Sosionomi (AMK)

Tutkinto: Sosionomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 35 / vähintään 18 ensikertalaisille
Haku alkaa: 15.3.2017
Haku päättyy 5.4.2017 klo 15:00

Jos pidät ihmisläheisestä työstä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, tämä koulutusohjelma sopii juuri sinulle. Sosionomikoulutuksesta valmistut sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä.


Sosiaaliala työllistää hyvin ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työuralle. Sosionomikoulutuksen monimuotototeutuksessa on kuukaudessa 2 -5 arkipäivää läsnäolo-opiskelua, ko. päivien lisäksi opiskellaan itsenäisesti, ryhmissä ja verkko-opintojen avulla. Kunakin lukuvuonna on harjoittelua 7 – 10 viikkoa sosiaalialan ohjausympäristöissä. Sosionomiopinnoissa voi syventyä varhaiskasvatuksen, sosiaaliohjauksen, perhetyön ja lähijohtamisen osaamiseen.


Varhaiskasvatuksen syventävissä opinnoissa opiskelija oppii varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toiminnallisia menetelmiä, yhteistyötä lasten ja heidän perheidensä kanssa, ohjauksen ja kehittämisen taitoja.

Sosiaaliohjauksen syventävissä opinnoissa opiskelija oppii asiakaslähtöisen palvelutarpeen arviointia, aikuissosiaalityötä ja dialogisia työmenetelmiä. Sosionomin työssä korostuvat ohjaukselliset taidot, moniammatillinen verkostyö, henkilöstöhallintoon liittyvä osaaminen, monikulttuurinen työote sekä kehittäminen.

Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet ovat selkeät. Erityisesti syventävät ammattiopinnot suuntaavat keskeisiin sosiaalialan tehtäviin. Sosionomikoulutuksella on jo vuosikymmenten perinteet, mikä näkyy laadukkaina opetussisältöinä. Hyvin toimiva opintojen ohjaus ja jokaisen ryhmän oma tutoropettaja takaavat, että opiskelijat pystytään huomioimaan yksilöinä.

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa ovat esimerkiksi lastentarhanopettaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, projektipäällikkö tai -suunnittelija, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, perhepalveluohjaaja, asumispalveluohjaaja, sosiaalialan yrittäjä

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. peruspalvelukuntayhtymät Kallio, Helmi, Selänne, Kiuru. Perusasteen koulut, järjestöt ja yhdistykset, sosiaalialan yksityiset yritykset.

Opinnoistasi voit saada pätevyyden toimia lastentarhanopettajana, koulukuraattorina, sosiaaliohjaajana ja sosiaalialan yrittäjänä.

Jatko-opintomahdollisuudet:

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit suorittaa Centriassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Opiskelua voi jatkaa myös yliopistossa.

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, ettäopiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa, ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

 

Valintatapa 1: Valintakoe

 

Valintakoe                           70 pistettä

 

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe

 

Vaihtoehto 2 A                 

Koulumenestys                   30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintakoe                           70 pistettä

Yhteensä                            100 pistettä

 

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

  

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
  • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).


Esivalintakoe: 27.4.2017. Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. 

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

  • kevään haun osalta 7.4.2017 klo 15.00 mennessä 

Sähköisen esivalintakokeen voit tehdä myös Centria-ammattikorkeakoulun tiloissa. Ota yhteyttä Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, hakijapalvelut@centria.fi

Valintakoe: 2.6.2017. Soveltuvuuskoe, joka ei vaadi ennakkovalmistautumista. 

 

Tiedot valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löytyvät sosiaali- ja terveysalan vastuuammattikorkeakoulun sivulta: 

http://www.tamk.fi/web/tamk/sosiaali-ja-terveysalan-valintakoeyhteistyo

 

Valintaryhmät ovat seuraavat: 

 

1. valintaryhmä

Barnmorska

Förstavårdare

Ensihoitaja

Hälsovårdare

Kätilö

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö

Sjukskötare

Terveydenhoitaja

 

2. valintaryhmä

Bioanalytiker

Bioanalyytikko

Hammasteknikko

Optometristi

Röntgenhoitaja

Röntgenskötare

Suuhygienisti

 

3. valintaryhmä

Apuvälineteknikko

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Fysioterapeutti

Jalkaterapeutti

Naprapaatti

Osteopaatti

Toimintaterapeutti

 

4. valintaryhmä

Geronomi

Kuntoutuksen ohjaaja

Socionom

Sosionomi

Sosionomi, diakoniatyö

Sosionomi, kirkon nuorisotyö

Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

 

5. valintaryhmä

Estenomi

Estenom

 

 

016

 Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sosionomiopiskelijoiden tarinat

 

 

     

Kiikarissa monipuolinen työkenttä

Ennen sosionomiopintojani olen ehtinyt opiskella jo kaksi ammattia. Media-assistentin opintoja seuranneiden teatteri-ilmaisun ohjaajan opintojen myötä tuli tutuksi Kokkola ja Centria opiskelupaikkana. Sosiaalialan opintojen laajuus selvisi minulle toimiessani Ylivieskassa tuntiopettajana, jolloin opetin sosionomiopiskelijoille teatteri-ilmaisua sekä käsikirjoitin ja ohjasin sosionomin työkentästä kohtauksia opintomessuille. Tällöin tajusin miten laaja sosiaalialan koulutus oikeastaan onkaan ja miten erilaisiin tehtäviin sen suoritettuaan voi työllistyä.

Kokkolan kaupunginteatterissa teatterikuraattorina työskennellessäni pääsin toimimaan erilaisten yhteisöjen kanssa. Näissä yhteisöissä toimimisesta virinnyt kipinä oli minulle lopullinen niitti hakeutua opiskelemaan sosionomiksi. Tulevaisuudessa haluaisinkin tehdä töitä juuri sosiaalialan näkökulmasta, mutta teatteri-ilmaisun ja draaman maailmasta tuttuja toiminnallisia työkaluja käyttäen.

Perhe-elämän, töiden ja opintojen yhdistäminen tuntui opintojen alkaessa haastavalta. Opettajat ovat kuitenkin olleet ymmärtäväisiä ja joustavuutta on löytynyt tarpeen mukaan. Neuvona muille pienten lasten vanhemmille voisin sanoa, että kannattaa pitää koko ajan mielessä tämän kaiken olevan vain väliaikaista ja että opiskeluilla pyritään kuitenkin vaikuttamaan myös perheen tulevaisuuteen. Kannattaa kuitenkin olla armollinen itselleen ja hyväksyä, että kaikki ei välttämättä suju aina suunnitelmien mukaan.

Hanni Rättö, sosionomiopiskelija

 

   

Ihmisläheisiä ammatteja kaksin kappalein

Olen aina tiennyt haluavani työskennellä ihmisläheisessä ammatissa. Valmistuin yhteisöpedagogiksi (AMK) vuonna 2009 ja olen työskennellyt nuoriso-ohjaajana siitä lähtien. Pidän ammatistani ja työstä nuorten kanssa, mutta halusin vielä syventää ja laajentaa osaamistani.

Hain opiskelemaan sosiaalialaa monimuotokoulutuksena, koska halusin mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Se on onnistunut Centriassa todella hyvin. Ensimmäisen vuoden pystyin työskentelemään täysipäiväisesti opiskelujen ohessa, koska työpaikkani on myös Ylivieskassa.

Sen jälkeen otin opintovapaata ja olen pystynyt suorittamaan opintoja nopeammalla tahdilla. Kaikki on sujunut hyvin, eikä päällekkäisyyksiä ole juurikaan ollut. Opettajat ovat olleet joustavia eikä työtaakkakaan ole kasvanut liian suureksi. Opinnot ovat monipuolisia, teemme jonkin verran yritysvierailuja ja melko paljon ryhmätöitä.

Pidän Ylivieskan kampuksesta sen pienen koon ja hyvän ilmapiirin vuoksi. Opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa ja meininki on mukavan rento. Ryhmässämme kaikilla on työ- ja elämänkokemusta takana, meitä on monelta eri alalta ja monen ikäisiä, joten tunneilla keskustelut ovat melkein parasta antia ja opimme toisiltamme paljon.

Suuntaudun sosiaaliohjaukseen, joten työllistymismahdollisuudet ovat melko laajat. Pikkuhiljaa on kuitenkin alkanut hahmottua, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä.

Kirsi Rättyä

 

     

Puusepästä sosionomiksi!

Valmistuin kymmenen vuotta sitten puusepäksi, ja siitä saakka olen työskennellyt teknisillä aloilla. Alan vaihto on toisinaan käynyt mielessä, ja lyhyt pesti perhekodilla vahvisti ajatuksiani - sosiaaliala tuntui omalta jutultani.

Olin kuullut kotikaupungissani toimivasta Centria-ammattikorkeakoulusta hyviä kokemuksia, ja se oli sijaintinsakin puolesta paras paikka minulle. Opettajat ovat joustavia, ja olen voinut suorittaa opintoja haluamassani tahdissa. Ylivieska on hyvä opiskelukaupunki, sillä kulkuyhteydet ovat joka suuntaan loistavat ja palveluita riittää joka makuun.

Opiskeluryhmämme ainoana miehenä olen saanut hyvää kohtelua, mutta toki mukaan mahtuisi enemmänkin miehiä. Sosiaalialalla on pulaa miehistä, joten uskonkin, että valmistumisen jälkeen työllisyysnäkymät ovat hyvät. Syvennän koulutustani sosiaali- ja palveluohjauksen opinnoilla, mutta lopullinen unelmatyöpaikka muotoutunee selkeämmäksi opintojen ja erityisesti erilaisten työharjoittelupaikkojen myötä.

Jussi Saari

 

     

Työtä ihmisten parissa

Ajatus lasten parissa työskentelystä heräsi jo lukiossa. Ylioppilaaksi kirjoitettuani sainkin töitä ryhmäperhepäiväkodeista sekä perheistä. Tehty työ vahvisti käsitystäni siitä, mitä haluan elämässäni tehdä, ja hain Centria-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutukseen. Nyt en kuitenkaan ole lainkaan varma, mitä haluaisin tulevalta ammatiltani, sillä vaihtoehtoja on todella paljon, laidasta laitaan! Ja sehän on vain hyvä asia - voin siis tulevaisuudessa työskennellä monilla eri aloilla.

Sosionomikoulutus on ollut juuri sitä, mitä toivoinkin. Luennot ovat mielenkiintoisia, henkilökunta mahtavaa, puhumattakaan korvaamattomista opiskelukavereista, joiden kanssa pidämme hauskaa tilanteessa kuin tilanteessa. Yhteen hiileen puhaltamalla olemme selvinneet vaikeammistakin haasteista ja uskon, että hyvä yhteishenki kantaa pitkälle.

Mielestäni Ylivieskassa on todella mukava opiskella, enkä ole päivääkään katunut päätöstäni tulla tänne opiskelemaan sosionomiksi! Sitä paitsi, sosionomeille riittää töitä!

Olli Haaraniemi

 

     

Sosionomien työnkuva on tosi mielenkiintoinen!

Olen aina haaveillut työskenteleväni ihmisten parissa, ja etenkin työ lasten ja nuorten keskuudessa on ollut lähellä sydäntäni. Olen toiminut useita vuosia erilaisten lasten ja nuorten kerhojen ohjaajana ja kokemusta on karttunut myös lastentanssin opettamisesta. Lukiossa aloin miettiä sosiaalialan opiskelua, ja käydessämme tutustumassa Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikköön, sain varmuuden siitä, että haluan lähteä opiskelemaan juuri sosionomiksi. Tuota päätöstä en ole katunut päivääkään!

Opiskelu, niin kuin varmasti myös valmistuneen sosionomin työnkuva, on hyvin monipuolista ja mielenkiintoista. Sosiaalialan työntekijöiden työllistymistilanne nyt ja tulevaisuudessa näyttää hyvin lupaavalta, ja useat meistä ensimmäisenkin vuoden opiskelijoista käyvät opiskelun ohessa alan töissä ja moni meistä sai myös kesätyöpaikan ensimmäisen harjoittelujakson kautta.

Koulussamme on hyvä ilmapiiri ja opiskelijakuntamme järjestää mukavasti erilaisia tapahtumia ja ajanvietettä myös vapaa-ajalle.

Elina Linna

 

     

Alavalintaa joutuu monesti selittelemään

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelyä luonnehditaan usein kutsumusammatiksi, ja samalle linjalle kallistuu myös sosionomiksi Ylivieskassa opiskeleva Olli Viikki.

- Sosiaalialalla tehdään paljon töitä heikko-osaisten kanssa ja usein pyritään auttamaan. Palautteen omasta työstään saa heti, ja se on mukavaa. Alavalintaa joutuu melko usein selittelemään, sillä sosiaali- ja terveysala on totutusti naisvaltainen. Olen itse asiassa opiskeluryhmämme ainoa mies, ja usein opiskelukaverit puhuvat ryhmästämme ”me muut ja Olli” –tyylisesti, Olli hymähtää.

Sosiaalialan työtehtävät ovat tulleet Ollille tutuksi jo ennen sosionomiopintojakin, sillä mies on työskennellyt perheensä omistamassa palvelutalossa jo useamman vuoden ajan.

- Olen palvelutalon asiakkaiden apuna jokapäiväisissä asioissa, ja lisäksi osallistun kuntoutukseen ja toiminnan ohjaamiseen.

Olli asuu ja työskentelee kotikunnassaan Vihannissa, joten koulupäivinä ajomatkaa kertyy satakunta kilometriä.

- Autolla sahaaminen ärsyttää välillä, mutta tämä on kuitenkin paras ratkaisu minulle. Koen, että opinnoista on hyötyä työelämässä ja työkokemuksista vastaavissa opinnoissa, kertoo työn ja opiskelun välimaastossa tasapainoileva Olli.

Olli Vikki

 

 Lisätietoja koulutuksesta:

Yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen,
pirjo.forss-pennanen@centria.fi
p. 044 725 0591

Opinto-ohjaaja, lehtori Marja Savolainen
marja.savolainen@centria.fi
p. 044 449 2558

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut, p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet 

Voit hakea koulutukseen täältä. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.   
Seuraa meitä somessa: