ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Terveydenhoitaja (AMK)
Tutkinto: Terveydenhoitaja (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 25

Haluatko päästä vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin elämän eri vaiheissa? Oletko kiinnostunut yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä? Jos pidät ihmisläheisestä työstä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, terveydenhoitajan koulutus on juuri sinua varten! 

 

 

Centria-ammattikorkeakoulussa on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka antavat opiskelijoillemme monipuoliset valmiudet työelämää varten. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko ovat koulutuksen ydinosaamista.

Terveydenhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja.  Asiakkaan ja perheen yksilöllinen kohtaaminen  edellyttää terveydenhoitajalta  empaattisuutta ja vastuullisuutta. Työ on itsenäistä ja monialaista. Centria-ammattikorkeakoulussa koulutetaan terveydenhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

 

Terveydenhoitajaopinnot starttaavat sairaanhoitajaopinnoilla

Ensimmäiset kolme vuotta opiskellaan sairaanhoitajan ammattiopintoja (180 op) ja neljäs vuosi terveydenhoitajan opintoja (60 op). Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, tietotekniikka, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu taitopajoissa sekä simulaatioympäristössä.

Terveydenhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 86 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Opinnäytetyöt ja erilaiset tehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Jos olet jo suorittanut sairaanhoitaja (AMK) ja tulet valituksi yhteishaussa terveydenhoitajakoulutukseen, sinun on mahdollista suorittaa terveydenhoitajan opinnot yhdessä vuodessa lukuvuoden 2018-2019 aikana.

 

Terveydenhoitajaopintojen rakenne

Perusopinnot

Ammattiopinnot

 • Hoitotyön ammatillinen perusta
 • Kliininen hoitotyö
 • Terveydenhoitajan ammattiopinnot

Opinnäytetyö 

 • Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä.Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Terveydenhoitajakoulutuksen tutkinnon yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Centriassa on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Portugalissa, Puolassa, Saksassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla Centrian ammattikorkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Terveydenhoitajana (AMK) työelämässä

Meiltä valmistuneita terveydenhoitajia (AMK) toimii esim. kodeissa, neuvoloissa, kouluissa, työ- ja opiskelijaterveydenhuollossa, terveydenhoitovastaanotoilla, sairaanhoitajan työssä eri organisaatioissa, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä erilaisissa kehittämis- ja projektitehtävissä.

Yhteistyökumppaneita työelämässä ovat mm. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria on mukana myös useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

Terveydenhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu terveydenhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

 

Jatko-opintomahdollisuuksia valmistumisen jälkeen

Terveydenhoitaja muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa.

Työn ohella voi suorittaa myös erilaisia lisä-, jatko- ja täydennyskoulutuksia. Sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoja on tarjolla terveydenhoitajille myös yliopistoissa.SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

VALINTATAVAT 

 

Centria-ammattikorkeakoulussa käytetään seuraavia valintatapoja:

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Terveydenhoitaja (AMK) Kokkola

11/25

10/25

-

4/25

-

-

 

VALINTATAPA 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä


VALINTATAPA 2: Koulumenestys ja valintakoe (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä


VALINTATAPA 3: Todistusvalinta (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintatavassa 3 ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat.

 

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (todistusvalinta), sitten valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe). Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan. Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää valintatapaa 3, opiskelijavalinnat pyritään julkaisemaan ennen valintakoepäivää.

 

 

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN PISTEYTYS 2A:

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) 
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

 ESIVALINTAKOE JA VALINTAKOE 2018

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 60.4 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 44.5 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 72.63 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2016 yhteishaussa. 

Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus ei ollut mukana kevään 2017 yhteishaussa, joten esivalintakokeen ja valintakokeen pisteitä ei ole saatavilla. 

 

ESIVALINTAKOE: 19.4.2018

Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään koulutusohjelman opetuskielellä, mutta kokeessa voi olla myös muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla on yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

 • kevään haun osalta 5.4.2018 kello 15.00 mennessä

Sähköisen esivalintakokeen voit tehdä myös Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ota yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, hakijapalvelut@centria.fi

Ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen todistusvalinnan kautta, mikäli saavat riittävästi pisteitä ylioppilastodistuksen perusteella, vaikka eivät osallistuisi esivalintakokeeseen.VALINTAKOE:28.-30.5.2018

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe on soveltuvuuskoe.  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Ammattikorkeakoulu voi halutessaan käyttää valintakokeessan pakollista osiota, joka pitää suorittaa hyväksytysti. 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa kaikkiin hakutoiveena oleviin sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluihin. Erityisjärjestelypyynnöt toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

 • kevään haun osalta 13.4.2018 kello 15.00 mennessä

 

VALINTARYHMISTÄ löydät tarkemmat tiedot http://www.tamk.fi/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 


1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja


2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti


3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti


4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus


5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus


6. valintaryhmä
Estenomi
EstenomTERVEYDELLISET VAATIMUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
  ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Terveydenhoitajaopiskelijoiden tarinat

 Suvi Ahola Centria AMK  

Suvi Ahola

 

Rentoa ja motivoitunutta opiskelua

Ensimmäinen vuosi terveydenhoitajan opintoja on takanapäin ja olen tosi innoissani! Tuntuu hienolta oppia ja tehdä jotain ihan uutta. Aikuisiällä opiskelu tuntuu muutenkin erilaiselta kuin nuorena – olen rennompi ja motivoituneempi. Elämänkokemus antaa asioille varmasti eri tavalla perspektiiviä.

Centriaan oli mukava tulla opiskelemaan, koska tiesin koulun hyväksi. Olen suorittanut täällä aiemmin tradenomin tutkinnon ja myös työskennellyt talossa noin kuuden vuoden ajan. Yllätyin, kuinka paljon yhteistä liiketaloudella on sosiaali- ja terveysalan kanssa. Molemmissa töissä tarvitaan muun muassa hyviä vuorovaikutustaitoja ja ihmistuntemusta.

Sysäyksen alan vaihtoon sai aikaan halu tehdä ihmisläheisempää työtä. Ihmisten auttaminen tuntuu arvokkaammalta kuin pelkkä voiton tavoittelu. Opiskelemaan lähteminen oli kolmen lapsen äidille myös hengähdystauko - Päivät ovat usein lyhyempiä kuin työelämässä ja verkkokurssit tuovat joustavuutta aikatauluihin.

Kesän 2017 työskentelen Honkaharjun Vanhainkodissa lähihoitajan sijaisena. Työnantajat arvostavat selvästi aiempaa työ- ja elämänkokemusta, koska kesätöitä olisi ollutkin tarjolla useammastakin eri paikasta. Tulevaisuudessa haluan suuntautua ehkä synnytys- ja äitiysneuvolan puolelle, mutta olen avoimin mielin. Tulossa on nimittäin vielä monta mielenkiintoista työharjoittelua eri osa-alueilta.”

Tuuli Luhta

 

 


 

Työharjoittelut muovaavat urahaaveita

Pikkukunnan maalaistytölle Kokkola oli sopivan kokoinen paikka aloittaa ”maailmalle lähtö”. Pienessä kaupungissa opiskelija tuntee olonsa kotoisaksi ja pienen ammattikorkeakoulun etuna on, että opiskelija voi itse vaikuttaa vapaa-ajan aktiviteetteihin ja opetukseen. Muutin Kokkolaan jo aiempien opintojeni perässä ja Centriaan hakeutuminen tuntui luontevalta, kun kaupunki oli jo ennestään tuttu.  

Monella luokkatovereistani on hoitajia ja lääkäreitä suvussa – heille alalle hakeutuminen oli selkeää ja luontevaa. Minulla ei ollut vastaavia malleja lapsuudessani, mutta ystävystyin ammattilukiossa lähihoitajaopiskelijoihin, joiden kertomukset saivat minut kiinnostumaan hoitoalasta. Lukion terveystiedon ja psykologien opinnot vaikuttivat valintaani hakeutua nimenomaan terveydenhoitajaksi. Ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä työ on erittäin arvokasta, ja sen tärkeyttä tulisi korostaa enemmän.  

Opiskelu koostuu sekä teoriatunneista ja luennoista että käytännön työpajoista. Siis sekä työtä että huvia! Oppiminen huipentuu, kun pääsee työharjoitteluun kokeilemaan käytännössä kaikkea koulussa opittua.

Centriassa on hyvät mahdollisuudet lähteä ulkomaille vaihtoon opiskelujen aikana, ja sen mahdollisuuden aion käyttää! Harjoittelu ulkomailla kasvattaa kykyä kohdata työelämässä vieraiden kielien ja kulttuurien edustajia. Tulevaisuudessa toivoisin työllistyväni äitiys- tai lastenneuvolaan. Monta työharjoittelua on kuitenkin vielä edessä, ja voi olla että niiden kautta löydän uusia vaihtoehtoja uralleni.

Mervi Alatalo

 

 Lisätietoja koulutuksesta:

lehtori Riitta Ala-Korpi, p. 044 725 0567, riitta.ala-korpi@centria.fi
lehtori Merja Seppälä, p. 044 725 0562, merja.seppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fiNäin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: