ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Mitä ovat väyläopinnot?

 

Väyläopinnot ovat Centria-ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joiden avulla voi jo lukio- tai ammattiopintojen aikana tutustua ammattikorkeakouluopintoihin sekä ammattikorkeakoulussa opiskeluun.

Väyläopinnot nopeuttavat opintoja sekä tarjoavat joustavia mahdollisuuksia ammattikorkeakouluopintojen suorittamiseen:

  • Opinnot hyväksytään osaksi AMK-tutkintoa opiskelijan jatkaessa opintojaan Centria-ammattikorkeakoulussa
  • Opinnoista saa todistuksen, jolla voi hakea AHOTointia (=aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista), mikäli opiskelija jatkaa opintojaan muussa korkeakoulussa kuin Centriassa
  • Kun opiskelija sopii opinnoista oman oppilaitoksensa opettajan/opon kanssa, saa hän avoimen ammattikorkeakoulun opinnot osaksi myös toisen asteen tutkintoaan
  • Opinnot ovat toistaiseksi maksuttomia kaikille Suomen toisen asteen koulutuksessa tutkintotavoitteisesti opiskeleville

Väyläopinnot ovat avointa ammattikorkeakouluopetusta ja niitä voi suorittaa joko verkko-opintoina (= Averko) tai lähiopintoina ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmien mukana Centria-amk:n kampuksilla Kokkolassa, Pietarsaaressa tai Ylivieskassa.

Seuraavassa Miia Huvilan kokemuksia väyläopinnoista.

 

Väyläopintoja joustavasti verkon kautta

 

Väyläopintoja voi suorittaa verkko-opintoina Averkon kautta. Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun etäisyyksistä huolimatta ja opiskelija voi suunnitella omaa opiskeluaikatauluaan  opintojakson toteutusaikataulun puitteissa.

Verkko-opinnot, ns. Averko-opinnot, ovat tarjolla kolme kertaa lukuvuoden aikana. Opinnot aloitetaan määrättynä päivänä ja riippuen opintojen laajuudesta, ne kestävät 7-11 viikkoa. Opinnot vaativat itseohjautuvuutta ja ovat itsenäistä opiskelua verkossa määritetyn materiaalin pohjalta ja opettajan ohjeistuksen mukaan. Verkko-opinnoissa on myös ryhmässä tehtäviä tehtäviä. Jollakin opintojaksolla kaikki oppimateriaali ja tehtävät ovat koko opintojakson keston ajan opiskelijan saatavissa ja opiskelija pystyy etenemään opintojakson toteusaikataulun puitteissa paljolti omaan tahtiin - jollakin toisella opintojaksolla opintojakson toteutusaikataulu on esim. siten, että viikon aikana perehdytään tiettyyn materiaaliin ja tehdään siihen liittyvät tehtävät. Opettaja on siis suunnitellut pedagogisesti mielekkään opintojen toteutustavan ja ohjaa ja antaa palautetta opintojaksolla suoritettavista tehtävistä. 

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisesti koulutuskalenterin kautta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja opintojen aloitusajankohdan lähestyessä opiskelija saa Averkosta sekä opintoja ohjaavalta opettajalta tietoa opintojen toteuttamiseen ja suorittamiseen liittyvistä asioista - näihin ohjeisiin tulee perehtyä huolellisesti, jotta opintojakson suorittamisessa pääsee heti alkuun ja opintojakson suorittaminen onnistuu.

Averko-opinnot suoritetaan kokonaan verkossa oppimateriaaliin perehtyen ja tehtäviä tehden. Opintojaksoilla voi olla joitakin reaaliaikaisia verkkoluentoja/-keskusteluja tai verkkotentti (erityisesti kieliopinnoissa).  Opintojakson opettajalta voi ja tulee kysyä apua, mikäli jokin asia mietityttää: opettaja on opintojaksolla opiskelijaa varten samaan tapaan kuin lähiopetuksessakin. Opintojakson lopulla opettaja arvioi opintosuorituksen ja opiskelija saa siitä tiedon verkko-opintojakson aikana. Opiskelijan tulee pyytää todistus Averkosta (averko(a)centria.fi). Todistuksen avulla hän saa sisällytettyä opinnot osaksi toisen asteen tutkintoa.   

Verkko-opintojen suorittamista varten tarvitaan internetyhteydellä varustettu tietokone. Ohjeet oppimisympäristöön pääsemiseksi ja opintojakson suorittamiseen välitetään sähköpostitse opiskelijalle opintojakson aloituspäivän lähestyessä/aloituspäivänä. Tarkempia tietoja eri opintojaksojen sisällöistä ja toteustavoista löytyy opintojaksokuvauksista koulutuskalenterista.  

 

Verkko-opintojaksojen toteutusaikataulu

 

Verkko-opinnot ovat tarjolla kolme kertaa lukuvuoden aikana. Opintoihin ilmoittaudutaan tiettyyn aikaan ja opinnot alkavat määrättynä päivänä ja riippuen niiden laajuudesta, kestävät 7-11 viikkoa.

Tarjolla olevat verkko-opinnot ja niiden tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät koulutuskalenterista, jonka kautta opintoihin myös ilmoittaudutaan. Jotta opinnoista ei peritä maksua tulee väyläopintoihin ilmoittautumisen yhteydessä mainita oppilaitos, jossa toisen asteen opiskelija opiskelee päätoimisesti sekä yhteyshenkilö (opo tai opettaja), jonka kanssa omassa oppilaitoksessaan opiskelija on avoin ammattikorkeakouluopinnoista sopinut.

Tarkemmin verkko-opinnoista ja Averkon käytänteistä voi lukea Averkon sivuilta. Mikäli vastauksia ei verkkosivuilta löydy, kysy: averko(at)centria.fi

 

Väyläopintoja lähiopetusryhmien mukana ammattikorkeakoulun kampuksella

 

Toisen asteen opiskelijoiden on myös mahdollista osallistua joihinkin Centria-ammattikorkeakoulun opintoihin, jotka toteutetaan ammattikorkeakoulun kampuksella Kokkolassa, Pietarsaaressa tai Ylivieskassa. Opiskelu tapahtuu amk-opiskelijoiden ryhmän mukana ja heille laaditun lukujärjestyksen mukaan.

Centrian opintotarjontaan voi tutustua Centrian opinto-oppaassa. Koulutusalojen opintoja pääsee selaamaan toteutustuunnitelmien kautta. Hakuehtoina voi käyttää esim.  suorituspaikkaa, koulutusohjelmaa, lukukautta tai vaikkapa opintojakson nimeä. Hakuehtojen määrittelyn jälkeen klikkaa Hae.

Opinnoista lisätietoja antaa palveluvastaava Nina Lång, nina.lang(at)centria.fi, p. 044 725 0014 Väyläopintoihin liittyvissä asioissa neuvoo myös opintoneuvoja Milla Vähäkainu, p. 040 486 4079. sähköpostitse Millan tavoittaa Averkon osoitteella averko(a)centria.fi.

Kuuntele Antti Suortamon ajatuksia tradenomiopinnoista ammatillsen koulutuksen suorittamisen jälkeen.

 

Eri koulutusalojen väyläopintoja & vinkkejä opintojen aloittamiseen

 

Tämän kappaleen loppuun on koottu koulutusaloittain joitakin sellaisia opintoja, jotka soveltuvat hyvin väyläopinnoiksi ammatillisessa- tai lukiokoulutuksessa päätoimisesti opiskeleville. Nämä ovat siis vinkkejä, jos esimerkiksi opiskelija suunnittelee jatko-opintoja tradenomiksi, mitä opintoja hänen väyläopintoina kannattaa suorittaa Centria-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Ensimmäisiksi väyläopinnoiksi kannattaa valita 1-3 opintopisteen laajuisia opintoja, jolloin saa kuvaa, minkä verran ammattikorkeakouluopinnot työllistävät. Ammattikorkeakouluopinnoissa 1 opintopiste tarkoittaa opiskelijan työtunteina noin 27 tuntia.

Averkon opinnoista Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op sekä Repetera Svenska 3 op lisäävät erityisesti ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden valmiuksia jatkaa viestinnän ja ruotsin opintoja ammattikorkeakoulussa. Ammatillisen koulutuksen pohjalta liiketalouden ja tekniikan  ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävät hyötyvät myös lähiopetuksena toteutettavista matematiikan (sekä fysiikan ja kemian) kertaus- ja/tai perusopinnoista. Muutaman opintopisteen laajuiset ammattiopinnot tutustuttavat väyläopiskelijoita alan ammattiopintoihin ammattikorkeakoulussa.     

Tarkemmat opintojaksokuvaukset löytyvät Averkon verkko-opintojen osalta koulutuskalenterista sekä muiden opintojen osalta opinto-oppaasta.

 

 

 Kokkola

Tradenomiopinnot

Sosionomiopinnot

Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan opinnot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

Prosessi- ja materiaalitekniikan, kemiantekniikan opinnot

Musiikkipedagogiopinnot

Yhteisöpedagogiopinnot

 

 

Ylivieska

Tradenomiopinnot

Sähkö- ja automaatiotekniikan opinnot

Tuotantotalouden opinnot

Sosionomiopinnot

 

Pietarsaari

Tradenomiopinnot

 

Yhteystiedot

 

Nina Lång
palveluvastaava
nina.lang(at)centria.fi
p. 044 725 0014 

Teija Muuraiskangas
asiantuntija (työelämävalmentaja)
teija.muuraiskangas(a)centria.fi
puh. 040 185 3817

Milla Vähäkainu
opintoneuvoja
averko(at)centria.fi 
p. 040 486 4079

 

Väyläopintotarjonta on koottu ja väyläopintokäytänteitä on kehitetty useiden hankkeiden: Keskipohjalainen koulutusväylä, Vauhtia väylälle sekä viimeisimpänä Jatkoväylä -hankkeen puitteissa. Hankkeiden osarahoittajana on toiminut Euroopan sosiaalirahasto.

Seuraa meitä somessa: