ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sosionomi (AMK)
Tutkinto: Sosionomi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 35
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00

Oletko kiinnostunut ihmisläheisestä työstä? Sosionomi (AMK) on sosiaalialan ammattilainen, joka tukee ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä.

 


Sosiaalialan työ on
luonteeltaan asiakas- ja voimavaralähtöistä. Alan työntekijältä vaaditaan reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhönsä. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä verkostotyön osaaminen ovat kaikille yhteistä osaamisen aluetta. Monikulttuuristuva yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

 

Sosionomiopinnot Centria-ammattikorkeakoulussa

Koulutuksessa opiskeltavat tiedot ja taidot ovat yhteisiä kaikille sosionomin työkentille. Sosionomin koulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Opiskeltavia aihepiirejä ovat mm. ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus, sosiaalialan palvelujärjestelmä, asiakastyön, ryhmätyön ja projektityön menetelmät, etiikka, kehittäminen ja johtaminen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät.

Sosionomikoulutuksen opinnoille on tyypillistä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Opetusmenetelmät ovat vuorovaikutukseen perustuvia ja toiminnalliset menetelmät ovat yleisiä. Luento-opetuksen lisäksi painotetaan yhteistoiminnallista ja moniammatillista oppimista, osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin sekä tehdään kirjallisia tehtäviä. Osa opiskelusta toteutetaan verkossa. Opintoihin sisältyy neljä ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa.

Harjoitteluissa pääset tutustumaan ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ohjatuilla harjoittelujaksoilla sovelletaan teoriaopintoja käytännössä. Omilla valinnoillasi voit hankkia erityisosaamista jonkun asiakasryhmän, ilmiön tai työmenetelmän syvälliseen ymmärtämiseen.

Perusopinnoissa saat yleiskuvan sosiaalialan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä. Perehdyt myös yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä saat asetuksessa määritellyn kielitaidon. Ammattiopinnot antavat sinulle työkalut asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä työskentelyyn. Ammattiopinnoissa saavuttamaasi ammattitaitoa voit syventää varhaiskasvatuksen, perhetyön, sosiaaliohjauksen tai lähijjohtamisen opinnoissa.

Syventävissä opinnoissa (10 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä alueella hän haluaa syventää osaamistaan.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä.  Ennen opinnäytetyötä opiskelija suorittaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet – opintojakson. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Sosionomitutkinnon yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Centria-ammattikorkeakoulussa on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sosionomiopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Irlannissa, Portugalissa, Puolassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla Centrian ammattikorkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Sosionomina (AMK) työelämässä

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuvilla sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet - työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Sosionomit (AMK) ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vanhus-, vammais-, kriminaali-, perhe- ja mielenterveystyön alueille.

Centria-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet muuttuivat 1.9.2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Tulevaisuudessa sosionomiopiskelijat eivät voi enää saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta, vaan nimikkeenä heillä on varhaiskasvatuksen sosionomi. Varhaiskasvatuksen sosionomi on lakiesityksessä erityisesti sosionomeille säädetty uusi ammattinimike.

Centriasta valmistuneita sosionomeja (AMK) toimii esimerkiksi sosiaaliohjaajina, perheohjaajina, palveluohjaajina, päivätoiminnan ohjaajina, lastentarhanopettajina, työvalmentajina, asiakasneuvojina, perhepäivähoidon ohjaajina, toimintakeskuksen johtajina, päiväkodin johtajina, palvelukodin johtajina tai vastaavina, vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreina ja kouluttajina.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria on mukana useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostossa toimiminen luo yhteydet muihin sosiaalialan valtakunnallisiin toimijoihin.  SonetBOTNIA alueellisena kehittäjäverkostona on tärkeä yhteistyökumppani alueen muun työelämän lisäksi.

 

Jatko-opintomahdollisuuksia sosionomille (AMK)

Hankittuasi kaksi (2) vuotta alan työkokemusta sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Opiskelua voi jatkaa myös yliopistossa.

 

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, ettäopiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa, ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutusohjelmaan.Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
    ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.


Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sosionomiopiskelijoiden tarinat

Aleksi Pöytäsaari Centria amk


Sosionomikoulutuksessa voi suuntautua varhaiskasvatukseen tai sosiaaliohjaukseen. Itse olen kiinnostunut varhaiskasvatuksesta. Valmennan parhaillaan alle 13-vuotiaita jääkiekkoilijoita, ja näitä oppeja voi soveltaa myös siihen työhön.   

Aleksi Pöytäsaari

 

Riina Wennström Centria amk

 

Opiskelijoita on tullut tähän koulutukseen ympäri Suomea. Nuorimmat ovat juuri valmistuneita ja toisilla voi olla taustalla toinen ammattikin. Centriassa on parasta se, että täällä kohdataan ihminen ihmisenä.

Riina Wennström

 

 

Sara Maenpaa Centria amk  

Uutta osaamista voi heti soveltaa omassa työssään!

Olen käynyt lähihoitajakoulun ja sinä aikana aloittanut työskentelyn lastensuojeluyksikössä Ylivieskassa. Lasten ja nuorten parissa työskentely tuntuu omalta, ja on sitä mitä haluan tehdä jatkossakin. Pidin vuoden taukoa opinnoista, jonka jälkeen halusin syventää osaamistani ja hain sosionomin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hain monimuotototeutukseen, jotta pystyn tekemään töitä opiskelujen ohella.

Sosionomiopinnot syventävät sosiaali- ja terveysalaa perusopintoja enemmän. Opintoihin on kuulunut tähän mennessä erilaisia lasten, nuorten ja aikuisten kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. On puhuttu muun muassa tunnesideasioista, ja lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta. Opintoihin kuuluu erilaisia harjoittelujaksoja (asiakastyön harjoittelu, ammatillisten työmenetelmien harjoittelu, kehittämistyön harjoittelu sekä syventävä harjoittelu). Lisäksi teemme kehittämistyön. Toteutuksen voi tehdä esimerkiksi päiväkodissa, lastensuojelussa tai koulumaailmassa – vaihtoehtoja on paljon.

Opinnot toteutuvat siten, että kuukaudessa on kahdesta kolmeen päivää lähiopetusta, minkä lisäksi tulevat tehtävät ja tentit. Koulun ja työn yhdistäminen on omalla tavallaan rankkaa, sillä tehtäviä on paljon. Luokallamme on eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia opiskelijoita - löytyy sekä tämän alan osaajia, että eri aloilta tulevia. On hienoa, että opiskelijoilla on niin erilaiset lähtökohdat. Vaikka olemmekin vähän yhtä aikaa tunneilla, saamme siellä kuitenkin jaettua asioita ja vaihdettuja näkökantoja.

Parasta opinnoissa on, että saa uutta osaamista ja huomaa, että sitä pystyy soveltamaan heti omassa työssään. Alkaa nähdä asioita eri tavalla - se on ehdottomasti parasta. Kannattaa hakea mukaan, opinnoista saa niin paljon laajasti uutta osaamista ja tietoa!

 Sara Mäenpää

 

Jenni Hotakainen Centria amk

 

Monipuolinen sosiaaliala avautuu harjoitteluiden myötä

Takana on nyt ensimmäinen vuosi opintoja Centriassa. Päädyin opiskelemaan sosionomiksi tehtyäni sijaisuuksia päivä- ja turvakodeissa. Huomasin nopeasti haluavani enemmän vastuuta, halusin päästä kehittämään ja suunnittelemaan työhöni liittyviä asioita. Tiesin, että sosionomin tutkinto olisi vastaus haaveisiini!

Opiskelu Centriassa tuntui hyvältä vaihtoehdolta, sillä halusimme perheeni kanssa jäädä Kokkolaan. Olin myös kuullut opinnoista pelkkää hyvää Centriassa opiskelleilta ystäviltäni. Minulle oli hakuvaiheessa erittäin tärkeää, että opettajat ottavat jokaisen opiskelijan huomioon yksilönä. Tästä syystä opintojen ja perheen yhdistäminen on sujunut hyvin. Opinto-ohjaajat ovat auttaneet suunnitelmaan opintojani järkevällä tavalla.

Tähän mennessä olemme perehtyneet pedagogiikkaan sekä tutkineet, miten asioita käsitellään lasten kanssa, miten otetaan yksilöllisyys huomioon, miten toimitaan pienissä ryhmissä… Olen ollut työharjoittelussa vasta päiväkodissa, mutta seuraavaksi pääsen suorittamaan harjoitteluani joko vanhusten tai kehitysvammaisten parissa. Opintojemme aikana pääsemme kosketuksiin erilaisten ihmisten ja erilaisten tilanteiden kanssa. Opettajat herättelevät meitä huomaamaan alamme monipuolisuuden järjestelmällä vierailuja esimeriksi päihdekeskukseen tai vaikkapa erilaisiin kuntoutuspaikoihin. Olemme myös olleet tekemässä aika paljon vapaaehtoistyötä niin opintojen puitteissa kuin omallakin ajalla. Nämä kaikki kokemukset näyttävät meille, miten erilaisiin työtehtäviin voisimme suunnata valmistumisen jälkeen!

En ole vielä ihan varma, minne päädyn valmistumisen jälkeen. Menen eteenpäin avoimin mielin ja katson mitä esimerkiksi harjoitteluiden myötä pääsen tekemään. Voi olla, että perustan oman päiväkodin joku päivä!

Jenni Hotakainen

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen 
p. 044 725 0591 
pirjo.forss-pennanen@centria.fi

lehtori Sari Järvenpää
p. 040 184 8527
sari.jarvenpaa@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiHae koulutukseen tästä

  

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: