Sähkö- ja automaatiotekniikka

Tutkinto: Insinööri (AMK)
Opintomuoto: Monimuotototeutus
Opintojen laajuus:4 vuotta, 240 opintopistettä
Kampus: Vierimaantie 7, Ylivieska
Aloituspaikat: 13
Haku alkaa: 4.9.2019
Haku päättyy: 18.9.2019
Syksyn yhteishaku päättyy 18.9.2019 klo 15.00.

Centria-ammattikorkeakoulun sähköinsinöörikoulutuksessa käsitellään monipuolisesti sähkötekniikan ja automaatiotekniikan eri osa-alueita. Koulutus painottuu erityisesti sähkön tuotannon ja siirron kysymyksiin.

 

 

Sähköinsinöörejä toimii asiantuntija- ja esimiestehtävissä sähköalan, energia-alan ja automaatioalan yrityksissä. Sähköinsinöörien työpaikat löytyvät muun muassa teollisuudesta, voimalaitoksilta, sähkö- ja teleurakointiyrityksistä sekä suunnittelutoimistoista. Tutkintoon sisältyvät johtamisen, projektinhallinnan ja yritystalouden opinnot yhdessä kieliopintojen kanssa mahdollistavat siirtymisen myös kansainvälisiin tehtäviin ja yrittäjäksi.

Centria-ammattikorkeakoulun erikoisuus on sähköinsinöörikoulutuksen painottuminen sähkön tuotannon ja siirron kysymyksiin. Tutkintoon sisältyvät johtamisen, projektinhallinnan ja yritystalouden opinnot sekä kieliopinnot mahdollistavat siirtymisen myös kansainvälisiin tehtäviin ja yrittäjäksi. Näissä työtehtävissä menestyäksesi opintoihisi sisältyy sähköalan ammattiaineiden lisäksi johtamista, projektityötaitoja, taloutta ja yritystoimintaa.

Insinööritutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä sähkö- ja energia-alalla. Osaat laatia sähkösuunnitelmia ja tunnet sähköturvallisuutta koskevat säädökset. Opintojen aikana on mahdollista hankkia sähköpätevyys, joka oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana sähköurakointiyrityksessä ja käytönjohtajana sähkölaitteiston haltijan palveluksessa.

 

Monimuotototeutus mahdollistaa opinnot monessa elämäntilanteessa

Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutuksessa hyödynnetään uutta koulutusteknologiaa ja opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti verkon välityksellä. Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa.

Lähiopetusta on suurinpiirtein 3-5 peräkkäistä päivää kuukaudessa. 

  

Syventävät opinnot vahvistavat osaamistasi

Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopintojen alkuvaiheessa saat yleiset valmiudet sähköinsinöörinä toimimiseen. Opintojen loppuvaiheessa valittavat syventävät opinnot vahvistavat osaamistasi haluamaasi suuntaan.

Energiatekniikan syventävissä opinnoissa keskitytään voimalaitostekniikkaan, erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Opit tuntemaan lämpövoimaprosessit, lämpövoimalaitokset ja uudempien energiaratkaisujen toimintaperiaatteet. Ymmärrät sähkömarkkinoiden toimintaa ja saat hyvän käsityksen käynnissä olevasta energiamurroksesta, joka tähtää puhtaaseen energiantuotantoon, mutta samalla muuttaa monia aiemmin yhteiskunnan rakenteita ja tapoja toimia.

Sähkövoimatekniikassa keskitytään sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennusten sähköjärjestelmiin ja valaistustekniikkaan, teollisuuden sähköjärjestelmiin ja energiatehokkuuteen. Tutustut keskeisiin sähköturvallisuuteen liittyviin määräyksiin ja opit soveltamaan niitä käytäntöön. Osaat mitoittaa sähköverkon sekä toteuttaa sen suojauksen ja kaukokäytön.

Automaation ja tietoliikenteen syventävien opintojen painopisteitä ovat teollisuuden automaatio sekä tietoverkot. Opit automatisoimaan prosesseja ohjelmoitavilla logiikoilla. Opintojen myötä tunnet televiestintäjärjestelmät ja niiden komponentit sekä ymmärrät sähkömagneettisen yhteensopivuuden merkityksen. Myös radioverkot ja niissä käytettävät komponentit tulevat sinulle tutuiksi.

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörinä työelämässä

Meiltä valmistuneita insinöörejä (AMK) toimii esimerkiksi sähkösuunnittelijana suunnittelutoimistoissa, projektipäällikkönä verkonrakennusyhtiössä, sähkö- ja teleurakointiyrityksen toimitusjohtajana, tuotekehitysinsinöörinä sähköteknisessä teollisuudessa, tuotekehitysinsinöörinä sähköteknisessä teollisuudessa, osastopäällikkönä prosessiteollisuudessa, voimalaitoksen valvomoinsinöörinä, sähköverkkoyhtiön käytönjohtajana ja ammattiopiston lehtorina.

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat mm. ABB Oy, ALTEN Finland Oy, Apex Automation Oy, Elisa Oyj, Fortum Oyj, Oy Herrfors Ab, Kanteleen Voima Oy, Korpelan Voima, Kokkolan Energia -konserni, Oulun Seudun Sähkö, Pöyry Oyj, Ramboll Finland Oyj, Scanfil Oyj, Selkämaan Suunnittelu Oy sekä SSAB-konserni.

Opintojen yhteydessä suoritettava sähköturvallisuustutkinto mahdollistaa sähköpätevyyden hakemisen ja toiminnan sähkötöiden johtajana ja käytönjohtajana, myös suurjännitelaitteistoissa.

 

Insinöörin (AMK) monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK)-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.Opiskelijavalinta suomen- ja ruotsinkieliseen päivä- ja monimuotototeutukseen

Valintatavat

 Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana valitsemissaan hakukohteissa käytössä olevissa valintatavoissa.
Ammattikorkeakoulut ilmoittavat hakuohjeissa ja määrittelevät hakukohteittain, jos varasijalle jäävien hakijoiden määrää rajataan.

Jos tasapistetilanteissa olevien välillä ei saada eroa valintatavoissa ilmoitettujen kriteerien perusteella, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat. 

Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos tutkintotodistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Käytössä olevat valintatavat Centria-ammattikorkeakoulussa

I.   AMK-valintakoe  7 aloituspaikkaa
II. Todistusvalinta    6 aloituspaikkaa

Valintatapojen tarkemmat tiedot esitellään seuraavissa kohdissa.

I. AMK-valintakoe

AMK-valintakoe järjestetään syksyn yhteishaussa 29.10–1.11.2019. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Hakija valitsee AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Hakija tekee AMK-valintakokeen yhdellä suorituskerralla riippumatta siitä, kuinka monta osiota kuuluu hänen valintakokeeseensa. AMK-valintakoe tehdään hakijan omalla kannettavalla tietokoneella.

AMK-valintakoe muodostuu seuraavista osioista:

Kaikille aloille yhteiset osiot:

        I.            Päätöksentekotaidot

(hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta)

      II.            Kieli- ja viestintätaidot

(hakija tekee kyseisen osion hakukohteesta riippumatta)

Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat alakohtaiset osiot:

    III.            Matemaattiset taidot

(Hakija tekee kyseisen osion, jos hän on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan, liiketalouden, tietojenkäsittelyn, luonnonvara-alan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun tai tekniikan alan hakukohteisiin. Matematiikan osio on kaikille edellä mainittujen alojen hakijoille sama.)

    IV.            Matemaattis-luonnontieteelliset taidot

(Hakija tekee kyseisen osion, jos on hakenut tekniikan alan hakukohteisiin.)

      V.            Eettiset taidot

(Hakija tekee kyseisen osio, jos on hakenut sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan hakukohteisiin.)

Tarkemmat tiedot AMK-valintakokeesta julkaistaan keväällä 2019 ammattikorkeakoulujen uudella yhteisellä opiskelijavalintojen verkkosivustolla.II. Todistusvalinta

Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita myös pelkän ylioppilastutkinnon perusteella tehtävällä todistusvalinnalla. Syksyn 2019 yhteishaussa on käytössä neljä yleistä pisteytysmallia, joiden perusteella
hakijoiden pisteet muodostuvat. Todistusvalinta ei ole käytössä kulttuurialalla.

Pisteytysmallit

Vaihtoehto 2C   60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Ammattikorkeakoulu voi itse määritellä todistusvalinnassa alimman pisterajan tai kynnysehdon hakukohteeseen. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kyseisen hakukohteen hakuohjeissa.

Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa. 

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan todistusvalinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. koulumenestyspisteet
  2. hakutoivejärjestys
  3. ylitäyttö/alitäyttö/arvonta

KOULUTUSALAKOHTAINEN PISTEYTYSMALLI

Tekniikan alalla on käytössä pistetysmalli 2C

Yo-tutkintotodistus

L/E M C B A

Äidinkieli *

15 12 9 6 3

Paras pitkänä kirjoitettu kieli

15 12 9 6 3

Matematiikka, pitkä **

15 12 9 7 5

Matematiikka, lyhyt **

10 8 6 4 2

Fysiikan reaalikoe ***

15 12 9 6 3

Kemian reaalikoe ***

15 12 9 6 3

Biologian reaalikoe ***

15 12 9 6 3

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB-tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
** = enintään toinen
*** = enintään yksi


EB-,IB- JA RP/DIA-TUTKINNOT

EB-, IB- ja RP/DIA-tutkintojen muuntokaava

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung/DIA -tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti:

EB-tutkinto

IB-tutkinto (Diploma)

RP/DIA-tutkinto

Suomalainen ylioppilastutkinto

 
 

Matematiikka

Muu aine-kohtainen koe

       

9,50–10,00

9,00–10,00

7 (Excellent)

13–15 pistettä

Laudatur

 

8,50–9,45

8,00–8,95

6 (Very good)

10–12 pistettä

Eximia cum laude 
approbatur

 

7,00–8,45

7,00–7,95

5 (Good)

8–9 pistettä

Magna cum laude 
approbatur

 

6,00–6,95

6,00–6,95

4 (Satisfactory)

7 pistettä

Cum laude approbatur

 

5,00–5,95

5,00–5,95

3 (Mediocre)

5–6 pistettä

Lubenter approbatur

 

4,00–4,95

4,00–4,95

2  (Poor)

4 pistettä

Approbatur

 

IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastus suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin

IB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

IB- tutkinto

YO

RYHMÄ 1: opiskelijan äidinkieli

 

A-kieli – Oppilaan paras kieli, yleensä äidinkieli

Äidinkieli

RYHMÄ 2: vieraat kielet

 

Taso B

2. kotimainen kieli, pitkä 

 

Vieras kieli, pitkä

 

Vieras kieli, lyhyt

RYHMÄT 3 ja 4: Reaaliaineet

 

Muu aine

Reaaliaineet

*Biologia

*Biologia

*Fysiikka

*Fysiikka

*Kemia

*Kemia

RYHMÄ 5: matematiikka

 

Matematiikka High level & Standard level

Pitkä matematiikka

Mathematical studies

Lyhyt matematiikka

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

 

EB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

EB- tutkinto

YO

1. kieli (L1)

Äidinkieli

2. kieli (L2)

2. kotimainen kieli, pitkä

3. kieli (L3)

Vieras kieli, pitkä

4. kieli (L4)

Vieras kieli, lyhyt

Muu aine

Reaaliaineet

*Biologia

*Biologia

*Fysiikka

*Fysiikka

*Kemia

*Kemia

Matematiikka
Standard level (5 tuntia)

Pitkä matematiikka

Matematiikka
Elementary level (3 tuntia)

Lyhyt matematiikka

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

RP/DIA-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys

Reifeprüfung/DIA-tutkinnosta saatavat pisteet muunnetaan yo-arvosanoja vastaaviksi jakamalla pisteet kohdasta "Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" neljällä (esim. 48/4 = 12 = E) tai kohdasta "Prüfungsergebnis in dreifacher Wertung" kolmella (esim 27/3 = 9 = M).

 

RP/DIA- tutkinto

YO

Muttersprachliches Niveau

Äidinkieli

Toinen kieli

Äidinkieli

A-kieli

Vieras kieli, pitkä

B1-, B2- ja B3-kieli

Vieras kieli, lyhyt

Muu aine

Reaaliaineet

*Biologia

*Biologia

*Fysiikka

*Fysiikka

*Kemia

*Kemia

Matematiikka, pitkä

Pitkä matematiikka

Matematiikka

Lyhyt matematiikka

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.AMK-valintakoe

 

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla tietokoneella ja otetaan käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa.

AMK-valintakoe korvaa seuraavat valtakunnalliset koulutusalakohtaiset ja muut valintakoeyhteistyössä mukana olleet valintakokeet:

  • Humanistinen ala ja kasvatusala
  • Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
  • Luonnonvara-ala
  • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • Merenkulun ala
  • Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoito-ala
  • Tekniikan ala

 

Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. Centria-ammattikorkeakoulun syksyn yhteishaussa olleista koulutuksista ainoastaan Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka.

AMK-valintakoe järjestetään syksyn 2019 yhteishaussa ajalla 29.10. –1.11. Jokaisena päivänä on 1–2 valintakoetilaisuutta. Kaikki neljä valintakoepäivää eivät välttämättä ole käytössä kaikissa ammattikorkeakouluissa. Hakijan tulee tehdä valintakoe ammattikorkeakoulussa, johon hän on ilmoittautunut AMK-valintakokeeseen Opintopolussa yhteishaun hakuaikana. Pääset tarkistamaan AMK-valintakokeesi aika- ja paikkatiedot kirjautumalla pankkitunnuksilla Oma Opintopolku - palveluun. AMK-valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua.

Tarkat tiedot AMK-valintakokeesta löytyvät www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/- sivulta. AMK-valintakokeeseen ilmoittautuneiden hakijoiden kannattaa tutustua laitevaatimuksiin ja muihin ohjeisiin huolellisesti.

 Näin haet 

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Mikäli haluat näkyviin myös englanninkieliset koulutukset, niin poista valikosta rajaus opetuskielen mukaan.

Voit hakea samalla hakemuksella enintään kuuteen hakutoiveeseen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus.

Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Sähkö- ja automaatiotekniikan
opiskelijoiden tarinat

Simo Mäenpää Centria TKI

 

Minulle tarjottiin jo opintojen aikana mahdollisuus lähteä mukaan Centrian TKI-hankkeeseen, jossa tein selvitystä energiankulutuksesta. Työ tuntuu mielekkäältä – on palkitsevaa kehittää tuotteita ja palveluita, joista moni taho hyötyy. 

Simo Mäenpää

 

 

Joonas Nuolioja Centria TKI

 

Tekniikan avulla lisää hyvinvointia

Olen aina ollut kiinnostunut kaikesta sähköön, elektroniikkaan ja automaatioon liittyvästä. Alaan pääsin tutustumaan konkreettisesti jo nuorena maatalon töiden kautta.

Hain Centriaan opiskelemaan, koska tarjolla oli juuri toivomaani koulutusta. Centria on mielestäni sopivan kokoinen ja tilat nykyaikaiset. Opettajien kanssa pääsee juttelemaan kasvotusten, mikä helpottaa asioiden hoitamista.

Ohjelmoitavat logiikat -opintojakso oli todella mielenkiintoinen, sillä harrastan tietokoneiden rakentamista. Jakson aikana pääsin näkemään heti, toimivatko tekemäni ratkaisut käytännössä. Olen suorittanut työharjoittelujaksoja ja tehnyt kesätöitä Scanfil Oyj:ssä. Toivon saavani samasta yrityksestä myös opinnäytetyön aiheen.

Talven 2017-2018 olen vaihdossa Invernesissä. Centrialla on paljon yhteistyökorkeakouluja ympäri maailmaa ja kun tarjoutui mahdollisuus opiskella sähköalaa Skotlanissa, en epäröinyt hetkeäkään lähteä kehittämään osaamistani ja kielitaitoani!

Tulevaisuuden haaveena on suorittaa vielä toinen tutkinto - haluaisin opiskella vielä esimerkiksi terveystekniikkaa. Olisi hienoa päästä joskus suunnittelemaan tekniikoita ja laitteita, jotka helpottavat ihmisten elämää ja edistävät terveyttä.

Joonas Nuolioja

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta


Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Aki Suokko 
p. 040 729 9958 
aki.suokko@centria.fi
 

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut 
p. 044 725 0081
hakijapalvelut@centria.fi


Seuraa meitä somessa: