Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 25 / vähintään 18 ensikertalaisille
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy 5.4.2017 klo 15:00

Meillä kemiantekniikassa on erinomaiset teollisuuskontaktit,ja opinnäytetyötkin tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Sekä uusiutuviin energiamuotoihin perehtyneille insinööreille että vahvassa kasvussa olevan kaivosalan osaajille on taatusti kysyntää tulevaisuuden työmarkkinoilla. Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, ja Kokkola Industrial Park KIP on kehittynyt viime vuosina huimaa vauhtia. Puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis Kokkolassa kunnossa!

Kemiantekniikan koulutus antaa monipuolista osaamista prosessitekniikan alalta. Työpaikkasi voi löytyä peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta, puun biojalostusteollisuudesta, öljynjalostamoista, elintarviketuotannosta tai vaikka ympäristöalalta.

Suomeen on sekä rakenteilla että suunnitteilla useita puuraaka-ainetta käyttäviä biojalostuslaitoksia. Kemiantekniikan koulutuspohjalla on hyvät valmiudet työskennellä myös puunjalostusteollisuudessa.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä - puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis kunnossa. Myös vahvassa kasvussa olevalla kaivosalalla on kova tarve nuorille, osaaville insinööreille.

Meillä on erinomaiset teollisuuskontaktit ja opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Opintojaksoilla vie¬raillaan yrityksissä ja opiskelijat tekevät työelämään liittyviä projekteja opintojen yhteydessä.

Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä. 2000-luvulla Kokkola Industrial Park – KIP – ja koko Kokkola kemian klusterina on kehittynyt huimaa vauhtia. Viimeisen viiden vuoden aikana KIPin alueelle on investoitu 413 miljoonaa euroa ja KIPillä työskentelee jo yli 2200 henkilöä. Kaikkiaan KIPin alueen yritysten osuus suomalaisen kemian ja metalliteollisuuden kokonaisviennistä on 5,3 prosenttia. Alueen globaalit, oman alansa johtavat yritykset ovat hioneet Kokkolassa prosessiosaamisensa maailman huipulle. Puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat siis kunnossa!

Uusiutuvien energiavarojen syventävissä opinnoissa keskitytään biopolttoaineisiin ja lämmöntuotantoon, joka tuotetaan metsän ja maatalouden tuotteista sekä yhdyskuntajätteestä. Fossiilisten polttoaineiden vähentyessä on pakko keksiä uusia kestäviä ja turvallisia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia energialähteitä. Energiantarpeen kasvua voi osittain torjua tehokkaimmilla, energiatehokkailla prosesseilla. Asiaan perehtyneillä insinööreillä on jo nyt kysyntää.

Nyt on mahdollista valita edellä kerrottujen syventävien opintojen lisäksi myös Puun biojalostuksen moduuli, jossa perehdytään sellun ja paperin valmistuksen lisäksi myös puuraaka-aineesta jalostettaviin uusiin tuotteisiin.

Kaivosalan osaamisen syventävät opinnot antavat hyvän pohjan kaivosalan ja rikastustekniikan osaamiselle. Opintoihin kuuluu opintojaksoja kaivosalan toimintaympäristöstä, mineralogiasta, malmin louhinnasta ja rikastamisesta sekä jatkojalostuksesta. Osaamista syvennetään rikastustekniikan harjoitustöillä. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua. Työt tehdään ammattikorkeakoulun omissa, nykyaikaisissa kemian laboratoriotiloissa sekä Chemplant pilot -mittakaavan koetehtaalla. Koetehtaassa on uudenaikaiset hienonnuslaitteet, seulasarjat, vedenpoistolaitteet ja ABB:n automaatiojärjestelmä. 

Voit myös syventyä yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa englanninkielisiin opintokokonaisuuksiin. Environmental Chemistry and Technology -opinnoissa käsitellään ympäristökemiaa, haittojen arviointia, puhdistusmenetelmiä sekä vedenkäsittelyä.

Toinen syventävien opintojen englanninkielinen vaihtoehto on New and Traditional Fuel Production, jossa perehdytään öljyjalostamoihin sekä uusiutuvien biopolttoaineiden tuottamismenetelmiin.

Meiltä valmistuneita insinöörejä toimii esimerkiksi kemian alalla, metallurgisessa teollisuudessa, puun biojalostuksessa, energiantuotannossa, ympäristöalalla ja opetussektorilla.

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi kehitysinsinööri, tuotantoinsinööri, käyttöinsinööri, ammatillinen opettaja, osto- tai myynti-insinööri.

Kemiantekniikassa työturvallisuudella on pitkät perinteet ja niin opiskelijatkin saavat turvallisuuskoulutuksen ennen laboratoriotöiden aloittamista.  

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Air Liquide Finland Oy, Boliden Kokkola Oy, CABB Oy, Eurofins Scientific, Freeport Cobalt Oy, Maintpartner Oy, Neste Oil Oyj, Nordkalk Oy Ab, Kokkola Power Oy, Oy Woikoski Ab, Tetra Chemicals Europe Oy, Yara Suomi Oy, UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso, Olvi Oyj, First Quantum Minerals Ltd (Pyhäsalmen ja Kevitsan kaivokset), LKAB (Pohjois-Ruotsi), Boliden Kylylahti, Akkuser Oy, RecAlkaline Oy, Enfucell Oy, SSAB, Mäkelä Alu Oy, Keliber Oy, Outokumpu Oy, Agnico Eagle Kittilän kaivos, Outotec Oy, Flowrox Oy ja Weir Minerals Finland Oy.

Jatko-opintomahdollisuudet: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa mahdollisuuden opiskella kemian ja kemiantekniikan maisteriksi ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuasi. Aiempia opintoja voi hyväksilukea siten, että suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon sekä maisterivaiheen opintoja.

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta Insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Teknologiaosaamisen johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

 

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun: Lisätietoa hakukelpoisuudesta löydät kohdasta Hakukelpoisuus AMK-tutkintoon johtaviin opintoihin 

 
VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe                           40 pistettä

 

VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

Todistusvalinta 3B on käytössä ainoastaan hakijan ensimmäisessä hakukohteessa.

Vaihtoehto 3B

Koulumenestys                   60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia). 

Yo-tutkintotodistus

 

L/E

 M

C

B

A

Äidinkieli                               

   *

15

12

9

6

3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

 

15

12

9

6

3

Matematiikka, pitkä

**

15

12

9

7

5

Matematiikka, lyhyt

**

10

8

6

4

2

Fysiikan reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Kemian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

Biologian reaalikoe

***

15

12

9

6

3

*  = IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

**  = enintään toinen

*** = enintään yksiTEKNIIKAN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE

Kevään 2017 valintakoe järjestetään torstaina 1.6.2017 ja syksyn valintakoe perjantaina 3.11.2017. 

Tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on luettavissa kaksi viikkoa ennen koetta 18.5.–1.6.2017 välisenä aikana osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe

  • 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe
  • kokeessa mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä
  • kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät
  • laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty
  • kokeessa on saavutettava vähintään 10/40 pistettä hyväksytyn tuloksen saamiseksi
  • valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan
  • koe on kaikille hakijoille sama hakijan pohjakoulutuksesta riippumatta

 

Vanhoja tekniikan valintakokeita löydät täältä.Kemiantekniikan opiskelijatarinat

 

 

     

Houkuttimena hyvä työtilanne

Kokkolan poikana olin kuullut, että kemian alalla on hyvä työtilanne, ja se herättikin alunperin kiinnostukseni alaa kohtaan. Mitä enemmän alasta opin, sitä enemmän se rupesi myös kiinnostamaan. Syitä kiinnostukselle on monia, mutta erityisesti minua kiehtoo alan haasteellisuus. Jokainen päivä on erilainen ja mitä tahansa voi tapahtua!

Centrian opettajien kontaktit yritysmaailmaan ovat todella hyvät, ja opinnoissa onkin tehty tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa. Kokkolassa on paljon kemian alan teollisuutta, ja kaikki opiskeluryhmästämme ovatkin onnistuneet saamaan kesätöitä omalta alalta opintojen ohessa. Tätäkin on varmasti edesauttanut se, että olemme tehneet opintojen aikana erilaisia projekteja yrityksille esimerkiksi prosessin suunnittelun ja konsultoinnin merkeissä. Nämä projektit ovat pakottaneet miettimään koulussa opittuja asioita yritystenkin näkökulmasta. Uskon, että opiskelijoiden kanssa tehty yhteistyö on tuonut myös yrityksille uusia näkökulmia.

Olen ollut alkuvuoden Kokkolan suurteollisuusalueella esimiestehtävissä, ja pidän työstäni todella paljon. Koulussa käydyt teoriaopinnot vastaavat hyvin käytäntöä, ja nyt työelämässä onkin tullut vastaan paljon opinnoista tuttuja asioita. Esimiestehtävistäkin sain esimakua jo opintojen aikana, kun jokainen pääsi vuorollaan toimimaan projekteissa vastuuhenkilönä.

Joni Järvinen, insinööri (AMK)

 

   

Kemia tempaisi mukaansa!

Ammattikoulun jälkeen huomasin, että opiskelemani ala ei ollutkaan oma juttuni. Halusin tehdä jotain muuta ja päätin lähteä opiskelemaan kemiantekniikkaa ammattikorkeakouluun, koska kemia oli kiinnostanut minua jo yläasteella.

Opiskelupaikaksi valitsin Kokkolan, koska paikkakunnalla on paljon kemianteollisuutta ja sitä myöten työllistymismahdollisuuksia. Kokkola on myös opiskelijaystävällinen kaupunki - joka paikkaan pääsee helposti pyörällä tai kävellen.  

Centria-ammattikorkeakoulussa opinnot ovat teorian ja käytännön suhteen tasapainossa. Opintoihin kuuluu teorian lisäksi erilaisia laboratorioharjoituksia ja projektitöitä. Opintojen aikana teimme myös useita teollisuusvierailuja, joissa pääsi tutustumaan monipuolisesti erilaisiin tuotantolaitoksiin.

Keväällä 2015 valmistuin Centria-ammattikorkeakoulusta kemiantekniikan insinööriksi (AMK) ja nyt syksyllä aloitin jatko-opinnot Oulun yliopistossa diplomi-insinööriksi. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä prosessisuunnittelun parissa.

Matias Moilanen, insinööri (AMK)

     

Ilmapiiri teki vaikutuksen!

Olen aina ollut kiinnostunut kemiasta, ja peruskoulun jälkeen tieni kävikin ammattilukioon, josta valmistuin laborantiksi. Kävimme tutustumassa Centria-ammattikorkeakouluun ammattilukiosta, ja tutustumiskierroksen aikana pääsimme kurkistamaan, miltä opinnot kemiantekniikan koulutuksessa näyttävät.

Kiinnostukseni koulua kohtaan heräsi, sillä tunsin Centriassa vallitsevan hyvän ilmapiirin ja pistin merkille modernit opetustilat ja laboratoriot.

Ensivaikutelmani koulusta oli siis erittäin hyvä, ja
tämä ensivaikutelma on osoittautunut oikeaksi aloitettuani opiskeluni. Olemme päässeet opintojen puitteissa vierailemaan mahdollisten tulevien työnantajien luona, kun olemme tehneet tutustumisretkiä kemianteollisuuden tehtaisiin, sellutehtaisiin, panimoihin, tislaamoihin ja laboratorioihin.

Opiskeluryhmästämme jokainen pääsi jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesätöihin omalle alalle, mikä on todella hieno asia. Ryhmässämme vallitsee todella hyvä ilmapiiri, ja viihdymme yhdessä myös vapaa-ajalla. Opiskelijoille on tarjolla runsaasti erilaisia liikuntavuoroja, joihin osallistun aktiivisesti. Kokkola on sopivan kokoinen kaupunki, ja täältä löytyy kaikki tarvittava. Välimatkatkin ovat niin lyhyet, että pyöräillen pääsee liikkumaan sujuvasti.

Vanessa Kinnari

       

Opintojen vastapainoksi opiskelijayhdistystoimintaa

Olin lukenut lukiossa fysiikkaa ja kemiaa, mutta jotenkin kemian lukeminen oli mukavampaa ja ehkä maanläheisempää. Kun tuli hakupapereiden täyttämisen aika, kemiantekniikka tuntui mukavimmalta vaihtoehdolta tulevaksi opiskelualaksi.

Kemiantekniikan puolella opiskelu on ollut mukavaa ja käytännönläheistä. Valinnaisia kursseja on ollut paljon tarjolla ja ennen kaikkea kurssit ovat olleet ajankohtaisia, kuten kaivospuolen kurssit. Koulutusohjelmamme opettajat ovat hyvin ammattitaitoisia ja heiltä saa apua aina kun tarve vaatii.

Opintoihin kuuluvat harjoittelut olen suorittanut Kokkolan alueen prosessiteollisuuden parissa. Mukavimpia kokemuksia koulumaailmasta on ollut opiskelijayhdistyksessä toiminen, sen kautta on tullut paljon tuttuja ja on saanut olla toteuttamassa erilaisia tapahtumia opiskelijoille. Tapahtumia täällä Kokkolassa onkin sitten ollut aikalailla, joten tylsää ei ole ollut vapaa-ajallakaan.

Suurin tulevaisuuden haave liittyy tietysti työmaailmaan.  Jos työpaikkaa ei kuitenkaan löydy, niin jatko-opiskelukin kyllä kiinnostaa.

Kimmo Mantila

     

Tykkään ihan hullun lailla!

Juho Kivelä ja Heikki Väätäjä opiskelevat kemiantekniikkaa kolmatta vuotta, ja vakuuttavat viihtyneensä ammattikorkeakouluopintojen parissa hyvin.

- Ammattikorkeakoulussa kemian käytännönläheisyys korostuu ihan eri tavalla kuin esimerkiksi lukiossa, Heikki toteaa.

- Lukiossa piti vain seurata, kun opettaja teki, mutta täällä pääsee kokeilemaan ja tekemään alaan liittyviä asioita itse. Kun teoria on hallussa, käytännön töihin on helpompi siirtyä.

Juho puolestaan kertoo yllättyneensä käytännönläheisten laboratoriotehtävien määrästä.

- Ensimmäinen opiskeluvuosi painottui lähinnä lukiostakin tuttuun teoriapuoleen, mutta jo toinen vuosi toi tullessaan uutta asiaa.

Kokkolassa on paljon kemian alan teollisuutta, ja hyvät työmarkkinat näkyvät myös opiskelijoiden arjessa.

- Yli 90 prosenttia meidän opiskeluryhmästämme sai viime kesänä alaan liittyvän kesätyöpaikan, arvelee OMG Kokkola Chemicalsin (nyk. Freeport Cobalt) tehtaalle jo toistamiseen työllistynyt Juho.

- Ensimmäinen kesä  OMG:llä meni lähinnä opetellessa, mutta toinen kesä oli jo helpompi ja työstäkin sai enemmän irti. Tämä ala on niin haastava, että yhdessä kesässä ei mitenkään voi oppia kaikkea. Kesätyöt ovat olleet tuotannon töitä ja niitä on paiskittu useammassa vuorossa. Tulevaisuudessa haaveena ovat insinöörin työt ja säännöllinen päivävuoro, Juho kertoo.

Bolidenin tehtaalla työskennellyt Heikki taas on pitänyt vuorotyön tarjoamasta vaihtelevuudesta.

- Tykkään ihan hullun lailla, Heikki virnistää.

Kaverukset kehuvat opetushenkilöstä osaavaksi ja alastaan innostuneeksi.

- Tavoitteena on opintojen aikana kerätä niin kova ammattitaito, että valmistumisen jälkeen kehtaa hyvillä mielin mainostaa itseään insinööriksi, Juho summaa.

Juho Kivelä ja Heikki Väätäjä

 Lisätietoja koulutuksesta:
yliopettaja Staffan Borg,
p. 044 725 0312,
staffan.borg@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut,
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet

Voit hakea koulutukseen täältä. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Centria-ammattikorkeakoulu järjestää keväällä 2017 kolme valmennuskurssia tekniikan alan valintakokeeseen: kaksi Kokkolassa ja yhden Ylivieskassa. Valmennuskurssi on ensisijaisesti suunniteltu ammattikorkeakoulun valintakokeisiin valmistautujille. Kurssille voivat osallistua opiskelijat, jotka tarvitsevat tehokasta kertausta ammattikorkeakoulun tekniikan alan matematiikan, fysiikan ja kemian opinnoissa.

Tavoitteena on saattaa osallistujan matematiikan, fysiikan ja kemian tiedot ja taidot sille tasolle, jota ammattikorkeakoulun tekniikan valintakokeessa edellytetään.

Valmennuskurssi on maksuton Centria-ammattikorkeakouluun ensisijaisesti hakeneille. Muilta peritään 30 euron suuruinen maksu, joka sisältää koulutuksen ja koulutusmateriaalin. Lue lisää Kokkolan ja Ylivieskan kurssiesitteistä:

Tekniikan valmennuskurssi - Kokkola

Tekniikan valmennuskurssi - Ylivieska   
Seuraa meitä somessa: