Tradenomi (AMK), liiketalous, Pietarsaari

Tutkinto: Tradenomi (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Campus Allegro, Pietarsaari
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 5.9.2018
Haku päättyy: 19.9.2018
Haku päättyy 19.9.2018 klo 15.00

Liiketalouden koulutuksen tavoitteet ovat työelämälähtöisiä ja yrittäjämäiseen toimintatapaan valmentavia. Yrittäjämäisesti toimivalla henkilöllä on kyky soveltaa tietoja ja taitoja innovatiivisesti, muutosvalmiutta, palveluosaamista, verkostoitumistaitoja sekä kansainvälisyyttä. 

Tulevia tehtäviä varten opiskelijoita valmennetaan itseohjautuvuuteen ja luovuuteen, sekä kehitetään tiedonhankinta-, analysointi- ja ongelmanratkaisukykyjä. Työelämän kansainvälistyminen edellyttää myös hyvää kielitaitoa sekä erilaisten kulttuurien tuntemusta. 

 

Valmiudet monipuoliseen liiketalouden osaamiseen

Opiskelijoillemme kehittyy laaja-alainen, monipuolinen ja käytännönläheinen liiketalouden osaamisen kokonaisuus. Centrian opiskelijana saat hyvän kokonaiskuvan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä prosesseista: valmiuksia erilaisiin kaupan alan, teollisuuden, palveluyritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin, sekä oman yritystoiminnan harjoittamiseen.

Osaamista kertyy yrittäjyydestä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja laskentatoimesta, viestinnästä, kielistä ja liiketoimintakulttuureista, sekä erilaisista liiketoimintaa tukevista menetelmistä ja välineistä. Opiskelijamme omaksuu yhteiskuntavastuullisen tavan ajatella ja osaa huomioida kestävän kehityksen ja turvallisuuden näkökulmat toiminnassaan.

Centrian osaava henkilöstö, koulutuksessa vallitseva hyvä yhteishenki ja modernit oppimismenetelmät pitävät opiskelumotivaation korkealla. Opintoja värittävät yrittäjämäinen toimintatapa ja hyvät työelämäyhteydet luovat jalansijaa oman uran kehittämiselle valmistumisen jälkeen.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Opinnot kehittävät yleistä liiketoimintaosaamista, liiketalouden menetelmäosaamista ja liiketalouden syventävää osaamista. Opinnoissa painotetaan sekä ammattiteknisiä tietoja ja taitoja, että erilaisia kehittämis- ja viestintätaitoja. Opetus tapahtuu osittain kielikylpymenetelmällä ruotsin- ja englanninkielellä, mikä parantaa opiskelijoidemme kielitaitoa.

Monimuotototeutuksessa opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti verkossa. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetusta, joka toteutetaan arki-iltaisin tai lauantaisin. Kontaktiopetukseen voi osallistua osittain myös etänä verkon kautta.

 

Syventävät opinnot painottuvat kansainväliseen kauppaan

Syventävien opintojen painopistealue on kansainvälisessä kaupassa. Opiskelijamme osaa luoda, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita, sekä kehittää yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti monikulttuurisessa ympäristössä.

Opintoja voi suunnata haluamalleen liiketoiminnan osa-alueelle hyödyntämällä koko ammattikorkeakoulun ja muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksotarjontaa, valinnaisilla opinnoilla, mahdollisilla kehitysprojekteilla, opinnäytetyöllä ja harjoittelulla. 

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän. Opinnäytetyö tehdään yleensä yritysten tai muiden organisaatioiden todellisiin tarpeisiin kytkeytyen yksin tai parityönä. Opinnäytetöitä on luettavissa Theseus-verkkokirjastossa: www.theseus.fi.

 

Tradenomina työelämässä

Tradenomin tutkinto antaa valmiuksia sijoittua moniin erityyppisiin tehtäviin. Opiskelu antaa hyvät valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. 

Tehtävänimikkeitä tulevaisuudessa voivat olla esimerkiksi asiakasyhteyspäällikkö, mainonnan suunnittelija, markkinointiassistentti, tiedottaja, verkkotiedottaja, viestintäassistentti, markkinointipäällikkö, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, tuotepäällikkö, projektisihteeri, projektipäällikkö, henkilöstösihteeri, henkilöstöpäällikkö ja vienti/tuontisihteeri.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Centria on Suomen kansainvälisimpiä korkeakouluja. Meillä on lähes 130 yhteistyökumppania ympäri maailmaa ja jopa viidennes opiskelijoistamme tulee ulkomailta. Ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat, vierailevat luennoitsijat, englanninkieliset koulutusohjelmat ja opintojaksot sekä lyhyet opintovierailut ulkomaille kansainvälistävät mukavasti centrialaisten arkea. Kotikansainvälistymisen lisäksi tarjoamme myös erinomaiset mahdollisuudet saada kansainvälisiä kokemuksia osallistumalla vaihtoon tai harjoitteluun ulkomailla.

  

Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kolme vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. 

 


LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO (MONIMUOTOTOTEUTUS)


Hakijat voidaan valita kahdella eri tavalla:
VALINTATAPA 1: VALINTAKOE, Valintakoe 70 pistettä
VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS: Valintakoe 70 pistettä, Työkokemus 30 pistettä, Yhteensä 100 pistettä

Aloituspaikoista puolet täytetään valintatavan 1 ja puolet valintatavan 4 perusteella. 

Valintavoista täytetään ensin valintatapa 4 ja sitten valintatapa 1.

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2018 ja syksyn haussa viimeistään 31.12.2018. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus, ja joka tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksia ei tarvitse pääsääntöisesti toimittaa hakuaikana. Työtodistusten toimitusohjeet ovat aikataululiitteessä. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksiYrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Valintakoe

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa ke 23.5.2018 ja syksyn yhteishaussa ke 31.10.2018 klo 12.00. Syksyn yhteishaussa liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksytään myös liiketalouden päivätoteutuksen valintakoetulos. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 20.4. - 23.5.2018 ja syksyn haussa pe 28.9. - 31.10.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

  1. Liiketalouden koulutus
  2. Pk-yrittäjyyden koulutus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  3. Liiketoiminnan logistiikan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu


LIIKETALOUDEN MONIMUOTOTOTEUTUSTEN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 


Valintakoekutsut lähetetään aikaisintaan 19.10.

 

ke 31.10.2018 klo 12.00

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.). Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla syksyn haussa pe 28.9. - 31.10.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Syksyn yhteishaussa liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksytään myös liiketalouden päivätoteutuksen valintakoetulos.

Tiedot syksyn 2018 yhteishaussa valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista löytyvät:

http://www.haaga-helia.fi/fi/ammattikorkeakoulujen-tradenomitutkintoon-johtavien-koulutusten-valintakoeyhteistyo-syksyn-2018LIIKETALOUDEN VALTAKUNNALLISEN KOKEEN ESIMERKKITEHTÄVIÄ

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallisessa valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu, väittämät sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaavat tehtävät. Valintakoe perustuu ennakkoaineistoihin, jotka julkaistaan verkossa. Alla olevat tehtävät ovat esimerkkejä kevään 2017 valintakokeesta. Esimerkkitehtävät helpottavat hakijaa valintakokeeseen valmistautumisessa.

Esimerkkejä väittämistä:

Hakija on tutustunut ennakkoaineistoihin ja vastaa väittämiin niiden pohjalta. Hakija ottaa kantaa jokaiseen väittämään merkitsemällä onko väittämä oikein vai väärin. Jokaisen väittämän oikein merkitystä vastauksesta annetaan +1 piste, väärin merkitystä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä.

Väittämät perustuvat Ilmarisen julkaisemaan Yritysvastuu 2016 -raporttiin.

  1. Sijoitusstrategiansa mukaisesti Ilmarinen jatkoi sijoitustensa hajauttamista. (Oikein)
  2. Vastuullisuuden megatrendit on otettu huomioon Ilmarisen yritysvastuun osa-alueita määriteltäessä. (Oikein)
  3. Moni Ilmarisen eläkeasiakas hakee eläkettä vain kerran elämässään. (Oikein)
  4. Wauhdittamo-innovointiprosessin toisessa vaiheessa vain Ilmarisen oma henkilöstö pääsee kehittämään palveluita. (Väärin)
  5. Ilmarinen rahoittaa oman toimintansa työeläkevakuutusmaksuun sisältyvällä hoitokustannusosalla. (Oikein)

Esimerkkejä loogisen päättelyn ja matematiikan tehtävistä

Suurin osa valintakokeen matematiikan tehtävistä on prosenttilaskutehtäviä. Prosenttilaskua voi kerrata lukion lyhyen matematiikan talousmatematiikan kurssikirjasta (ei koko kurssia vaan lähinnä prosenttilasku). Myös kaikissa merkonomeille tarkoitetuissa matematiikan kirjoissa käydään prosenttilaskut läpi hyvin kattavasti. Kirjoja löytyy kaikista kirjastoista.

Valintakokeessa on kymmenen matematiikan monivalintakysymyksestä. Jokaisessa tehtävässä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. Oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, väärästä -0,5 pistettä ja vastaamatta jättämisestä 0 pistettä. Kokeessa ei saa käyttää laskinta.

Alla on esimerkkejä valintakoetehtävistä kevään 2017 valintakokeesta:

Matkan hintaa korotettiin ensin hotellihintojen kallistuessa 15 % ja myöhemmin öljyn hinnasta johtuen 10 %. Mikä on uusi hinta, kun alkuperäinen oli 400 €? 
a) 410 € 
b) 460 € 
c) 500 € 
d) 506 € (oikein)

Piensijoittaja osti erään yhtiön osakkeita. Ne menettivät arvostaan ensimmäisen kuukauden aikana kahdeksasosan ja seuraavan kuukauden aikana vielä seitsemäsosan arvostaan. Kuinka paljon osakkeiden arvosta oli jäljellä kahden kuukauden kuluttua? 
a) 1/56 
b) 26,8 % 
c) 73,2 % 
d) 75,0 % (oikein)

Esimerkki kirjoitelmatehtävästä

Kirjoita asiatyylinen suomenkielinen tiivistelmä alla annetusta aiheesta. Vastauksen pitää perustua ennakkoaineistoon kuuluvaan Ilmarisen julkaisemaan Yritysvastuu 2016 -raporttiin alla esitetyllä tavalla. 

Tuo tekstissäsi esille aiheeseen liittyvä keskeinen sisältö (pääkohdat, alakohdat, konkreettiset esimerkit). Käytä täydellisiä virkkeitä. Älä käytä luettelotyyliä. Kiinnitä huomiota oikeinkirjoitukseen ja käsialan selkeyteen. Kirjoita kirjoitelma erilliselle vastauslomakkeelle. Tekstin pitää mahtua viivoitettuun tilaan. 

AIHE: Raportin mukaan yksi Ilmarisen yritysvastuun olennaisista näkökulmista on paras asiakaskokemus. Selitä raportin parasta asiakaskokemusta koskevan luvun perusteella, millaisia palveluja Ilmarinen tarjoaa työurien pidentämiseksi ja miten hyvin Ilmarinen onnistui näissä palveluissa vuonna 2016.Lisätietoja koulutuksesta:

Lehtori Sara Åhman
p. 040 729 9973

sara.ahman@centria.fi


Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, 
p. 044 725 0081, 
hakijapalvelut@centria.fi

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 Tradenom (YH), företagsekonomi, Jakobstad

Den utbildning som utförs är en företagsekonomisk yrkeshögskoleutbildning med examensbenämningen tradenomi (AMK). Utbildningen förverkligas genom flerformsstudier och omfattar 210 studiepoäng (cirka 3,5 år). Utbildningen består av grundstudier, ämnesstudier, fritt valbara studier, praktik och examensarbete. Inom utbildningsprogrammet tillämpas språkbadsmetoden på svenska och engelska.

Studierna utvecklar ett allmänt kunnande inom företagsekonomi och kunnande om företagsekonomiska metoder och arbetssätt samt ger även ett fördjupat kunnande inom företagsekonomi. Som ett resultat av detta utvecklar den studerande en förmåga att kunna anpassa sitt kunnande inom företagsekonomi. I studierna ligger tyngdpunkten på det yrkesmässiga kunnandet, utvecklingsförmågan, sociala kompetenser och kommunikation. Resultatet av detta är en kunnig och professionell tradenom.

Inriktningen på programmet som inleds januari 2019 är internationell handel. Om man önskar kan man även ta del av hela yrkeshögskolans studieutbud och på så sätt välja det område man själv önskar. I slutskedet av studierna genomförs ett mera omfattande arbete, oftast på basen av ett behov hos en uppdragsgivare (ett företag eller en organisation). Man kan bekanta sig med examensarbeten på www.theseus.fi

Utbildningens huvudspråk är finska, men en del studieperioder sker på svenska eller engelska. De fritt valbara studierna kan givetvis utföras på det språk som önskas. Genom språkbadsmetoden kan man utveckla sina språkkunskaper i det andra inhemska språket och engelska. Detta är kunskaper som är av stor betydelse för en tradenom i dagens näringsliv.

Studierna genomförs som flerformsstudier och främst självständigt som nätstudier. Närstudier förekommer, dessa förverkligas under vardagskvällar eller på lördagar. Dessa närstudier kan man delta i antingen på distans som nätstudier eller på plats på Campus Allegro i Jakobstad.

 

Så här söker du

När ansökningstiden startar kan du ansöka till utbildningsprogrammet via www.studieinfo.fi.

Du hittar Centrias utbildningsprogram genom att avgränsa sökningen med sökordet ”Centria” samt ”ansökningstiden pågår”. Kom ihåg att ta bort avgränsningen för undervisningsspråk så att du även hittar resultat för utbildningsprogram på finska.

 

Nationellt inträdesprov för flerformsstudier inom företagsekonomi

Till inträdesprov kallas alla behöriga för yrkeshögskolestudier. Inbjudan till inträdesprov skickas via e-post. Den sökande bör få minst 28 poäng i inträdesprovet (max 70 poäng) Den sökande bör delta i inträdesprovets alla delar, annars underkänns provet. Resultatet är i kraft under ansökningstiden.

Det nationella inträdesprovet består av följande delar: Uppsats eller intervju (30 poäng), flervalsuppgift som baseras på förhandsmaterial (20 poäng) samt logiskt tänkande och matematik (20 poäng). Förhandsmaterialet på finska publiceras på fredagen den 28.9  och är tillgängligt fram till – 31.10.2018 under fliken ”ennakkoaineisto syksy 2018”. Förhandsmaterialet får inte tas med under provtillfället. Provets skriftliga del räcker två timmar men man bör reservera 3 – 6 timmar för eventuell intervju.

 

Information om utbildningen

För mera information om utbildningen kontakta
lektor Sara Åhman, 
tel. 040 729 9973, 
sara.ahman@centria.fi


Seuraa meitä somessa: