ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö
Tutkinto: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 16.3.2022 klo 15.00.

Yhteisöpedagogit ovat arvostavan kohtaamisen ammattilaisia nuorisotyön ja järjestötyön erilaisille kentille sekä yhä moninaisempiin ammatillisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnan eri sektoreilla. Centrian koulutuksessa painotus on kirkon nuorisotyössä.


Yhteisöpedagogi ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta. Hän on aktiivinen, vastuullinen ja yhteisöllinen toimija, joka kehittää toimintaympäristöissään myös erilaisia verkostoitumisen muotoja ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavia. Yhteisöpedagogi tietää yksilön kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä ehkäisevän työn merkityksen ja sovellusmahdollisuudet erityisesti nuorten parissa tehtävässä työssä. 

Yhteisöpedagogi-tutkinnon (210 op) laajuudesta noin 40 op suoritetaan Centria-ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteistyössä tarjoamina opintojaksoina. Ne liittyvät Yleisiin opintoihin ja Yhteisöpedagogin ammatillisiin opintoihin. Humakissa opiskelevat tekevät tutkinnon järjestö- ja nuorisotyön profiilin mukaisesti. Centriassa opiskelevat tekevät tutkinnon, kirkon nuorisotyö, profiilin mukaisesti.

Centrian yhteisöpedagogin opintoihin kuuluvat 90 opintopisteen laajuiset kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden edellyttämät teologiset ja kirkolliset opinnot (Kirkon säädöskokoelma 137). Nämä opinnot kehittävät opiskelijaa samanlaiseksi aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yhteisölliseksi toimijaksi kirkon kasvatustyön toimintaympäristössä kuin yhteisöpedagogikoulutuksen muut opinnot järjestö- ja nuorisotyön ympäristöissä.

Opintopistemäärä ja opintosisällöt, joita opiskelijan tutkintoon vaaditaan, määräytyy AHOT-prosessin perusteella. Tässä prosessissa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi soveltuva työkokemus ja koulutukseen soveltuvat aikaisemmat opinnot sekä muulla tavalla hankittu osaaminen. Opintoaika määräytyy suoritettavaksi jäävien opintopisteiden perusteella. 

 

Verkko-opiskelu

Opinnoissa hyödynnetään pääosin oppimismuotona verkko-opintoja. Verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain Humakin digialustoilla (Moodle) ja Centrian digialustalla (Its Learning) Opiskelija tarvitsee digioppimisympäristöissä opiskelua varten tehokkaan internet-yhteyden, tietokoneen ja mikrofoni-kuulokesetin sekä web-kameran. Yksityiskohtaisempaa tietoa teknisistä vaatimuksista on näkyvillä Centrian ja Humakin verkkosivuilla. Pelkän älypuhelimen varassa tätä koulutusta ei voi suorittaa.

 

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opinnoissa tutkinto on pääosin mahdollista suorittaa työn ohessa. Tähän Monimuotoryhmään valitut opiskelijat opiskelevat soveltuvin osin yhdessä Humakin YP-monimuototutkinnon opiskelijoiden kanssa. Yhteisesti toteutettuja opintojaksoja tulee olemaan noin 40 opintopistettä.  Hakija hakee hakukohteeseen Yhteisöpedagogi (amk) monimuotototeutus Centrian ja Humakin yhteistoteutus.

Pääsääntöisesti vuorovaikutus tapahtuu digitaalisissa oppimisympäristöissä yhteisinä ja alueellisina valmennusryhmätapaamisina, webinaareina, luentoina, verkkokeskusteluina jne. Opinnot rakentuvat sulautuvaksi prosessiksi siten, että opiskelijat suorittavat opintoja itsenäisesti ja yhteisöllisesti. Opintoja suoritetaan lisäksi lähivalmennuksessa Centrian Ylivieskan toimipisteessä, Vierimaantie 7, noin 4-5 kertaa vuodessa, tki-hankkeissa sekä opiskelijan työympäristöissä ja verkostoissa. Osa valmennustapaamisista toteutetaan myös verkossa. On myös mahdollista, että kaikki lähitapaamiset toteutetaan verkossa.

Yhteinen lähiopetus/verkko-opetus tapahtuu lukuvuosina 2021-2022 ja 2022-2023. Sen jälkeen opiskelija opiskelee itsenäisesti ja saa tarvittaessa opettajilta ohjausta opintoihinsa.

 

Uramahdollisuudet

Viimeisimmän yhteisöpedagogien sijoittumisselvityksen mukaan yhteisöpedagogit työllistyvät laajasti työelämän eri sektoreille, monipuolisiin ja ihmisläheisiin tehtäviin.

Centrian yhteisöpedagogikoulutus antaa valmiudet: 

 • Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan
 • nuorten parissa tehtävään työhön erilaisissa toimintaympäristöissä 
 • ammatilliseen järjestötyöhön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen 
 • yhteisötyöhön sekä toimintamuotojen ja -menetelmien kehittämiseen 
 • moniammatilliseen työhön ja verkostomaisen toiminnan edistämiseen erilaisilla kentillä 
 • monikulttuuriseen työhön ja moninaisuuden kohtaamiseen erilaisissa toimintaympäristöissä 


Yhteisöpedagogit toimivat muun muassa:

 • järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisina ja asiantuntijoina kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä 
 • projektipäälliköinä tai projektikoordinaattoreina 
 • suunnittelijoina, kouluttajina ja palveluyrittäjinä
 • järjestöjen asiantuntijoina, kehittäjinä tai toiminnanjohtajina.


Yhteisöpedagogi (AMK) voi toimia erilaisissa lastensuojelun tehtävissä. Tutkinto ei kuitenkaan mahdollista sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoittamaa ammatinharjoittamisoikeutta tai oikeutta käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

 

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoja voidaan suorittaa:  

 1. kansainvälisessä opiskelijavaihdossa Humakin ja Centrian partnerikorkeakouluissa,  
 2. kansainvälisessä harjoittelussa ulkomailla tai kotimaassa monikulttuurissa ympäristöissä,    
 3. intensiiviopintojaksoina, joita järjestetään yhteistyössä ulkomaisten partnerikoulujen kanssa,  
 4. ammattikorkeakoulun yhteisestä ja/tai koulutuskohtaisesta opetustarjonnasta (esim. vieraskielinen opetus),  
 5. muissa kansainvälisissä ja/tai monikulttuurisissa ympäristössä ja hankkeissa sekä kotimaassa että ulkomailla.  

Opiskelijan jo toimiessa/työskennellessä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä voi näitä opintoja voidaan opinnollistaa mahdollisuuksien mukaan. Erilaisiin kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusopintoihin voidaan yhdistää myös opinnäytetyön tekeminen. Tavoitteena on, että kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen syvenee läpi opintojen. Ammatillisissa syvenevissä opinnoissa opiskelija perehtyy myös kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen. Tähän voi luontevasti yhdistää vaihtojakson tai kehittävän harjoittelun ja opinnäytetyön kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet 

Yhteisöpedagogin (AMK) jatko-opintomahdollisuuksia ovat ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Teologian opintoja voi suorittaa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Lisäksi on tarjolla kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opintoja monissa yliopistoissa.

 

 Humanistisen ja kasvatusalan terveydelliset vaatimukset

Yhteisöpedagogi (AMK)

Ammatissa toimiminen edellyttää riittävää psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, keskittymiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalista kompetenssia.  Vastuukysymykset painottuvat yhteisöpedagogin työtehtävissä.

Opiskelijavalinnan esteenä voi olla sellainen psyykkinen sairaus tai toimintakykyyn vaikuttava asia, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen, esim.

 • akuutti, elämään vaikuttava päihdeongelma tai vakava huumeongelma
 • sellainen sosiaalinen pelkotila, joka vaikeuttaa huomattavasti ihmisten kanssa toimimista
 • sellainen psyykkinen sairaus, joka estää opintoihin osallistumisen tai ammatissa toimimisen mm. psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • muu sairaus, joka vaarantaa oman tai muiden opintoihin osallistuvien terveyden tai turvallisuuden

 

Lisätietoa ammattikorkeakouluun.fi sivustolta osoitteesta https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky.Yhteisöpedagogien opiskelijatarinat

Tanja Sabel Centria amk  

Uutta näkökulmaa omaan työhön

Olen tehnyt pitkään työtä lastensuojelussa ja viihdyn työssäni valtavan hyvin. Olin kuitenkin jo pitkään haaveillut jatkokoulutuksesta, kasvusta ja muutoksesta. Kaipasin jotain uutta haastetta, joka antaisi uusia näkökulmia ja puhtia työhön. En halua koskaan suorittaa työtehtäviäni ihmisten parissa rutiinilla, mekaanisesti näkemättä yksilöä ja tämän tarpeita. Haluan kohdata heidät oikeasti. Niinpä olin pitkään etsinyt sopivaa jatkokoulutusmahdollisuutta, mutta mikään ei vaan tuntunut omalta. Oliko se sitten sattumaa vai niin kuin sen itse näen, johdatusta, että eräänä iltana selattuani netistä eri koulutusmahdollisuuksia yhteisöpedagogin koulutus tipahti syliini!

Centria on todella kehittänyt aikuisopinnot nimenomaan aikuisille sopiviksi: yhteisöpedagogin tutkinto on mahdollista suorittaa työn ja perheen ohessa, kunhan motivaatio on kunnossa ja osaa organisoida ajankäyttönsä hyvin! Centria ottaa myös aikuisopiskelijoidensa aiemman osaamisen ja työkokemuksen aidosti huomioon.

Koulutus on antanut uutta näkökulmaa, paljon mietittävää sekä edistänyt yksilöllistä kasvua! Tästä on hyvä lähteä soveltamaan ja tekemään näköisiäni, omaan työympäristööni sopivia juttuja ja oivalluksia. Se, että yhteisöpedagogin opintoihin sisältyy myös kirkollinen pätevyys, oli positiivinen yllätys, joka avaa uusia ovia tulevaisuuteen!

Tanja Sabel

 

 Meillä opettavat


Vesa Nuorva, teologian tohtori ja yhteiskuntatieteiden maisteri

Vesa toimii koulutusalapäällikkönämme ja on työskennellyt Centriassa yliopettajana vuodesta 2004. Sitä ennen hän on ollut seurakuntapappina noin 20 vuotta. Vesa on paneutunut erityisesti teologisiin, eettisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.


Annika Yliniemi, teologian maisteri, sosionomi AMK, nuorisotyönohjaaja

Annika on työskennellyt Centriassa nuorisotyön lehtorina syksystä 2017. Hänen opetuksensa painottuu kirkon nuorisotyön kenttään ja hänellä on päävastuu harjoitteluiden ohjaamisessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kehitysvammaistyön teologina ja pappina sairaalassa.


Emilia Teerikangas, teologian maisteri

Emilia on työskennellyt Centriassa syksystä 2018. Hän opettaa teologisia ja kirkollisia oppiaineita sekä ohjaa harjoitteluja. Aiemmin Emilia on työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa käytännöllisen teologian lehtorina sekä Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa pappina.


Maria Känsäkoski, kasvatustieteen maisteri

Maria on työskennellyt kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden lehtorina ja opinto-ohjaajana Centriassa vuodesta 2008. Tätä ennen hän on työskennellyt Oulun kaupungilla tehden yhteistyötä mm. nuorisotoimen, opetustoimen sekä lukuisten järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.


Sari Virkkala, kasvatustieteen maisteri

Sari on työskennellyt Centriassa lehtorina vuodesta 2003. Aiemmin hän on työskennellyt mm. koulutussuunnittelijana ja yliopistonopettajana Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Sari Järvenpää, yhteiskuntatieteiden maisteri

Sari on työskennellyt lehtorina Centrialla vuodesta 2018. Hän toimii yhteislehtorina yhteisöpedagogi- ja sosionomikoulutuksessa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kasvatusaineiden lehtorina lapsi- ja perhetyön tutkintokoulutuksessa sekä ohjauksen asiantuntijatehtävissä.

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Vesa Nuorva 
p. 044 449 2640 
vesa.nuorva@centria.fi

Lisätietoja valintakokeesta:

opinto-ohjaaja Maria Känsäkoski
p. 044 4492 643 
maria.kansakoski@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 

Yhteisöpedagogiesite 2020-2021

Instagram ja Twitter: @yhteisopedagogi

 Hae koulutukseen tästä

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 


Yhteisöpedagogi lastensuojelussa

Humanistisen ja kasvatusalan yhteisöpedagogikoulutusta tuottavat ammattikorkeakoulut (Centria, Humak ja Xamk) ovat pyytäneet Valviralta lisäselvitystä yhteisöpedagogien kelpoisuuteen toimia lastensuojelutehtävissä.


Ylijohtaja Marja-Liisa Partasen ja lakimies Sanna Hyttisen 15.3.2017 toimittamassa selvityksessä todetaan, että yhteisöpedagogin koulutuksella on edelleen mahdollisuus sijoittua monenlaisiin sosiaalihuollon tehtäviin, mukaan lukien lastensuojelun avo -ja sijaishuolto.

Ohessa tiedote Valviran päätöksestä (Humak, viestintäpäällikkö Jarmo Röksa)

 

Valvira: Yhteisöpedagogi on pätevä työskentelemään lastensuojelussa

Yhteisöpedagogeilla on Valviran mukaan edelleen mahdollisuus sijoittua ja toimia lastensuojelutehtävissä vaikkei nimikettä ole mainittu laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Joissakin kunnissa lakia on tulkittu väärin siten, ettei yhteisöpedagogikoulutuksen omannut voisi toimia lastensuojelun avo- ja sijaishuoltotehtävissä. Valvira oikaisee tämän käsityksen ammattikorkeakouluille 15.3. lähettämässään ja Sosiaali- ja terveysministeriölle tiedoksi antamassaan vastauksessa. Valviran mukaan yhteisöpedagogit voivat työskennellä monenlaisissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä, mukaan lukien lastensuojelun avo- ja sijaishuolto.

 

Yhteisöpedagogeilla on oikeus toimia sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin ei Valviran kirjeen mukaan ole otettu mukaan kaikkia sosiaalihuollon tehtävissä toimimaan oikeutettuja – ainoastaan keskeisiksi katsotut ammattiryhmät. Valvira korostaa, että lain tarkoituksena on ollut uudistaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteita sekä väljentää kelpoisuusehtoja. Ammattinimikettä vaativia tehtäviä ovat ainoastaan palvelutarpeen arvioinnista vastaaminen, omatyöntekijänä toimiminen sekä hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten tekeminen.

Valvira korostaa, että uudessa laissa säädetään vain, millä edellytyksillä henkilö voi saada Valviralta laillistuksen tai nimikesuojauksen kun aiemmassa laissa säädettiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista. Laissa ei siis enää säädetä, kuka on kelpoinen mihinkin sosiaalihuollon tehtävään.

Kelpoisuuslain kumoamisen jälkeen (1.5.2016) kumoutui suuri osa sosiaalihuollon tehtävien kelpoisuusvaatimuksista. Tiettyjä tehtäviä koskevia kelpoisuusvaatimuksia säilytettiin, mutta ne löytyvät yhden lain sijaan useasta eri laista, kuten esim. sosiaalihuoltolaista tai lastensuojelu- ja oppilashuoltolaista. Tehtäväkohtaisia kelpoisuusvaatimuksia on kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin.

Silloin kun tehtävään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys, työnantaja voi valita tehtävään myös muun kuin ammattihenkilölaissa mainitun ammattihenkilön. Valvira korostaa, että kun työnantaja määrittelee tällaisiin tehtäviin vaatimaansa kelpoisuutta, ensisijainen lähtökohta tulisi olla tehtävänkuva ja sen edellyttävä osaaminen, ei henkilön tutkintonimike.

 

Sosiaalihuoltolaki ei rajaa sosiaalihuollon tehtäviä ammattihenkilöiden tekemäksi työksi

Valvira linjaa, että yhteisöpedagogin koulutuksella voi edelleen työskennellä myös lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tehtävissä ja lastensuojelussa jo toimivat yhteisöpedagogit voivat jatkaa tehtävissään, mikäli tehtävä ei edellytä sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeutta tai nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta. Lastensuojelulain 60§:n mukaan riittää, että lastensuojelulaitoksessa on riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä lasten hoitoon ja kasvatukseen nähden.

Lainsäädäntö antaa vain vähän tiukkoja koulutuksellisia rajoituksia sosiaalihuollon tehtävissä toimimiselle. Työnantajilla on varsin laaja oikeus määritellä, millaisien koulutuksen tai pätevyyden omaavaa henkilöstöä ne rekrytoivat sosiaalihuollon tehtäviin – laissa rajoituksia on hyvin vähän.


Seuraa meitä somessa: