ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 5
Haku alkaa: 28.7.2021
Haku päättyy: 11.8.2021
Haku päättyy 11.8.2021 klo 15:00.

Ilmaston ja luonnon diversiteetin muutos koskettaa meitä kaikkia. Kemiantekniikan ammattilaisena voit vaikuttaa tulevaisuuden ratkaisuihin. Insinöörikoulutuksemme perustettiin alueellemme vastaamaan paikallisten tehtaiden osaamistarpeeseen. Samalla tiellä olemme edelleenkin, sillä Kokkolasta löytyy monella mittarilla mitattuna yksi Pohjois-Euroopan suurimmista epäorgaanisen kemian alan keskittymistä. Projektien, kesätöiden, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta monet opiskelijat lunastavat Suurteollisuusalueelta (KIP) tulevan työpaikkansa jo opiskeluaikanaan.


Uudet osaamistarpeet, kansainvälisten opiskelijoiden koulutus ja uudet pedagogiset ratkaisut digitalisaation myötä mahdollistavat Centriassa monipuolisen ja laadukkaan insinöörikoulutuksen nyt ja tulevaisuudessa. Chemplant -koetehtaalla opiskellaan erilaisia yksikköprosesseja aidossa tehdasympäristössä ja keväällä 2019 lanseerattu Centrian TalenttiTehdas sparraa opiskelijat laaja-alaisesti työelämän vaatimuksiin jo opintojen alkuvaiheessa.

Centriassa kemiantekniikan vahvuus ja painopistealue on erityisesti kaivos- ja metalliteollisuuden prosessitekniikassa.

Joustavuus mahdollistaa opiskelun myös työn ohessa!

 

 

Insinööriopinnot yllättävät monipuolisuudellaan

Kemiantekniikan insinöörikoulutuksen tavoitteena on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmanratkaisutaidot, johtamiskyky sekä omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Kiertotalous -ajattelu, eettinen vastuu, kemianteollisuuden taloudellinen ohjautuvuus sekä kannattavan liiketoiminnan kehittäminen ovat myös tärkeä osa insinöörin perusosaamista. Opintokokonaisuus antaa laajat valmiudet toimia erilaisissa prosessi- ja teknologiateollisuuden tehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Opetusmenetelmät ovat työelämälähtöisiä ja perustuvat uusimpiin pedagogisiin menetelmiin. Centrian TalenttiTehdas on keväällä 2019 lanseerattava opintokokonaisuus, jossa opiskelijat muodostavat itselleen kokonaiskuvan kemianteollisuudesta toimialana. TalenttiTehtaassa opiskelijat oppivat yritystoiminnan lainalaisuudet, kummiyritysten valmistusprosessit ja tuoteapplikaatiot, ja saavat valmiudet markkinoida kansainvälisesti omaa osaamistaan. Tiimit työskentelevät projektimaisesti valmentajien ohjauksessa ja tiiviissä yhteistyössä kummiyritysten kanssa.

 

Päivä- vai monimuotototeutus?

Voit valita joustavasti päivä- ja monimuotototeutuksen välillä sinulle parhaiten soveltuvan opiskelumuodon. Huolimatta siitä, kumman opiskelumuodon valitset, voit halutessasi  osallistua kummankin ryhmän luennoille.

Päivätoteutus
- Työpäivätyöskentelyä vastaava opiskelutapa (n. klo 8-16)

Päivätoteutuksen valitsevat tyypillisesti opiskelijat, jotka haluavat edetä opinnoissa säännöllisellä rytmillä opiskeluryhmän kanssa. Vaihtelevissa ryhmissä ja tiimeissä pääset kehittämään omaa osaamistasi tiiviissä työelämäyhteydessä. Opiskelu on päätoimista ja kokopäiväistä.

 • Työviikon aikana käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun ja työelämän tarjoamia oppimisympäristöjä ja ohjausta.
 • Opiskelutavan lähtökohtana on, että opiskelet noin kahdeksan tunnin työpäivinä, viitenä päivänä viikossa. Osaamisesi kasvaa ja opintosi etenevät ohjatusti ryhmän mukana. Tämä edellyttää päätoimista opiskelua ja aktiivista sitoutumista päivittäiseen työskentelyyn.
 
Monimuotototeutus
- Työelämässä tapahtuvaa oppimista hyödyntävä opiskelutapa (n. klo 16-)

Monimuotototeutuksissa opiskellaan pääsääntöisesti työn ohessa. Opiskelu on monimuotoista ja se sopeutuu työssäkävijän aikatauluihin.

 • Opiskelutapa soveltuu sinulle, joka käyt töissä ja haluat opiskella samanaikaisesti.
 • Sinulla on mahdollisuus käyttää työympäristöäsi oppimisympäristönä ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan omia työtehtäviäsi ja niiden kehittämistä osana opintojasi.
 • Oman alan työkokemus on suureksi eduksi, sillä voit osoittaa osaamisesi myös näytöillä.
 • Opinnot etenevät itsenäisesti ja ryhmässä opiskellen hyödyntäen vertaisoppimista ja verkostoissa työskentelyä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Tutustu monimuotototeutukseemme!

 

Perus- ja ammattiopinnot

Centrian kemiantekniikan insinööriopiskelijana hallitset kemian käsitteet, lainalaisuudet ja ilmiöt, ja osaat hyödyntää tätä osaamistasi teolliseen toimintaan. Osaat valita, mitoittaa ja analysoida yksikköprosessit sekä yhdistää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Prosessiautomaation suunnittelu ja käyttäminen sekä tietokoneavusteisen laskennan hyödyntäminen ja simulointi prosessien analysoinnissa kuuluvat myös osaamispakkiisi. Kemiantekniikan insinööriopiskelijana osaat soveltaa kestävän kehityksen periaatetta ja BAT-ajattelua toiminnassasi. Kielitaitosi vastaa kansainvälisen teollisuustoiminnan vaatimuksia, ja ymmärrät yritystoiminnan ja tuotantoprosessien taloudelliset realiteetit.

Koulutuksen perusopintoihin kuuluvat matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot, kielet sekä talous- ja johtamisopinnot. Ammattiopintoihin kuuluvat yhteiset ammattiopinnot sekä syventävät ammattiopinnot. Yhteisissä ammattiopinnoissa opiskellaan monipuolisesti kemiaa sekä laaja-alaisesti prosessitekniikan perusteita ja tehdassuunnittelua.

 

Centrian kemiantekniikan insinöörejä on kiitelty vahvasta käytännön osaamisesta. Prosessi- ja kemianlaboratorion laitteistot ja työelämälähtöisesti rakennetut kurssit mahdollistavat monipuolisen ja runsaan laboratoriotyöskentelyn.

 

Suuntautumisvaihtoehdot

Kaivosalan osaamisen syventävät opinnot antavat hyvän pohjan kaivosalan ja rikastustekniikan osaamiselle sekä metalliteollisuuden prosesseihin. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöstä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua.

Uusiutuvien energiavarojen syventävissä opinnoissa keskitytään biopolttoaineisiin ja lämmöntuotantoon, joka tuotetaan metsän ja maatalouden tuotteista sekä yhdyskuntajätteestä.

Voit myös syventyä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa englanninkielisiin opintokokonaisuuksiin. Environmental Chemistry and Technology -opinnoissa käsitellään ympäristökemiaa, riskinarviointia, prosessivesien puhdistusmenetelmiä sekä vedenkäsittelyä. Toinen syventävien opintojen englanninkielinen vaihtoehto on "New and Traditional Fuel Production", jossa perehdytään öljyjalostamoihin sekä uusiutuvien biopolttoaineiden tuottamismenetelmiin.

Syventävien opintojen lisäksi voit Centrian insinööriopiskelijana valita myös puun biojalostuksen moduulin, jossa perehdytään sellun ja paperin valmistuksen lisäksi myös puuraaka-aineesta jalostettaviin uusiin tuotteisiin.

 

Saumaton yhteistyö alueen yritysten, yliopistojen ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa

Centrialla on pitkät perinteet yritysyhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa. Kaivosala on perinteisesti noudattanut globaaleja talouden syklejä ja on nyt erityisessä nosteessa metallien kysynnän kasvaessa sähköautojen ja akkuteknologian ansiosta. Tällä hetkellä alalla on työvoimapula ja jokainen kemiantekniikan opiskelija on saanut harjoittelupaikan alan teollisuudesta. Kokkolan ja Pietarsaaren teollisuuspuistot (https://www.kip.fi/, http://www.alholmenip.fi/) ovat hyvin vetovoimaisia työllistäjiä.

 

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana useissa opetuksen kehittämishankkeissa.

 

Centria-ammattikorkeakoulu kansainvälinen toimija 

Centriassa on aidosti kansainvälinen ilmapiiri englanninkielisten koulutusohjelmien sekä vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden ansiosta. Koulutus antaa valmiudet myös kansainvälisiin tehtäviin. Voit suorittaa lukukauden tai lukuvuoden jossakin lukuisista yhteistyökorkeakouluistamme ympäri maailmaa. Halutessaan voi suorittaa myös kaksoistutkinnon.

 

Jatko-opintomahdollisuudet 

Valmistumisen jälkeen on mahdollista hakeutua yliopistoon maisterikoulutukseen ja edetä aina tohtorintutkintoon asti. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa mahdollisuuden opiskella kemian ja kemiantekniikan maisteriksi ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi. Aiempia opintoja voi hyväksilukea siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sekä maisterivaiheen opintoja.

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centriassa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

 

Yhteistyöyritykset

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. Air Liquide Finland Oy, Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Eurofins Scientific, Freeport Cobalt Oy, Maintpartner Oy, Neste Oyj, Nordkalk Oy Ab, Kokkola Power Oy, Oy Woikoski Ab, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara Suomi Oy, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso, Olvi Oyj, First Quantum Minerals Ltd, LKAB (Pohjois-Ruotsi), Boliden Kylylahti, Akkuser Oy, Tracegrow Oy, Enfucell Oy, SSAB, Mäkelä Alu Oy, Mirka Oy, Keliber Oy, Outokumpu Oy, Agnico Eagle Kittilän kaivos, Outotec Oy, Flowrox Oy ja Weir Minerals Finland Oy.

 Hae koulutukseen tästä

Näin haet Centria-ammattikorkeakoulun kemiantekniikan koulutukseen

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Kemiantekniikan opiskelijatarinat

kemiantekniikka  

TalenttiTehtaasta hyvä startti kemiantekniikan opinnoille

TalenttiTehdas oli tosi hyvä aloitus opinnoille − saimme tiiminä tehdä projekteja. Itselle opintojen aloittaminen pitkän paussin jälkeen oli haastavaa, mutta TalenttiTehtaassa ryhmältä sai tukea opintojen käynnistämiseen. Se oli erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus.

Pääsimme heti tutustumaan myös alueen yrityksiin, sillä projektit tehtiin kummiyrityksille.

Taneli Salmela

 

TalenttiTehdas on tosi hyvä opintokokonaisuus varsinkin nuoremmille opiskelijoille, joilla ei ole vielä kovin paljon kokemusta työelämästä. Heille antaa vielä enemmän, kun pääsee heti näkemään ja kokemaan, mitä siellä yrityksissä oikeasti tapahtuu.

Itse olen tällä hetkellä töissä kummiyrityksessäni − sain harjoittelupaikan suoraan TalenttiTehtaasta.

Tommi Valve

 

 

Joonas Viljamaa Centria AMK

 

Kokkolassa on paljon kemian suurteollisuutta, joka työllistää meitä kemiantekniikan opiskelijoita. Kokkola oli siten aika ilmiselvä valinta opiskelupaikaksi.

Joonas Viljamaa
 


Annukka Olkkola Centria AMK

 

Mieluisinta opiskelussa ovat olleet kemian kurssit, joissa pääsee käytännössä kokeilemaan, miten laitteet toimivat ja miten voisi jotakin asiaa kehittää tai soveltaa. 

Annukka Olkkola

Noora Alapiha Centria AMK


Opinnoissa tähän mennessä mieluisinta on ollut se, että saamme tehdä niin paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Teemme esimerkiksi tehtäviä suoraan kummiyrityksille heidän toiveidensa mukaan.

Noora Alapiha

 


Heidi Keto-Tokoi 


Centriasta jäi mieleen erittäin ammattitaitoiset opettajat. Koulun puolesta tuettiin tosi hyvin kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa ja varsinkin siinä vaiheessa, kun opinnäytetyöpaikan haku tuli ajankohtaiseksi.

Heidi Keto-Tokoi

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Staffan Borg 
p. 044 725 0312 
staffan.borg@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiTalenttiTehdas valmentaa työelämää varten


TalenttiTehdas on opintokokonaisuus, jossa opiskelija saa jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana selkeän kokonaiskuvan kemianteollisuudesta. Opiskelijat pääsevät tutustumaan kemianteollisuudessa toimiviin yrityksiin ja oppivat ymmärtämään opiskeltavien asioiden yhteyden työelämään.


Centriassa on osattu aina kuunnella yritysten tarpeita herkällä korvalla ja koulutusta on kehitetty huomioiden niin teollisuuden haasteet kuin ympäröivä globaali maailmakin. Digitalisaatio, tieteen ja teknologian uusimmat innovaatiot sekä joustavat pedagogiset ratkaisut ovat osa koulutuksen jatkuvaa kehitystyötä. Opetuksen laadusta ei ole tarvinut missään vaiheessa tinkiä. 

Valmennuspedagogiikka pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisena tiedon ja kokemusten prosessoijana yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa.

Centrian kemiantekniikan koulutusohjelma on kerännyt tunnustusta sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. TalenttiTehdas edustaa tätä kehitystä.


TalenttiTehtaassa opiskelijat opiskelevat valmentajien johdolla tiimeissä ja mukana sparraamassa ovat kummiyritykset. Opiskelijan lukujärjestys koostuu viikkotehtävistä, ryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä sekä suoritetun työn arvioinnista ja palautteesta.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • On motivoitunut, positiivinen
 • Osaa hahmottaa kokonaisuuksia
 • Osaa toimia tiimeissä ja monikulttuurisessa ympäristössä
 • On ennakkoluuloton
 • Ymmärtää asiakasnäkökulman
 • Jatkuvasti valmis oppimaan uutta
 • On sinut digitaalisuuden kanssa

 

Toteutus

 • Opintokokonaisuus toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Toteutus kestää koko kevätlukukauden ja koostuu seuraavista opintosisällöistä:
  • Kemian- ja prosessiteollisuuden perusteet 9 op

  • Teollisuuden työelämävalmiudet 9 op

  • Yritystoiminta 8 op

 • Rinnalla opiskellaan myös matematiikan ja fysiikan opintoja.
 • Kolme opintojaksoa, yhteensä 26 op

 

Lisätietoja TalenttiTehtaasta

tuntiopettaja Niina Grönqvist
p. 040 704 0848
niina.gronqvist@centria.fi

lehtori Laura Rahikka,
p. 040 808 6622,
laura.rahikka@centria.fi

 Lisähaun valintakoe

Valintakoe järjestetään keskiviikkona 18.8.2021 klo 12.00-15.00 etänä. Hakija saa sähköpostiinsa linkin kokeeseen vähän ennen koeaikaa, ja kokeen tehtävät tulee tallentaa ilmoitettuun päättymisaikaan mennessä.


Seuraa meitä somessa: