International Business Management (ylempi AMK)

Tutkinto: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä
Kampus: Campus Allegro, Runeberginkatu 8, Pietarsaari
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 6.9.2017
Haku päättyy: 20.9.2017

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista kansainvälisen kaupan ja matkailun sekä tapahtumatuotannon alueilla. Valmistuttuaan opiskelijalla on valmiudet toimia liikkeenjohdollisissa tehtävissä, hän kykenee itsenäiseen päätöksentekoon, ja vaativiin asiantuntijatehtäviin kansainvälisillä markkinoilla ja tapahtumatuotannossa.

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opinnot toteutetaan pääosin verkossa, sisältäen kaksi kaksipäiväistä opetusjaksoa, yleensä perjantai-iltapävisin ja lauantaisin. Pääpaino on itsenäisellä opiskelulla, joihin sisältyy myös omaan työhön liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Opinnäytetyö on keskeinen osa opintoja ja se toteutetaan itsenäisenä kehittämishankkeena.

Opintojen sisältö

Ensimmäisellä kevätlukukaudella opinnoissa painottuvat matkailu ja tapahtumatuotanto, syyslukukaudella painopistealueena on kansainvälinen kauppa ja johtaminen. Opinnäytetyö sisältää kehittämishankkeen, joka tehdään omaan työhön tai johonkin organisaatioon liittyen.

Ammatillinen profiili

Valmistuneet työskentelevät yleensä erilaisissa asiantuntija- tai johtotehtävissä matkailun, tapahtumatuotannon tai kansainvälisen kaupan alalla. 

 Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Pohjakoulutusvaatimus

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2017 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2017 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa 

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen joko vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella.  

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä tulee jättää korkeakoulun hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite). Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.   

Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Valintaperusteet (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia)

1 Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen/ ennakkotehtävän yhteydessä.

Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa/ennakkotehtävässä.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 

1. Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä

2. Hakutoivejärjestys

Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä arpoo valittavan/valittavat.Valintakoe järjestetään maanantaina 30.10.2017, klo 10 - 14, Campus Allegrossa, Pietarsaaressa.MBA-tutkinnon opiskelijatarinat

Keys for developing professional competence


 
   

I am currently working as a manager in a private hotel and tourism enterprise. Since there is no in-company training I have looked for suitable training elsewhere to maintain my professional competence. In this region there are no further education opportunities in tourism but the English MBA degree programme in Centria was just perfect for me. The contents of the programme were versatile and the days for contact teaching were clearly scheduled. Thanks to the flexible system it was possible to study alongside a very challenging job. Despite the often hectic pace each school day gave new energy and boost that could be applied in the running of the business.

I highly appreciate the cooperation between Centria and Seinäjoki University of Applied Sciences and their international partner universities. In the first year of study I have already enjoyed several international lectures on both campuses, experienced American university life during the IMBA Spring School period in the University of Missouri – St Louis and acquainted myself with German university of applied sciences study and business world during the International Summer School period in Hochschule Aschaffenburg University of Applied Sciences.

These exchange periods of a few weeks are an amazing opportunity especially for those who are working and studying. I warmly recommend to everybody! You learn a lot, experience a lot and make friends across borders. Thanks to these international encounters I ended up touring Finland in July together with an American guest and MBA students from all over the world. Next year we’ll meet again!

From the professional point of view MBA degree offers multidisciplinary expertise but also eligibility for new interesting positions or even for transferring to a new career. The degree is recognized and valued in the business world. The possibility to take the degree in English also opens doors to many international positions. What could better motivate adult learners!

Sari Jukonen, Hotel Manager, Hotel Kokkola

 

   

Kansainvälinen opiskelijaryhmä

Olen valmistunut tietojenkäsittelyn tradenomiksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2004. Kun opiskelustani oli kulunut 10 vuotta, halusin päivittää osaamistani. En halunnut vaihtaa alaa, vaan halusin opiskella enemmän, joten hain opiskelemaan tradenomin ylempää AMK-tutkintoa. Valitsin MBA-opinnot, koska halusin samalla kohentaa englanninkielen taitojani.

Centria-ammattikorkeakoulu oli minulle kokkolalaisena luonnollinen vaihtoehto. MBA-opinnot toteutetaan osittain Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, joten opinnoista löytyy myös sopivassa määrin maisemienkin vaihtelua.

Opinnot ovat sujuneet hyvin, vaikka olen työssäkäyvänä perheellisenä vuorotyöläisen vaimona joutunut sumplimaan aikatauluja. Opiskelu on tuonut mukavasti vaihtelua arkeen.

Kaikki luennot ovat olleet mielenkiintoisia. Luennoitsijat ovat ammattikorkeakoulun henkilökuntaa ja kansainvälisen opettajavaihdon kautta tulleita vierailevia luennoitsijoita. Englanninkielinen opiskelijaryhmämme on myös kansainvälinen.  

Kymmenessä vuodessa opiskelumaailma oli muuttunut täysin. Tekniikan kehitys oli tuonut mukanaan tabletit, e-kirjat, netin oppimisympäristöt ym. Tietojeni ja taitojeni päivittäminen oli siis paikallaan!

MBA-opiskelu koostuu luennoista, ryhmätehtävistä ja oppimistehtävistä. Opiskeluviikonloppuna luennot alkavat perjantaina klo 12 ja päättyvät noin klo 19. Lauantaina jatkamme klo 9 ja luennot päättyvät klo 17. Luentoviikonloppuja on 3-5 opintopisteen opintojaksolla kaksi.

Luentoviikonloppujen jälkeen palautetaan kirjallinen oppimistehtävän noin kuukauden kuluessa. Luentoviikonloppuja on keskimäärin ensimmäisenä vuonna kaksi kuukaudessa ja toisen vuoden syksyllä hieman tiheämmin. Toisen opiskeluvuoden keväällä luennot päättyvät ja opinnäytetyön tekeminen alkaa.

Opintoni ovat vielä kesken, joten opintojen tuomia uusia urahaaveita ei vielä ole. Olen työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta asiakaspalvelun alalla ja olen päättänyt tehdä opinnäytetyöni asiakaspalvelun kehittämisestä.

Mari-Lotta Kentala

 Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Katarina Broman, p. 040 729 9960, katarina.broman@centria.fi
opintosihteeri Maria Ljungberg, p. 044 725 0335, maria.ljungberg@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, p. 040 808 6604, admissions@centria.fi 

  

 Näin haet yhteishaussa

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Hakuaika on 6.9. - 20.9.2017 kello 15.00. Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.   
Seuraa meitä somessa: