ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Insinööri (AMK), älykkään automaation muuntokoulutus

 

 • Tutkintonimike: insinööri (AMK)
 • Hakuaika: Haku päättynyt 15.11.2020
 • Koulutus alkaa: 11.1.2021
 • Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 2 vuotta
 • Opetuskieli: suomi
 • Opetusaika: iltaopetus, viikonloppuopetus, päiväopetus
 • Opetustapa: etäopetus
 • Opiskelumuoto: itsenäinen opiskelu, monimuoto-opetus
 • Maksullinen: Ei

  

Tavoite

Älykkään automaation koulutus hakee ratkaisuja teollisuuden automaatiotekniikan osaajapulaan lisä- ja täsmäkouluttamalla uusia osaajia. Tavoite on tuottavuuden parantaminen, automaatio-osaamisen kasvattaminen sekä uusien teknologioiden ja digitalisaation myötä syntyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Edelleen kehitetään innovaatioympäristöjä ja tavoitellaan korkeampaa koulutuksen tasoa. 

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä automaatioalan eri työtehtävissä. Koulutuksessa perehdytään mm. automaation tietotekniikkaan, automaatioverkkoihin, kyberturvallisuuteen, automaatiojärjestelmiin, PLC ja HMI -järjestelmiin, älykkääseen kenttäinstrumentointiin ja väylätekniikkaan, pilvipalveluihin ja teollisuus 4.0, virtuaaliseen käyttöönottoon, digitaalisiin kaksosiin, robotiikkaan ja mobiilirobotiikkaan, ohjelmoinnin perusteisiin ja IOT älykkäässä automaatiossa.

 

Koulutuksen sisältö

Älykkään automaation muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti jo insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille, mutta opiskelijoiksi voidaan valita myös henkilöitä, joilla AMK-tutkinnon suorittamiseen edellytetään 60 opintopistettä laajemmat opinnot. Koulutus kestää tyypillisesti 1-2 vuotta aikaisemmista opinnoista, osaamisesta ja työhistoriasta riippuen. Koulutuksen alussa tehtävä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma määrittelee tarkemmin opiskeluaikaa ja lopullista suorituslaajuutta. Perinteisen insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksen kautta päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Kumpikin korkeakoulu tuo koulutukseen oman erityisosaamisensa älykkään automaation alalta. Opintojaksot voivat olla korkeakoulukohtaisia tai yhteistyössä toteutettuja.

Suoritettavat opintojaksot jakaantuvat pakollisiin ammattiopintoihin ja valinnaisiin ammattiopintoihin. Jokainen opiskelija suorittaa pakolliset opinnot. Valinnaiset ammattiopinnot opiskelija valitsee itse älykkään automaation muuntokoulutuksen opintotarjonnasta.

Opiskelu on monimuotoista. Tällä tarkoitetaan sitä, että opinnot sopivat erilaisissa elämäntilanteissa oleville opiskelijoille ja ne on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Monimuoto-opinnot sisältävät runsaasti verkossa suoritettavia etäopintoja. Opiskelija liittyy etäopintoihin oppimisalustassa ja luennot toteutetaan pääsääntöisesti Teams- tai Zoom -työkalulla. Verkko-opetuksen toteuttamisessa voi olla korkeakoulukohtaisia eroja, mutta teknisesti opinnot ovat saavutettavissa ja suoritettavissa helposti. Verkkoluennoista syntyy myös tallenteet. Opintotarjonnassa on opintoja, jotka suoritetaan ohjatusti tai täysin itsenäisesti verkossa. Joihinkin opintoihin voi kuitenkin liittyä lähiopetusta kampuksilla, joissa opiskelun painopiste on käytännön tehtävissä, kuten ryhmätöissä, projekteissa tai laboratorioharjoituksissa. Opinnot voivat sisältää myös messuja, yritysvierailuja tai tapahtumiin osallistumista.

Opiskelijan oppimista tuetaan opintojen ohjauksella, joka voi olla henkilö- tai ryhmäkohtaista. Myös arviointi ja palaute tukevat opiskelua. Opettajat antavat palautetta opintosuorituksista, kuten harjoitustöistä ja tehtävistä. Opiskelijapalautetta kerätään opintojakso- ja lukukausikohtaisesti. Palaute käsitellään ja siitä annetaan vastapalaute. Koulutuksessa toimii vastuuhenkilö sekä korkeakoulusta riippuen opiskelun tukena voi olla myös tutoropettaja. Ohjauksesta vastaavat henkilöt huolehtivat opintojen etenemisestä ja auttavat opintojen suunnittelussa. Sähköiset opiskeluympäristöt tukevat opintojen ja opetushenkilöstön saavutettavuutta.

Opiskelijalla on vastuu omista opinnoistaan, niiden suunnittelusta ja edistämisestä opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelijalta odotetaan oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja säännöllistä yhteydenpitoa opiskeluun liittyviin tahoihin, kuten omaan ryhmäänsä, opettajiin ja vastuuhenkilöihin.

 

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 - 120 opintopistettä. Koulutus kestää 1-2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Hankkeessa toteutetaan älykkääseen automaatioon suuntautuvaa muuntokoulutus. Koulutuksessa perehdytään mm. automaation tietotekniikkaan, automaatioverkkoihin, kyberturvallisuuteen, automaatiojärjestelmiin, PLC ja HMI -järjestelmiin, älykkääseen kenttäinstrumentointiin ja väylätekniikkaan, pilvipalveluihin ja teollisuus 4.0: n, virtuaaliseen käyttöönottoon, digitaalisiin kaksosiin, robotiikkaan ja mobiilirobotiikkaan, ohjelmoinnin perusteisiin ja IOT älykkäässä automaation aloihin opiskelijan valintojen mukaan.

Hanke toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Mukana olevilla Pohjamaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla on tavoitteena kouluttaa yhteensä noin 50 insinööriä teollisuuden osaamistarpeisiin.

 

Opintojen rakenne

Älykkään automaation muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 op suuntaavia ammattiopintoja soveltuvan insinööri (AMK) tutkinnon jatkoksi.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena. Opintojaksoihin saattaa sisältyä lähipäiviä. Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.

 

Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuvat insinöörit voivat työskennellä asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla.

 

Pätevyys

Muuntokoulutuksessa voidaan Centria-ammattikorkeakoulussa suorittaa insinöörin (AMK) tutkinto seuraavilla aloilla:

 • insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,
 • insinööri (AMK), tuotantotalous
 • insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
 • insinööri (AMK), konetekniikka
 • insinööri (AMK), kemiantekniikka

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutus järjestetään Lapin AMK:n ja Centria AMK:n yhteistyönä. Hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Kansainvälistyminen

Centria-ammattikorkeakoululla on henkilöstö- ja opiskelijavaihtosopimuksia useiden ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistunut insinööri voi hakeutua yliopiston tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoihin.

 

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa

 • vastaavilta opintolinjoilta/koulutusohjelmista suoritettu tekniikan korkeakoulututkinto insinööri (AMK) tai DI – tutkinto
 • vastaavilta opintolinjoilta/koulutusohjelmista suoritettu opisto- / ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto
 • ammattikorkeakouluopintoja suoritettuna vastaavista koulutusohjelmista vähintään 120 opintopistettä
 • ammattikorkeakoulu voi harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakijan, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten

 

Tutkinto tulee olla suoritettu 30.6.2020 mennessä.

 

Näin haet

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Lehtori Hannu Leppälä
hannu.leppala@centria.fi
p. 044 449 2705

Lisätietoja hakemisesta

Centria-ammattikorkeakoulu / Hakijapalvelut
hakijapalvelut@centria.fi
p. 044 725 0081

Seuraa meitä somessa: