Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö

Tutkinto: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 25
Tulossa yhteishakuun keväällä 2019

Lapset ja nuoret tarvitsevat elämäänsä ammattitaitoisia ja turvallisia aikuisia. Tule opiskelemaan yhteisöpedagogiksi Centriaan ja ole tulevaisuuden kasvattaja! Centrian yhteisöpedagogikoulutuksesta saat kelpoisuuden myös kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

 

 

Kiinnostaako kasvatus? Arvostatko terveitä elämänarvoja? Haluaisitko tulla kasvatuksen ammattilaiseksi? Haluatko tehdä työtä, jossa voit kokea olevasi villi ja vapaa, mutta samalla vastuullinen aikuinen? Onko sinulla kokemusta seurakunnan nuorisotoiminnasta? Haluatko saada leirielämästä palkkaa ja päivärahan? Tätä kaikkea ja paljon muuta voit kokea yhteisöpedagogina!

Centriasta valmistuneena yhteisöpedagogina (AMK) tunnistat omia vahvuuksiasi ja tarpeitasi. Osaat ilmaista itseäsi ja samalla huomioida toisen ihmisen. Osaat kuunnella. Ymmärrät lapsen ja nuoren sanallisia ja sanattomia viestejä. Tunnet lapsen kehityskulun nuoruuden kautta aikuisuuteen. Osaat tukea ja ohjata lasta ja nuorta sekä hänen perhettään. Kykenet rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa ja osaat ohjata niin yksilöä kuin ryhmääkin. Osaat opettaa lapsille ja nuorille ymmärrettävällä tavalla ja saat viestisi perille. Osaat toimia hengellisessä työssä kirkon nuorisotyönohjaajan virassa ja muissa tehtävissä.

 

Opintojen käytännönläheisyys vie yhteisöpedagogiopiskelijan mukaan 

Yhteisöpedagogin (AMK) tutkinto on 210 opintopisteen laajuinen. Opetus järjestetään niin, että lukuvuodessa voi suorittaa 60 opintopistettä ja opinnot voi kokonaisuudessaan suorittaa noin 3,5 vuodessa. Käytännössä opinnot ovat yhdistelmä teoriaa ja käytännön työskentelyä kasvatuksen erilaisissa tilanteissa. Keskeisiä tieteenaloja opinnoissa ovat kasvatustiede, teologia sekä yhteiskuntatieteet. Käytännön työskentely toteutuu erilaisissa projekteissa ja harjoitteissa, joita tehdään esimerkiksi seurakunnissa, kouluissa, järjestöissä ja lastensuojelussa. Opintoihin kuuluvissa harjoitteluissa opiskelija saa punnita ja kehittää omaa ammatillisuuttaan. Opintojen päätyttyä Centriasta valmistunut yhteisöpedagogi (AMK) on valmis aloittamaan uransa oman alansa asiantuntijatehtävissä.    

Koulutuksessamme on tärkeää, että opiskeltavat sisällöt ja käytännön harjoitteet ovat kosketuksissa todellisen työelämän kanssa. Esimerkiksi kansainvälisyys tai nuorisotyön digitalisoituminen ovat haasteita, joihin innolla vastataan. Kehitystyössä opiskelijoiden oma asiantuntijuus ja harrastuneisuus elämän eri saroilla on iso voimavara. Koulutus valmistaa työskentelemään erilaisissa yhteisöissä, mutta yhteisöpedagogikoulutus on myös itsessään yhteisö, jossa toiset tunnetaan ja huomataan. Tässä yhteisössä on turvallista kasvaa kasvattajaksi.

 

Yhteisöpedagogina työelämässä

Centriasta valmistuneena yhteisöpedagogina (AMK) tunnistat omia vahvuuksiasi ja tarpeitasi. Osaat ilmaista itseäsi ja samalla huomioida toisen ihmisen. Osaat kuunnella. Ymmärrät lapsen ja nuoren sanallisia ja sanattomia viestejä. Tunnet lapsen kehityskulun nuoruuden kautta aikuisuuteen. Kykenet rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa ja osaat ohjata niin yksilöä kuin ryhmääkin. Osaat opettaa lapsille ja nuorille ymmärrettävällä tavalla ja saat viestisi perille.       

Meiltä valmistuneita yhteisöpedagogeja (AMK) toimii monenlaisissa kasvatustyötä tekevissä organisaatioissa. Kirkollisessa yhteisöpedagogikoulutuksessa tulet myös hengellisen työn ammattilaiseksi ja saat kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Tutkintoon sisältyy 90 opintopistettä kirkollisia opintoja. Hallitset kristillisen kasvatuksen perusasiat lapsista nuoriin aikuisiin.

Laaja-alaisena kasvatuksen asiantuntijana voit työllistyä yhteiskunnallisella puolella lastensuojeluun lastensuojelu- ja nuortenhuoltolaitoksiin, kunnalliseen nuorisotoimeen sekä moniin erilaisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin kolmannella sektorilla. Myös nuorisokeskukset ja ohjelmapalveluyritykset voivat olla työpaikkojasi.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. seurakunnat, koulut, kuntien nuorisotoimet, kasvatusalan järjestöt, lastensuojelualan yritykset, hiippakunnat, kirkkohallitus.

 

Yhteisöpedagogeilla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Yhteisöpedagogin (AMK) jatko-opintomahdollisuuksia ovat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK). Teologian opintoja voi suorittaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa, lisäksi on tarjolla kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opintoja monissa yliopistoissa.HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

Centria-ammattikorkeakoulussa on käytössä ainoastaan valintatapa 1 (valintakoe). 

 

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Yhteisöpedagogi (AMK) Kokkola

25/25

-

-

-

-

-

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe 100 pistettä

Opiskelijavalinta tehdään pelkän valintakokeen perusteella. Hakijan on saatava valintakokeesta 50 p (yhteisöpedagogi) tai 35 p (tulkki) voidakseen tulla valituksi. Jokaisen pakollisen koeosion tulee olla suoritettu hyväksytysti. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.

 

 

VALINTAKOEYHTEISTYÖ (päivätoteutukset)

Samassa valintaryhmässä ovat yhteisöpedagogi (AMK) ja yhteisöpedagogi (AMK) / kirkon nuorisotyö. Valintakoeyhteistyö tarkoittaa, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut:

Yhteisöpedagogi (AMK) ja yhteisöpedagogi (AMK), Kirkon nuorisotyö

- Centria-ammattikorkeakoulu
- Humanistinen ammattikorkeakoulu
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

 
Työkokemus osana valintakoetta

Valintakokeen osana pisteytettävän työkokemuksen ja alasuuntautuneisuuden osoittaminen tarkennetaan kunkin ammattikorkeakoulun hakuohjeissa. Työ- ja alasuuntautuneisuutta todentavat esitiedot voidaan pyytää ennakkoon, ja valintakokeeseen voidaan kutsua vain tämän karsivan osuuden hyväksytysti suorittaneet hakukelpoiset hakijat. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu, hakuohjeissa tarkennettu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2018 ja syksyn haussa viimeistään 31.12.2018. Kaksi kuukautta kokoaikaista työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus. Alkuperäinen todistus tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksiYrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Terveydelliset edellytykset humanistisella ja kasvatusalalla

Humanistiselle ja kasvatusalalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun verkkosivuilta ja Opintopolku.fi -palvelusta. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisenarvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tiedon mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

 

 Valintakoe 2018

 

Yhteisöpedagogi (AMK) päivätoteutuksen valintakoe järjestetään 6.-7.6.2018. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja voit valita kumpana päivänä tulet.

Suositus:
Jos sukunimesi alkukirjain on A-K, valitse valintakoepäiväksi 6.6.2018.
Jos sukunimesi alkukirjan on L-Ö, valitse valintakoepäiväksi 7.6.2018.
Jos suositeltu päivä ei sovi, voit valita toisen päivän.

Sijainti:
Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius,
Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola
(Centria-ammattikorkeakoulun vieressä)
Ajo-ohjeet

 

Valintakoe

Yhteisöpedagogin päivätoteutuksen valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakukelpoinen hakija osallistuu sen toimipaikan valintakokeeseen, jonka hän on asettanut kyseisestä koulutuksesta ylimmäisimmäksi hakutoiveekseen. Mikäli et ole varma oletko hakukelpoinen ja oikeutettu tällöin osallistumaan valintakokeeseen, tarkista hakukelpoisuutesi Opintopolku.fi Oma Opintopolku –palvelusta.

Pyydämme sinua ilmoittamaan 4.6.2018 mennessä osallistumisestasi Centrian valintakokeeseen. Kaikki valintakokeeseen oikeutetut ovat kuitenkin tervetulleita osallistumaan kokeeseen eikä ilmoittautumattomuus ole este osallistua valintakokeeseen. Ilmoittautumista pyydetään käytännön järjestelyjen johdosta ja se nopeuttaa valintakoeaamun sujumista.

 

ILMOITTAUDU  TÄSTÄ

 


 

Yhteisöpedagogikoulutuksen
 valintakoe muodostuu erilaisista yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä Centria-ammattikorkeakoulussa myös psykologisesta testistä. Kokeen avulla selvitetään hakijoiden opiskeluvalmiuksia, soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä ja luovuutta. Hakijan tulee saada valintakokeesta (max 100 p) vähintään 50 p ja jokaisen pakollisen koeosion tulee olla suoritettu hyväksytysti.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut:

  • Centria-ammattikorkeakoulu
  • Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Valintakoeyhteistyö tarkoittaa sitä, että samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakija osallistuu valintakokeeseen kyseisen koulutuksen korkeimman hakutoiveen toimipisteessä.

 

Ota valintakokeeseen mukaan voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti) ja kirjoitusvälineet (lyijykynä, pyyhekumi, teroitin).

Sisääntulokirjautuminen kokeeseen on klo 8.30 – 9.00 (kaikille pakollinen). Valintakoe alkaa klo 9.00. Aamupäivällä suoritetaan psykologinen soveltuvuustesti ja aineistokoe (aineiston saat paikan päällä). Iltapäivällä on ryhmätilanne ja haastattelut.

Valintakoe päättyy osaltasi, kun olet käynyt kaikki osiot läpi. Valintakoe kestää arviolta klo 16 asti (voi päättyä aiemminkin).

Valintakoe on hakijalle maksuton.

Valintakoepäiväsi ei ole ruokailumahdollisuutta, joten ota omat eväät mukaan. Sopivaa aikaa  eväiden syömiselle löytyy.

Mikäli tulet valituksi opiskelijaksi, ammattikorkeakoulu tarkistaa yhteishaussa käyttämäsi koulu- ja työtodistukset. Valinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Älä tuo todistuksia vielä valintakokeeseen, sillä todistukset tarkistetaan vasta valintapäätöksen jälkeen.

Valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt piti toimittaa Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä pyyntöjä ei voida valitettavasti huomioida.


Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta:
koulutusalapäällikkö, yliopettaja Vesa Nuorva
p. 044 449 2640, vesa.nuorva@centria.fi

Lisätietoja valintakokeesta:
opinto-ohjaaja Maria Känsäkoski
p. 044 449 2643, maria.kansakoski@centria.fi

Lisätietoja hakuprosessista:
Hakijapalvelut
p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

 

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK)

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia.  Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työtehtävissä.

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla sellainen psyykkinen sairaus tai toimintakykyyn vaikuttava asia, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim.

  • akuutti, elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
  • sellainen sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
  • sellainen psyykkinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen mm. psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien terveyden tai turvallisuuden


Yhteisöpedagogien opiskelijatarinat

 

Yhdessä tekemistä

Yhteisöpedagogikoulutuksessa kiinnostaa monipuolisuus. Olen aina ollut sosiaalinen ja tämän alan ansiosta saan olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Yhteisöpedagogin tutkinto antaa kelpoisuuden kirkon nuorisotyönohjaajana toimimiseen sekä moniin muihin kasvatuksen asiantuntijatehtäviin.

Centrian yhteisöpedagogiopiskelijoiden kesken vallitsee hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja pitävät hyvää huolta meistä opiskelijoista.

Musiikkiharrastukseni tukee opintojani erittäin hyvin. Saan jatkuvasti haastaa itseäni ja käyttää omia vahvuuksiani opiskelussa. Lisäksi olen perustanut oman ohjelmatoimiston, joten kiirettä pitää. Yhteisöpedagogiopintojen parasta antia tähän mennessä on ollut se, että olen oppinut hallitsemaan kokonaisuuksia ja vuorovaikutustaitoni ovat kehittyneet. Tästä on ollut erityisen paljon hyötyä toimiessani yrittäjänä.

Tulevaisuuden unelmani on, että saisin jatkossakin toimia yrittäjänä ja työllistää sitä kautta mahdollisimman monta muuta. Koulutus antaa hyvän pohjan myös tälle haaveelleni!

Roope Rantala

 

 

Kimmo Ylinen Centria amk  

 Seurakunnassa saa olla oma itsensä

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi valmistumisen jälkeen ehdin olla kolme vuotta työelämässä, ennen kuin lähdin opiskelemaan yhteisöpedagogiksi. Ajatus jatko-opinnoista oli pyörinyt mielessä jo hetken aikaa, ja töitä tehdessä ajatus vahvistui entisestään. Vakaumukseni vuoksi oli selvää, että haluan nimenomaan kirkollisen koulutuksen. Kirkollinen kelpoisuushan on seurakunnan nuorisotyöntekijälle pakollinen, mutta sen suoritettuaan voi työskennellä tietysti myös kunnallisella puolella.

Voisin sanoa, että oma sosiaalisuuteni on ohjannut minut tälle alalle. Lähdin alun perin mukaan seurakunnan toimintaan sen takia, että siellä oli tarjolla minua kiinnostavaa ajanvietettä. Huomasin kuitenkin pian, että näissä piireissä saa olla reilusti oma itsensä, ja pikkuhiljaa myös kiinnostus uskontoa kohtaan heräsi. Mielestäni tärkeintä uskonasioissa on keskitien löytäminen, enkä aio tuputtaa omaa vakaumustani kenellekään.

Ensimmäinen opiskeluvuosi oli positiivinen yllätys, ja olen nauttinut opinnoista täysillä. Alan perusteita käytiin läpi muun muassa teologian ja kasvatusopintojen näkökulmasta. Yhteisöpedagogiksi opiskelu on käytännönläheistä, mutta toki mekin kirjoitamme välillä esseitä ja perinteisiä kirjatenttejä. Ensimmäisen vuoden perusteella opiskelu on toisinaan työlästä, mutta ei vaikeaa.

Nuorisotyössä minua kiehtoo se, että pääsen oikeasti tekemään asioita - ja vieläpä omalla tavallani. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä tätä työtä, ja niinpä voin tuoda mukaan omia vahvuuksiani ja toteuttaa itseäni esimerkiksi musiikin avulla.

Kimmo Ylinen

 

 

 Meillä opettavat:


Vesa Nuorva, teologian tohtori

Vesa on työskennellyt Centriassa yliopettajana vuodesta 2004. Sitä ennen seurakuntapappina noin 20 vuotta. Vesa on paneutunut erityisesti teologisiin, eettisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.


Annika Yliniemi, teologian maisteri, sosionomi AMK, nuorisotyönohjaaja

Annika on työskennellyt Centriassa nuorisotyön lehtorina syksystä 2017. Hänen opetuksensa painottuu kirkon nuorisotyön kenttään ja hänellä on päävastuu harjoitteluiden ohjaamisessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kehitysvammaistyön teologina ja pappina sairaalassa.


Rami Niemi, teologian maisteri, kasvatustieteen maisteri

Rami on työskennellyt Centriassa teologisten aineiden lehtorina syksystä 2017. Aiemmin hän on toiminut seurakunnan nuorisotyössä sekä Oulaisten seurakunnan kasvatustyötä johtavana seurakuntapastorina.


Maria Känsäkoski, kasvatustieteen maisteri

Maria on työskennellyt kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden lehtorina ja opinto-ohjaajana Centriassa vuodesta 2008. Tätä ennen hän on työskennellyt Oulun kaupungilla tehden yhteistyötä mm. nuorisotoimen, opetustoimen sekä lukuisten järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.


Sari Virkkala, kasvatustieteen maisteri

Sari on työskennellyt Centriassa lehtorina vuodesta 2003. Aiemmin hän on työskennellyt mm. koulutussuunnittelijana ja yliopistonopettajana Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksessa.


Paula Santapakka, kasvatustieteen maisteri

Paula on työskennellyt Centriassa kasvatusaineiden lehtorina vuodesta 2013. Hänen vastuualueinaan ovat lastensuojeluun, varhaiskasvatukseen, viestintään sekä taito- ja taideaineisiin liittyvät opintojaksot. Aiemmin Paula on työskennellyt lehtorina lukiossa. Lisätietoja koulutuksesta
yliopettaja Vesa Nuorva,
p. 044 449 2640,
vesa.nuorva@centria.fi

Lisätietoja valintakokeesta
opinto-ohjaaja Maria Känsäkoski
p. 044 4492 643,
maria.kansakoski@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta
Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fi

 

Esite 2018

Instagram ja Twitter: @yhteisopedagogi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 


Humanistisen ja kasvatusalan yhteisöpedagogikoulutusta tuottavat ammattikorkeakoulut (Centria, Humak ja Xamk) ovat pyytäneet Valviralta lisäselvitystä yhteisöpedagogien kelpoisuuteen toimia lastensuojelutehtävissä.

Ylijohtaja Marja-Liisa Partasen ja lakimies Sanna Hyttisen 15.3.2017 toimittamassa selvityksessä todetaan, että yhteisöpedagogin koulutuksella on edelleen mahdollisuus sijoittua monenlaisiin sosiaalihuollon tehtäviin, mukaan lukien lastensuojelun avo -ja sijaishuolto.

Ohessa tiedote Valviran päätöksestä (Humak, viestintäpäällikkö Jarmo Röksa)

 

Valvira: Yhteisöpedagogi on pätevä työskentelemään lastensuojelussa

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Joissakin kunnissa lakia on tulkittu väärin siten, ettei yhteisöpedagogikoulutuksen omannut voisi toimia lastensuojelun avo- ja sijaishuoltotehtävissä. Valvira oikaisee tämän käsityksen ammattikorkeakouluille 15.3. lähettämässään ja Sosiaali- ja terveysministeriölle tiedoksi antamassaan vastauksessa. Valviran mukaan yhteisöpedagogit voivat työskennellä monenlaisissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä, mukaan lukien lastensuojelun avo- ja sijaishuolto.

 

Yhteisöpedagogeilla on oikeus toimia sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin ei Valviran kirjeen mukaan ole otettu mukaan kaikkia sosiaalihuollon tehtävissä toimimaan oikeutettuja – ainoastaan keskeisiksi katsotut ammattiryhmät. Valvira korostaa, että lain tarkoituksena on ollut uudistaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteita sekä väljentää kelpoisuusehtoja. Ammattinimikettä vaativia tehtäviä ovat ainoastaan palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen, omatyöntekijänä toimiminen sekä hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten tekeminen.

Valvira korostaa, että uudessa laissa säädetään vain, millä edellytyksillä henkilö voi saada Valviralta laillistuksen tai nimikesuojauksen kun aiemmassa laissa säädettiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista. Laissa ei siis enää säädetä, kuka on kelpoinen mihinkin sosiaalihuollon tehtävään.

Kelpoisuuslain kumoamisen jälkeen (1.5.2016) kumoutui suuri osa sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusvaatimuksista. Tiettyjä tehtäviä koskevia kelpoisuusvaatimuksia säilytettiin, mutta ne löytyvät yhden lain sijaan useasta eri laista, kuten esim. sosiaalihuoltolaista tai lastensuojelu- ja oppilashuoltolaista. Tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia on kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin.

Silloin kun tehtävään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys, työnantaja voi valita tehtävään myös muun kuin ammattihenkilölaissa mainitun ammattihenkilön. Valvira korostaa, että kun työnantaja määrittelee tällaisiin tehtäviin vaatimaansa kelpoisuutta, ensisijainen lähtökohta tulisi olla tehtävänkuva ja sen edellyttävä osaaminen, ei henkilön tutkintonimike.

 

Sosiaalihuoltolaki ei rajaa sosiaalihuollon tehtäviä ammattihenkilöiden tekemäksi työksi

Valvira linjaa, että yhteisöpedagogin koulutuksella voi edelleen työskennellä myös lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tehtävissä ja lastensuojelussa jo toimivat yhteisöpedagogit voivat jatkaa tehtävissään, mikäli tehtävä ei edellytä sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta. Lastensuojelulain 60§:n mukaan riittää, että lastensuojelulaitoksessa on riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä lasten hoitoon ja kasvatukseen nähden.

Lainsäädäntö antaa vain vähän tiukkoja koulutuksellisia rajoituksia sosiaalihuollon tehtävissä toimimiselle. Työnantajilla on varsin laaja oikeus määritellä, millaisien koulutuksen tai pätevyyden omaavaa henkilöstöä ne rekrytoivat sosiaalihuollon tehtäviin – laissa rajoituksia on hyvin vähän.


Seuraa meitä somessa: