ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Laatu ja tuloksellisuus

Centria-ammattikorkeakoulu on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.9.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Karvin tiedote aiheesta on luettavissa täältä.

Auditointiraportti on ladattavissa täältä.


Centrian laatujärjestelmä lyhyesti

Centria-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän tavoitteena on jäsentää ja systematisoida organisaation toimintaa, tuoda työkaluja arjen työhön ja laadun jatkuvaan kehittämiseen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän perustana toimii Strategia 2020 ja siinä määritellyt strategiset tavoitteet ja painoalat. Strategia ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa muodostaen siten perustan ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmälle. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä muodostuu johtamisjärjestelmästä (johtamisprosessit), ydin- ja tukiprosesseista ja niiden hallinnasta sekä strategiasta johdetuista mittareista, toiminnan onnistumisen arvioinnista ja jatkuvasta parantamisesta. Laatujärjestelmä toimii jatkuvan parantamisen eli PDCA-syklin (suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä) periaatteita noudattaen.

Laatujärjestelmän tavoitteet ja periaatteet on määritelty seuraavasti:

 • Laatujärjestelmä pohjautuu kokonaisvaltaiseen laatuajatteluun ja –johtamiseen (TQM). Tässä keskeisiä periaatteita ovat asiakassuuntautunut toiminta, jatkuva toimintojen arviointi ja kehittäminen, prosessiajattelu sekä laaja henkilöstön sitoutuminen toimintojen kehittämiseen.
 • Laatujärjestelmä tuo toiminnan kehittämisen kehän, toisin sanoen PDCA-syklin (suunnittele-toteuta-arvioi-kehitä) osaksi jokapäiväistä työtä.
 • Laatujärjestelmän tehtävänä on tukea strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista. Laatujärjestelmä toimii keskeisenä osana johtamisjärjestelmää ja toiminnanohjausta.
 • Laatujärjestelmä ohjaa ja tukee ydinprosessien ja tukiprosessien toimintaa ja niiden hallintaa sekä toiminnan jatkuvaa parantamista.
 • Laatujärjestelmä tuottaa dokumentoitua tietoa ja sitä hyödynnetään aktiivisesti toiminnan kehittämisessä.
 • Laatujärjestelmä tuottama dokumentaatio on läpinäkyvää ja laatutyöstä viestitään avoimesti sekä korkeakoulun sisällä että keskeisille sidosryhmille.


Tuloksellisuuspalkinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammattikorkeakouluille vuosittaisissa sopimusneuvotteluissa tuloksellisuuden perusteella lisärahoitusta. Tavoitteena on kannustaa ammattikorkeakouluja tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan sekä laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Centria-ammattikorkeakoululle tuloksellisuusrahoitusta vuosina 2001-2016 seuraavasti:

 • Vuosi 2010: Tutkimus- ja kehitystoiminta
 • Vuosi 2009: Aluevaikuttavuus ja työelämäyhteistyö
 • Vuosi 2006: Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikkö vuosina 2006-2007
 • Vuosi 2001: Aluekehitysvaikutuksen huippuyksikkö vuosina 2001-2002
 • Vuosi 2000: Tehokas ja taloudellinen toiminta ja kansainvälisyys

Seuraa meitä somessa: