Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 30
Haku alkaa: 20.3.2019
Haku päättyy: 3.4.2019
Haku päättyy 3.4.2019 klo 15.00

Haluatko päästä lähelle ihmistä ja olla osallisena ihmiselämän eri vaiheissa? Oletko kiinnostunut yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä? Jos pidät ihmisläheisestä työstä tiimin jäsenenä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, sairaanhoitajan koulutus on juuri sinua varten!

 


Sairaanhoitajan työssä tarvitaan
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

 

Sairaanhoitajaopinnoissa edetään opiskelijalähtöisesti

Centria-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön eri alueilla.

Meillä on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet työelämää varten. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko ovat sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamista.

Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä. Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 75 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Opinnäytetyöt ja erilaiset tehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

 

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Ammattiopinnot

 • Hoitotyön ammatillinen perusta
 • Kliininen hoitotyö
 • Syventävissä ammattiopinnoissa (15 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä hoitotyön alueella haluaa osaamistaan syventää.


Opinnäytetyö
 on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Sairaanhoitajakoulutuksessa yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Meillä on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Portugalissa, Puolassa, Saksassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Sairaanhoitajana (AMK) työelämässä


Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita sairaanhoitajia (AMK) toimii esimerkiksi sairaaloissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä kehittämis- ja projektitehtävissä.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria-ammattikorkeakoulu on mukana myös useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa, ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

 

Sairaanhoitajan (AMK) jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sairaanhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 2019
 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun:

Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

Valintatavat 

Centria-ammattikorkeakoulussa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1
valintakoe

2A
valintakoe
+yo-todistus

2B

3A
yo-todistus

3B

4

Sairaanhoitaja (AMK) Kokkola

13/30

13/30

-

4/30

-

-


Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään ylioppilastutkinnosta saatujen pisteiden perusteella.

Jos ammattikorkeakoulu päättää käyttää valintatapaa 3, sillä voi tulla valituksi ainoastaan saman valintakoeryhmän valintakokeeseen kutsuttu hakija. Valintatavalla 3 ei voi valita hakijaa, joka on hylätty esivalintavaiheessa.

Suositusta noudattava hakukohde päättää hauittain, mitä valintatapoja kyseisessä hakukohteessa käytetään.

 

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe: 70 pistettä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan valintatapa 1 tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. hakutoivejärjestys
 3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta

 

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe 
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat) 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A

 • Koulumenestys: 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
 • Valintakoe: 70 pistettä
 • Yhteensä: 100 pistettä

 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan valintatapa 2 tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakoepisteet
 2. koulumenestyspisteet
 3. hakutoivejärjestys
 4. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta

 

Valintatapa 3: Todistusvalinta
(valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A

Koulumenestys: 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan valintatapa 3 tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. koulumenestyspisteet
 2. hakutoivejärjestys
 3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta

 

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (todistusvalinta, ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A), sitten valintatapa 2, (koulumenestys ja valintakoe, ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan.

Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää valintatapaa 3, opiskelijavalinnat pyritään julkaisemaan ennen varsinaisen valintakokeen päivää.

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

 

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 2 ja 3

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A ja 3A

 

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka
(lyhyt tai pitkä)

tai paras reaaliaineiden kokeista
(ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.Esivalintakoe ja valintakoe 2019


Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016:
 9.8 pistettä / 107.5 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 40 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 64 pistettä / 100 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2016 yhteishaussa. HUOMIO! Kevään 2016 aloituspaikkamäärä oli 65 eli valintakokeeseen kutsuttiin 195 hakijaa.

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 22 pistettä / 80 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 38.67 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 60.33 pistettä / 100 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2017 yhteishaussa. 

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 22.1 pistettä / 80 pistettä

Todistusvalinnan alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 28 pistettä / 30 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 44 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2018: 70 pistettä / 100 pistettä

 

Esivalintakoe: 24.4.2019

Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään koulutusohjelman opetuskielellä, mutta kokeessa voi olla myös muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla on yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

 • kevään haun osalta 10.4.2019 kello 15.00 mennessä

Ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen todistusvalinnan kautta, mikäli saavat riittävästi pisteitä ylioppilastodistuksen perusteella, vaikka eivät osallistuisi esivalintakokeeseen.

 

Valintakoe: 27.-28.5.2019 

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe on soveltuvuuskoe.  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Ammattikorkeakoulu voi halutessaan käyttää valintakokeessan pakollista osiota, joka pitää suorittaa hyväksytysti. 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa kaikkiin hakutoiveena oleviin sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluihin. Erityisjärjestelypyynnöt toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

 • kevään haun osalta 10.4.2019 kello 15.00 mennessä

 

VALINTARYHMÄT tarkemmat tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista päivitetään kevään aikana osoitteeseen: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo


1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja


2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti


3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti


4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus


5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus


6. valintaryhmä
Estenomi
EstenomTerveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
  ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sairaanhoitajaopiskelijoiden tarinat

 

Loistava ryhmähenki!

Hakeutuminen hoitoalalle on ollut mielessäni jo pienestä pitäen. Ala on tullut tutuksi äitini kautta, joka on koko ikänsä toiminut sairaanhoitajana. Opinnot ovat pitkälti vastanneet odotuksiani ja olen ollut tyytyväinen opetuksen tasoon. Sopivan ryhmäkoon ansiosta opettajat tulevat tutuiksi ja heiltä on helppo pyytää apua tarpeen tullen.

Hain opiskelemaan Kokkolaan Centria-ammattikorkeakouluun, koska kaupunki oli jo entuudestaan tuttu. Pidän erityisesti merellisyydestä ja siitä, että välimatkat ovat lyhyet. Asun ihan kampuksen vieressä, eli koulupäivinä ei tuhlaannu ylimääräistä aikaa kulkemiseen - ja silti kaupungin keskusta on kävelymatkan päässä!

Mieleenpainuvin tapahtuma Centriassa on tähän mennessä ollut ehdottomasti Tursajaiset, eli uusien opiskelijoiden kastajaiset. Opiskelijaryhmässämme on loistava ryhmähenki, ja käymme yhdessä esimerkiksi opiskelijatapahtumissa.

Jossain vaiheessa opintojani aion lähteä vaihtoon. Olen haaveillut työskentelystä ulkomailla ja suunnitellut valmistumisen jälkeen pyrkiväni töihin Tukholmaan. Minulla on ennestään taustalla matkailualan restonomin tutkinto, joten olisi mukava löytää tulevaisuudessa työpaikka, jossa yhdistyy molempien tutkintojen osaaminen.

Julia Hirvi

 

 

Erika Lesell Centria amk  

Vaihteleva työ veti hoitoalalle

Lähihoitajan tutkintoni oli hyvä pohja sairaanhoitajaopinnoille, mutta ei tietenkään välttämätön alalle hakeutumisessa. Sairaanhoitajan tutkinnon myötä työtehtäviin tulee enemmän vaihtelua ja vastuuta, pääsen tekemään enemmän töitä esimerkiksi lääkehoidon parissa.

Tässä alassa minua kiehtoo ihmisten parissa työskentely, auttaminen ja tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. En varmaan edes jaksaisi istua paikoillani kokonaista työpäivää, joten tällainen liikkuva ja tehtäviltään vaihteleva työ sopii minulle erinomaisesti! Tällä hetkellä minua kiinnostaa eniten ensihoidon työtehtävät juuri niiden vaihtelevuuden vuoksi, eteen kun voi työpäivän aikana tulla melkeinpä mitä tahansa. Toinen haastavuutensa ja vaihtelevuutensa vuoksi kiinnostava työkenttä on mielenterveystyö.

Muutin opintojeni vuoksi Ylivieskasta Kokkolaan, ja täytyy myöntää, että aluksi kaupungin kaksikielisyys hirvitti. Mietin etukäteen paljon esimerkiksi sitä, miten paljon tulisin harjoittelujaksoilla tarvitsemaan ruotsin kieltä. Nyt ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen voin sanoa, että huoleni oli turha. Hyvin olen pärjännyt suomen kielellä. Suoritin ensimmäisen harjoittelujaksoni kotikaupungissani, mutta kesätyöpaikan löysin täältä Kokkolasta hoivakodista. Hoitoalaa oppii mielestäni ehdottomasti parhaiten tekemällä itse, ja siksi onkin hyvä, että tutkintoomme kuuluu paljon työharjoittelua.

Opiskelumenetelmämme Problem Based Learning (PBL) tuntui aluksi haastavalta ja vaikealta, mutta alkukankeuden jälkeen olen ymmärtänyt miten menetelmästä saa parhaimman hyödyn irti. Hankalinta oli aluksi lähteiden ja oikeanlaisen tiedon löytäminen, mutta Centria-kirjastosta sai kyllä paljon apua. Opiskeluryhmämme on tiivis ja henki on hyvä, joten ryhmätöiden tekeminen on erityisen mukavaa.

Erika Lesell’Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Pirjo Forss-Pennanen
pirjo.forss-pennanen@centria.fi 
p. 044 725 0591

lehtori Merja Seppälä 
p. 044 725 0562
merja.seppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

 

 

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: