Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 35
Haku alkaa: 14.3.2018
Haku päättyy 28.3.2018 klo 15:00

Haluatko päästä lähelle ihmistä ja olla osallisena ihmiselämän eri vaiheissa? Oletko kiinnostunut yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä? Jos pidät ihmisläheisestä työstä tiimin jäsenenä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, sairaanhoitajan koulutus on juuri sinua varten!

 

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

 

Sairaanhoitajaopinnoissa edetään opiskelijalähtöisesti

Centria-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön eri alueilla.

Meillä on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet työelämää varten. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko ovat sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamista.

Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä. Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 75 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Opinnäytetyöt ja erilaiset tehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

 

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Ammattiopinnot

 • Hoitotyön ammatillinen perusta
 • Kliininen hoitotyö
 • Syventävissä ammattiopinnoissa (15 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä hoitotyön alueella haluaa osaamistaan syventää.


Opinnäytetyö
 on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Sairaanhoitajakoulutuksessa yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Meillä on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Portugalissa, Puolassa, Saksassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Sairaanhoitajana (AMK) työelämässä


Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita sairaanhoitajia (AMK) toimii esimerkiksi sairaaloissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä kehittämis- ja projektitehtävissä.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria-ammattikorkeakoulu on mukana myös useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa, ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

 

Sairaanhoitajan (AMK) jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sairaanhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.





SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

 

VALINTATAVAT

 

Centria-ammattikorkeakoulussa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Sairaanhoitaja (AMK) Kokkola

16/35

15/35

-

4/35

-

-

 

VALINTATAPA 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä


VALINTATAPA 2: Koulumenestys ja valintakoe (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä


VALINTATAPA 3: Todistusvalinta (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintatavassa 3 ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat.

 

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (todistusvalinta), sitten valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe). Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan. Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää valintatapaa 3, opiskelijavalinnat pyritään julkaisemaan ennen valintakoepäivää.

 

 

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN PISTEYTYS 2A:

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

 



ESIVALINTAKOE JA VALINTAKOE 2018

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 9.8 pistettä / 107.5 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 40 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2016: 64 pistettä / 100 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2016 yhteishaussa. HUOMIO! Kevään 2016 aloituspaikkamäärä oli 65 eli valintakokeeseen kutsuttiin 195 hakijaa.

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 22 pistettä / 80 pistettä

Valintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 38.67 pistettä / 70 pistettä

Yhteispisteiden (koulumenestys+valintakoe) alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 60.33 pistettä / 100 pistettä

Todistusvalinta ei ollut käytössä kevään 2017 yhteishaussa. 

 

ESIVALINTAKOE: 19.4.2018

Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään koulutusohjelman opetuskielellä, mutta kokeessa voi olla myös muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla on yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

 • kevään haun osalta 5.4.2018 kello 15.00 mennessä

Sähköisen esivalintakokeen voit tehdä myös Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ota yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, hakijapalvelut@centria.fi

Ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen todistusvalinnan kautta, mikäli saavat riittävästi pisteitä ylioppilastodistuksen perusteella, vaikka eivät osallistuisi esivalintakokeeseen.



VALINTAKOE:28.-30.5.2018

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe on soveltuvuuskoe.  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Ammattikorkeakoulu voi halutessaan käyttää valintakokeessan pakollista osiota, joka pitää suorittaa hyväksytysti. 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa kaikkiin hakutoiveena oleviin sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluihin. Erityisjärjestelypyynnöt toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

 • kevään haun osalta 13.4.2018 kello 15.00 mennessä

 

VALINTARYHMISTÄ löydät tarkemmat tiedot http://www.tamk.fi/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo


1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja


2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti


3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti


4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus


5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus


6. valintaryhmä
Estenomi
Estenom



TERVEYDELLISET VAATIMUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALALLE

 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
  ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.



Sairaanhoitajaopiskelijoiden tarinat

 

 

 

Loistava ryhmähenki!

Hakeutuminen hoitoalalle on ollut mielessäni jo pienestä pitäen. Ala on tullut tutuksi äitini kautta, joka on koko ikänsä toiminut sairaanhoitajana. Opinnot ovat pitkälti vastanneet odotuksiani ja olen ollut tyytyväinen opetuksen tasoon. Sopivan ryhmäkoon ansiosta opettajat tulevat tutuiksi ja heiltä on helppo pyytää apua tarpeen tullen.

Hain opiskelemaan Kokkolaan Centria-ammattikorkeakouluun, koska kaupunki oli jo entuudestaan tuttu. Pidän erityisesti merellisyydestä ja siitä, että välimatkat ovat lyhyet. Asun ihan kampuksen vieressä, eli koulupäivinä ei tuhlaannu ylimääräistä aikaa kulkemiseen - ja silti kaupungin keskusta on kävelymatkan päässä!

Mieleenpainuvin tapahtuma Centriassa on tähän mennessä ollut ehdottomasti Tursajaiset, eli uusien opiskelijoiden kastajaiset. Opiskelijaryhmässämme on loistava ryhmähenki, ja käymme yhdessä esimerkiksi opiskelijatapahtumissa.

Jossain vaiheessa opintojani aion lähteä vaihtoon. Olen haaveillut työskentelystä ulkomailla ja suunnitellut valmistumisen jälkeen pyrkiväni töihin Tukholmaan. Minulla on ennestään taustalla matkailualan restonomin tutkinto, joten olisi mukava löytää tulevaisuudessa työpaikka, jossa yhdistyy molempien tutkintojen osaaminen.

Julia Hirvi

 

Erika Lesell Centria amk  

Vaihteleva työ veti hoitoalalle

Lähihoitajan tutkintoni oli hyvä pohja sairaanhoitajaopinnoille, mutta ei tietenkään välttämätön alalle hakeutumisessa. Sairaanhoitajan tutkinnon myötä työtehtäviin tulee enemmän vaihtelua ja vastuuta, pääsen tekemään enemmän töitä esimerkiksi lääkehoidon parissa.

Tässä alassa minua kiehtoo ihmisten parissa työskentely, auttaminen ja tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. En varmaan edes jaksaisi istua paikoillani kokonaista työpäivää, joten tällainen liikkuva ja tehtäviltään vaihteleva työ sopii minulle erinomaisesti! Tällä hetkellä minua kiinnostaa eniten ensihoidon työtehtävät juuri niiden vaihtelevuuden vuoksi, eteen kun voi työpäivän aikana tulla melkeinpä mitä tahansa. Toinen haastavuutensa ja vaihtelevuutensa vuoksi kiinnostava työkenttä on mielenterveystyö.

Muutin opintojeni vuoksi Ylivieskasta Kokkolaan, ja täytyy myöntää, että aluksi kaupungin kaksikielisyys hirvitti. Mietin etukäteen paljon esimerkiksi sitä, miten paljon tulisin harjoittelujaksoilla tarvitsemaan ruotsin kieltä. Nyt ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen voin sanoa, että huoleni oli turha. Hyvin olen pärjännyt suomen kielellä. Suoritin ensimmäisen harjoittelujaksoni kotikaupungissani, mutta kesätyöpaikan löysin täältä Kokkolasta hoivakodista. Hoitoalaa oppii mielestäni ehdottomasti parhaiten tekemällä itse, ja siksi onkin hyvä, että tutkintoomme kuuluu paljon työharjoittelua.

Opiskelumenetelmämme Problem Based Learning (PBL) tuntui aluksi haastavalta ja vaikealta, mutta alkukankeuden jälkeen olen ymmärtänyt miten menetelmästä saa parhaimman hyödyn irti. Hankalinta oli aluksi lähteiden ja oikeanlaisen tiedon löytäminen, mutta Centria-kirjastosta sai kyllä paljon apua. Opiskeluryhmämme on tiivis ja henki on hyvä, joten ryhmätöiden tekeminen on erityisen mukavaa.

Erika Lesell’

 

 

 

Auttamisen halu ohjasi hoitoalalle

Valitsin sairaanhoitajan koulutuksen, sillä se tuntui luontevalta - minulla on aina ollut tarve auttaa ja hoivata ihmisiä. Harkitsinkin jo suoraan yläasteelta hakeutumista lähihoitajaksi, mutta halusin kuitenkin saada ylioppilastodistuksen. Lukion jälkeen opiskelupaikkahakemuksia täyttäessä ei tarvinnutkaan enää miettiä vaihtoehtoja!

Olin kuullut etukäteen paljon hyvää Centriasta, eikä minun ole tarvinnut pettyä! Ammattikorkeakoulumme opettajat ja muu henkilökunta ovat ystävällisiä, ja tukea sekä vastauksia kysymyksiin saa aina.

Koulutusohjelmassamme on käytössä PBL, eli ongelmaperusteinen oppimismenetelmä, joka haastaa meidät selvittämään asioita itsenäisesti tai pienryhmissä. Meillä on lähiopetustunteja sekä käytännön harjoittelua työelämässä ja koulun hoitotyön luokissa. Opiskelupäivät saattavat vaihdella viikon sisällä hurjastikin, teoria- ja harjoittelutunteja rytmittävät asiantuntijaluennot ja hyppytunnit. 

Olen haaveillut kätilön urasta, joten se voisi olla yksi tulevaisuuden haaveista jatkokouluttautumisen jälkeen. Sen lisäksi toivoisin työskenteleväni jonain päivänä esimerkiksi ensi- ja turvakodissa, jollain lastenosastolla, ensiavussa tai vaikkapa ambulanssissa. Sairaanhoitajan tutkinto antaa siis laajasti mahdollisuuksia työrintamalle!

Opintoja on takana vasta vuoden verran, joten tulevaisuuden urahaaveet ovat vielä vähän avoinna. Sen olen kyllä todennut, että sairaanhoitajaksi opiskelu tuntuu oikealta ja mielekkäältä. Tämä on se minun juttuni! 

Laura-Elina Matela

 

 

 

Hoitotyö on palkitsevaa!

Lähihoitajaksi valmistumisen myötä minulla oli jo etukäteen hyvä käsitys sairaanhoitajan ammatista. Halusin ehdottomasti jatkaa opintojani korkeakoulussa, ja päästä näin kiinni monipuolisimpiin ja haastavampiin työtehtäviin. Hoitotyö on monipuolista, ihmisläheistä ja ennen kaikkea palkitsevaa.

Päädyin opiskelemaan Centria-ammattikorkeakouluun, koska olen kotoisin Kokkolan läheltä ja näin tärkeät ihmiset ja harrastukset ovat lähellä. Opiskelin lähihoitajaksikin Kokkolassa, joten nämä ympyrät olivat jo entuudestaan tutut. Opiskelijoille on runsaasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia, jotka tuovat arkeen mukavaa vaihtelua.

Tulevaisuudessa haluaisin tehdä monipuolisia ja käytännönläheisiä työtehtäviä, jossa pääsen haastamaan ja kehittämään itseäni jatkuvasti. Koen myös asiakkaiden laajan ikäjakauman tärkeäksi itselleni - esimerkiksi lapsipotilaan sanoma ”Kiitos, setä!” -lausahdus saa aina hymyn huulilleni loppupäiväksi. Opinnot tukevat urahaaveitani. Ensin asiat käydään läpi oppitunneilla teoriassa ja käytännössä, ja sen jälkeen pääsemme vielä harjoitteluissa tekemään asioita oikeiden asiakkaiden kanssa. Pienehkön oppilaitoksen etuja ovat yksilöllisempi opetus ja työharjoittelupaikkojen helpohko saatavuus. Myös vaihtomahdollisuudet ovat hyvät, aion itsekin suorittaa opintoja ulkomailla.

Oppiminen on koko elämän kestävä prosessi, joten kysymällä ja tekemällä oppii vielä opiskeluiden jälkeenkin!

Antti Nissilä

 

 

 

Vanhukset ja muistisairaat sydäntä lähellä

Sairaanhoitajaksi toista vuotta opiskeleva Kati Virkkunen ehti saada esimakua alan työtehtävistä jo ennen opintojen aloittamista.

- Työskentelin Helsingissä dementiayksikössä muistisairaiden parissa, ja viihdyin työssäni niin hyvin, että päätin hakea sairaanhoitajakoulutukseen. Kokkola tuntui sopivalta opiskelukaupungilta, sillä tämä on lähellä kotikuntaani Pyhäjokea, Kati kertoo.

Työkokemuksensa vuoksi Katin sydäntä ovat lähellä erityisesti muistisairaat ja vanhukset.

- Pidän kuitenkin mieleni avoinna tulevaisuutta varten. Hoitoalalla voi työllistyä niin erilaisiin tehtäviin, että en tässä vaiheessa halua sulkea mitään osa-aluetta pois. Pidän mielen avoimena, ja tutustun alaani perin pohjin. Kati kuvailee sairaanhoitajan työtä ennen kaikkea haastavaksi.

- Fyysisen hoivaamisen lisäksi on tärkeä ottaa huomioon myös psyykkinen puoli. Nautin siitä, että tässä työssä ollaan ihmisten lähellä ja mukana heidän elämässään

Kati Virkkunen

 

Teatteri-ilmaisun ohjaajasta sairaanhoitajaksi

Valmistuin keväällä 2012 teatteri-ilmaisun ohjaajaksi silloisesta Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta, joka nykyisin siis tunnetaan Centria-ammattikorkeakouluna. Koska en halunnut vielä astua työelämään ja opiskeluintoa riitti, päätin jatkaa opintoja. Alaa ei tarvinnut kauaa miettiä, koska tiesin että halusin työskennellä ihmisten kanssa ja sairaanhoitajan työ oli kiinnostanut minua jo pitemmän aikaa. Laitoin siis paperit vetämään Centria-ammattikorkeakouluun ja pääsin sisään!

Sairaanhoitajista on huutava pula, mikä oli yksi syy miksi halusin kyseiselle alalle. Minulla oli myös muutamia ystäviä valmistunut sairaanhoitajiksi ja heidän kokemuksensa herättivät mielenkiintoa. Mielestäni sairaanhoitajan ammatti on erittäin monipuolinen. On lukemattomasti vaihtoehtoja, millaisia töitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä, että jokaiselle löytyy taatusti jotain. Mielestäni tuleva ammattini on ihmisläheistä, haastavaa ja mielenkiintoista. Koen myös, että edellisestä tutkinnostani on paljon hyötyä myös sairaanhoitajan työssä. Ehkä tulevaisuudessa yhdistän nämä kaksi alaa ja luon jotain täysin uutta…

Miksi Centria-ammattikorkeakoulu? Koulu oli minulle entuudestaan tuttu ja olin asunut Kokkolassa jo neljä vuotta. Valinta oli siis hyvin luonteva, en edes harkinnut muita kouluja. Centria-ammattikorkeakoulu on mielestäni sopivan kokoinen, en ole vain osaa suurta opiskelijamassaa vaan minut huomioidaan yksilönä. Täällä on tasokas opetus, joka takaa että minusta tulee hyvä ammattilainen omalla alallani tulevaisuudessa.

Sini Paasila

 

Työt ensi- ja tehohoidon parissa kiinnostavat

Hain opiskelemaan sairaanhoitajaksi, koska olen aina ollut kiinnostunut alasta. Saatuani Centria-ammattikorkeakoululta kirjeen jossa kerrottiin, että olin päässyt opiskelemaan, olin onneni kukkuloilla! Olin vihdoin löytänyt alani tässä tiheässä koulutusvaihtoehtojen viidakossa.

Sairaanhoitajaksi opiskelun vaativuus ei päässyt minua yllättämään. Opittavaa on paljon ja mukana on runsaasti todella vaativia asioita, joiden oppiminen vaatii aikaa ja paneutumista. Vaikka opiskelu onkin rankkaa, kuuluu siihen myös paljon ihania asioita. Sairaanhoitajan opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä, eivätkä opinnot koostu pelkästään luennoilla istumisesta. Koulutukseemme kuuluu paljon harjoittelua, ja jokaisen harjoittelujakson myötä ammattitaito ja varmuus tekemiseen kasvaa. Samalla pääsee näkemään kaikkia niitä mahdollisuuksia ja työympäristöjä, joita sairaanhoitajan ammatti tuo tullessaan terveyskeskuksten vuodeosastoista leikkaussaleihin ja synnytyssaleista psykiatrisiin osastoihin.

Opiskelemme asiat ensin teoriassa, jonka jälkeen teoriaa sovelletaan käytäntöön harjoitteluissa. Harjoitteluiden aikana vastaan tulee monenlaisia tilanteita, joiden hallintaa saa opetella turvallisessa ympäristössä ohjaajan valvonnassa. Harjoitteluissa pääsee kokeilemaan myös sairaanhoitajalle tärkeitä käden taitoja, joihin kuuluu myös se ah, niin ihana pistäminen! Opettajat ovat ammattitaitoista ja heiltä saa hyvät valmiudet pärjätä työelämässä. Tukena sairaanhoitajaksi kasvamisessa ovat lisäksi ihanat ystävät, joita opiskelu tuo tullessaan.

Tiivistettynä – Hae opiskelemaan sairaanhoitajaksi jos pidät ihmisistä ja haluat työskennellä heidän hyväkseen kaikella osaamisellasi, jos haluat haastaa itseäsi jatkuvasti kehittyvällä alalla, ja ennen kaikkea jos haluat pitää hauskaa, tutustua ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Oma tulevaisuuden suunnitelmani on valmistua sairaanhoitajaksi ja päästä töihin. Suuntaudun ensi- ja tehohoitoon,  joten työtäkin toivoisin löytäväni siltä suunnalta.

Annukka Känsäkoski

 

Sairaanhoitajille löytyy töitä!

Muutin Keski-Pohjanmaalle Kannukseen avovaimoni perässä ja vaihdoin samalla alaa. Olin opiskellut aikaisemmin Jyväskylän yliopistossa taidehistoriaa ja sivuaineinani museologiaa sekä yleistä historiaa. Valitettavasti museoissa työllisyysnäkymät ovat erittäin huonot koko valtakunnan alueella ja eritoten avovaimoni kotimaakunnassa. Suomessa kuten koko teollistuneessa maailmassa väestö vanhenee nopeammin kuin uutta sukupolvea kerkeää kouluttautumaan eläkkeelle jäävien tilalle. Valitettavasti kulttuurilla ei ole yhtä suurta arvostusta ihmisten mielissä kuin terveydenhuollolla. Näin ollen päätin vaihtaa opiskelemani tutkinnon sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon.

Uravalintaani saattoi edesauttaa myös hoitoalalla työskentelevien tätieni esimerkki. Pääsykoettakaan en kokenut erityisen haasteelliseksi, kun olin jo yliopistoonkin päässyt opiskelemaan.

Kotikunnastani Kannuksesta on matkaa Kokkolaan nelisenkymmentä kilometriä. Vaikka matkakustannukset vievät suuren osan muutenkin liian pienestä opintotuesta, en ole kokenut tarpeelliseksi muuttaa yhdestä maaseutukaupungista toiseen. Paljasjalkaisena vantaalaisena, joka on Espoossa kasvanut, en tuntenut hinkua muuttaa takaisin kerrostaloon kun kerran maalla aion asua.

Tulevaisuudessa tulen varmaankin työllistymään terveydenhuollon palveluksessa, kaikella todennäköisyydellä sairaanhoitajana. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen olen onnistunut saamaan alan töitä, niin keikkamuotoisena kuin kesätöinäkin.

Taneli Klemola

 



Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutusalapäällikkö Riitta Ala-Korpi,
p. 044 725 0567,
riitta.ala-korpi@centria.fi

lehtori Merja Seppälä,
p. 044 725 0562, merja.seppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi

 

 

 

 



Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: