Tradenomi (AMK), liiketalous, Ylivieska

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 27
Haku alkaa: 5.9.2018
Haku päättyy: 19.9.2018
Haku päättyy 19.9.2018 klo 15.00

Haaveiletko bisnesurasta? Tahtoisitko oppia markkinoimaan ja myymään? Pidätkö numeroista ja kiinnostavatko talousluvut? Haluaisitko oppia johtamaan ihmisiä ja asioita? Onko tavoitteenasi oma yritys tai bisneksen pyörittäminen verkossa? Kiinnostaako yrityksen riskien hallinta? Tahtoisitko oppia ohjaamaan tulevaisuuden yrityksen toimintoja, tai hankkia koulutuksen, jolla voi hakeutua erilaisiin työtehtäviin?

Jos vastasit myöntävästi edes yhteen kysymykseen, liiketalouden koulutuksemme on juuri sinua varten!

 


Tradenomiopiskelijamme saa valmiude
t ymmärtää muuttuvaa bisnesmaailmaa ja menestyä erilaisissa liike-elämän ja talouden tehtävissä. Opinnot kerryttävät sekä liiketalouden asiaosaamista että menetelmäosaamista ja bisneksessä tarvittavien työkalujen hallintaa. Opinnoissa painotetaan kehittämisosaamista, sosiaalista osaamista sekä henkilökohtaista kasvua liiketalouden ammattilaiseksi ja asiantuntijaksi.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Monimuotototeutuksessa opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetusta, joka toteutetaan verkkoluentoina, -tapaamisina ja lähiopetuksena.

• Verkkoluentoja ja -tapaamisia pidetään arki-iltaisin
• Lähiopetuspäivät pidetään lauantaisin

Lähiopetuspäiviin voi osittain osallistua myös etänä verkon kautta.

Tärkeitä osia tutkinnossa ovat käytännön työtehtävissä suoritettava harjoittelu ja opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jossa pääset näyttämään omaa osaamistasi. Mikäli olet työssäkäyvä, voit suorittaa harjoittelun omassa työpaikassasi. Opintoihin sisältyy myös tulevaisuuden liike-elämässä menestymistä tukevia kieli- ja viestintäopintoja. Koulutuksen toteutus on rakennettu kehittämään sekä liiketalouden asiaosaamista että hyödyllisiä kehittämistaitoja, sosiaalisia taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia.

 

Centrian monipuolipuoliset tradenomiopinnot

Opintojen sisältöjä kehitetään jatkuvasti työelämän ja bisneksen muuttuvat tarpeet huomioiden. Opintojen kehittämisessä hyödynnetään työelämän asiantuntijoita, joiden kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua osaamistarpeista. Painotamme koulutuksessa hyvää yhteishenkeä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä pitääksemme opiskelumotivaation korkealla.

Liiketalouden koulutuksemme opetushenkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaamiseltaan korkeatasoista. Opettajilla on tyypillisesti yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet. Olemme saaneet kiitosta siitä, että pyrimme ohjaamaan opiskelijoitamme mahdollisimman yksilöllisesti ja olemaan helposti tavoitettavia ja lähestyttäviä.

 

Opiskelijoillemme kehittyy Centrian tradenomikoulutuksessa laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketalouden osaamisen kokonaisuus.

 

Syventävät opinnot vievät ammattitaidon seuraavalle tasolle

Syventävät opinnot tarjoavat erityisosaamista ja valmentavat soveltamaan osaamista käytäntöön. Painotukset ovat markkinoinnissa, taloushallinnossa ja johtamisessa.

Voit suunnata opintojasi haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle hyödyntämällä koko ammattikorkeakoulun ja muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksotarjontaa, valinnaisilla opinnoilla, mahdollisilla kehitysprojekteilla, opinnäytetyöllä ja harjoittelulla.

  

Tradenomina (AMK) työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Tutkinnon vahvuus ovatkin monipuoliset työllistymismahdollisuudet, eli tradenomit eivät valmistu vain tiettyyn tehtävään tai ammattiin. Tutkinnon monimuotoinen oppiminen tarjoaa lukuisia eri mahdollisuuksia. Suurin osa valmistuneista työskentelee yksityisissä yrityksissä erilaisissa liiketaloudellisissa tehtävissä. Myös julkissektorin työpaikoissa on kysyntää tradenomeille. Tehtävät vaihtelevat käytännön suorittavista tehtävistä päällikkötason ja aina ylimmän johdon tehtäviin. Tradenomeja työskentelee monilla eri tehtävänimikkeillä esim. myynti- ja markkinointitehtävissä, taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävissä sekä kehitystehtävissä. Osa tradenomeista haluaa perustaa myös oman yrityksen, mistä meillä on hyviä esimerkkejä. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat opintojensa aikana kannustusta ja tukea oman liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, verkkotiedottaja, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, taloussuunnittelija, talouspäällikkö, kirjanpitäjä, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö ja vientisihteeri.


Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa Suomessa ja ulkomailla.

 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (monimuotototeutus)


Hakijat voidaan valita kahdella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE, Valintakoe 70 pistettä
VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS: Valintakoe 70 pistettä, Työkokemus 30 pistettä, Yhteensä 100 pistettä

Aloituspaikoista puolet täytetään valintatavan 1 ja puolet valintatavan 4 perusteella. 

Valintavoista täytetään ensin valintatapa 4 ja sitten valintatapa 1.

 

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2018 ja syksyn haussa viimeistään 31.12.2018. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse pääsääntöisesti toimittaa hakuaikana. Työtodistusten toimitusohjeet ovat aikataululiitteessä. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksiYrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

 

Valintakoe

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa ke 23.5.2018 ja syksyn yhteishaussa ke 31.10.2018 klo 12.00. Syksyn yhteishaussa liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksytään myös liiketalouden päivätoteutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 20.4. - 23.5.2018 ja syksyn haussa pe 28.9. - 31.10.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

  1. Liiketalouden koulutus
  2. Pk-yrittäjyyden koulutus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  3. Liiketoiminnan logistiikan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu


Liiketalouden monimuotototeutusten valtakunnallinen valintakoe 


Valintakoekutsut lähetetään aikaisintaan 19.10.
 

ke 31.10.2018 klo 12.00

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla syksyn haussa pe 28.9. - 31.10.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Syksyn yhteishaussa liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksytään myös liiketalouden päivätoteutuksen valintakoetulos.

Tiedot syksyn 2018 yhteishaussa valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löytyvät:

http://www.haaga-helia.fi/fi/ammattikorkeakoulujen-tradenomitutkintoon-johtavien-koulutusten-valintakoeyhteistyo-syksyn-2018Liiketalouden valtakunnallisen kokeen esimerkkitehtäviä

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallisessa valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu, väittämät sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavat tehtävät. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoihin, jotka julkaistaan verkossa. Alla olevat tehtävät ovat esimerkkejä kevään 2017 valintakokeesta. Esimerkkitehtävät helpottavat hakijaa valintakokeeseen valmistautumisessa.

Esimerkkejä väittämistä:

Hakija on tutustunut ennakkoaineistoihin ja vastaa väittämiin niiden pohjalta. Hakija ottaa kantaa jokaiseen väittämään merkitsemällä onko väittämä oikein vai väärin. Jokaisen väittämän oikein merkitystä vastauksesta annetaan +1 piste, väärin merkitystä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä.

Väittämät perustuvat Ilmarisen julkaisemaan Yritysvastuu 2016 -raporttiin.

  1. Sijoitusstrategiansa mukaisesti Ilmarinen jatkoi sijoitustensa hajauttamista. (Oikein)
  2. Vastuullisuuden megatrendit on otettu huomioon Ilmarisen yritysvastuun osa-alueita määriteltäessä. (Oikein)
  3. Moni Ilmarisen eläkeasiakas hakee eläkettä vain kerran elämässään. (Oikein)
  4. Wauhdittamo-innovointiprosessin toisessa vaiheessa vain Ilmarisen oma henkilöstö pääsee kehittämään palveluita. (Väärin)
  5. Ilmarinen rahoittaa oman toimintansa työeläkevakuutusmaksuun sisältyvällä hoitokustannusosalla. (Oikein)

 

Esimerkkejä loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävistä

Suurin osa valintakokeen matematiikan tehtävistä on prosenttilaskutehtäviä. Prosenttilaskua voi kerrata lukion lyhyen matematiikan talousmatematiikan kurssikirjasta (ei koko kurssia vaan lähinnä prosenttilasku). Myös kaikissa merkonomeille tarkoitetuissa matematiikan kirjoissa käydään prosenttilaskut läpi hyvin kattavasti. Kirjoja löytyy kaikista kirjastoista.

Valintakokeessa on kymmenen matematiikan monivalintakysymyksestä. Jokaisessa tehtävässä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, väärästä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta.

 

Alla on esimerkkejä valintakoetehtävistä kevään 2017 valintakokeesta:

Matkan hintaa korotettiin ensin hotellihintojen kallistuessa 15 % ja myöhemmin öljyn hinnasta johtuen 10 %. Mikä on uusi hinta, kun alkuperäinen oli 400 €?
a) 410 €
b) 460 €
c) 500 €
d) 506 € (oikein)

Piensijoittaja osti erään yhtiön osakkeita. Ne menettivät arvostaan ensimmäisen kuukauden aikana kahdeksasosan ja seuraavan kuukauden aikana vielä seitsemäsosan arvostaan. Kuinka paljon osakkeiden arvosta oli jäljellä kahden kuukauden kuluttua?
a) 1/56
b) 26,8 %
c) 73,2 %
d) 75,0 % (oikein)

 

Esimerkki kirjoitelmatehtävästä

Kirjoita asiatyylinen suomenkielinen tiivistelmä alla annetusta aiheesta. Vastauksen pitää perustua ennakkoaineistoon kuuluvaan Ilmarisen julkaisemaan Yritysvastuu 2016 -raporttiin alla esitetyllä tavalla.

Tuo tekstissäsi esille aiheeseen liittyvä keskeinen sisältö (pääkohdat, alakohdat, konkreettiset esimerkit). Käytä täydellisiä virkkeitä. Älä käytä luettelotyyliä. Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen ja käsialan selkeyteen. Kirjoita kirjoitelma erilliselle vastauslomakkeelle. Tekstin pitää mahtua viivoitettuun tilaan.

AIHE: Raportin mukaan yksi Ilmarisen yritysvastuun olennaisista näkökulmista on paras asiakaskokemus. Selitä raportin parasta asiakaskokemusta koskevan luvun perusteella, millaisia palveluja Ilmarinen tarjoaa työurien pidentämiseksi ja miten hyvin Ilmarinen onnistui näissä palveluissa vuonna 2016.Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

yliopettaja Pekka Paajanen
p. 044 449 2660
pekka.paajanen@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.


Seuraa meitä somessa: