ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Nursing
Tutkinto: Bachelor of Health Care
Opintomuoto: Päivätoteutus
Opintojen laajuus: 3,5 vuotta, 210 opintopistettä
Kampus: Talonpojankatu 2, Kokkola
Aloituspaikat: 10
Haku alkaa: 17.3.2021
Haku päättyy: 31.3.2021
Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 15.00.

Opiskele sairaanhoitajaksi englannin kielellä!

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Tavoitteenamme on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

 

Opiskelijalähtöinen tie unelma-ammattiin

Centriassa sairaanhoitajan ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ensimmäisen opintovuoden aikana korostuvat hoitotyön perusteiden, asiakkuus- ja vuorovaikutusosaamisen sekä turvallisen hoitotyön osaamisen oppiminen. Toisen ja kolmannen opintovuoden kuluessa kohdataan lukuisia erikoisalakohtaisia opintoja lääketieteen erikoisalojen mukaisesti. Syventävät ammattiopinnot viimeisellä lukukaudella vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön toimintaympäristöissä. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot.

Meillä on opiskelijalähtöinen tapa toimia! Opettajamme ovat ylpeitä siitä, että opiskelijat tunnetaan hyvin ja heidät voidaan huomioida yksilöllisesti. Käytössämme on erilaisia opetus-ja oppimismenetelmiä, jotka antavat opiskelijalle monipuoliset valmiudet työelämää varten. Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko ovat sairaanhoitajakoulutuksen ydinosaamista.

Teoriaopetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna. Osa opetuksesta tapahtuu taitopajoissa sekä simulaatioympäristössä. Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 75 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Opinnäytetyöt ja erilaiset tehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) osaksi tutkintoaan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan.

Opetuskieli on englanti. Suomen kielen opintoja (pakollisia perusopintoja) tarjotaan kolmen opintovuoden aikana. Ohjatussa harjoittelussa vaaditaan suomen kielen perusteiden osaamista.

 

Opintojen rakenne

Perusopinnot

Hoitotyön opetus perustuu Hoitotieteessä ja lähitieteissä (lääketiede) kehitettyihin teorioihin ja tutkimustuloksiin. Evidence based Practice on huomioitu kaikissa erikoisalakohtaisissa opinnoissa. 

Ammattiopinnot

 • Hoitotyön ammatillinen perusta
 • Kliininen hoitotyö
 • Syventävät ammattiopinnot
  • Syventävissä opinnoissa (15 op teoriaopintoja ja 15 op ohjattua harjoittelua) opiskelija voi valita harjoittelupaikkansa sen mukaisesti, millä hoitotyön erikoisalueella hän haluaa syventää osaamistaan.

Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä edistäen opiskelijan siirtymistä ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Harjoittelu

Vapaasti valittavat opinnot

 

Monta keinoa kansainvälistymiselle 

Sairaanhoitajakoulutuksen tutkinnon yksi ydinosaamisalueista on kansainvälistymisosaaminen, jossa edellytetään oman alan työtehtävien ja niissä kehittymisessä tarvittavaa kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Meillä on tarjolla viestintää sekä ruotsia ja englantia pakollisina opintoina ja lisäksi voi suorittaa muita kieliopintoja vapaasti valittavina opintoina. Ammattiopintojen eri opintojaksoihin kuuluu monikulttuurisuusopintoja. Kirjallisissa tehtävissä ja opinnäytetyössä edellytetään kansainvälisten tutkimustulosten hyödyntämistä.

Osan opinnoista voi halutessaan suorittaa ulkomailla. Kolmen kuukauden pituisia vaihtojaksoja voi tehdä monissa eri maissa. Sairaanhoitajaopiskelijoille on tarjolla vaihtokohteita Pohjoismaissa, Belgiassa, Saksassa, Espanjassa, Kiinassa, Keniassa ja Ugandassa. Myös kotikansainvälistyminen on mahdollista englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös aidosti kansainvälisissä ympäristöissä.

 

Monipuolinen työkenttä odottaa

Meiltä valmistuneita sairaanhoitajia (AMK) toimii esimerkiksi sairaaloissa, ensihoidossa, lääkäriasemilla, kotihoidossa, vanhusten palveluyksiköissä, potilasjärjestöissä ja muissa kolmannen sektorin organisaatioissa sekä kehittämis- ja projektitehtävissä.

 

Yhteistyöstä voimaa

Yhteistyökumppaneitamme työelämässä ovat, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite; Kokkolan kaupunki, Keski-Pohjanmaan liitto, Pietarsaaren seutukunta, Ylivieskan seudun kunnat, alueiden yhdistykset, seurakunnat sekä yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottavat yritykset.

Olemme mukana useissa kansallisissa ammattikorkeakouluverkostoissa ja toimimme aktiivisesti kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä.

 Valintakokeet, kevät 2021

Motivaatiokirje ja -video            40 pistettä / maksimipistemäärä

Valintakokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaadittava pistemäärä on 10 pistettä.

Motivaatiokirje ja-video tulee palauttaa webropol-lomakkeella 30.4.2021 klo 15 mennessä. Linkki webropol-lomakkeelle toimitetaan hakijalle sähköpostitse, kun hakemus Opintopolku -palvelussa on lähetetty.Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalalle

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Bioanalyytikkokoulutukseen hakeutuvalla on oltava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö. Koulutukseen valittujen tulee toimittaa silmälääkärin, optikon tai optometristin todistus koulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulun antamien ohjeiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistusta ei toimiteta määräajassa tai valituksi tullutta opiskelijaa ei todistuksen perusteella voida pitää soveltuvana bioanalyytikkokoulutukseen.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset, bioanalyytikkokoulutukseen valituilta todistuksen riittävästä näkökyvystä ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana
 • jos hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.

 Opiskelijatarinat - Nursing

Tuomas Leppisaari Centria AMK  

Opiskelu englanniksi on välillä haastavaa, mutta samalla hyvin antoisaa. Kielitaito on parantunut. Kansainvälisyys on yksi Centrian parhaita puolia – olen tutustunut täällä moniin eri maista tulleisiin opiskelijoihin, se on rikkautta.

Tuomas Leppisaari

 

Juho Tiainen Centria amk

 

Englannilla opiskelu parantaa kielitaitoa ja kielenkäytön mahdollisuuksia. Opiskelijoita luokallani on ympäri maailmaa, joten tässä oppii tehokkaasti myös muita kulttuureja. Tästä saa myös kansainvälisen pätevyyden.

Juho Tiainen

 

 

Milcah Kipkoech, Huyen Dao Nguyen  

Interaction with the patients

We are Milcah from Kenya and Huyen from Vietnam, and we are studying nursing at Centria.

The nursing programme takes three and half years and it is divided into sections: studying theory, doing work placements and doing independent studies. The first year is for basic clinical skills, then nutrition, surgical nursing and medical nursing and so on. They all prepare you really well for the work placement. You are able to go to the ward with the knowledge you receive at school. We have simulations and we are really prepared before going to the ward. In the class, you will learn the basic sills: how to do wound care, how to place a catheter or a canula, or even subcutaneous, intramuscular injections.

We have had practical training in elderly ward, home care, surgical ward where we took care of patients that were in surgery before they can go home, and in internal medicine ward, which is specialized in lung, kidney and liver diseases. A nice experience but a tough one was training period in palliative care unit.

What is different in Finland, comparing to our home countries, is the use of tutor nurses – you get really one-on-one support. It gives them a possibility to evaluate you as a student and they will provide you the support that you need. The tutors do not put that much pressure on your shoulders, they guide you but you do not bear as much as responsibility as the other nurses. It means that you can take the chance to learn and practice at your own pace without too much responsibility.

We knew Finland had one of the best educational systems before applying here. The structure is quite relaxed - you can focus on one part at the time. You do not need to learn too much theory at the same time before going to practice.

After coming to Centria we understood why the Finnish educational system is so famous – yes, it is cold here and the language is difficult, but the educational aspect is so logic. You study and then you go to practice, you just need to take one step at the time. The teachers take care of you: not only of your studies but also of your wellbeing.

We start learning Finnish at school, and working with Finnish patients encourage you to learn the language. It is quite a challenge, but when talking with the patients, you notice that communication is more than the words that come out - it is about the interaction with the patients, the body language.

Kokkola is a small city. If you come from a congested city, this place stands out by how organized it is. You have enough space, you don’t have to push anyone to cross the street. There are loads of outdoor activities that you can do all year round. The student union of Centria, COPSA, organizes loads of activites.

At Centria, you get the best school and the best friends!

Milcah Kipkoech
Huyen Dao Nguyen

 

Vincent Centria amk

 

Unelmatyö löytyi työharjoittelussa!

Valmistuin puolitoista vuotta sitten Centrian Nursing -koulutusohjelmasta ja toimin nyt sairaanhoitajana ensiavussa, teho-osastolla ja kirurgisella osastolla.

Tulin aikoinaan Kokkolaan rakkauden perässä kotimaastani Belgiasta. Opetin aiemmin kemiaa ja biologiaa yläasteella, joten työni oli ihan toisenlaista! En olisi voinut työskennellä opettajana täällä, koska en puhunut silloin suomea. Lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi, koska olin jo hyvin kiinnostunut hoitoalasta muun muassa psykologina toimivan äitini esimerkin vuoksi.

Opiskeluryhmämme oli hyvin kansainvälinen - minun lisäkseni opiskelijoita oli Keniasta, Kiinasta, USAsta, Suomesta… Opetuksessa käytettiin  Problem Based Learning –menetelmää. Meille siis esitettiin joku ongelma tai tilanne, joka saattoi olla vaikkapa potilaan tarina tai hoito-ongelma. Selvitimme sitten itsenäisesti ratkaisun esitettyyn pulmaan ja pohdimme miten tilanteessa kuuluisi toimia ja miksi. Minusta se oli mielenkiintoinen ja hyvä tapa opiskella, koska se oli osallistavaa ja vaati aktiivisuutta meiltä opiskelijoilta.

Koulussa opittiin kaikkea, mitä sairaanhoitajan työhön kuuluu – miten vaikkapa laitetaan kanyylit paikoilleen tai miten lihaksiin pistetään lääkkeitä. Teoriaa opittiin koulussa ja käytäntö sitten harjoitteluissa, joita suoritin esimerkiksi teho-osastolla, ensiavussa, kehitysvammaisten asuntolassa, … Harjoitteluiden avulla oppi käsittelemään ihmisiä sekä ohjaajan ja itse potilaiden kautta. Jokainen henkilö on erilainen, jokaisella on oma tarinansa ja jokainen pitää hoitaa yksilönä. Oma uraunelmani vahvistui, kun pääsin harjoitteluun päivystykseen. Tiesin heti, että haluan sinne töihin! Pidin erityisesti työn ”kaoottisuudesta” – mitä vain voi tapahtua.

Suomen kielen taitoni kehittyivät myös huimasti harjoitteluiden myötä, vaikka englannin ja ranskan kielen taidoista on myös ollut hyötyä työssäni Kokkolan keskussairaalassa. Opiskeluryhmässäni opiskelleet suomalaiset opiskelijat halusivat lähteä ulkomaille töihin ja oppivat hallitsemaan englanninkielisiä termejä Nursing-koulutusohjelman ansioista. 

Centriassa oli mahtavat opettajat ja huippu ilmapiiri! Parasta oli kuitenkin ehdottomasti mahdollisuus päästä mielenkiintoisiin harjoittelupaikkoihin.

Vincent Gleviczky, Bachelor of Healt Care

 

 Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

 

Lisätietoja koulutuksesta:

koulutusalapäällikkö Timo Kinnunen
p. 044 725 0576
timo.kinnunen@centria.fi

Lisätietoja hakemisesta:

hakijapalvelut
p. 040 808 6604
admissions@centria.fi Hae koulutukseen tästä

Näin haet  

Haun ollessa avoinna voit hakea koulutukseen osoitteessa www.opintopolku.fi.

Löydät Centrian haussa olevat koulutukset hakusanalla "Centria" sekä rajaamalla hakutuloksia "Haku on käynnissä" -painikkeesta. Valitse opetuskieleksi englanti.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan korkeakoulujen päättämiä koulutuskohtaisia valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka olet merkinnyt hakulomakkeelle.

 

Tarkasta hakukelpoisuutesi 

Hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antaa toisen asteen tutkinto, esim. lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto, kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Joissakin koulutuksissa voi olla käytössä rajattu pohjakoulutusvaatimus. Lisätietoja hakukelpoisuudesta löydät kohdasta: Hakijalle - Tietoa hakemisesta - Hakukelpoisuus.Pätevyys

Sairaanhoitaja (AMK) ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut laillistettu sairaanhoitaja (AMK).

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä asetetun lain (559/949) mukaisesti. Tarkemmin: Health Care Professionals Act (559/1994) and Decree (564/1994)

Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EY) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Koulutuksessa on huomioitu National competency areas and requirements for nurses (2015). Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto ja Suomen sairaanhoitajaliitto ry.

 Jatko-opintomahdollisuudet

Hankittuasi kaksi vuotta hoitotyön työkokemusta sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen voit kehittää esimies- ja asiantuntijavalmiuksiasi suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksessa Centria-ammattikorkeakoulussa. Voit myös jatkaa opintojasi yliopistossa Suomessa tai ulkomailla.


Seuraa meitä somessa: