Tradenomi (AMK), liiketalous, Kokkola

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 14 / vähintään 7 ensikertalaisille
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy 5.4.2017 klo 15:00

Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia. Yrittäjämäisesti toimivalle yksilölle on tunnusomaista kyky soveltaa tietoja ja taitoja innovatiivisesti, muutosvalmius, palveluosaaminen, verkostojen hallinta sekä kansainvälisyys. Liiketalouden asiantuntija- ja esimiestehtävissä tarvitaan vahvaa ammattiosaamista, laatutietoisuutta, esiintymis-, neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja sekä kirjallista osaamista. Tulevia tehtäviä varten opiskelijoita valmennetaan itseohjautuvuuteen ja luovuuteen sekä kehitetään tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjä. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalle kehittyy laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketaloudellisen osaamisen kokonaisuus. Opiskelija saa hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista. Hän saa valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä oman yritystoiminnan harjoittamiseen. Opiskelijalle kehittyy osaamista yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista ja erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Opiskelija omaksuu yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaa huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassaan.

Osaava henkilöstömme, koulutuksessa vallitseva hyvä yhteishenki ja modernit oppimismenetelmät pitävät opiskelumotivaation korkealla. Opintoja värittävät yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat jalansijaa oman uran kehittämiselle valmistumisen jälkeen.

Opinnot kehittävät yleistä liiketoimintaosaamista, liiketalouden menetelmäosaamista ja liiketalouden syventävää osaamista, joiden yhdistelmänä opiskelijalle kehittyy kyky liiketalouden soveltavaan osaamiseen. Opinnoissa painotetaan sekä ammattiteknisiä tietoja ja taitoja että erilaisia kehittämistaitoja, sosiaalisia taitoja ja viestintätaitoja. Eri osaamislajien, tietojen ja taitojen kehittymisen tuloksena opiskelijasta tulee osaava ja ammattitaitoinen tradenomi.

Syventävissä ammattiopinnoissa painotetaan taloushallinnon ja yritysten taloudellisen ohjauksen teemoja sähköisiä työkaluja hyödyntäen. Voit suunnata osittain opintojasi haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle hyödyntäen koko ammattikorkeakoulun opintojaksotarjontaa, valinnaisilla opinnoilla, työpaikallasi toteutettavilla liiketoiminnan kehittämisprojekteilla, opinnäytetyöllä tai syventävällä harjoittelulla.

Opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkon kautta. Opintoihin sisältyy myös pieni määrä kontaktiopetusosioita, jotka toteutetaan joko arki-iltaisin tai viikonloppuisin (lauantaisin). Näihin osioihin voi pääosin osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Yhteistyö alueen elinkeino- ja työelämän kanssa on kiinteä osa koulutusta erilaisten kehittämistehtävien, harjoittelun ja opinnäytetöiden muodossa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat alueen teollisuuden, kaupan alan ja palveluyritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot. Monimuoto-opiskelijoiden omat työyhteisöt ja verkostot ovat tärkeä osa tätä yhteistyötä. Ammattikorkeakoulun sisäinen yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomi (AMK)-tutkinnon suorittaneet voivat kolme vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen hankittuaan syventää ammatillista osaamistaan jatkamalla opintoja ja suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mm. Centria-ammattikorkeakoulussa. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa Suomessa ja ulkomailla. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on alkanut järjestää Vaasan yliopiston alaisuudessa kauppatieteiden maisteriopintoja. Lisäksi esimerkiksi Oulun yliopistossa on maisteritason erillinen opiskelijavalinta, joka on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään yliopistollisen kandidaatin tai tradenomin tutkinnon.LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO (MONIMUOTOTOTEUTUS)

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe                           70 pistettä

 

VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS

Valintakoe                           70 pistettä

Työkokemus                        30 pistettä

Yhteensä                             100 pistettä

 

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2017 ja syksyn haussa viimeistään

31.12.2017. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse toimittaa hakuaikana. Työtodistusten toimitusohjeet ovat aikataululiitteessä.

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketatyökokemukseksi. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään
yhteishaussa ke 24.5.2017 ja syksyn yhteishaussa ke 1.11.2017 klo 12.00.

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 24.4. -24.5.2017 ja syksyn haussa pe 29.9. - 1.11.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

 

Ennakkoaineisto

Hakijan ohje

Ilmarisen yhteisvastuuraportti 2016

Kostamo, Marttinen & Launonen: Constructing a Research Program to Study Leadership and Passion at Work, 2017

 

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä).
Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä,
jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.


Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.
Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai
haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä
ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). 


Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:


a. Liiketalouden koulutus
b. Pk-yrittäjyyden koulutus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
c. Liiketoiminnan logistiikan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myynnin ja markkinoinnin koulutus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluLisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö, yliopettaja
Marko Ovaskainen
Sähköposti: marko.ovaskainen@centria.fi
Puhelin: 044 725 0435Näin haet

Voit hakea koulutukseen alla olevista linkeistä

 

 

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 Centria-ammattikorkeakoulu järjestää 4.-11. toukokuuta valmennuskurssin liiketalouden valintakokeeseen, joka on 24. toukokuuta.

Valmennuskurssilla käydään läpi liiketalouden valintakokeen ennakkoaineistoa, joka julkaistaan ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 24.4. – 24.5.2017. Osallistujan on hyvä perehtyä ennakkoaineistoon jo ennen valmennuskurssia. Kurssilla harjoitellaan aineistossa esiin tulevien asioiden ymmärtämistä ja kykyä yhdistellä niitä sekä kykyä ilmaista asiat sujuvasti ja loogisesti eli tekemään aineiston perusteella kirjoitelma sekä vastaamaan erilaisiin väittämiin. Myös matemaattisia ja loogisia päättelytehtäviä harjoitellaan.

Lue lisää tästä!   
Seuraa meitä somessa: