Sosionomi (AMK)

Tutkinto: Sosionomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 30
Haku alkaa: 18.3.2020
Haku päättyy: 1.4.2020
Haku päättyy 1.4.2020 klo 15.00

Jos pidät ihmisläheisestä työstä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, tämä koulutusohjelma sopii juuri sinulle. Sosionomikoulutuksesta valmistut sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä.

 

Sosiaaliala työllistää hyvin ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työuralle. Sosionomikoulutuksen monimuotototeutuksessa on kuukaudessa 2 -5 arkipäivää läsnäolo-opiskelua, ko. päivien lisäksi opiskellaan itsenäisesti, ryhmissä ja verkko-opintojen avulla. Kunakin lukuvuonna on harjoittelua 7 – 10 viikkoa sosiaalialan ohjausympäristöissä. Sosionomiopinnoissa voi syventyä varhaiskasvatuksen, sosiaaliohjauksen, perhetyön ja lähijohtamisen osaamiseen.

 

Syventävät opinnot

Varhaiskasvatuksen syventävissä opinnoissa opiskelija oppii varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toiminnallisia menetelmiä, yhteistyötä lasten ja heidän perheidensä kanssa, ohjauksen ja kehittämisen taitoja.

Sosiaaliohjauksen syventävissä opinnoissa opiskelija oppii asiakaslähtöisen palvelutarpeen arviointia, aikuissosiaalityötä ja dialogisia työmenetelmiä. Sosionomin työssä korostuvat ohjaukselliset taidot, moniammatillinen verkostyö, henkilöstöhallintoon liittyvä osaaminen, monikulttuurinen työote sekä kehittäminen.

 

Opintojen sisältö

Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet ovat selkeät. Erityisesti syventävät ammattiopinnot suuntaavat keskeisiin sosiaalialan tehtäviin. Sosionomikoulutuksella on jo vuosikymmenten perinteet, mikä näkyy laadukkaina opetussisältöinä. Hyvin toimiva opintojen ohjaus ja jokaisen ryhmän oma tutoropettaja takaavat, että opiskelijat pystytään huomioimaan yksilöinä.

Opinnoistasi voit saada pätevyyden toimia lastentarhanopettajana, koulukuraattorina, sosiaaliohjaajana ja sosiaalialan yrittäjänä.

 

Sosionomina työelämässä

Tehtävänimikkeitäsi tulevaisuudessa ovat esimerkiksi lastentarhanopettaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, projektipäällikkö tai -suunnittelija, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, perhepalveluohjaaja, asumispalveluohjaaja, sosiaalialan yrittäjä

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. peruspalvelukuntayhtymät Kallio, Helmi, Selänne, Kiuru. Perusasteen koulut, järjestöt ja yhdistykset, sosiaalialan yksityiset yritykset.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit suorittaa Centriassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Opiskelua voi jatkaa myös yliopistossa.

 

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, ettäopiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa, ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä, veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tieto alan terveydellisistä vaatimuksista löytyy ammattikorkeakoulun www-sivuilta ja Opintopolku.fi-palvelusta.

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita
    ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ylläolevat terveydelliset vaatimukset eivät koske kauneudenhoitoalalle hakevia.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.Sosionomiopiskelijoiden tarinat

Sara Maenpaa Centria amk  

Uutta osaamista voi heti soveltaa omassa työssään!

Olen käynyt lähihoitajakoulun ja sinä aikana aloittanut työskentelyn lastensuojeluyksikössä Ylivieskassa. Lasten ja nuorten parissa työskentely tuntuu omalta, ja on sitä mitä haluan tehdä jatkossakin. Pidin vuoden taukoa opinnoista, jonka jälkeen halusin syventää osaamistani ja hain sosionomin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Hain monimuotototeutukseen, jotta pystyn tekemään töitä opiskelujen ohella.

Sosionomiopinnot syventävät sosiaali- ja terveysalaa perusopintoja enemmän. Opintoihin on kuulunut tähän mennessä erilaisia lasten, nuorten ja aikuisten kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. On puhuttu muun muassa tunnesideasioista, ja lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksesta. Opintoihin kuuluu erilaisia harjoittelujaksoja (asiakastyön harjoittelu, ammatillisten työmenetelmien harjoittelu, kehittämistyön harjoittelu sekä syventävä harjoittelu). Lisäksi teemme kehittämistyön. Toteutuksen voi tehdä esimerkiksi päiväkodissa, lastensuojelussa tai koulumaailmassa – vaihtoehtoja on paljon.

Opinnot toteutuvat siten, että kuukaudessa on kahdesta kolmeen päivää lähiopetusta, minkä lisäksi tulevat tehtävät ja tentit. Koulun ja työn yhdistäminen on omalla tavallaan rankkaa, sillä tehtäviä on paljon. Luokallamme on eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia opiskelijoita - löytyy sekä tämän alan osaajia, että eri aloilta tulevia. On hienoa, että opiskelijoilla on niin erilaiset lähtökohdat. Vaikka olemmekin vähän yhtä aikaa tunneilla, saamme siellä kuitenkin jaettua asioita ja vaihdettuja näkökantoja.

Parasta opinnoissa on, että saa uutta osaamista ja huomaa, että sitä pystyy soveltamaan heti omassa työssään. Alkaa nähdä asioita eri tavalla - se on ehdottomasti parasta. Kannattaa hakea mukaan, opinnoista saa niin paljon laajasti uutta osaamista ja tietoa!

 Sara Mäenpää

 

Mikko Pesonen Centria amk

 

Sosionomin työ on ihmisläheistä

Toimin kymmenen vuotta ensihoitajana, jonka jälkeen halusin kokeilla jotain muuta. Lähdin opiskelemaan sosionomiksi, koska tutkinto mahdollistaa työskentelyn lähellä sydäntäni olevalla lastensuojelualalla. Tällä hetkellä työskentelen perhekodissa.

Olen ollut erittäin tyytyväinen hyvin suunniteltuun opetukseen. Opinnot sisältävät muun muassa lakikursseja, jotka tukevat työtäni perhekodissa todella hyvin. Koulupäivinä käydään yleensä teoriaosuus läpi aamupäivällä ja iltapäivällä on käytännön tehtäviä sekä workshoppeja. On antoisaa, että luokaltamme löytyy sekä nuoria että kokeneempia. Jokainen tuo esiin omanlaisensa näkökulman, kun pohdimme tehtävänantoja yhdessä.

Minusta tuntuu, että jokaisen opiskelijan elämäntilanne otetaan huomioon, eli ymmärretään sekin, etteivät opinnot aina ole ensimmäisellä sijalla. Välillä on haastavaa yhdistää opinnot, perhe ja työ, mutta kyllä se onnistuu, jos vain haluaa.

Voin suositella sosionomin koulutusta jokaiselle, joka pitää ihmisläheisestä työstä! 

Mikko Pesonen

 

 

Hanni Rättö Centria amk  

Kiikarissa monipuolinen työkenttä

Ennen sosionomiopintojani olen ehtinyt opiskella jo kaksi ammattia. Media-assistentin opintoja seuranneiden teatteri-ilmaisun ohjaajan opintojen myötä tuli tutuksi Kokkola ja Centria opiskelupaikkana. Sosiaalialan opintojen laajuus selvisi minulle toimiessani Ylivieskassa tuntiopettajana, jolloin opetin sosionomiopiskelijoille teatteri-ilmaisua sekä käsikirjoitin ja ohjasin sosionomin työkentästä kohtauksia opintomessuille. Tällöin tajusin miten laaja sosiaalialan koulutus oikeastaan onkaan ja miten erilaisiin tehtäviin sen suoritettuaan voi työllistyä.

Kokkolan kaupunginteatterissa teatterikuraattorina työskennellessäni pääsin toimimaan erilaisten yhteisöjen kanssa. Näissä yhteisöissä toimimisesta virinnyt kipinä oli minulle lopullinen niitti hakeutua opiskelemaan sosionomiksi. Tulevaisuudessa haluaisinkin tehdä töitä juuri sosiaalialan näkökulmasta, mutta teatteri-ilmaisun ja draaman maailmasta tuttuja toiminnallisia työkaluja käyttäen.

Perhe-elämän, töiden ja opintojen yhdistäminen tuntui opintojen alkaessa haastavalta. Opettajat ovat kuitenkin olleet ymmärtäväisiä ja joustavuutta on löytynyt tarpeen mukaan. Neuvona muille pienten lasten vanhemmille voisin sanoa, että kannattaa pitää koko ajan mielessä tämän kaiken olevan vain väliaikaista ja että opiskeluilla pyritään kuitenkin vaikuttamaan myös perheen tulevaisuuteen. Kannattaa kuitenkin olla armollinen itselleen ja hyväksyä, että kaikki ei välttämättä suju aina suunnitelmien mukaan.

Hanni Rättö

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen
p. 044 725 0591
pirjo.forss-pennanen@centria.fi

opinto-ohjaaja, lehtori Marja Savolainen
p. 044 449 2558
marja.savolainen@centria.fiLisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus


Seuraa meitä somessa: