ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 15
Haku alkaa: 16.3.2022
Haku päättyy: 30.3.2022
Haku päättyy 30.3.2022 klo 15.00

Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla on käynnissä suuri murros, joka työllistää koko ajan tekijöitä. Sähköistyminen on yksi maailmaa muovaavia megatrendejä. Lähde opiskelemaan tulevaisuuden alaa!

 

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksemme yhdistää sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energiatekniikan. Osaamisesi tulee kattamaan koko ketjun polttoaineesta, auringon säteilyenergiasta ja tuulen liike-energiasta sähkön energiatehokkaaseen käyttöön asti.

Insinöörikoulutuksen keskeisin tavoite on luonnontieteisiin perustuva vahva tekniikan osaaminen, analysointikyky ja ongelmaratkaisutaidot sekä johtamiskyky ja omaan alaan liittyvien tekniikoiden ja niiden kehittämismenetelmien hallinta. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä sekä valmiuksia toimia kansainvälisissä tehtävissä.

Opetuksessa käytetään sekä perinteisiä menetelmiä, kuten laskuharjoituksia, että nykyaikaisia oppimis- ja mallinnusympäristöjä. Opetus sisältää todellisia, työelämästä nousseita mitoitus- ja suunnittelutehtäviä. Teoria yhdistyy monipuolisesti käytäntöön laboratoriotyöskentelyssä. Harjoituksia pääset tekemään ajanmukaisissa laboratoriotiloissa, sillä niitä päivitetään jatkuvasti. Parhaillaan Centriaan on valmistumassa uusi energiatekniikan laboratorio.

Koulutuksemme vahvuus on työelämälähtöisyydessä. Centriassa on monipuolista TKI-toimintaa ja hankkeissa mukana oleminen tuo myös opetukseen uusia asioita. Opiskelijat ovat saaneet TKI-hankkeista opinnäytetyön aiheita sekä harjoittelu- ja työpaikkoja. Opettajien työelämäjaksojen aikana opettajat pääsevät päivittämään tietojaan ja näkevät samalla, mitä uusia tarpeita työelämässä on muodostumassa. Osa opettajista tulee suoraan työelämästä opettamaan hyvin spesifisti sitä, minkä parissa he tekevät töitä.

Ennakoimme vahvasti työelämän muutostarpeita ja pystymme reagoimaan niihin ketterästi Centrian kokoisessa ammattikorkeakoulussa. Esimerkkinä vastikään opetussuunnitelmiin tehdyt päivitykset, joilla huomioidaan käynnissä oleva sähköistyminen. Uutena opintokokonaisuutena luotiin akkutekniikan moduuli sekä nostettiin kone- ja laiteturvallisuuden aihekokonaisuuden profiilia.

 

Koulutuksen sisältö

Opetussuunnitelmassa korostuu yhä enemmän moduulirakenne. Modulaarisuus tukee opiskelijan oppimista, kun opitut asiat liittyvät vahvemmin toisiinsa. Samalla opintokokonaisuuksien valinta omaan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan on helpottunut. Koulutuksessamme on paljon valinnanvapautta. Jos opiskelija on jo alan töissä, voimme räätälöidä opintoja opiskelijan tarpeiden mukaan.

Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat suunnitellaan niin, että huomioidaan esimerkiksi S1, S2 ja S3 sähköpätevyysvaatimukset sekä kattilalaitoksen käytönvalvojapätevyys. Näitä pätevyyksiä voi hakea, kun työkokemusta on kertynyt riittävästi. Seuraamme muutoksia pätevyysvaatimuksissa ja tarvittaessa päivitämme opetussuunnitelmia.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, 4 vuotta

PERUSOPINNOT 80 op

 • Orientoivat opinnot
 • Matematiikka
 • Luonnontieteet
 • Kielet ja viestintä
 • Yritystoiminta


AMMATTIOPINNOT 100 op

 • Sähkötekniikka ja elektroniikka
 • Automaatio- ja tietotekniikka
 • Sähkökäytöt
 • Energiatekniikka
 • Syventävät ammattiopinnot
  • Tietoliikennetekniikan syventävät opinnot
  • Sähköturvallisuus ja EMC
  • Rakennusten sähköjärjestelmät
  • Sähkön siirto ja jakelu
  • Yritystoiminta
  • Energiatekniikan syventävät opinnot


VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

HARJOITTELU 30 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

Esimerkkejä sähkö- ja automaatioalan insinööriopiskelijoidemme opinnäytetöistä:

 • Jari Herrasen työ käsitteli turbiinirevision dokumentointia ja se johti toimeksiajantajallaan systemaattisempaan dokumentointityöhön ja turbiinihuoltojen ennakointiin.
 • Riku Niva tutki työssään voimalaitostuhkan hyödyntämistä lannoitteena. 

 

Opintojen rakenne

Koulutuksen opetussuunnitelman löydät täältä.

Opinnot koostuvat itsenäisestä opiskelusta, verkossa tapahtuvasta opiskelusta sekä lähiopetuksesta. Vuoden aikana on yhdeksän 3-5 päivän mittaista intensiivijaksoa, joiden aikana tehdään läsnäoloa vaativia laboratorioharjoituksia ja suoritetaan tenttejä. Muutoin opiskelu onnistuu itsenäisesti verkossa. Luennoista tehdään tallenteet, joita voi katsoa milloin vain. Verkko-opiskelun toimivuudesta kertoo se, että koulutusohjelmastamme on valmistunut jopa kolmivuorotyötä tekeviä opiskelijoita.

Insinööriopintojen alkuvaiheessa saat yleiset valmiudet omaksua uutta tietoa ja kehittää itseäsi. Opintojen loppuvaiheessa valittavat syventävät opinnot vahvistavat osaamistasi haluamaasi suuntaan. Harjoittelujaksoja on yhteensä kolme. Harjoittelujen, valinnaisten opintojen ja vapaavalintaisten moduulien ansiosta jokaiselle opiskelijalle muodostuu oma opintopolku.

Sähkövoimatekniikassa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin sekä energiatehokkuuteen. Tutustut keskeisiin sähköturvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja opit soveltamaan niitä käytäntöön. Osaat mitoittaa sähköverkon sekä toteuttaa sen suojauksen ja kaukokäytön.

Automaation ja tietoliikenteen syventävien opintojen painopisteitä ovat teollisuuden automaatio sekä tietoverkot. Opit automatisoimaan prosesseja ohjelmoitavilla logiikoilla. Opintojen myötä tunnet televiestintäjärjestelmät ja niiden komponentit sekä ymmärrät sähkömagneettisen yhteensopivuuden merkityksen. Myös radioverkot ja niissä käytettävät komponentit tulevat sinulle tutuiksi.

Energiatekniikan syventävissä opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan. Opit tuntemaan lämpövoimalaitosten ja uudempien energiaratkaisujen toimintaperiaatteet. Ymmärrät sähkömarkkinoiden toimintaa ja saat hyvän käsityksen käynnissä olevasta energiamurroksesta, joka tähtää puhtaaseen energiantuotantoon haastaen samalla monia yhteiskunnan rakenteita ja aiempia tapoja toimia. Energiatekninen osaaminen tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman kestävyyskysymysten ymmärtämiseen ilmastonmuutoksen hillinnästä alkaen.

 

Koulutuksen antama pätevyys

Sähköinsinööritutkinnon yhteydessä voi suorittaa valtakunnallisen sähköturvallisuustutkinnon, jonka suoritettuaan opiskelija voi hakea sähköpätevyyttä, kun riittävä työkokemus on kertynyt. Sähköpätevyys on edellytyksenä sähkötöiden johtajana toimimiselle sähkö- ja teleurakointiyrityksessä sekä käytönjohtajana (suurjännitelaitteiston haltija) toimimiselle verkkoyhtiön tai teollisuuden palveluksessa.

 

Uramahdollisuudet

Sähköinsinöörejä toimii asiantuntija- ja esimiestehtävissä sähköalan, energia-alan ja automaatioalan yrityksissä. Sähköinsinöörien työpaikat löytyvät muun muassa teollisuudesta, voimalaitoksilta, sähkö- ja teleurakointiyrityksistä sekä suunnittelutoimistoista. Tutkintoon sisältyvät johtamisen, projektinhallinnan ja yritystalouden opinnot yhdessä kieliopintojen kanssa mahdollistavat siirtymisen myös kansainvälisiin tehtäviin ja yrittäjäksi.

Centriasta valmistuneita insinöörejä (AMK) toimii esimerkiksi sähkösuunnittelijana suunnittelutoimistoissa, projektipäällikkönä ja laadunhallinnassa verkonrakennusyhtiössä, sähkö- ja teleurakointiyrityksen toimitusjohtajana, tuotekehitysinsinöörinä sähköteknisessä teollisuudessa, osastopäällikkönä prosessiteollisuudessa, voimalaitoksen käyttöinsinöörinä, sähköverkkoyhtiön käytönjohtajana ja ammattiopiston lehtorina.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. ABB Oy, ALTEN Finland Oy, Apex Automation Oy, Boliden Oyj, Elisa Oyj, Fennovoima Oy, Fortum Oyj, Oy Herrfors Ab, Kanteleen Voima Oy, Korpelan Voima -konserni, Kokkolan Energia -konserni, Oulun Energia -konserni, Ramboll Finland Oyj, Scanfil Oyj, Selkämaan Suunnittelu Oy, SSAB-konserni.

 

Tulevaisuuden ala

Yksi näkyvimpiä merkkejä sähköistymisestä on kasvava sähköautojen määrä. Energiantuotanto kattaa noin 70 % hiilidioksidipäästöistä, joten fossiiliset polttoaineet on korvattava lähivuosikymmeninä, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Tämä tarkoittaa insinööreille työnkuvia, joista kaikkia emme vielä osaa edes hahmottaa. Esimerkkinä tästä voisi olla erilaisten virtuaalivoimaloiden suunnittelu ja käytön ohjaus, joka tulee työllistämään sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörejä.

Yhteiskunnassa on käynnissä teolliseen vallankumoukseen rinnastuva energiamurros, joka tarvitsee tekijöitä. Uusia työtehtäviä tulee paljon, ja vain osa niistä voidaan nyt ennakoida. Insinöörin taidot ovat niin geneeriset, että tämä pystyy soveltamaan oppimaansa ja oppimaan lisää maailman muuttuessa. Nyt on jo näkyvissä, että esimerkiksi energiatekninen konseptimallinnus tulee olemaan tärkeässä roolissa tulevaisuudessa. Insinööri osaa mallintaa, kannattaako syntyvä polttokelpoinen kaasu käyttää heti vai siirtää jalostettuna suurempaan käyttökohteeseen.

 

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on luonnollinen osa tekniikan alan opintoja. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa korkeakouluissa, opiskella englannin kielellä ulkomaisten opettajien opintojaksoilla, osallistua ulkomaan yritys- ja messumatkoille sekä suorittaa työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä.

Opettajiamme on mukana Centrian koulutusviennissä ja kansainvälisissä TKI-hankkeissa. Tämä antaa mukavasti perspektiiviä suomalaisiin vahvuuksiin ja opettaa arvostamaan niitä asioita, jotka meillä ovat hyvin.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen sekä kahden vuoden työelämässä olon jälkeen voi hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Tutustu Centrian ylempiin korkeakoulututkintoihin.

AMK-tutkinnon suorittanut voi hakeutua myös yliopistojen maisterikoulutuksiin Suomessa tai ulkomailla.

 

 Näin haet

Hae koulutukseen tästä

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Sähkö- ja automaatiotekniikan 
opiskelijoiden tarinat

 

Otin selvää, missä ammattikorkeakoulussa voi opiskella sähkö- ja automaatiotekniikkaa mahdollisimman joustavasti työn ohessa – sitä kautta Centria nousi esille.

Eveliina Ojala

 

Jari Rossinen, sähkötekniikan opiskelija

 

Opiskelu onnistuu hyvin etänä ja omalla ajalla. Videoyhteyden kautta voi osallistua opetukseen, jos ei pääse koululle. Chatissa pystyy kyselemään opettajalta ja kaikki myös nau-
hoitetaan. Centriassa osataan se puoli kyllä loistavasti.

Jari Rossinen

 

 

Simo Mäenpää Centria TKI

 

Minulle tarjottiin jo opintojen aikana mahdollisuus lähteä mukaan Centrian TKI-hankkeeseen, jossa tein selvitystä energiankulutuksesta. Työ tuntuu mielekkäältä – on palkitsevaa kehittää tuotteita ja palveluita, joista moni taho hyötyy. 

Simo Mäenpää

 

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Hannu Leppälä
p. 044 449 2705
hannu.leppala@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: