ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

International Business
Tutkinto: Bachelor of Business Administration
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Campus Allegro, Pietarsaari
Aloituspaikat: 17
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Haku päättyy 31.3.2021 klo 15.00.

Haaveiletko kansainvälisestä bisnesurasta? Oletko kiinnostunut viennistä ja ulkomaankaupasta? Haluatko parantaa englanninkielentaitoasi ja oppia toimimaan monikulttuurisessa työyhteisössä?

Jos vastasit myöntävästi, kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelmamme on juuri sinua varten!

Kansainväliseksi bisnesosaajaksi Centria-ammattikorkeakoulusta!

Kansainvälinen yritysmaailma tarvitsee monikulttuurisia asiantuntijoita yrityksille ja eri ulkomaankaupan toiminnoille, jotka hoitavat operaatioita ja toteuttavat hankkeita ympäri maailmaa.

Centria-ammattikorkeakoulun englanninkielinen International Business Management -koulutuksemme tarjoaa sinulle vahvan ymmärryksen erilaisista lähestymistavoista rajat ylittävän liiketoimintojen harjoittamiseen. Saat selkeän kokonaiskuvan bisnesmaailmasta ja rutkasti työkaluja kansainvälisellä kentällä toimimiseen. Palvelujen suunnittelu kansainvälisille yrityksille edellyttää hyviä sosiaalisia taitoja, kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä, luovuutta ja innovatiivisuutta.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Monimuotototeutuksessa opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetusta, joka toteutetaan verkkoluentoina, -tapaamisina ja lähiopetuksena. Lähiopetusta on kahtena päivänä viikossa. Opintojen ohessa voit työskennellä tai opiskella itsenäisesti verkkokursseilla. Voit myös opiskella muiden ryhmien mukana.

 

Opintojen rakenne

Perusopinnoissa opiskellaan liike-elämän perustaitoja (mm. MS Office –ohjelman perusteet, kansantalous, talousmatematiikka ja projektihallinta). Perusopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot: liiketalous, markkinointi, laskentatoimi, yrityslaki, johtaminen, kansainvälisen kaupan aloittaminen sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Ammattiopintoihin kuuluu kolme moduulia (laajuus 75 op)

  • Luova markkinointi
  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Turismi ja tapahtumamarkkinointi


Opinnäytetyö
 on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Harjoittelu (laajuus 30 op)

Vapaasti valittavat opinnot (laajuus 15 op) tukevat ja täydentävät opiskelijan yksilöllistä opintosuunnitelmaa ja ammatillista suuntaumaa. Harjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden vahvistaa asiantuntemustaan vaativissakin tehtävissä, jotka vastaavat koulutuksen sisältöä. Opinnäytetyöprosessin aikana opiskelija soveltaa ja vahvistaa hankittua asiantuntemustaan. Opinnäytetyö on yleensä tilaustyö yritykseltä tai järjestöltä ja siihen sisältyy tutkimus- tai kehittämisprojekti.

 

Opintojen sisältö

Opintojen ensimmäisenä vuotena keskitytään liiketalouden perusteisiin. Myös kieli- ja viestintätaidot kehittyvät. Toisena opintovuotena perehdytään kansainväliseen liiketoimintaan ja opiskelijalla on mahdollisuus halutessaan valita lisää kieliopintoja. Kolmantena opintovuotena syvennetään kansainvälistä liiketoimintaosaamista. Opinnäytetyössä opiskelija valitsee oman erityisosaamisalansa.

Opinnoissa on paljon tiimityötä ja opiskelijoilla on myös mahdollisuus osallistua aitoihin yritysprojekteihin. Opinnoissa saa hyvän pohjan työelämän vaatimille tiimitaidoille.

 

Kansainvälisty Centria-ammattikorkeakoulussa!

Koulutuksestamme on erittäin hyvät mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon yhteistyökorkeakouluihimme eri puolella Eurooppaa ja maailmaa. Pyrimme tarjoamaan halukkaille mahdollisuuksia myös harjoittelun suorittamiseen ulkomailla.

 

Liiketalouden alalla runsaasti jatko-opintomahdollisuuksia

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta BBA-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Bachelor of Business Administration -tutkinto antaa hyvän pohjan ja hakukelpoisuuden myös kauppatieteiden maisteriopintoihin eri yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suomessa ja ulkomailla. Valintakokeet, kevät 2021

Motivaatiokirje ja -video            40 pistettä / maksimipistemäärä

Valintakokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaadittava pistemäärä on 10 pistettä.

Motivaatiokirje ja-video tulee palauttaa webropol-lomakkeella 30.4.2021 klo 15 mennessä. Linkki webropol-lomakkeelle toimitetaan hakijalle sähköpostitse, kun hakemus Opintopolku -palvelussa on lähetetty.Hae koulutukseen tästä

Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Valitse opetuskieleksi englanti.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.

 Opiskelijatarinat

Tanja Savela liiketalous pietarsaari Centria

 

Centriassa parasta on vapaus. Voi itse päättää milloin, miten ja millaista tahtia opiskelee. Ja aina saa tukea - vielä koskaan en ole jäänyt yksin Centriassa. Ilman Centriaa minulla ei olisi ollut mahdollisuutta tällaiseen opiskeluun.

Tanja Savela
International Business

Utbildningsprogrammet inom Internationell handel erbjuder studerande en omfattande baskunskap inom företagsekonomi och arbetsredskap att klara av företagsekonomiska frågor i internationella och –kulturella sammanhang. Läroplanen är uppbyggd så att de studerande förses med en diger sakkunskap och behärskar en mångfald av färdigheter inom företagsekonomi och handel. Studerande lär sig grunda, driva och upprätthålla egna företag eller också kan de välja att vidareutveckla sina professionella färdigheter vid något lokalt, nationellt eller internationellt företag, i Finland eller utomlands. För att upprätthålla sitt professionella kunnande behöver de studerande också lära sig att anpassa sig till och klara av de ständigt föränderliga förhållandena inom arbetslivet som råder idag.

Utbildningsprogrammet inom internationell handel erbjuder de studerande goda möjligheter att redan under studietiden vänja sig vid en multikulturell arbetsmiljö, då studerandegruppen består av studeranden från många olika länder och med olika bakgrunder. Studierna inom utbildningsprogrammet för internationell handel förverkligas i form av flerformsstudier, vilket i praktiken innebär en kombination av närstudiedagar, nätundervisning samt projektarbeten. Studiespråket är engelska och närstudierna förverkligas vid yrkeshögskolan Centrias studieenhet i Jakobstad, i Campus Allegro.

Examensbenämningen för den här yrkeshögskoleutbildningen är Bachelor of Business Administration. Utbildningsprogrammet omfattar 210 studiepoäng och studietiden är cirka 3,5 år.  Examensstrukturen är uppbyggd av grundstudier (75 sp), ämnesstudier (75 sp), fritt valbara studier (15 sp), praktik (30 sp) och examensarbete (15 sp).

Under grundstudierna får de studerande grundläggande färdigheter inom företagsekonomi, så som kunskap inom MS Office, företagsekonomi och matematik samt projektledning. Inom grundstudierna hör också kunskap om företagsledning, där studieperioden som bl.a. företagsadministration, marknadsföring, bokföring, handel- och affärsrätt samt utrikeshandel ingår. Också språkstudier och färdigheter inom kommunikation inleds under grundstudierna.

Ämnesstudierna inom utbildningsprogrammet för internationell handel innefattar tre studiemoduler och omfattar totalt 75 studiepoäng. Målsättningen under ämnesstudierna är att fördjupa de studerandes företagsekonomiska kunskaper och professionella kunnande. Inom studiemodulerna under ämnesstudierna ingår bl.a. studieperioder, så som kreativ marknadsföring, internationell handel och turism samt event management.

De fritt valbara studierna stöder de studerandes professionella inriktning och med hjälp av dem har de även möjlighet att ta del av hela yrkeshögskolans studieutbud och därmed komplettera sin individuella studieplan enligt egna önskemål och målsättningar.

Arbetspraktik ger de studerande möjligheter att i praktiken tillämpa sina kunskaper i arbetslivet samt utvecklar de studerandes yrkesskicklighet inom sitt arbetsområde.

I slutskedet av studierna genomför de studerande ett mera omfattande arbete, ett så kallat examensarbete, oftast på begäran av eller i samarbete med en uppdragsgivare (ett företag eller en organisation). Det kan t.ex. handla om något forsknings- eller utvecklingsprojekt.  Man kan bekanta sig med examensarbeten på www.theseus.fi.

Utbildningsprogrammet inom internationell handel förser de studerande med ett brett allmänt kunnande inom företagsekonomi samt företagsekonomiska metoder och arbetssätt. Studierna utvecklar också de studerandes förmåga att tillämpa sina kunskaper i arbetslivet. Tyngdpunkten i utbildningsprogrammet ligger på det yrkesmässiga kunnandet samt förmågan att utvecklas på ett mångsidigt sätt, och i centrum för det här står sociala kompetenser och kommunikation. Målsättningen är att utveckla de studerandes professionella yrkeskunskap och att de kan utveckla de personlighetsmässiga och sociala kompetenser som behövs för att fungera inom en internationell arbetsmiljö.

 

Så här söker du

När ansökningstiden startar kan du ansöka till utbildningsprogrammet via www.studieinfo.fi.

Du hittar Centrias utbildningsprogram genom att avgränsa sökningen med sökordet ”Centria” samt ”ansökningstiden pågår”. Kom ihåg att ta bort avgränsningen för undervisningsspråk så att du även hittar resultat för utbildningsprogram på engelska.

  

Information om utbildningen

För mera information om utbildningen kontakta: 
lektor Sara Åhman 
tel. 040 729 9973 
sara.ahman@centria.fiLisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta

lehtori Sara Åhman
sara.ahman@centria.fi
p. 040 729 9973


Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut
p. 044 725 0081 
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: