Petra Komulainen Centria amk  

Käytännönläheisyys ja luovuus kohtaavat

Olen Petra Komulainen ja opiskelen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Centriassa, liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehdossa. Siinä opiskellaan johtamista, markkinointia ja kansainvälisyyttä. Luova johtaminen oli ehdottomasti paras opintojakso, koska siinä sai käyttää omaa luovuuttaan.

Meitä on noin kolmekymmentä opiskelijaa, joilla suurimmalla osalla on tradenomitausta. Pääsääntöisesti opinnot on toteutettu verkon kautta – lähiopetuspäiviä on ollut muutamia. Vaikka opiskelen liiketoimintaosaamista, minulla on muutama jakso insinöörien kanssa, ja voin ottaa myös vaikkapa sosionomiopintoja.

Opiskelu on käytännönläheisempää kuin opiskelu yliopistossa, ja kuitenkin työmarkkinoilla olemme samalla tasolla maistereiden kanssa. Olen taustaltani ammatillinen opettaja. Jos haluaa opettajaksi ammattikorkeakouluun, tulee olla tämä ylempi ammattikorkeakoulututkinto – se oli yksi syy, miksi lähdin opiskelemaan tätä tutkintoa.

Tänne kannattaa ehdottomasti hakea opiskelemaan! Täällä on tosi mukavia ihmisiä, eri ikäisiä ja eri aloilta. Kokkola on myös erittäin hyvä paikka asua. Voin suositella!

Petra Komulainen

 

 

 

Uusia eväitä tulevaisuuteen

Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen olivat päällimmäiset syyt jatko-opintojen aloittamiselle. Elämä etenee tietyissä sykleissä, ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen, perheen perustamisen ja joidenkin työvuosien jälkeen olin valmis haastamaan itseni uudestaan. Koulun läheisyys, tuttu ympäristö ja mielenkiintoinen koulutusohjelma sinetöivät päätöksen aloittaa opinnot.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti Kokkolassa, Seinäjoella ja Vaasassa. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös etänä, mikä tuo opiskeluun mukavaa vaihtelua. Ryhmätyöt ja yhteiset projektit ovat mielestäni opintojen parasta antia, sillä yksinäinen puurtaminen ei aina avaa kaikkia ajatuskanavia. On myös rikkaus opiskella erilaiset työtaustat omaavien henkilöiden kanssa.

Uudet ja luovat ajattelutavat, yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat aina tuntuneet omilta jutuiltani, ja opintojen aikana tunne vahvistui entisestään. Nähtäväksi jää mitä tulevaisuus tuo tullessaan omaa urapolkuani ajatellen. Se on kuitenkin selvää, että olen saanut paljon eväitä tulevaisuutta ajatellen. Ymmärrys ympäröivästä maailmasta, tavoista ajatella ja käyttäytyä ovat lisääntyneet ja koen myös olevani entistä valmiimpi kohtaamaan tulevaisuuden haasteita.

Maria Ljungberg, tradenomi (AMK)

 

   

Työ motivoi opiskelemaan

Olin miettinyt ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista jo muutaman vuoden ajan. Aikaisemmista opiskeluista oli kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta, joten opintojen aloittaminen uudelleen tuntui mielekkäältä ajatukselta. Halusin syventää tietojani ja hyödyntää osaamistani paremmin työelämässä ja saada sitä kautta uusia haasteita.Sitten huomasin Centria-ammattikorkeakoulun ilmoituksen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta ja YAMK-tutkinnosta. Kokkola oli luonnollinen valinta läheisen sijaintinsa vuoksi.

Negatiivinen asia ei ollut toisaalta sekään, että koulutusohjelma oli jaettu myös kahden muun AMK:n kesken.Opiskelu työn ohessa on ollut haastavaa. Oikeanlaisen opiskelurytmin ja -tavan löytäminen on vaatinut totuttelua, kun kurssien suorittamistapa on vaihtunut perinteisistä tenteistä esseiden kirjoittamiseen. Kirjoittaminen on ollut kuitenkin mielekästä, ja mielenkiintoiset aiheet ovat saaneet tutkimaan asioita aina vähän lisää. Kurssien suorittamisessa kirjalliset ryhmätyöt ovat olleet erityisen haasteellisia, koska opiskelijat asuvat eri paikkakunnilla. Lähiopetuspäivien keskusteluryhmätyöt ovat olleet antoisia, ja niistä on saanut ideoita ja uusia näkökulmia.

Kurssien sisältö auttaa ymmärtämään tämän päivän nopeasti muuttuvaa työelämää. Valinnaisten opintojen kautta on voinut syventyä vielä enemmän itseä erityisesti kiinnostaviin aiheisiin, esimerkiksi yritysten palvelun laadun kehittämiseen. Kurssit ovat toisiinsa hyvin linkittyneitä ja tukevat toisiaan, ja sisällöltään juuri sitä mitä olen hakenutkin. Opittua on voinut peilata koko ajan omaan työhön ja työympäristöön ja sitä kautta olen saanut erilaisia kehittämisideoita. Se onkin ollut yksi iso motivoiva tekijä opiskelussani.

Anne Kantola

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman
p. 040 729 9960
katarina.broman@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 


Seuraa meitä somessa: