ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

International Business Management, Enterprise Resource Planning (ERP) (ylempi AMK)
Tutkinto: Master of Business Administration, MBA, Tradenomi (ylempi AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:90 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu Campus, Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 5

Centria-ammattikorkeakoulussa on mahdollista erikoistua liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja tulevaisuuden liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ammatillista osaamista kansainvälisen kaupan ja liiketoimintaosaamisen alueilla.

Opiskelijat erikoistuvat hallinnoimaan yritysten toiminnanohjausjärjestelmiä (ERP), joiden ylläpitäminen vaatii runsaasti asiantuntemusta. ERP-ohjaus tapahtuu pääasiassa SAP-ohjelmistoratkaisuilla.


Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti Centrian Next-Gen Labissa, joka on ainoa laatuaan Pohjois-Euroopassa. Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen ja esimiestyön moderneihin teorioihin ja käytännön kehittämismalleihin, joiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön sekä omiin yrityksiin, organisaatioihin ja työympäristöihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti erilaisten oppimistehtävien avulla.

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Pääosa opinnoista suoritetaan verkossa.

Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi organisaatioasemaan ja työtehtävien sisältöön.

Opinnot tukevat yksilöllistä kehittymistä vaativiin asiantuntija-, päällikkö- tai johtotehtäviin. Koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

 

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden antaa tradenomitutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksen lisäksi hakukelpoisuuteen vaaditaan vähintään 36 kuukautta työkokemusta asianomaiselta alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Mikäli hakija on suorittanut myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, työkokemus voidaan laskea ko. tutkinnon jälkeen.

 

Opintojen rakenne

Opintojen kesto on noin 2-3 vuotta. Opintotarjonta ajoittuu kahdelle lukuvuodelle. Opiskelijat saavat aikataulutetun kurssiohjelman valinnan vahvistuttua. Opintojen toteutustapa vaihtelee; pääosa opinnoista suoritetaan etäopintoina. Opintojen aikana järjestetään kolme viikon mittaista lähiopetusjaksoa. Kansainvälisillä opiskelijoilla lähijaksot kestävät yhteensä kaksi viikkoa, joista toinen viikko sisältää painotetusti ohjelmallista sisältöä erityisesti kansainvälisille opiskelijoille. Tutkintoon sisältyy lisäksi opinnäytetyö, jonka voi aloittaa heti opintojen alussa portfoliomaisesti tai tehdä kehittämistehtävänä opintojen loppuvaiheessa.

Kaikki suorittavat yhdessä 60 opintopisteen laajuiset ammattiopinnot, joihin kuuluu tutkimukseen ja kehittämiseen, yrittäjyyteen ja uudistuvaan markkinointiin, organisaatioihin ja johtamiseen sekä yrityksen kasvuun ja kehittymiseen kuuluvat opintokokonaisuudet.

Opiskelijoille kuuluu 30 opintopisteen SAP ERP opintokokonaisuus, jonka avulla he oppivat käyttämään ja hallitsemaan SAPin työkaluja, kuten SAPS/4HANA, Business Warehouse (BWonHANA and BW/4HANA) and Solution Manager. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa virallinen SAP-sertifikaatti, joka luo merkittävää laadullista lisäarvoa tutkintoportfolioon ja edelleen työmarkkinoille.

Pääosa toisesta opintovuodesta varataan opiskelijan työtehtäviin liittyvän kehittämishankkeen tekemiseen opinnäytetyönä. Laajuutensa vuoksi hanke pyritään aloittamaan – ja mikäli mahdollista - myös päättämään toisen opiskeluvuoden aikana.

Opinnot tehdään monimuoto-opintoina työn ohessa kiinteässä yhteydessä omiin työtehtäviin. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely ja etätehtävät.

 

Opinnäytetyö

Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyön arvioivat ohjaaja tai ohjaajat. Ohjaava opettaja voi käyttää arvioinnissa asiantuntijana myös työelämän edustajaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin:

  • tavoitteen asettelu
  • tietoperusta ja lähteet
  • opinnäytetyön suunnittelu
  • opinnäyteyön toteutus tai tuotos
  • kirjallinen esitys
  • prosessin hallinta.


Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa ympäri maailmaa tulleille opiskelijoilleen laajat opiskelumahdollisuudet, käytännönläheiset opetusmenetelmät ja hyvät työelämäyhteydet. Monialainen, dynaaminen ja kansainvälinen Centria sijaitsee länsirannikolla ja tunnetaan välittävästä, monikulttuurisesta ja innovatiivisesta oppimisympäristöstään.

Kansainvälisyys kuuluu Centrian keskeisiin arvoihin, ja tällä hetkellä Centriassa opiskelee noin 500 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa ja vaihto-opiskelijaa.

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat kiinteä osa oppimisympäristöä, joka synnyttää yrittäjyyttä, tarjoaa hyvät työelämäyhteydet ja yhdistää teoreettisen osaamisen ja käytännönläheisyyden mielekkäällä tavalla. Lisätietoja Centrian kansainvälisestä toiminnasta löydät täältä.

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kehittämishankkeet ovat osa opintoja, ja opintojen loppuvaiheessa tehdään käytännön kehittämistehtävä yleensä omalle työpaikalle. Lisäksi opiskelijoilla on yksilöohjausta ja työskentelyä pienryhmissä.

 Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa suomalaisessa korkeakoulussa suoritettu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

 

Pohjakoulutusvaatimus

Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa 8.7.2019.

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä hakijapalveluissa ennalta ilmoitettuna määräaikana 7.8.2019 mennessä.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana 7.8.2019 mennessä.

 

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kolme vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2019 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2019 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

 

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. 

Mikäli alkuperäinen työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:


yliopettaja Katarina Broman 
p. 040 729 9960 
katarina.broman@centria.fi

 

Head of Centria Master School

Marko Ovaskainen

p. 044 725 0435

marko.ovaskainen@centria.fi

 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Hakuaika on 10.7. - 7.8.2019 kello 15.00. Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.


Seuraa meitä somessa: