Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 25
Haku alkaa: 5.9.2018
Haku päättyy: 19.9.2018
Haku päättyy 19.9.2018 klo 15.00

Haluatko päästä lähelle ihmistä ja olla osallisena ihmiselämän eri vaiheissa? Oletko kiinnostunut yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä? Jos pidät ihmisläheisestä työstä tiimin jäsenenä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, sairaanhoitajan koulutus on juuri sinua varten!

 

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

 

Sairaanhoitajaopinnoissa edetään opiskelijalähtöisesti

Centria-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön eri alueilla. Meillä on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet työelämää varten. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko ovat sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamista.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Monimuotototeutuksessa teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena kahtena tai kolmena päivänä viikossa, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä.

Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy aina vähintään 75 opintopisteen verran kokopäiväistä ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelevat neljästä viikosta kymmeneen viikkoon. Opinnäytetyöt ja erilaiset kehittämistehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, vastaava aiempi tutkinto tai terveysalan opistoasteen tutkinto (esimerkiksi sairaanhoitaja).

 

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Ammattiopinnot

  • Hoitotyön ammatillinen perusta
  • Kliininen hoitotyö
  • Syventävissä ammattiopinnoissa (15 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä hoitotyön alueella haluaa osaamistaan syventää.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Sairaanhoitajakoulutuksessa yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Meillä on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Portugalissa, Puolassa, Saksassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Sairaanhoitajana (AMK) työelämässä

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita sairaanhoitajia (AMK) toimii esimerkiksi sairaaloissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä kehittämis- ja projektitehtävissä.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria-ammattikorkeakoulu on mukana myös useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa, ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

 

Sairaanhoitajan (AMK) jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 2018

 

HAKUKELPOISUUS:

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa sosiaali- ja terveysalan ammattillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tai terveysalan opistoasteen tutkinto (esimerkiksi sairaanhoitaja).

 

VALINTATAVAT

 

Centria-ammattikorkeakoulussa ovat käytössä seuraavat valintatavat:

KOULUTUS

ALOITUSPAIKAT/JONO

Monimuotototeutus (suomi)

1

2A

2B

3A

3B

4

Sairaanhoitaja (AMK) Kokkola

 11/25

 10/25

-

 4/25

-

-

 

VALINTATAPA 1: Valintakoe
Valintakoe 70 pistettä


VALINTATAPA 2: Koulumenestys ja valintakoe (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä


VALINTATAPA 3: Todistusvalinta (Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A)
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintatavassa 3 ovat mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat.

 

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (todistusvalinta), sitten valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe). Ammattikorkeakoulut määrittelevät hakukohdekohtaisesti, kuinka monta aloituspaikkaa osoittavat kuhunkin valintatapaan. Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää valintatapaa 3, opiskelijavalinnat pyritään julkaisemaan ennen valintakoepäivää.

 

 

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN PISTEYTYS 2A:

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. 

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) 
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja
  • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

 ESIVALINTAKOE: 11.10.2018

Hakijoilla on tarvittaessa mahdollista suorittaa esivalintakoe Centria-ammattikorkeakoulun kirjastossa (Isokatu 3, Kokkolan kaupunginkirjasto, 2. krs.). Kirjasto aukeaa tasan klo 9.00 ja tiskiltä saa vierailijatunnukset, joilla pääsee kirjautumaan koneelle ja tekemään esivalintakokeen. Ilmoita keskiviikkoon 10.10.2018 mennessä Centria-kirjaston numeroon 040 808 5102, jos haluat tehdä esivalintakokeen kirjaston tiloissa.

Kaikki hakijat osallistuvat esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään koulutusohjelman opetuskielellä, mutta kokeessa voi olla myös muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla on yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Centria-ammattikorkeakoulussa valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lisätietoa esivalintakokeesta löytyy osoitteesta http://soteli.metropolia.fi/. Esivalintakokeen materiaali julkaistaan sivuilla 5.9.2018. 

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena

  • 26.9.2018 kello 15.00 mennessä

 

Esivalintakokeen alin hyväksytty pistemäärä keväällä 2017: 2.2 pistettä

 

VALINTAKOE: 5.-6.11.2018

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Centria-ammattikorkeakoulu ei tee syksyn 2018 yhteishaussa valintakoeyhteistyötä muiden samaan valintakoeryhmään kuuluvien koulutusten kanssa, joten valintakokeen tulos hyväksytään vain Centria-ammattikorkeakoulun koulutukseen. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakoe on soveltuvuuskoe.  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Ammattikorkeakoulu voi halutessaan käyttää valintakokeessan pakollista osiota, joka pitää suorittaa hyväksytysti. 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa kaikkiin hakutoiveena oleviin sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluihin. Erityisjärjestelypyynnöt toimitetaan Centria-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

  • 26.9.2018 kello 15.00 mennessä


Lisätietoja koulutuksesta:

Koulutusalapäällikkö Pirjo Forss-Pennanen,
pirjo.forss-pennanen@centria.fi,
p. 044 725 0591

Lehtori Merja Seppälä,
merja.seppala@centria.fi,
p. 044 725 0562

 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, 
p. 044 725 0081,
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus. 

Matkalla unelma-ammattiin!

Pääsyvaatimuksena monimuotototeutukseen oli lähihoitajan koulutus, eli kaikilta löytyi jo jotain tietoa, eikä opettajien tarvinnut opettaa kaikkea ihan alusta. Ryhmässämme on opiskelijoita ikähaarukalla 19-50 vuotta, eli monenlaista kokemusta löytyy!

 Ryhmässämme on ollut alusta lähtien aivan mahtava yhteishenki! Ensimmäisen vuoden opinnot koostuivat perusopinnoista ja osaamisen päivittämisestä, jonka jälkeen kaikki opiskelijat suuntasivat harjoitteluun.

Opinnot kestävät 3 - 3,5 vuotta ja sinä aikana suoritetaan 7-8 harjoittelua eri paikoissa, kuten terveyskeskuksessa, vuodeosastolla, kirurgisella osastolla ja sisätautien osastolla. Osa harjoittelupaikoista on pakollisia, mutta paikkoja pääsee valitsemaan myös oman mielenkiinnon mukaan. Harjoittelussa ohjaaja toimii opettajana ja opiskelijat pääsevät näkemään, miten osasto ja potilasjärjestelmät toimivat.

Monimuotoisuus sairaanhoitajaopinnoissa tarkoittaa sitä, että meillä on kolme lähiopetuspäivää joka viikko ja niiden välissä itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäivän aikana käydään läpi teoriaa ja osallistutaan niin sanottuihin taitopajoihin, joissa oppii oikeasti. Taitopajoissa opitaan niitä taitoja, joita tullaan tarvitsemaan harjoitteluissa (esim. pistäminen, perushoito, kanylointi, katetrointi). Taitoja harjoitellaan muiden opiskelijoiden ja harjoitusnukkien kanssa.

Olen ollut todella tyytyväinen opintoihini - meillä on niin mahtava porukka ja tiedän, että tulen valmistumaan upeaan ammattiin!

Nina Raitanen

 


Seuraa meitä somessa: