Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 20
Tulossa yhteishakuun keväällä 2019

Centria-ammattikorkeakoulussa kemiantekniikan insinöörikoulutuksella on erinomaiset teollisuuskontaktit, ja opinnäytetyötkin tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Sekä uusiutuviin energiamuotoihin perehtyneille insinööreille että vahvassa kasvussa olevan kaivosalan osaajille on taatusti kysyntää tulevaisuuden työmarkkinoilla!

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, ja Kokkola Industrial Park KIP on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia. Puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis Kokkolassa kunnossa!

 

 

 

Insinööriopinnot yllättävät monipuolisuudellaan

Kemiantekniikan insinöörikoulutuksen tavoitteena on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot, sekä johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.

 

Syventävät opinnot vankistavat ammattiosaamista

Uusiutuvien energiavarojen syventävissä opinnoissa keskitytään biopolttoaineisiin ja lämmöntuotantoon, joka tuotetaan metsän ja maatalouden tuotteista sekä yhdyskuntajätteestä. Fossiilisten polttoaineiden vähentyessä on pakko keksiä uusia kestäviä ja turvallisia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia energialähteitä. Energiantarpeen kasvua voi osittain torjua tehokkaimmilla, energiatehokkailla prosesseilla. Asiaan perehtyneillä insinööreillä on jo nyt kysyntää.

Kaivosalan osaamisen syventävät opinnot antavat hyvän pohjan kaivosalan ja rikastustekniikan osaamiselle. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöstä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua. Työt tehdään ammattikorkeakoulun omissa, nykyaikaisissa kemian laboratoriotiloissa sekä Chemplant pilot -mittakaavan koetehtaalla. Koetehtaassa on uudenaikaiset hienonnuslaitteet, seulasarjat, vedenpoistolaitteet ja ABB:n automaatiojärjestelmä.

Voit myös syventyä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa englanninkielisiin opintokokonaisuuksiin. Environmental Chemistry and Technology -opinnoissa käsitellään ympäristökemiaa, haittojen arviointia, puhdistusmenetelmiä sekä vedenkäsittelyä. Toinen syventävien opintojen englanninkielinen vaihtoehto on New and Traditional Fuel Production, jossa perehdytään öljyjalostamoihin sekä uusiutuvien biopolttoaineiden tuottamismenetelmiin.

Syventävien opintojen lisäksi voit Centria-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijana valita myös puun biojalostuksen moduulin, jossa perehdytään sellun ja paperin valmistuksen lisäksi myös puuraaka-aineesta jalostettaviin uusiin tuotteisiin. 

 

Opintojen rakenne

Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan insinööriopiskelijana osaat kemian käsitteet, lainalaisuudet ja ilmiöt sekä osaat hyödyntää kemian osaamistasi teolliseen toimintaan. Osaat valita, mitoittaa ja analysoida yksikköprosessit sekä yhdistää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Prosessiautomaation suunnittelu ja käyttäminen sekä tietokoneavusteisen laskennan hyödyntäminen ja simulointi prosessien analysoinnissa kuuluvat myös osaamispakkiisi. Kemiantekniikan insinööriopiskelijana osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua toiminnassasi ja kielitaitosi vastaa kansainvälisen teollisuustoiminnan vaatimuksia, ja ymmärrät yritystoiminnan ja tuotantoprosessien taloudelliset realiteetit. Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutuksessa työturvallisuudella on pitkät perinteet ja niin opiskelijatkin saavat turvallisuuskoulutuksen ennen laboratoriotöiden aloittamista. 

Koulutuksen perusopintoihin kuuluvat matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot, kielet sekä talous- ja johtamisopinnot. Ammattiopintoihin kuuluvat yhteiset ammattiopinnot sekä syventävät ammattiopinnot. Yhteisissä ammattiopinnoissa opiskellaan kemiaa, prosessiteknisiä aiheita sekä tehdassuunniteluun liittyviä opintojaksoja.

Centrian ammattikorkeakouluopiskelijana suoritat myös vapaasti valittavia opintojaksoja haluamistaan aihealueista. Opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu, joka suoritetaan pääosin lukukausien välissä. Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyössä opiskelija hyödyntää monipuolisesti hankittuja taitoja ja hankkii syventävää osaamista opinnäytetyön aiheesta.

 

Kansainväliset ympyrät odottavat insinööriopiskelijaa

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijana voit suorittaa lukukauden tai lukuvuoden jossakin lukuisista yhteistyökorkeakouluistamme ympäri maailmaa. On myös mahdollista suorittaa kaksoistutkinnon joissakin yhteistyöyliopistoissa. Ammattikorkeakoulumme järjestää lähteville vaihto-opiskelijoille valmennuskurssin, jonka osallistujat tapaavat kaksi kertaa ennen lähtöä ja kerran paluun jälkeen. Opiskeluilmapiiri on myös kotikampuksella hyvin kansainvälinen lukuisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden ansiosta.

 

Edessä monipuolinen urapolku

Kemiantekniikan insinöörikoulutus antaa monipuolista osaamista prosessitekniikan alalta. Työpaikkasi voi löytyä peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta, puun biojalostusteollisuudesta, öljynjalostamoista, elintarviketuotannosta tai vaikka ympäristöalalta. Keskeiset valmiudet antavat laajat mahdollisuudet sijoittua eri prosessi- ja energiateollisuuden tehtäviin. Työ voi olla tuotannossa, hallinnossa tai myyntitehtävissä. Täydentämällä pedagogisilla taidoilla voi myös toimia opetustehtävissä ammatillisessa koulutuksessa.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä - puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis kunnossa. Myös vahvassa kasvussa olevalla kaivosalalla on kova tarve nuorille, osaaville insinööreille.

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita kemiantekniikan insinöörejä (AMK) toimii esimerkiksi kemian alalla, metallurgisessa teollisuudessa, puun biojalostuksessa, energiantuotannossa, ympäristöalalla ja opetussektorilla.

 

Puitteet kemiantekniikan insinööriopintoihin kunnossa

Meillä Centria-ammattikorkeakoulussa on erinomaiset teollisuuskontaktit ja opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Kemiantekniikan opintojaksoilla vieraillaan yrityksissä ja opiskelijat tekevät työelämään liittyviä projekteja opintojen yhteydessä.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. 2000-luvulla Kokkola Industrial Park (KIP) ja koko Kokkola kemian klusterina on kehittynyt huimaa vauhtia. Viimeisen viiden vuoden aikana KIPin alueelle on investoitu 413 miljoonaa euroa ja KIPillä työskentelee jo yli 2200 henkilöä. Kaikkiaan KIPin alueen yritysten osuus suomalaisen kemian ja metalliteollisuuden kokonaisviennistä on 5,3 prosenttia. Alueen globaalit, oman alansa johtavat yritykset ovat hioneet Kokkolassa prosessiosaamisensa maailman huipulle. Puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis kunnossa!

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Air Liquide Finland Oy, Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Eurofins Scientific, Freeport Cobalt Oy, Maintpartner Oy, Neste Oil Oyj, Nordkalk Oy Ab, Kokkola Power Oy, Oy Woikoski Ab, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara Suomi Oy, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso, Olvi Oyj, First Quantum Minerals Ltd, LKAB (Pohjois-Ruotsi), Boliden Kylylahti, Akkuser Oy, RecAlkaline Oy, Enfucell Oy, SSAB, Mäkelä Alu Oy, Mirka Oy, Keliber Oy, Outokumpu Oy, Agnico Eagle Kittilän kaivos, Outotec Oy, Flowrox Oy ja Weir Minerals Finland Oy.

 

Kemiantekniikan insinöörillä monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet 

Valmistumisen jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistoon maisterikoulutukseen ja edetä aina tohtorintutkintoon asti. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa mahdollisuuden opiskella kemian ja kemiantekniikan maisteriksi ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi. Aiempia opintoja voi hyväksilukea siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sekä maisterivaiheen opintoja.

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS AMMATTIKORKEAKOULUUN:
Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 

 

VALINTATAVAT

Centria-ammattikorkeakoulun tekniikan koulutuksissa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Päivätoteutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Insinööri (AMK), kemiantekniikka Kokkola

10/20

-

0/20

-

10/20

-

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä


VALINTATAPA 3 B: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Koulumenestys 60 pistettä

Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat eri valintatapoihin.
Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 ja sitten valintatapa 1.

Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

HUOMIO! Mahdollisessa lisähaussa käytössä on ainoastaan valintatapa 1. 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). 

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

 M

C

B

A

Äidinkieli                               

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

*  = IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

**  = enintään toinen

*** = enintään yksiTEKNIIKAN ALAN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 2018 

ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana.

 

VALINTAKOE

Valintakoepäivä  Torstai 31.5.2018
Aika  10.00-12.30
Ilmoittautuminen  ilmoittautuminen alkaa klo 9.30
Paikka Yliopistokeskus Chydenius,
Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola
sijainti löytyy osoitteesta http://maps.google.com/
Laskin

Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty.

Henkilöllisyyden todistaminen Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.
Lisätietoja Opintosihteeri Eila Korhonen eila.korhonen@centria.fi, p. 0447250305


         

Valintakoe

 • 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe
 • kokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä
 • laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty
 • kokeessa on saavutettava vähintään 10/40 pistettä hyväksytyn tuloksen saamiseksi
 • valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan
 • koe on kaikille hakijoille sama hakijan pohjakoulutuksesta riippumatta
 • kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät

 

VALINTARYHMÄT

Tarkemmat tiedot tekniikan alan valintakoeyhteistyöstä löytyvät täältä.

 

TEKNIIKAN ALAN VANHAT VALINTAKOKEET

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.Kemiantekniikan opiskelijatarinat

 

    

Useita uravaihtoehtoja

Halusin korkeakoulututkinnon, joka tarjoaa hyviä työllistymismahdollisuuksia - niinpä päädyin kemian alalle! On pakko myöntää, etten tiennyt opintojen sisällöstä kovinkaan paljon ennen hakemista. Minulle riitti tieto siitä, että ala tarjoaa paljon erilaisia työllistymisvaihtoehtoja, varsinkin kun tietää, että Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian keskittymä sijaitsee Kokkolassa. 

Opintojen ohella olen toiminut myös opiskelijaedustajana Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa. Se on ollut todella antoisaa! Tuntuu, että olen oikeasti päässyt vaikuttamaan asioihin.

Pääsin viime kevääksi opiskelijavaihtoon Torontoon, ja sain perheenikin mukaan seikkailuun. Centrian yhteistyökorkeakoulussa sain paitsi uusia näkökulmia kemiaan, myös hyviä kontakteja alan osaajiin. Torontossa pääsin myös kehittämään englanninkielen taitojani. 

Tulevaisuuden haaveena on työskentely kehitysmaissa. Kemiantekniikan tutkinto antaa haaveelleni hyvät edellytykset, sillä sekä kaivostyö että uusiutuva energia ovat avainasemassa näissä maissa. Opintoni mahdollistavat niin erilaisia uravaihtoehtoja, että tulevaisuus on mukavalla tavalla avoinna.

Olen nauttinut kesätyöstäni vuorotyönjohtajana paikallisessa kemian alan yrityksessä – minulla on vastuuta ja samalla opin uusia asioita joka päivä. Tätä työtä olisi mukava jatkaa myös valmistumisen jälkeen!

Mika Klapuri

 

 

Joni Järvinen Centria amk  

Houkuttimena hyvä työtilanne

Kokkolan poikana olin kuullut, että kemian alalla on hyvä työtilanne, ja se herättikin alunperin kiinnostukseni alaa kohtaan. Mitä enemmän alasta opin, sitä enemmän se rupesi myös kiinnostamaan. Syitä kiinnostukselle on monia, mutta erityisesti minua kiehtoo alan haasteellisuus. Jokainen päivä on erilainen ja mitä tahansa voi tapahtua!

Centrian opettajien kontaktit yritysmaailmaan ovat todella hyvät, ja opinnoissa onkin tehty tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Kokkolassa on paljon kemian alan teollisuutta, ja kaikki opiskeluryhmästämme ovatkin onnistuneet saamaan kesätöitä omalta alalta opintojen ohessa. Tätäkin on varmasti edesauttanut se, että olemme tehneet opintojen aikana erilaisia projekteja yrityksille esimerkiksi prosessin suunnittelun ja konsultoinnin merkeissä. Nämä projektit ovat pakottaneet miettimään koulussa opittuja asioita yritystenkin näkökulmasta. Uskon, että opiskelijoiden kanssa tehty yhteistyö on tuonut myös yrityksille uusia näkökulmia.

Olen ollut alkuvuoden Kokkolan suurteollisuusalueella esimiestehtävissä, ja pidän työstäni todella paljon. Koulussa käydyt teoriaopinnot vastaavat hyvin käytäntöä, ja nyt työelämässä onkin tullut vastaan paljon opinnoista tuttuja asioita. Esimiestehtävistäkin sain esimakua jo opintojen aikana, kun jokainen pääsi vuorollaan toimimaan projekteissa vastuuhenkilönä.

Joni Järvinen

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettaja Staffan Borg,
p. 044 725 0312,
staffan.borg@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutukseen

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Valmennuskurssi insinööriopintoihin 8.5. - 29.5.2018


Centria-ammattikorkeakoulu järjestää toukokuussa valmennuskurssin tekniikan pääsykokeeseen seuraavasti:

 

 • 8.5.2018 klo 14.30–18.15
 • 15.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 17.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 22.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 24.5.2018 klo 15.00-18.15
 • 29.5.2018 klo 15.00-18.15

 

 

Paikka  

 

Paikka Centria ammattikorkeakoulun tilat, Kokkola. Paikka ilmoitetaan kutsun yhteydessä ennen kurssin alkua.

 

Kohderyhmä  

 

Opintojakso on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin valmistautujille. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa.

 

Tavoite  

 

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan pääsykokeissa edellytetään. 

 

Sisältö  

 

Perusalgebra

Yhtälöt, yhtälöryhmät

Geometriset perustehtävät

Fysiikan ja kemian perustehtävät

Luetun ymmärtäminen

 

Opetusmenetelmät  

 

Luennot ja ohjatut harjoitukset sekä itseopiskelu

 

Kouluttajat  

 

Centria-ammattikorkeakoulun opettajat

 

Hinta  

 

Hinta 30 €/ kurssi / henkilö.
Hinta sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin.
Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille.

 

Ilmoittautuminen  

 

Viimeistään 29.4.2018
Ilmoittaudu valmennuskurssille täältä!

 

Lisätietoja  

 

Nina Lång, nina.lang@centria.fi, p. 044 725 0014

 


Seuraa meitä somessa: