ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sairaanhoitaja (AMK)
Tutkinto: Sairaanhoitaja (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Ei hakua keväällä 2021

Haluatko päästä lähelle ihmistä ja olla osallisena ihmiselämän eri vaiheissa? Oletko kiinnostunut yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä? Jos pidät ihmisläheisestä työstä tiimin jäsenenä, uskallat ottaa vastuuta ja olet aloitteellinen, sairaanhoitajan koulutus on juuri sinua varten!


Sairaanhoitajan työssä
tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteena on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

 

Sairaanhoitajaopinnoissa edetään opiskelijalähtöisesti

Centria-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajan ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön eri alueilla. Meillä on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on erilaisia opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet työelämää varten. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko ovat sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamista.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Monimuotototeutuksessa teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena kahtena tai kolmena päivänä viikossa, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä.

Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy aina vähintään 75 opintopisteen verran kokopäiväistä ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Harjoittelujaksojen pituudet vaihtelevat neljästä viikosta kymmeneen viikkoon. Opinnäytetyöt ja erilaiset kehittämistehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, vastaava aiempi tutkinto tai terveysalan opistoasteen tutkinto (esimerkiksi sairaanhoitaja).

 

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Ammattiopinnot

  • Hoitotyön ammatillinen perusta
  • Kliininen hoitotyö
  • Syventävissä ammattiopinnoissa (15 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä hoitotyön alueella haluaa osaamistaan syventää.


Opinnäytetyö
on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

Harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Sairaanhoitajakoulutuksessa yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Meillä on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Portugalissa, Puolassa, Saksassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa ja monissa muissa maissa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Sairaanhoitajana (AMK) työelämässä

Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneita sairaanhoitajia (AMK) toimii esimerkiksi sairaaloissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä kehittämis- ja projektitehtävissä.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset. Centria-ammattikorkeakoulu on mukana myös useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa, ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

 

Sairaanhoitajan (AMK) jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.

 Käytössä olevat valintatavat


I. AMK-valintakoe

II. Todistusvalinta
 

VALINTATAPA   ALOITUSPAIKAT   LISÄTIETOA VALINTATAVASTA
         
Todistusvalinta (ylioppilastutkinto)   7   https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#yo-pisteytys
         
Todistusvalinta (ammatillinen perustutkinto / suoritettu 1.8.2015 jälkeen)   6   https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#ammatillinen-pisteytys
         
AMK-valintakoe    13   https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

 

Hakukohteessa ei ole käytössä alinta hyväksyttyä pisterajaa (todistusvalinta/AMK-valintakoe) tai kynnysehtoa (todistusvalinta).

Monimuotototeutuksissa aloituspaikoista n. 50 % varataan ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa eikä ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseesta koulutuksesta tai sen jälkeen.AMK-valintakoe 


Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään¿ 1. - 5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 Sairaanhoitajaopiskelijoiden tarinat

Kyösti Rehunen Centria AMK

Antoisaa monimuoto-opiskelua

Olen Rehusen Kyösti ja opiskelen ensimmäistä vuotta sairaanhoitajaksi monimuotokoulutuksessa. Käytännössä tämä monimuoto-opiskelu tarkoittaa sitä, että voin opiskelun ohella tehdä töitä. Meillä on lähiopetusta vaihdellen muutamana päivänä viikossa.

Olen aiemmalta ammatiltani lähihoitaja, joten asiat ovat melko tuttuja, mutta olen toisaalta näissä opinnoissa päässyt syventämään sitä aiemmin oppimaani.

Olemme ensimmäisenä vuonna opiskelleet ihmisen terveyttä, vanhustyötä, ja ihan perustaitoja, kuten viestintää, englannin kieltä, ammattisanastoa. Opinnot lähtevät perusteista, joten lukiopohjaltakin voi lähteä opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Ensimmäisen vuoden harjoittelu on perusterveydenhuollon harjoittelu – itse suoritin sen terveyskeskuksen vastaanotolla. Opiskelukavereista osa suoritti sen vanhustenhuollossa ja osa keskussairaalan osastoilla.

Meidän opiskelijaryhmä on hyvin mielenkiintoinen – me ollaan niin sanottuja aikuisopiskelijoita, monessa eri elämäntilanteessa, ja se on ollut hyvin antoisaa meille kaikille.

Centria mahdollistaa Terve Afrikka -verkoston kautta vaihdon Ugandaan ja Keniaan. Lähden sinne helmikuussa kolmeksi kuukaudeksi suorittamaan kirurgian ja sisätautien harjoittelut. Mielenkiinnolla lähden sinne!

Kannustan kaikkia niitä, jotka harkitsevat monimuotokoulutukseen hakemista. Etenkin niitä, jotka ovat ennestään lähihoitajia, koska tämä antaa niin paljon suuremmat eväät. Kannustan myös niitä, joilla ei ole hoiva-alan kokemusta, sillä tämä on niin kokonaisvaltainen ala − suosittelen!

Kyösti Rehunen

 

 

Nina Centria amk

 

Matkalla unelma-ammattiin!

Pääsyvaatimuksena monimuotototeutukseen oli lähihoitajan koulutus, eli kaikilta löytyi jo jotain tietoa, eikä opettajien tarvinnut opettaa kaikkea ihan alusta. Ryhmässämme on opiskelijoita ikähaarukalla 19-50 vuotta, eli monenlaista kokemusta löytyy!

 Ryhmässämme on ollut alusta lähtien aivan mahtava yhteishenki! Ensimmäisen vuoden opinnot koostuivat perusopinnoista ja osaamisen päivittämisestä, jonka jälkeen kaikki opiskelijat suuntasivat harjoitteluun.

Opinnot kestävät 3 - 3,5 vuotta ja sinä aikana suoritetaan 7-8 harjoittelua eri paikoissa, kuten terveyskeskuksessa, vuodeosastolla, kirurgisella osastolla ja sisätautien osastolla. Osa harjoittelupaikoista on pakollisia, mutta paikkoja pääsee valitsemaan myös oman mielenkiinnon mukaan. Harjoittelussa ohjaaja toimii opettajana ja opiskelijat pääsevät näkemään, miten osasto ja potilasjärjestelmät toimivat.

Monimuotoisuus sairaanhoitajaopinnoissa tarkoittaa sitä, että meillä on kolme lähiopetuspäivää joka viikko ja niiden välissä itsenäistä opiskelua. Lähiopetuspäivän aikana käydään läpi teoriaa ja osallistutaan niin sanottuihin taitopajoihin, joissa oppii oikeasti. Taitopajoissa opitaan niitä taitoja, joita tullaan tarvitsemaan harjoitteluissa (esim. pistäminen, perushoito, kanylointi, katetrointi). Taitoja harjoitellaan muiden opiskelijoiden ja harjoitusnukkien kanssa.

Olen ollut todella tyytyväinen opintoihini - meillä on niin mahtava porukka ja tiedän, että tulen valmistumaan upeaan ammattiin!

Nina Raitanen

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Timo Kinnunen
p. 044 725 0576
timo.kinnunen@centria.fi 
 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fiNäin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: