Sosionomi (AMK)

Tutkinto: Sosionomi (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 35
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy 28.3.2018 klo 15:00

Oletko kiinnostunut ihmisläheisestä työstä? Sosionomi (AMK) on sosiaalialan ammattilainen, joka tukee ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä.

Koulutuksessa opiskeltavat tiedot ja taidot ovat yhteisiä kaikille sosionomin työkentille. Sosionomin koulutus antaa asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Opiskeltavia aihepiirejä ovat mm. ihmisen hyvinvointi, toimintakyky ja osallisuus, sosiaalialan palvelujärjestelmä, asiakastyön, ryhmätyön ja projektityön menetelmät, etiikka, kehittäminen ja johtaminen sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmät.

Perusopinnoissa saat yleiskuvan sosiaalialan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä. Perehdyt myös yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä saat asetuksessa määritellyn kielitaidon. Ammattiopinnot antavat sinulle työkalut asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä työskentelyyn. Ammattiopinnoissa saavuttamaasi ammattitaitoa voit syventää perhetyön tai strategisen kehittämisen ja johtamisen opinnoissa.

Sosionomikoulutuksen opinnoille on tyypillistä teorian ja käytännön tiivis yhteys. Opetusmenetelmät ovat vuorovaikutukseen perustuvia ja toiminnalliset menetelmät ovat yleisiä. Luento-opetuksen lisäksi painotetaan yhteistoiminnallista ja moniammatillista oppimista, osallistutaan työelämälähtöisiin projekteihin sekä tehdään kirjallisia tehtäviä. Osa opiskelusta toteutetaan verkossa. Opintoihin sisältyy viisi ohjattua harjoittelujaksoa sosiaalialan työpaikoissa.

Harjoitteluissa pääset tutustumaan ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ohjatuilla harjoittelujaksoilla sovelletaan teoriaopintoja käytännössä. Omilla valinnoillasi voit hankkia erityisosaamista jonkun asiakasryhmän, ilmiön tai työmenetelmän syvälliseen ymmärtämiseen.

Sosiaalialan työ on luonteeltaan asiakas- ja voimavaralähtöistä. Alan työntekijältä vaaditaan reflektiivisyyttä, luovuutta ja tutkivaa otetta omaan työhönsä. Toiminnan ohjaus ja kehittäminen sekä verkostotyön osaaminen ovat kaikille yhteistä osaamisen aluetta. Monikulttuuristuva yhteiskunta edellyttää myös kielitaitoa sekä kulttuurisensitiivistä työotetta.

Sosionomina työelämässä

Sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet - työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Sosionomit ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vanhus-, vammais-, kriminaali-, perhe- ja mielenterveystyön alueille.

Meiltä valmistuneita sosionomeja (AMK) toimii esimerkiksi sosiaaliohjaajina, perheohjaajina, palveluohjaajina, päivätoiminnan ohjaajina, lastentarhanopettajina, työvalmentajina, asiakasneuvojina, perhepäivähoidon ohjaajina, toimintakeskuksen johtajina, päiväkodin johtajina, palvelukodin johtajina tai vastaavina, vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreina ja kouluttajina.

Opetusklinikkatoiminta yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja työelämän kanssa mahdollistaa opiskelijoille yhteistä opetusta, projekteja ja opinnäyteyhteistyötä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön opiskelijoiden kanssa. Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostossa toimiminen luo yhteydet muihin sosiaalialan valtakunnallisiin toimijoihin.  SonetBOTNIA alueellisena kehittäjäverkostona on tärkeä yhteistyökumppani alueen muun työelämän lisäksi.

Kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin saa, mikäli sisällyttää opintoihinsa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Varhaiskasvatuksen ammattiopinnoissa kehitetään varhaiskasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen taitoja edistämään ja tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Opiskelua voi jatkaa myös yliopistossa.

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, ettäopiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa, ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalytiikan koulutusohjelmaan.SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN: Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

VALINTATAVAT

Centria-ammattikorkeakoulussa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Sosionomi (AMK) Kokkola

16/35

15/35

-

4/35

-

-

 

VALINTATAPA 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä


VALINTATAPA 2: Koulumenestys ja valintakoe (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä


VALINTATAPA 3: Todistusvalinta (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintatavassa 3 ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat.

 

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (todistusvalinta), sitten valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe). Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan. Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää valintatapaa 3, opiskelijavalinnat pyritään julkaisemaan ennen valintakoepäivää.

 

 

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN PISTEYTYS 2A:

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) 
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

 ESIVALINTAKOE JA VALINTAKOE 2018

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 30.5 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 40 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 68 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2017 yhteishaussa. 

 

ESIVALINTAKOE: 19.4.2018. Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään koulutusohjelman opetuskielellä, mutta kokeessa voi olla myös muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla on yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

 • kevään haun osalta 5.4.2018 kello 15.00 mennessä

Sähköisen esivalintakokeen voit tehdä myös Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ota yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, hakijapalvelut@centria.fiVALINTAKOE: Hakijalle yksipäiväisen valintakokeen päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe on soveltuvuuskoe.  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Ammattikorkeakoulu voi halutessaan käyttää valintakokeessan pakollista osiota, joka pitää suorittaa hyväksytysti. 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa kaikkiin hakutoiveena oleviin sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluihin. Erityisjärjestelypyynnöt toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

 • kevään haun osalta 13.4.2018 kello 15.00 mennessä

 

VALINTARYHMÄT ovat seuraavat:


1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja


2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti


3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti


4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus


5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus


6. valintaryhmä
Estenomi
EstenomTERVEYDELLISET VAATIMUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
  ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sosionomiopiskelijoiden tarinat

 

 

 

 

   

Alanvaihdosta uutta potkua

 
Tein toimistotöitä viisitoista vuotta, ja istumatyö alkoi tuntua raskaalta. Haaveilin uudesta ammatista ja selasin erilaisia vaihtoehtoja, mutta lopullisen tönäisyn alan vaihtamiseen sain työssäni tapahtuneiden muutosten myötä. Löysin sosiaalialan opinnot Centriasta, ja yhtäkkiä kaikki loksahti kohdalleen. Olin löytänyt oman juttuni!

Minusta on mahtavaa, miten Centriassa huomioidaan opiskelijat yksilöinä, ja muuttuvat elämäntilanteet otetaan huomioon opintojen suunnittelussa. Useampi opiskelija ryhmästämme on esimerkiksi suorittanut työharjoitteluja ulkomailla, ja koulutusohjelmasta saadun tuen myötä kaikkien opinnot ovat edenneet aikataulussa.

Tutkintoon kuuluvat työharjoittelut avaavat ymmärrystä alan monipuolisuudesta ja siitä, millaisia asioita erilaiset tehtäväkentät oikeasti pitävät sisällään. Työharjoittelut ovat alallamme onneksi pitkiä, ja niiden avulla saa hyvän käsityksen työstä. Pidin paljon ensimmäisestä harjoittelustani mielenterveystyön parissa, ja viimeisen harjoitteluni suoritin kuntoutustyössä, joka oli oikein innostava ja opettavainen. Unelmieni työpaikkaa en osaa vielä edes nimetä, mutta uskon, että siinä tulevat yhdistymään sopivalla tavalla sosiaalialan työtehtävät sekä uusien asioiden ja työtapojen innovointi!

Marjut Turpeinen, sosionomiopiskelija

 

 


 

   

Centria korostaa yhteistyön tärkeyttä

Olen kotoisin Kauhavalta, jossa kävin peruskoulun ja lukion. Hain ensisijaisesti opiskelemaan lähemmäs kotia, Seinäjoelle ja Vaasaan, mutta olen ollut jälkeenpäin onnellinen siitä, että pääsinkin opiskelemaan hieman kauemmas kotoa – Kokkolaan Centria-ammattikorkeakouluun. Keski-Pohjanmaa oli minulle täysin vieras paikka, ja kesti jonkin aikaa ennen kuin totuin kaupungin vilskeeseen. Kiinnostukseni sosiaalialan opiskeluun lähti seurakunnan isosen tehtävistä ja kerhonohjaajana toimimisesta, lisäksi tätini on ammatiltaan sosionomi (AMK) ja hänen työnsä nuorten parissa kiehtoi. En ollut lukion jälkeen lainkaan varma millaisen ammatin haluaisin, mutta ihmisten auttamiseen tähtäävä ammatti tuntui kuitenkin oikealta suunnalta.

Yllätyin, miten nopeasti totuin Kokkolaan ja jopa ihastuin merenrantakaupungin tunnelmaan. Mielestäni ehkä parasta Centriassa opiskelussa on se, että yhteistyötä korostetaan paljon, ja jopa luokkien välille pyritään luomaan yhteishenkeä. Luokassamme olemme keskenämme samanhenkisiä ja olemme jo todella hitsautuneet yhteen. Koulussamme on käytössä PBL-menetelmä, josta henkilökohtaisesti pidän paljon, sillä se mahdollistaa omaehtoisen oppimisen ja oppikirjansa saa tavallaan valita itse. Työelämälähtöisyys näkyykin juuri tässä yhdessä oppimisen menetelmässä, jolloin muiden mielipiteitä ja tietoja käytetään hyväksi oppimisessa.

Vaikka olen luonteeltani aina ollut ujo jännittäjä, olen jo opintojen aikana alkanut luottaa itseeni, saanut ryhmätyöskentelytaitoja ja oppinut ilmaisemaan itseäni. Pidän tätä koulutusta haasteena itselleni, sillä sosionomin koulutusohjelma tarjoaa monipuoliset tiedot ja taidot toimia tukena elämänkaaren eri vaiheissa.

Katri Mäenpää, sosionomiopiskelija

 

     

Välivuoden jälkeen opiskelemaan

Meille molemmille haku sosionomikoulutukseen oli oikeastaan aika helppo ratkaisu. Teimme molemmat lukiosta ja ylioppilaskirjoituksista selviydyttyämme vuoden töitä läheisesti alaan liittyvissä paikoissa; toinen henkilökohtaisen avustajan ja toinen koulunkäyntiavustajan tehtävissä. Tämä vuosi antoi nimenomaan varmuutta siihen että haluamme tulevaisuudessa työskennellä ihmisten parissa, auttaen, neuvoen ja tukien heitä heidän elämässään.

Opiskelu sosiaalialan koulutusohjelmassa on ollut mielenkiintoista ja monipuolista. Teoriaa ja käytäntöä on ollut molempia sopivissa määrissä. Olemme suorittaneet nyt yhden harjoittelun mutta kovasti odottelemme jo seuraa. Harjoitteluiden myötä sinulla on mahdollisuus hakea kokemusta erialueilta ja näin etsiä juuri sitä itselle sopivinta suuntautumisvaihtoehtoa.

Katariina Tiitto ja Julianna Jussinniemi

 

 Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen,
p. 044 725 0591,
pirjo.forss-pennanen@centria.fi

lehtori Merja Seppälä,
p. 044 725 0562,
merja.seppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.   
Seuraa meitä somessa: