ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sosionomi (AMK), Kokkola
Tutkinto: Sosionomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Haku alkaa: 1.9.2021
Haku päättyy: 15.9.2021
Haku päättyy 15.9.2021 klo 15.00

Sosiaaliala työllistää hyvin ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työuralle! Jos pidät ihmisläheisestä työstä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, tämä koulutusohjelma sopii juuri sinulle. Sosionomikoulutuksesta valmistut sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä.

Sosionomiopinnot monimuotototeutuksena Centria-ammattikorkeakoulussa

Useat opiskelijamme työskentelevät opintojen ohessa. Koulutukseen sisältyy myös arkipäivisin järjestettäviä lähiopetuspäiviä. Sosionomikoulutuksen monimuotototeutuksessa lähiopetusta on noin 2–3 arkipäivänä kuukaudessa. Lähiopetuspäivien lisäksi opiskellaan itsenäisesti, ryhmissä ja verkko-opintojen avulla. Kunakin lukuvuonna on harjoittelua 7–10 viikkoa sosiaalialan ohjausympäristöissä. Sosionomiopinnoissa voi syventyä varhaiskasvatuksen tai sosiaaliohjaukseen.

Koulutuksen sisältö

Sosionomin koulutus antaa monipuoliset asiakastyövalmiudet niin varhaiskasvatuksen, perhetyön, nuorten, aikuisten ja vanhustyön alueilla. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä alueella hän haluaa syventää osaamistaan. Ammattitaitoa voi syventää varhaiskasvatuksen tai sosiaaliohjauksen osa-alueilla.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sosionomiopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Irlannissa, Portugalissa, Puolassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista. Kaikilla Centrian ammattikorkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Sosiaalialan monipuoliset työllistymismahdollisuudet

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuvilla sosionomeilla on monipuoliset työllistymismahdollisuudet - työtehtävät voivat vaihdella kasvatuksellisista ja ohjauksellisista asiakastyön tehtävistä esimerkiksi asiakastyön johtamistehtäviin, projekti- ja kehittämistehtäviin tai itsenäiseen yrittäjyyteen. Tehtävät voivat sijoittua julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille. Sosionomit (AMK) ovat työllistyneet mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vanhus-, vammais-, kriminaali-, perhe- ja mielenterveystyön alueille.

Centria-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet muuttuivat 1.9.2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Tulevaisuudessa sosionomiopiskelijat eivät voi enää saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta, vaan nimikkeenä heillä on varhaiskasvatuksen sosionomi. Varhaiskasvatuksen sosionomi on lakiesityksessä erityisesti sosionomeille säädetty uusi ammattinimike.

Centriasta valmistuneita sosionomeja toimii esimerkiksi sosiaaliohjaajina, perheohjaajina, palveluohjaajina, päivätoiminnan ohjaajina, varhaiskasvatuksena sosionomina, työvalmentajina, asiakasneuvojina, toimintakeskuksen johtajina, palvelukodin johtajina tai vastaavina, vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreina, kouluttajina sekä yrittäjinä.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. alueen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymät, yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset sekä alueiden yhdistykset.

 

Jatko-opintomahdollisuuksia sosionomille

Hankittuasi kaksi (2) vuotta alan työkokemusta sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Opiskelua voi jatkaa myös yliopistossa.

 

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa. Ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä. Myös veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana sosiaalialan koulutusohjelmaan.Käytössä olevat valintatavat

       I.          AMK-valintakoe

      II.          Todistusvalinta

 

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT LISÄTIETOA VALINTATAVASTA
Todistusvalinta (ylioppilastutkinto) 6 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen) 6 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys
AMK-valintakoe  13 https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

 

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena 1. - 4.11.2021.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
    ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sosionomiopiskelijoiden tarinat

Eija Laitala Centria amk

 

Opiskelu on ollut tosi mielenkiintoista. Olen aiemmin työskennellyt lähihoitajana, ja sosionomiksi opiskelu on syventävää, hyvin paljon sellaista kuin olin ajatellutkin. Monimuoto-opinnot sopivat hyvin perheellisille, voi suorittaa opintoja joustavasti omaan tahtiin.

Eija Laitala

 

 

Sara Maenpaa Centria amk  

Uutta osaamista voi heti soveltaa omassa työssään!

Olen käynyt lähihoitajakoulun ja sinä aikana aloittanut työskentelyn lastensuojeluyksikössä Ylivieskassa. Lasten ja nuorten parissa työskentely tuntuu omalta, ja on sitä mitä haluan tehdä jatkossakin. Pidin vuoden taukoa opinnoista, jonka jälkeen halusin syventää osaamistani ja hain sosionomin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hain monimuotototeutukseen, jotta pystyn tekemään töitä opiskelujen ohella.

Sosionomiopinnot syventävät sosiaali- ja terveysalaa perusopintoja enemmän. Opintoihin on kuulunut tähän mennessä erilaisia lasten, nuorten ja aikuisten kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. On puhuttu muun muassa tunnesideasioista, ja lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta. Opintoihin kuuluu erilaisia harjoittelujaksoja (asiakastyön harjoittelu, ammatillisten työmenetelmien harjoittelu, kehittämistyön harjoittelu sekä syventävä harjoittelu). Lisäksi teemme kehittämistyön. Toteutuksen voi tehdä esimerkiksi päiväkodissa, lastensuojelussa tai koulumaailmassa – vaihtoehtoja on paljon.

Opinnot toteutuvat siten, että kuukaudessa on kahdesta kolmeen päivää lähiopetusta, minkä lisäksi tulevat tehtävät ja tentit. Koulun ja työn yhdistäminen on omalla tavallaan rankkaa, sillä tehtäviä on paljon. Luokallamme on eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia opiskelijoita - löytyy sekä tämän alan osaajia, että eri aloilta tulevia. On hienoa, että opiskelijoilla on niin erilaiset lähtökohdat. Vaikka olemmekin vähän yhtä aikaa tunneilla, saamme siellä kuitenkin jaettua asioita ja vaihdettuja näkökantoja.

Parasta opinnoissa on, että saa uutta osaamista ja huomaa, että sitä pystyy soveltamaan heti omassa työssään. Alkaa nähdä asioita eri tavalla - se on ehdottomasti parasta. Kannattaa hakea mukaan, opinnoista saa niin paljon laajasti uutta osaamista ja tietoa!

 Sara Mäenpää

 

Mikko Pesonen Centria amk

 

Sosionomin työ on ihmisläheistä

Toimin kymmenen vuotta ensihoitajana, jonka jälkeen halusin kokeilla jotain muuta. Lähdin opiskelemaan sosionomiksi, koska tutkinto mahdollistaa työskentelyn lähellä sydäntäni olevalla lastensuojelualalla. Tällä hetkellä työskentelen perhekodissa.

Olen ollut erittäin tyytyväinen hyvin suunniteltuun opetukseen. Opinnot sisältävät muun muassa lakikursseja, jotka tukevat työtäni perhekodissa todella hyvin. Koulupäivinä käydään yleensä teoriaosuus läpi aamupäivällä ja iltapäivällä on käytännön tehtäviä sekä workshoppeja. On antoisaa, että luokaltamme löytyy sekä nuoria että kokeneempia. Jokainen tuo esiin omanlaisensa näkökulman, kun pohdimme tehtävänantoja yhdessä.

Minusta tuntuu, että jokaisen opiskelijan elämäntilanne otetaan huomioon, eli ymmärretään sekin, etteivät opinnot aina ole ensimmäisellä sijalla. Välillä on haastavaa yhdistää opinnot, perhe ja työ, mutta kyllä se onnistuu, jos vain haluaa.

Voin suositella sosionomin koulutusta jokaiselle, joka pitää ihmisläheisestä työstä! 

Mikko Pesonen

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa beta.opintopolku.fi.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Hae koulutukseen tästä

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - HakukelpoisuusLisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen
p. 044 725 0591
pirjo.forss-pennanen@centria.fi

opinto-ohjaaja, lehtori Sari Järvenpää
p. 040 184 8527
sari.jarvenpaa@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: