ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Centriassa vahva, välitön ja avoin osallistamisen kulttuuri

Centria-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman. Laatuleima tarkoittaa, että Centrian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Centrian vahvuuksiksi tunnistettiin opetus- ja tki-toiminnan vakiintuneet laadunhallinnan menettelytavat, laatujärjestelmän hyvä kytkentä strategisiin tavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon sekä panostus laatutyön organisointiin ja laatujärjestelmän systemaattiseen kehittämistyöhön. Auditointiryhmä kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että alueen toimijat osallistuvat esimerkillisen aktiivisesti Centrian laatutyöhön niin strategisen johtamisen kuin opetus- ja tki-toiminnan alueella. Tämä kuvastaa alueen yritysten ja organisaatioiden sitoutumisesta Centriaan. Aluekehitystyön systemaattinen laadunhallinta toteuttaa erinomaisesti Centrian kokonaisstrategiaa ja vahvistaa alueen elinvoimaa.

Karvin auditointiryhmän vakuutti vielä erityisesti Centrian vahva, välitön ja avoin osallistamisen kulttuuri, joka tukee yhteisöllisyyttä ja koko organisaation kattavaa laatukulttuuria. Laatukulttuurin kehittyminen tälle tasolle on pitkäjänteisen laatutyön kehittämisen tulosta, ensimmäinen Centrian laatukäsikirja valmistui jo vuonna 1996.

Auditoitiryhmä nosti raportissa esille useita Centrian hyviä käytänteitä. Näitä ovat opetustoiminnassa koulutusten vuosittaiset toiminnan laatua kattavasti arvioivat palautekeskustelut sekä sisäiset auditointiprosessit, joilla haetaan koulutusten hyviä ja kehitettäviä käytäntöjä. Tki-toiminnan hyväksi käytänteeksi raportissa nostettiin uuden palvelutoiminnan tuotteistamisprosessi, joka sisältää sisäisen auditoinnin sekä palvelukonseptin testauksen alueen yrityksille ennen käyttöönottoa. Auditointiryhmä toteaa raportissaan, että hyvien käytänteiden jakamiseen korkeakoulun sisällä ja myös koulutusten välillä voisi kiinnittää vielä enemmän huomiota. Tämä edistäisi korkeakoulun monialaisuuden hyödyntämistä voimavarana.

Kehittämissuosituksia opetuksen ja TKI-toiminnan integroimiseen

Saamastaan laatuleimasta huolimatta, Centria kiinnittää jatkossakin huomion toimintansa laatuun. Auditointiryhmä suositteli raportissaan vahvistamaan opetuksen ja tki-toiminnan integrointia. Nykyistä vahvempaan yhteistoimintaan luo hyvän pohjan Centrian laaja tki-toiminta sekä tiiviit työelämäyhteydet. Henkilöstön laajempi yhteiskäyttö eri toiminnoissa ja osallistaminen laajasti toiminnan suunnitteluvaiheeseen lisäisi luontaisesti yhteistoimintaa. Tki-toiminnan näkyvyyttä tulisi auditointiryhmän mielestä lisätä myös opiskelijoiden suuntaan, jolloin tietoisuus tki-toiminnasta oppimismahdollisuutena lisääntyisi.

Laatuauditoinnin laatuleima on voimassa kuusi vuotta.

Lue lisää myös Karvin tiedotteista http://karvi.fi/

Auditointiraportti julkaistaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa: http://karvi.fi/publication/

Lisätietoja:
Rehtori, toimitusjohtaja Kari Ristimäki, kari.ristimaki@centria.fi, 044 725 0310 tai
laatupäällikkö Maarit Sorvisto, maarit.sorvisto@centria.fi, 044 725 0302

Seuraa meitä somessa: