Nursing

Tutkinto: Bachelor of Health Care
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 5
Haku alkaa: 10.7.2019
Haku päättyy: 7.8.2019
Lisähaku päättyy 7.8.2019 klo 15.00.

Opiskele sairaanhoitajaksi englannin kielellä!

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Tavoitteenamme on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

 

Opiskelijalähtöinen tie unelma-ammattiin

Centriassa sairaanhoitajan ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ensimmäisen opintovuoden aikana korostuvat hoitotyön perusteiden, asiakkuus- ja vuorovaikutusosaamisen sekä turvallisen hoitotyön osaamisen oppiminen. Toisen ja kolmannen opintovuoden kuluessa kohdataan lukuisia erikoisalakohtaisia opintoja lääketieteen erikoisalojen mukaisesti. Syventävät ammattiopinnot viimeisellä lukukaudella vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön toimintaympäristöissä. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot.

Meillä on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on erilaisia opetus-ja oppimismenetelmiä, jotka antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet työelämää varten. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko ovat sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamista.

Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu taitopajoissa sekä simulaatioympäristössä. Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 75 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Opinnäytetyöt ja erilaiset tehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan.

Opetuskieli on englanti. Suomen kielen opintoja (pakollisia perusopintoja) tarjotaan kolmen opintovuoden aikana. Ohjatussa harjoittelussa vaaditaan suomen kielen perusteiden osaamista.

 

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Hoitotyön opetus perustuu Hoitotieteessä ja lähitieteissä (lääketiede) kehitettyihin teorioihin ja tutkimustuloksiin. Evidence based Practice on huomioitu kaikissa erikoisalakohtaisissa opinnoissa. 

Ammattiopinnot

 • Hoitotyön ammatillinen perusta
 • Kliininen hoitotyö
 • Syventävät ammattiopinnot
  • Syventävissä opinnoissa (15 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä hoitotyön erikoisalueella hän haluaa syventää osaamistaan.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

 

Monta keinoa kansainvälistymiselle 

Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Meillä on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Saksassa, Espanjassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Monipuolinen työkenttä odottaa

Meiltä valmistuneita sairaanhoitajia (AMK) toimii esimerkiksi sairaaloissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä kehittämis- ja projektitehtävissä.

 

Yhteistyöstä voimaa

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset.

Olemme mukana useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO / ENGLANNINKIELINEN KOULUTUS

 

HAKUKELPOISUUS

Koulutukseen antavat hakukelpoisuuden seuraavat Suomessa suoritetut tutkinnot:

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • Suomessa suoritettu International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Suomessa suoritettu European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon
  tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen
  tutkinnon
 •  suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai
  erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon

Centria-ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, Centria- ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 7.8.2019 klo 15 mennessä. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

 

Eligibility to the degree programme is given by following FINNISH qualifications:

 • the Finnish general upper secondary school syllabus and/or the matriculation examination;
 • an International Baccalaureate (IB) Diploma completed in Finland;
 • a European Baccalaureate (EB) Diploma completed in Finland;
 • Reifeprüfung (RP) Diploma completed in Finland;
 • Finnish vocational upper secondary qualification with a scope of 120 credit units or 180 credit points, or a comparable previous Finnish vocational qualification with a minimum scope of 80 credit units;
 • Finnish post-secondary or higher vocational level diploma; 
 • a  Finnish vocational upper secondary  qualification  or  a  further or specialist vocational qualification as a competence-based qualification, or a comparable previous qualification
 • discretionary admissions

Anyone applying through discretionary admission is required to submit copies of the certificates that he or she wishes to use to the admissions office of Centria university of applied sciences by 7 August 2019 at 3 pm Finnish time. Discretion only concerns an applicant’s eligibility to apply.

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE


Valintakoe 70 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä 30 pistettä. 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan  tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:


1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta

 

Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. 

SELECTION METHOD 1: ENTRANCE EXAMINATION

Entrance examination     70 points, minimum 30 points

In cases of equal admission scores applicants will be ranked on the following grounds:

 1. entrance examination points
 2. applicant’s first-choice programme on the application form
 3. over quota/under quota/drawing of lots

The university of applied sciences may cancel admission if an applicant fails to submit qualification certificates/certificates of employment by the specified deadline, or if an applicant has provided false information.

 

 VALINTAKOE LISÄHAKU 2019 

 

VALINTAKOE: 14.8. klo 12-14.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.

Valintakokeesta voi saada enimmillään 70 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset, bioanalyytikkokoulutukseen valituilta todistuksen riittävästä näkökyvystä ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana
 • jos hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.

 Student stories - Nursing

Juho Tiainen Centria amk

 

Englannilla opiskelu parantaa kielitaitoa ja kielenkäytön mahdollisuuksia. Opiskelijoita luokallani on ympäri maailmaa, joten tässä oppii tehokkaasti myös muita kulttuureja. Tästä saa myös kansainvälisen pätevyyden.

Juho Tiainen

 

 

Milcah Kipkoech, Huyen Dao Nguyen  

Interaction with the patients

We are Milcah from Kenya and Huyen from Vietnam, and we are studying nursing at Centria.

The nursing programme takes three and half years and it is divided into sections: studying theory, doing work placements and doing independent studies. The first year is for basic clinical skills, then nutrition, surgical nursing and medical nursing and so on. They all prepare you really well for the work placement. You are able to go to the ward with the knowledge you receive at school. We have simulations and we are really prepared before going to the ward. In the class, you will learn the basic sills: how to do wound care, how to place a catheter or a canula, or even subcutaneous, intramuscular injections.

We have had practical training in elderly ward, home care, surgical ward where we took care of patients that were in surgery before they can go home, and in internal medicine ward, which is specialized in lung, kidney and liver diseases. A nice experience but a tough one was training period in palliative care unit.

What is different in Finland, comparing to our home countries, is the use of tutor nurses – you get really one-on-one support. It gives them a possibility to evaluate you as a student and they will provide you the support that you need. The tutors do not put that much pressure on your shoulders, they guide you but you do not bear as much as responsibility as the other nurses. It means that you can take the chance to learn and practice at your own pace without too much responsibility.

We knew Finland had one of the best educational systems before applying here. The structure is quite relaxed - you can focus on one part at the time. You do not need to learn too much theory at the same time before going to practice.

After coming to Centria we understood why the Finnish educational system is so famous – yes, it is cold here and the language is difficult, but the educational aspect is so logic. You study and then you go to practice, you just need to take one step at the time. The teachers take care of you: not only of your studies but also of your wellbeing.

We start learning Finnish at school, and working with Finnish patients encourage you to learn the language. It is quite a challenge, but when talking with the patients, you notice that communication is more than the words that come out - it is about the interaction with the patients, the body language.

Kokkola is a small city. If you come from a congested city, this place stands out by how organized it is. You have enough space, you don’t have to push anyone to cross the street. There are loads of outdoor activities that you can do all year round. The student union of Centria, COPSA, organizes loads of activites.

At Centria, you get the best school and the best friends!

Milcah Kipkoech
Huyen Dao Nguyen

 

Vincent Centria amk

 

Unelmatyö löytyi työharjoittelussa!

Valmistuin puolitoista vuotta sitten Centrian Nursing -koulutusohjelmasta ja toimin nyt sairaanhoitajana ensiavussa, teho-osastolla ja kirurgisella osastolla.

Tulin aikoinaan Kokkolaan rakkauden perässä kotimaastani Belgiasta. Opetin aiemmin kemiaa ja biologiaa yläasteella, joten työni oli ihan toisenlaista! En olisi voinut työskennellä opettajana täällä, koska en puhunut silloin suomea. Lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi, koska olin jo hyvin kiinnostunut hoitoalasta muun muassa psykologina toimivan äitini esimerkin vuoksi.

Opiskeluryhmämme oli hyvin kansainvälinen - minun lisäkseni opiskelijoita oli Keniasta, Kiinasta, USAsta, Suomesta… Opetuksessa käytettiin  Problem Based Learning –menetelmää. Meille siis esitettiin joku ongelma tai tilanne, joka saattoi olla vaikkapa potilaan tarina tai hoito-ongelma. Selvitimme sitten itsenäisesti ratkaisun esitettyyn pulmaan ja pohdimme miten tilanteessa kuuluisi toimia ja miksi. Minusta se oli mielenkiintoinen ja hyvä tapa opiskella, koska se oli osallistavaa ja vaati aktiivisuutta meiltä opiskelijoilta.

Koulussa opittiin kaikkea, mitä sairaanhoitajan työhön kuuluu – miten vaikkapa laitetaan kanyylit paikoilleen tai miten lihaksiin pistetään lääkkeitä. Teoriaa opittiin koulussa ja käytäntö sitten harjoitteluissa, joita suoritin esimerkiksi teho-osastolla, ensiavussa, kehitysvammaisten asuntolassa, … Harjoitteluiden avulla oppi käsittelemään ihmisiä sekä ohjaajan ja itse potilaiden kautta. Jokainen henkilö on erilainen, jokaisella on oma tarinansa ja jokainen pitää hoitaa yksilönä. Oma uraunelmani vahvistui, kun pääsin harjoitteluun päivystykseen. Tiesin heti, että haluan sinne töihin! Pidin erityisesti työn ”kaoottisuudesta” – mitä vain voi tapahtua.

Suomen kielen taitoni kehittyivät myös huimasti harjoitteluiden myötä, vaikka englannin ja ranskan kielen taidoista on myös ollut hyötyä työssäni Kokkolan keskussairaalassa. Opiskeluryhmässäni opiskelleet suomalaiset opiskelijat halusivat lähteä ulkomaille töihin ja oppivat hallitsemaan englanninkielisiä termejä Nursing-koulutusohjelman ansioista. 

Centriassa oli mahtavat opettajat ja huippu ilmapiiri! Parasta oli kuitenkin ehdottomasti mahdollisuus päästä mielenkiintoisiin harjoittelupaikkoihin.

Vincent Gleviczky, Bachelor of Healt Care

 

 

 

Multicultural learning environment

I have studied nursing at Centria UAS, and I came from Nairobi, Kenya. I chose nursing because it is a time-honoured profession and one of great significance. There are so many great reasons to become a nurse. It is relevant to know about health and nursing offers firsthand experience about health care. Besides being a job with high demand all over the world, I chose it because I want to make a difference in people’s lives. It’s a field that will give me an opportunity to interact with people from different age groups every day.

Studies are interesting because they are varied - classwork, practice in different fields, workshops, seminars and group work. Besides nursing studies, we have Finnish language classes which are very crucial for working life in Finland. Finnish is quite challenging, but also logical and therefore with motivation, hard work and courage it is possible to speak it eloquently. Practicing in the different medical fields gives an excellent opportunity to use and learn more Finnish.

I chose Centria UAS because it is one of the best nursing schools in Finland. It has an admirable reputation for producing competent nurses. What is special about Centria UAS is the multicultural learning environment it provides. The teachers are also very supportive and great mentors. The learning environment is relaxed which makes studying in Centria UAS lovable.

Studying nursing is a wonderful experience and an exciting journey. I am learning so much every day and enjoying every bit of it!

Mary Kariuki

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

lehtori Maria Björkmark
p. 044 725 0568
maria.bjorkmark@centria.fi

opinto-ohjaaja Merja Seppälä
p. 044 725 0562
merja.seppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 040 808 6604
admissions@centria.fi Näin haet  

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Valitse opetuskieleksi englanti.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Pätevyys

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Tarkemmin: Health Care Professionals Act (559/1994) and Decree (564/1994)

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Koulutuksessa on huomioitu National competency areas and requirements for nurses (2015). Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry.

 Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta hoitotyön työkokemusta sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.


Seuraa meitä somessa: