Sosionomi (AMK)

Tutkinto: Sosionomi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 25
Haku alkaa: 20.3.2019
Haku päättyy: 3.4.2019
Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00

Oletko kiinnostunut ihmisläheisestä työstä? Sosionomi (AMK) on sosiaalialan ammattilainen, joka tukee ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä.

 

Sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakas- ja voimavaralähtöistä. Alan työntekijältä vaaditaan reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhönsä. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä verkostotyön osaaminen ovat kaikille yhteistä osaamisen aluetta. Monikulttuuristuva yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

 

Sosionomiopinnot Centria-ammattikorkeakoulussa

Koulutuksessa opiskeltavat tiedot ja taidot ovat yhteisiä kaikille sosionomin työkentille. Sosionomin koulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Opiskeltavia aihepiirejä ovat mm. ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus, sosiaalialan palvelujärjestelmä, asiakastyön, ryhmätyön ja projektityön menetelmät, etiikka, kehittäminen ja johtaminen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät.

Sosionomikoulutuksen opinnoille on tyypillistä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Opetusmenetelmät ovat vuorovaikutukseen perustuvia ja toiminnalliset menetelmät ovat yleisiä. Luento-opetuksen lisäksi painotetaan yhteistoiminnallista ja moniammatillista oppimista, osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin sekä tehdään kirjallisia tehtäviä. Osa opiskelusta toteutetaan verkossa. Opintoihin sisältyy neljä ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa.

Harjoitteluissa pääset tutustumaan ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ohjatuilla harjoittelujaksoilla sovelletaan teoriaopintoja käytännössä. Omilla valinnoillasi voit hankkia erityisosaamista jonkun asiakasryhmän, ilmiön tai työmenetelmän syvälliseen ymmärtämiseen.

Perusopinnoissa saat yleiskuvan sosiaalialan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä. Perehdyt myös yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä saat asetuksessa määritellyn kielitaidon. Ammattiopinnot antavat sinulle työkalut asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä työskentelyyn. Ammattiopinnoissa saavuttamaasi ammattitaitoa voit syventää varhaiskasvatuksen, perhetyön, sosiaaliohjauksen tai lähijjohtamisen opinnoissa.

Syventävissä opinnoissa (10 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä alueella hän haluaa syventää osaamistaan.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä.  Ennen opinnäytetyötä opiskelija suorittaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet – opintojakson. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Sosionomitutkinnon yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Centria-ammattikorkeakoulussa on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sosionomiopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Irlannissa, Portugalissa, Puolassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla Centrian ammattikorkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Sosionomina (AMK) työelämässä

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuvilla sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet - työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Sosionomit (AMK) ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vanhus-, vammais-, kriminaali-, perhe- ja mielenterveystyön alueille.

Kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin saa, mikäli sisällyttää opintoihinsa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Varhaiskasvatuksen ammattiopinnoissa kehitetään varhaiskasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen taitoja edistämään ja tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia.

Centriasta valmistuneita sosionomeja (AMK) toimii esimerkiksi sosiaaliohjaajina, perheohjaajina, palveluohjaajina, päivätoiminnan ohjaajina, lastentarhanopettajina, työvalmentajina, asiakasneuvojina, perhepäivähoidon ohjaajina, toimintakeskuksen johtajina, päiväkodin johtajina, palvelukodin johtajina tai vastaavina, vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreina ja kouluttajina.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria on mukana useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostossa toimiminen luo yhteydet muihin sosiaalialan valtakunnallisiin toimijoihin.  SonetBOTNIA alueellisena kehittäjäverkostona on tärkeä yhteistyökumppani alueen muun työelämän lisäksi.

 

Jatko-opintomahdollisuuksia sosionomille (AMK)

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Opiskelua voi jatkaa myös yliopistossa.

 

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, ettäopiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa, ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutusohjelmaan.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto kevät 2019

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun:

Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

  

Valintatavat

Centria-ammattikorkeakoulussa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)


Valintakoe

2A
Valintakoe
+yo-tutkinto

2B

3A
Yo-tutkinto

3B

4

Sosionomi (AMK) Kokkola

11/25

10/25

-

4/25

-

-

 

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden perusteella.

Jos ammattikorkeakoulu päättää käyttää valintatapaa 3, sillä voi tulla valituksi ainoastaan saman valintakoeryhmän valintakokeeseen kutsuttu hakija. Valintatavalla 3 ei voi valita hakijaa, joka on hylätty esivalintavaiheessa.

Suositusta noudattava hakukohde päättää hauittain, mitä valintatapoja kyseisessä hakukohteessa käytetään.

 

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe: 70 pistettä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan valintatapa 1 tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. hakutoivejärjestys
 3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta

 

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat) 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A

 • Koulumenestys: 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
 • Valintakoe: 70 pistettä
 • Yhteensä: 100 pistettä

 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan valintatapa 2 tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. hakutoivejärjestys
 4. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta

 

Valintatapa 3: Todistusvalinta
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A

Koulumenestys: 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan valintatapa 3 tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. koulumenestyspisteet
 2. hakutoivejärjestys
 3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta


Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (todistusvalinta, ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A), sitten valintatapa 2, (koulumenestys ja valintakoe, ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan.

Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää valintatapaa 3, opiskelijavalinnat pyritään julkaisemaan ennen varsinaisen valintakokeen päivää.

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

 

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 2 ja 3

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A ja 3A

 

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)

tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.Esivalintakoe ja valintakoe 2019 


Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016:
 54.3 pistettä / 107.5 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 40.75 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 68.38 pistettä / 100 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2016 yhteishaussa. 

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 30.5 pistettä / 80 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 40 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 68 pistettä / 100 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2017 yhteishaussa. 

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 22.1 pistettä / 80 pistettä

Todistusvalinnan alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 28 pistettä / 30 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 45 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 74 pistettä / 100 pistettä

 

Esivalintakoe: 24.4.2019

Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään koulutusohjelman opetuskielellä, mutta kokeessa voi olla myös muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla on yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

 • kevään haun osalta 10.4.2019 kello 15.00 mennessä

Ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen todistusvalinnan kautta, mikäli saavat riittävästi pisteitä ylioppilastodistuksen perusteella, vaikka eivät osallistuisi esivalintakokeeseen.Valintakoe: 3.-4.6.2019

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe on soveltuvuuskoe.  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Ammattikorkeakoulu voi halutessaan käyttää valintakokeessan pakollista osiota, joka pitää suorittaa hyväksytysti. 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa kaikkiin hakutoiveena oleviin sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluihin. Erityisjärjestelypyynnöt toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

 • kevään haun osalta 10.4.2019 kello 15.00 mennessä

 

VALINTARYHMÄT tarkemmat tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista päivitetään kevään aikana osoitteeseen: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 
1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja


2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti


3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti


4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus


5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus


6. valintaryhmä
Estenomi
EstenomTerveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
  ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.


Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sosionomiopiskelijoiden tarinat

Sara Maenpaa Centria amk  

Uutta osaamista voi heti soveltaa omassa työssään!

Olen käynyt lähihoitajakoulun ja sinä aikana aloittanut työskentelyn lastensuojeluyksikössä Ylivieskassa. Lasten ja nuorten parissa työskentely tuntuu omalta, ja on sitä mitä haluan tehdä jatkossakin. Pidin vuoden taukoa opinnoista, jonka jälkeen halusin syventää osaamistani ja hain sosionomin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hain monimuotototeutukseen, jotta pystyn tekemään töitä opiskelujen ohella.

Sosionomiopinnot syventävät sosiaali- ja terveysalaa perusopintoja enemmän. Opintoihin on kuulunut tähän mennessä erilaisia lasten, nuorten ja aikuisten kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. On puhuttu muun muassa tunnesideasioista, ja lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta. Opintoihin kuuluu erilaisia harjoittelujaksoja (asiakastyön harjoittelu, ammatillisten työmenetelmien harjoittelu, kehittämistyön harjoittelu sekä syventävä harjoittelu). Lisäksi teemme kehittämistyön. Toteutuksen voi tehdä esimerkiksi päiväkodissa, lastensuojelussa tai koulumaailmassa – vaihtoehtoja on paljon.

Opinnot toteutuvat siten, että kuukaudessa on kahdesta kolmeen päivää lähiopetusta, minkä lisäksi tulevat tehtävät ja tentit. Koulun ja työn yhdistäminen on omalla tavallaan rankkaa, sillä tehtäviä on paljon. Luokallamme on eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia opiskelijoita - löytyy sekä tämän alan osaajia, että eri aloilta tulevia. On hienoa, että opiskelijoilla on niin erilaiset lähtökohdat. Vaikka olemmekin vähän yhtä aikaa tunneilla, saamme siellä kuitenkin jaettua asioita ja vaihdettuja näkökantoja.

Parasta opinnoissa on, että saa uutta osaamista ja huomaa, että sitä pystyy soveltamaan heti omassa työssään. Alkaa nähdä asioita eri tavalla - se on ehdottomasti parasta. Kannattaa hakea mukaan, opinnoista saa niin paljon laajasti uutta osaamista ja tietoa!

 Sara Mäenpää

 

Jenni Hotakainen Centria amk

 

Monipuolinen sosiaaliala avautuu harjoitteluiden myötä

Takana on nyt ensimmäinen vuosi opintoja Centriassa. Päädyin opiskelemaan sosionomiksi tehtyäni sijaisuuksia päivä- ja turvakodeissa. Huomasin nopeasti haluavani enemmän vastuuta, halusin päästä kehittämään ja suunnittelemaan työhöni liittyviä asioita. Tiesin, että sosionomin tutkinto olisi vastaus haaveisiini!

Opiskelu Centriassa tuntui hyvältä vaihtoehdolta, sillä halusimme perheeni kanssa jäädä Kokkolaan. Olin myös kuullut opinnoista pelkkää hyvää Centriassa opiskelleilta ystäviltäni. Minulle oli hakuvaiheessa erittäin tärkeää, että opettajat ottavat jokaisen opiskelijan huomioon yksilönä. Tästä syystä opintojen ja perheen yhdistäminen on sujunut hyvin. Opinto-ohjaajat ovat auttaneet suunnitelmaan opintojani järkevällä tavalla.

Tähän mennessä olemme perehtyneet pedagogiikkaan sekä tutkineet, miten asioita käsitellään lasten kanssa, miten otetaan yksilöllisyys huomioon, miten toimitaan pienissä ryhmissä… Olen ollut työharjoittelussa vasta päiväkodissa, mutta seuraavaksi pääsen suorittamaan harjoitteluani joko vanhusten tai kehitysvammaisten parissa. Opintojemme aikana pääsemme kosketuksiin erilaisten ihmisten ja erilaisten tilanteiden kanssa. Opettajat herättelevät meitä huomaamaan alamme monipuolisuuden järjestelmällä vierailuja esimeriksi päihdekeskukseen tai vaikkapa erilaisiin kuntoutuspaikoihin. Olemme myös olleet tekemässä aika paljon vapaaehtoistyötä niin opintojen puitteissa kuin omallakin ajalla. Nämä kaikki kokemukset näyttävät meille, miten erilaisiin työtehtäviin voisimme suunnata valmistumisen jälkeen!

En ole vielä ihan varma, minne päädyn valmistumisen jälkeen. Menen eteenpäin avoimin mielin ja katson mitä esimerkiksi harjoitteluiden myötä pääsen tekemään. Voi olla, että perustan oman päiväkodin joku päivä!

Jenni Hotakainen

 

 

Marjut Turpeinen Centria amk  

Alanvaihdosta uutta potkua

Tein toimistotöitä viisitoista vuotta, ja istumatyö alkoi tuntua raskaalta. Haaveilin uudesta ammatista ja selasin erilaisia vaihtoehtoja, mutta lopullisen tönäisyn alan vaihtamiseen sain työssäni tapahtuneiden muutosten myötä. Löysin sosiaalialan opinnot Centriasta, ja yhtäkkiä kaikki loksahti kohdalleen. Olin löytänyt oman juttuni!

Minusta on mahtavaa, miten Centriassa huomioidaan opiskelijat yksilöinä, ja muuttuvat elämäntilanteet otetaan huomioon opintojen suunnittelussa. Useampi opiskelija ryhmästämme on esimerkiksi suorittanut työharjoitteluja ulkomailla, ja koulutusohjelmasta saadun tuen myötä kaikkien opinnot ovat edenneet aikataulussa.

Tutkintoon kuuluvat työharjoittelut avaavat ymmärrystä alan monipuolisuudesta ja siitä, millaisia asioita erilaiset tehtäväkentät oikeasti pitävät sisällään. Työharjoittelut ovat alallamme onneksi pitkiä, ja niiden avulla saa hyvän käsityksen työstä. Pidin paljon ensimmäisestä harjoittelustani mielenterveystyön parissa, ja viimeisen harjoitteluni suoritin kuntoutustyössä, joka oli oikein innostava ja opettavainen. Unelmieni työpaikkaa en osaa vielä edes nimetä, mutta uskon, että siinä tulevat yhdistymään sopivalla tavalla sosiaalialan työtehtävät sekä uusien asioiden ja työtapojen innovointi!

Marjut Turpeinen

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen 
p. 044 725 0591 
pirjo.forss-pennanen@centria.fi

lehtori Merja Seppälä 
p. 044 725 0562
merja.seppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: