ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Hakukelpoisuus ylempään AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin


Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Alla tarkempaa tietoa hakukelpoisuudesta ja työkokemuksesta. 
 

Hakukelpoisuuden antava pohjakoulutus

Hakukelpoisuuden antavat tutkinnot on ilmoitettu tarkemmin koulutusohjelmien sivuilla. Sivut löytyvät vasemmalla olevasta valikosta kohdasta Ylemmät amk-tutkinnot.

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Haussa käytettävän tutkinnon tulee suoritettuna niin, että lopullisen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulun hakijapalveluissa määräaikana 16.7.2021 klo 15 mennessä.

Suomen ulkopuolella suoritetun tutkinnon tulee kuitenkin olla valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta korkeakoulun hakijapalveluihin 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, tulee hakijan toimittaa myös kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä ylimpänä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Kopioiden tulee olla perillä hakijapalveluissa viimeistään 7.4.2021 klo 15.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin hakijan voidaan kutsua valintakokeeseen tai hänen määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon, jos hänellä on viranomaispäätös pakolaisstatuksestaan (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin viimeistään 7.4.2021 klo 15.

Työkokemusvaatimus

Hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta (24kk) työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2021 mennessä.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankituntyökokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden (24kk) työkokemus.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kahden vuoden työkokemuksen.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.

Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Tutkinto- ja työtodistusten toimittaminen

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset muut todistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkinto- ja/tai työtodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella.  

Työtodistuksesta tulee ilmetä 

  • työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä,  
  • työnantajan yhteystiedot,  
  • työtehtävät ja  
  • osa-aikatyön kohdalla työtunnit. 

Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Mikäli alkuperäinen tutkinto- tai työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.  

 

Esteetön opiskelijavalinta - valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin yksilöllisiin järjestelyihin erillisellä hakemuksella, joka on tulostettavissa jokaisen korkeakoulun verkkosivuilta. Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen yksilölliset järjestelyt sekä perustelut järjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään viisi (5) vuotta vanhoja. Hakemuksessa on tarkempi ohjeistus liitteistä. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este on jo olemassa hakuaikana, hakemus tulee jättää 7.4.2021 klo 15 mennessä. Hakemus toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää hakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Valintakokeen yksilölliset järjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä. Yksilöllisistä järjestelyistä annetaan hakijalle ilmoitus (ei päätös) riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta. Hakemuksen liitteet ovat salassa pidettäviä.

 

Seuraa meitä somessa: