Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 35 / vähintään 25 ensikertalaisille
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy 5.4.2017 klo 15:00

Haluatko päästä lähelle ihmistä ja olla osallisena ihmiselämän eri vaiheissa? Oletko kiinnostunut yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä? Pidätkö nopeasti vaihtuvista tilanteista vai uitko mieluummin tyynemmissä vesissä? Jos pidät ihmisläheisestä työstä tiimin jäsenenä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, sairaanhoitajan koulutus on juuri sinua varten!

Sairaanhoitajan ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, tietotekniikka, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön eri alueilla.

Meillä on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on ongelmaperusteinen ja tutkiva oppimismenetelmä PBL, joka antaa opiskelijalle monipuoliset valmiudet työelämää varten. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä. Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 75 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Opinnäytetyöt ja erilaiset tehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Tavoitteenamme on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

Sairaanhoitaja voi jatkaa opintojaan Centriassa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.  Sairaanhoitajana voi työn ohella suorittaa myös erilaisia lisä-, jatko- ja täydennyskoulutuksia. Sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoja on tarjolla sairaanhoitajille myös yliopistoissa.

Meiltä valmistuneita sairaanhoitajia (AMK) toimii esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä kehittämis- ja projektitehtävissä.

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti.

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Peruspalveluliikelaitos JYTA:n kunnat, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset

Jatko-opintomahdollisuudet:
Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sairaanhoitaja (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa.SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun: Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

Valintatapa 1: Valintakoe

 

Valintakoe                           70 pistettä

 

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe

 

Vaihtoehto 2 A                 

Koulumenestys                   30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintakoe                           70 pistettä

Yhteensä                            100 pistettä

  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
  • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.Esivalintakoe: 27.4.2017. Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

  • kevään haun osalta 7.4.2017 klo 15.00 mennessä

Sähköisen esivalintakokeen voit tehdä myös Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ota yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, hakijapalvelut@centria.fi

Valintakoe: 5.-7.6.2017. Valintakoe on soveltuvuuskoe. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. 

 

Tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löytyvät sosiaali- ja terveysalan vastuuammattikorkeakoulun sivulta: 

http://www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 

Valintaryhmät ovat seuraavat: 

 

1. valintaryhmä

Barnmorska

Förstavårdare

Ensihoitaja

Hälsovårdare

Kätilö

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö

Sjukskötare

Terveydenhoitaja

 

2. valintaryhmä

Bioanalytiker

Bioanalyytikko

Hammasteknikko

Optometristi

Röntgenhoitaja

Röntgenskötare

Suuhygienisti

 

3. valintaryhmä

Apuvälineteknikko

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Fysioterapeutti

Jalkaterapeutti

Naprapaatti

Osteopaatti

Toimintaterapeutti

 

4. valintaryhmä

Geronomi

Kuntoutuksen ohjaaja

Socionom

Sosionomi

Sosionomi, diakoniatyö

Sosionomi, kirkon nuorisotyö

Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

 

5. valintaryhmä

Estenomi

EstenomTerveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sairaanhoitajaopiskelijoiden tarinat

 

 

 

     

Vaihteleva työ veti hoitoalalle

Lähihoitajan tutkintoni oli hyvä pohja sairaanhoitajaopinnoille, mutta ei tietenkään välttämätön alalle hakeutumisessa. Sairaanhoitajan tutkinnon myötä työtehtäviin tulee enemmän vaihtelua ja vastuuta, pääsen tekemään enemmän töitä esimerkiksi lääkehoidon parissa.

Tässä alassa minua kiehtoo ihmisten parissa työskentely, auttaminen ja tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. En varmaan edes jaksaisi istua paikoillani kokonaista työpäivää, joten tällainen liikkuva ja tehtäviltään vaihteleva työ sopii minulle erinomaisesti! Tällä hetkellä minua kiinnostaa eniten ensihoidon työtehtävät juuri niiden vaihtelevuuden vuoksi, eteen kun voi työpäivän aikana tulla melkeinpä mitä tahansa. Toinen haastavuutensa ja vaihtelevuutensa vuoksi kiinnostava työkenttä on mielenterveystyö.

Muutin opintojeni vuoksi Ylivieskasta Kokkolaan, ja täytyy myöntää, että aluksi kaupungin kaksikielisyys hirvitti. Mietin etukäteen paljon esimerkiksi sitä, miten paljon tulisin harjoittelujaksoilla tarvitsemaan ruotsin kieltä. Nyt ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen voin sanoa, että huoleni oli turha. Hyvin olen pärjännyt suomen kielellä. Suoritin ensimmäisen harjoittelujaksoni kotikaupungissani, mutta kesätyöpaikan löysin täältä Kokkolasta hoivakodista. Hoitoalaa oppii mielestäni ehdottomasti parhaiten tekemällä itse, ja siksi onkin hyvä, että tutkintoomme kuuluu paljon työharjoittelua.

Opiskelumenetelmämme Problem Based Learning (PBL) tuntui aluksi haastavalta ja vaikealta, mutta alkukankeuden jälkeen olen ymmärtänyt miten menetelmästä saa parhaimman hyödyn irti. Hankalinta oli aluksi lähteiden ja oikeanlaisen tiedon löytäminen, mutta Centria-kirjastosta sai kyllä paljon apua. Opiskeluryhmämme on tiivis ja henki on hyvä, joten ryhmätöiden tekeminen on erityisen mukavaa.

Erika Lesell’, sairaanhoitajaopiskelija

 

   

Auttamisen halu ohjasi hoitoalalle

Valitsin sairaanhoitajan koulutuksen, sillä se tuntui luontevalta - minulla on aina ollut tarve auttaa ja hoivata ihmisiä. Harkitsinkin jo suoraan yläasteelta hakeutumista lähihoitajaksi, mutta halusin kuitenkin saada ylioppilastodistuksen. Lukion jälkeen opiskelupaikkahakemuksia täyttäessä ei tarvinnutkaan enää miettiä vaihtoehtoja!

Olin kuullut etukäteen paljon hyvää Centriasta, eikä minun ole tarvinnut pettyä! Ammattikorkeakoulumme opettajat ja muu henkilökunta ovat ystävällisiä, ja tukea sekä vastauksia kysymyksiin saa aina.

Koulutusohjelmassamme on käytössä PBL, eli ongelmaperusteinen oppimismenetelmä, joka haastaa meidät selvittämään asioita itsenäisesti tai pienryhmissä. Meillä on lähiopetustunteja sekä käytännön harjoittelua työelämässä ja koulun hoitotyön luokissa. Opiskelupäivät saattavat vaihdella viikon sisällä hurjastikin, teoria- ja harjoittelutunteja rytmittävät asiantuntijaluennot ja hyppytunnit.

Olen haaveillut kätilön urasta, joten se voisi olla yksi tulevaisuuden haaveista jatkokouluttautumisen jälkeen. Sen lisäksi toivoisin työskenteleväni jonain päivänä esimerkiksi ensi- ja turvakodissa, jollain lastenosastolla, ensiavussa tai vaikkapa ambulanssissa. Sairaanhoitajan tutkinto antaa siis laajasti mahdollisuuksia työrintamalle!

Opintoja on takana vasta vuoden verran, joten tulevaisuuden urahaaveet ovat vielä vähän avoinna. Sen olen kyllä todennut, että sairaanhoitajaksi opiskelu tuntuu oikealta ja mielekkäältä. Tämä on se minun juttuni!

Laura-Elina Matela, sairaanhoitajaopiskelija

     

Hoitotyö on palkitsevaa!

Lähihoitajaksi valmistumisen myötä minulla oli jo etukäteen hyvä käsitys sairaanhoitajan ammatista. Halusin ehdottomasti jatkaa opintojani korkeakoulussa, ja päästä näin kiinni monipuolisimpiin ja haastavampiin työtehtäviin. Hoitotyö on monipuolista, ihmisläheistä ja ennen kaikkea palkitsevaa.

Päädyin opiskelemaan Centria-ammattikorkeakouluun, koska olen kotoisin Kokkolan läheltä ja näin tärkeät ihmiset ja harrastukset ovat lähellä. Opiskelin lähihoitajaksikin Kokkolassa, joten nämä ympyrät olivat jo entuudestaan tutut. Opiskelijoille on runsaasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia, jotka tuovat arkeen mukavaa vaihtelua.

Tulevaisuudessa haluaisin tehdä monipuolisia ja käytännönläheisiä työtehtäviä, jossa pääsen haastamaan ja kehittämään itseäni jatkuvasti. Koen myös asiakkaiden laajan ikäjakauman tärkeäksi itselleni - esimerkiksi lapsipotilaan sanoma ”Kiitos, setä!” -lausahdus saa aina hymyn huulilleni loppupäiväksi. Opinnot tukevat urahaaveitani. Ensin asiat käydään läpi oppitunneilla teoriassa ja käytännössä, ja sen jälkeen pääsemme vielä harjoitteluissa tekemään asioita oikeiden asiakkaiden kanssa. Pienehkön oppilaitoksen etuja ovat yksilöllisempi opetus ja työharjoittelupaikkojen helpohko saatavuus. Myös vaihtomahdollisuudet ovat hyvät, aion itsekin suorittaa opintoja ulkomailla.

Oppiminen on koko elämän kestävä prosessi, joten kysymällä ja tekemällä oppii vielä opiskeluiden jälkeenkin!

Antti Nissilä

 

     

Vanhukset ja muistisairaat sydäntä lähellä

Sairaanhoitajaksi toista vuotta opiskeleva Kati Virkkunen ehti saada esimakua alan työtehtävistä jo ennen opintojen aloittamista.

- Työskentelin Helsingissä dementiayksikössä muistisairaiden parissa, ja viihdyin työssäni niin hyvin, että päätin hakea sairaanhoitajakoulutukseen. Kokkola tuntui sopivalta opiskelukaupungilta, sillä tämä on lähellä kotikuntaani Pyhäjokea, Kati kertoo.

Työkokemuksensa vuoksi Katin sydäntä ovat lähellä erityisesti muistisairaat ja vanhukset.

- Pidän kuitenkin mieleni avoinna tulevaisuutta varten. Hoitoalalla voi työllistyä niin erilaisiin tehtäviin, että en tässä vaiheessa halua sulkea mitään osa-aluetta pois. Pidän mielen avoimena, ja tutustun alaani perin pohjin. Kati kuvailee sairaanhoitajan työtä ennen kaikkea haastavaksi.

- Fyysisen hoivaamisen lisäksi on tärkeä ottaa huomioon myös psyykkinen puoli. Nautin siitä, että tässä työssä ollaan ihmisten lähellä ja mukana heidän elämässään

Kati Virkkunen

 

     

Teatteri-ilmaisun ohjaajasta sairaanhoitajaksi

Valmistuin keväällä 2012 teatteri-ilmaisun ohjaajaksi silloisesta Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta, joka nykyisin siis tunnetaan Centria-ammattikorkeakouluna. Koska en halunnut vielä astua työelämään ja opiskeluintoa riitti, päätin jatkaa opintoja. Alaa ei tarvinnut kauaa miettiä, koska tiesin että halusin työskennellä ihmisten kanssa ja sairaanhoitajan työ oli kiinnostanut minua jo pitemmän aikaa. Laitoin siis paperit vetämään Centria-ammattikorkeakouluun ja pääsin sisään!

Sairaanhoitajista on huutava pula, mikä oli yksi syy miksi halusin kyseiselle alalle. Minulla oli myös muutamia ystäviä valmistunut sairaanhoitajiksi ja heidän kokemuksensa herättivät mielenkiintoa. Mielestäni sairaanhoitajan ammatti on erittäin monipuolinen. On lukemattomasti vaihtoehtoja, millaisia töitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä, että jokaiselle löytyy taatusti jotain. Mielestäni tuleva ammattini on ihmisläheistä, haastavaa ja mielenkiintoista. Koen myös, että edellisestä tutkinnostani on paljon hyötyä myös sairaanhoitajan työssä. Ehkä tulevaisuudessa yhdistän nämä kaksi alaa ja luon jotain täysin uutta…

Miksi Centria-ammattikorkeakoulu? Koulu oli minulle entuudestaan tuttu ja olin asunut Kokkolassa jo neljä vuotta. Valinta oli siis hyvin luonteva, en edes harkinnut muita kouluja. Centria-ammattikorkeakoulu on mielestäni sopivan kokoinen, en ole vain osaa suurta opiskelijamassaa vaan minut huomioidaan yksilönä. Täällä on tasokas opetus, joka takaa että minusta tulee hyvä ammattilainen omalla alallani tulevaisuudessa.

Sini Paasila

 

     

Työt ensi- ja tehohoidon parissa kiinnostavat

Hain opiskelemaan sairaanhoitajaksi, koska olen aina ollut kiinnostunut alasta. Saatuani Centria-ammattikorkeakoululta kirjeen jossa kerrottiin, että olin päässyt opiskelemaan, olin onneni kukkuloilla! Olin vihdoin löytänyt alani tässä tiheässä koulutusvaihtoehtojen viidakossa.

Sairaanhoitajaksi opiskelun vaativuus ei päässyt minua yllättämään. Opittavaa on paljon ja mukana on runsaasti todella vaativia asioita, joiden oppiminen vaatii aikaa ja paneutumista. Vaikka opiskelu onkin rankkaa, kuuluu siihen myös paljon ihania asioita. Sairaanhoitajan opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä, eivätkä opinnot koostu pelkästään luennoilla istumisesta. Koulutukseemme kuuluu paljon harjoittelua, ja jokaisen harjoittelujakson myötä ammattitaito ja varmuus tekemiseen kasvaa. Samalla pääsee näkemään kaikkia niitä mahdollisuuksia ja työympäristöjä, joita sairaanhoitajan ammatti tuo tullessaan terveyskeskuksten vuodeosastoista leikkaussaleihin ja synnytyssaleista psykiatrisiin osastoihin.

Opiskelemme asiat ensin teoriassa, jonka jälkeen teoriaa sovelletaan käytäntöön harjoitteluissa. Harjoitteluiden aikana vastaan tulee monenlaisia tilanteita, joiden hallintaa saa opetella turvallisessa ympäristössä ohjaajan valvonnassa. Harjoitteluissa pääsee kokeilemaan myös sairaanhoitajalle tärkeitä käden taitoja, joihin kuuluu myös se ah, niin ihana pistäminen! Opettajat ovat ammattitaitoista ja heiltä saa hyvät valmiudet pärjätä työelämässä. Tukena sairaanhoitajaksi kasvamisessa ovat lisäksi ihanat ystävät, joita opiskelu tuo tullessaan.

Tiivistettynä – Hae opiskelemaan sairaanhoitajaksi jos pidät ihmisistä ja haluat työskennellä heidän hyväkseen kaikella osaamisellasi, jos haluat haastaa itseäsi jatkuvasti kehittyvällä alalla, ja ennen kaikkea jos haluat pitää hauskaa, tutustua ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Oma tulevaisuuden suunnitelmani on valmistua sairaanhoitajaksi ja päästä töihin. Suuntaudun ensi- ja tehohoitoon,  joten työtäkin toivoisin löytäväni siltä suunnalta.

Annukka Känsäkoski

 

     

Sairaanhoitajille löytyy töitä!

Muutin Keski-Pohjanmaalle Kannukseen avovaimoni perässä ja vaihdoin samalla alaa. Olin opiskellut aikaisemmin Jyväskylän yliopistossa taidehistoriaa ja sivuaineinani museologiaa sekä yleistä historiaa. Valitettavasti museoissa työllisyysnäkymät ovat erittäin huonot koko valtakunnan alueella ja eritoten avovaimoni kotimaakunnassa. Suomessa kuten koko teollistuneessa maailmassa väestö vanhenee nopeammin kuin uutta sukupolvea kerkeää kouluttautumaan eläkkeelle jäävien tilalle. Valitettavasti kulttuurilla ei ole yhtä suurta arvostusta ihmisten mielissä kuin terveydenhuollolla. Näin ollen päätin vaihtaa opiskelemani tutkinnon sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon.

Uravalintaani saattoi edesauttaa myös hoitoalalla työskentelevien tätieni esimerkki. Pääsykoettakaan en kokenut erityisen haasteelliseksi, kun olin jo yliopistoonkin päässyt opiskelemaan.

Kotikunnastani Kannuksesta on matkaa Kokkolaan nelisenkymmentä kilometriä. Vaikka matkakustannukset vievät suuren osan muutenkin liian pienestä opintotuesta, en ole kokenut tarpeelliseksi muuttaa yhdestä maaseutukaupungista toiseen. Paljasjalkaisena vantaalaisena, joka on Espoossa kasvanut, en tuntenut hinkua muuttaa takaisin kerrostaloon kun kerran maalla aion asua.

Tulevaisuudessa tulen varmaankin työllistymään terveydenhuollon palveluksessa, kaikella todennäköisyydellä sairaanhoitajana. Jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen olen onnistunut saamaan alan töitä, niin keikkamuotoisena kuin kesätöinäkin.

Taneli Klemola

 

       

 Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutusalapäällikkö Riitta Ala-Korpi,
p. 044 725 0567,
riitta.ala-korpi@centria.fi

lehtori Merja Seppälä,
p. 044 725 0562, merja.seppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut, p. 044 725 0081, hakijapalvelut@centria.fi

 

 

 

 Näin haet 

Voit hakea koulutukseen täältä. Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.   
Seuraa meitä somessa: